vrijdag, november 27, 2015

Samen Bouwen We Rotterdam

SAMEN BOUWEN WE ROTTERDAM (SBWR)

Programma bijeenkomst jongeren
Datum: 3 december 2015
Tijd: van 18.00 – 20.00 u
Plaats: WMO Radar, Kipstraat 37 3011 RS Rotterdam

18.00 – 18.15 Inloop, koffie en thee
18.15 – 18.30 Welkomstwoord door John Autar en Maaike Meijer van Samen Bouwen we Rotterdam
18.30 – 18.50 Korte voorstelronde
18.50 – 19.10 Achtergrond SBWR door John Autar
19.10 – 19.30 Interactie door Maaike Meijer
19.30 – 19.45 Vragen, verdere procedure: koppeling aan een oom / tante
19.45 – 20.00 Afsluiting, einde bijeenkomst

http://www.samenbouwenwerotterdam.nl

donderdag, november 19, 2015

G1000Schiedam informatie

Website

http://www.g1000schiedam.nl/

PopUpTV

http://www.popuptv.nl/pop-up-tube/g1000-schiedam-live-afl-1

http://www.popuptv.nl/pop-up-tube/g1000-schiedam-live-afl-2

Twitter

https://twitter.com/g1000schiedam

onze challenge

http://democraticchallenge.nl/experiment/g1000-schiedam/

meer info

http://tweettunnel.com/G1000Schiedam

http://www.slideshare.net/Chriswff/g1000schiedam-waarom-doen-we-dit-54293325

BASISINFORMATIE OVER DE G1000SCHIEDAM

Samenleving en politiek

We zijn in een situatie beland van groeiende machteloosheid van de nationale en lokale politici.
Politieke leiders hebben steeds minder gezag, steeds minder macht, zijn steeds afhankelijker geworden van toevallige coalities, van herverkiezingen, van de waan van de dag en van hun beeld in de media.
De afstand tussen de politiek en de mensen in Nederland neemt toe.
Er wordt door heel veel mensen niet meer gestemd.
Het is de hoogste tijd om een systeem, dat nog dateert uit het begin van de industriële revolutie, aan te passen.

Verdeelde en complexe overheid geleid door vooral oudere mensen

Onze samenleving is te complex. Er zijn te veel regels. Er heerst een management cultuur.
Er is geen duurzame aanpak en lange termijn visie.
In ons parlement zijn 16 fracties in de 2e kamer met elkaar op details bezig.
De gemiddelde leeftijd van de fractievoorzitters is daar 50 jaar.
De 1e kamer is een netwerk van nog oudere mensen.  Gemiddelde leeftijd is daar ruim 56 jaar.
De laatste 7 kabinetten hebben de rit niet uitgezeten.

Snelle ontwikkelingen

In deze tijd zien we snellere communicatie, overvloedige informatie, veel beter opgeleide burgers en veel meer welvaart.
Overal in de samenleving zien we dat systemen zich hieraan aanpassen. 
Ons politiek systeem kan daar niet bij achterblijven
Er is een groeiende kloof tussen rijke mensen en steeds meer arme mensen.
En in steden neemt de eenzaamheid van mensen ook sterk toe.
In een stad als Rotterdam werd op de dag van de dialoog door een wethouder bevestigd dat 49% van alle Rotterdammers zich eenzaam voelt.

Jongeren moeten veel meer betrokken worden bij de toekomst van dit land. Zij beschikken over andere skills en werken al veel meer samen.

Politieke hervormingen

We hebben politieke leiders nodig die namens ons problemen mogen (en kunnen) oplossen.
Die we voldoende kunnen vertrouwen en die voldoende mandaat van ons hebben om los van de volgende verkiezingsuitslag hun werk te kunnen doen.
Daarom zijn er politieke hervormingen nodig.

Een kleine, efficiënte overheid op lokaal niveau.

De overheid moet zich niet overal mee bemoeien. 
Er moeten minder regels en vergunningen komen. 
Heb vertrouwen in de sociale ondernemers, vooral die in de wijken proberen hun geld te verdienen om ook hun personeel te kunnen betalen.
Werk aan het versterken van de plaatselijke economie die zich afspeelt in een nieuw tijdperk: de circulaire economie.

Debat en dialoog

Het bestaande politieke stelsel is gebaseerd op debat. Bij een debat gaat het altijd om verschillen benadrukken.
Bijna alle aandacht in de politiek en de pers gaat over dingen waar partijen het mee ONEENS zijn.
Om te besturen moet je die verschillen weer gaan overbruggen.
Dit vraagt politieke handigheid en leidt vaak ook tot achterkamertjes gedoe.
Debat, pressie, overtuigen en lobbyen staan centraal.

Samen lokaal zaken gaan opbouwen met vertrouwen in elkaar

Nu leven we in een maatschappij van ’Geïnstitutionaliseerd wantrouwen’ tegen de overheid.
We moeten terug naar een maatschappij die gebaseerd is op vertrouwen.
G1000 zoekt de dialoog omdat het bestaande politieke stelsel is gebaseerd op debat.
Dialoog benadrukt zaken waar we het samen mee EENS zijn. Zo bouw je ook samen wat op in Schiedam.
Het is belangrijk dat raadsleden en burgers van Schiedam het bepalen van de onderwerpen op lokaal niveau weer naar zich toe trekken.

G1000Schiedam is vaste aanvulling op democratische bestel.

Het platform G1000 streeft naar het ontwikkelen van een dialoog arena naast de debat arena.
Het doel is om een groep burgers en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap bij elkaar te brengen.
Schiedammers gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden.
Dit kunnen zij in volle vrijheid en veiligheid met elkaar gaan delen.
Het resultaat is een actieve en betrokken gemeenschap, waar iedereen elkaar weet te vinden en waar wij, Schiedammers, samen onze verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van Schiedam.
Wij gaan ons zeker niet afzetten tegen de huidige democratie.
Wel vormt de G1000Schiedam een vaste aanvulling op het huidige democratische bestel.
G1000Schiedam organiseert een grote bijeenkomst van 1000 ingelote Schiedammers op 27 februari 2016 in de Margriethal van Schiedam .

Wat levert de G1000Schiedam op?

Wij willen heel graag Schiedammers vanuit alle culturen en religies en alle sociale klassen erbij betrekken. Hoofden en handen SAMEN.
De ingelote deelnemers formuleren tijdens een G1000 waar ze het samen over eens zijn.
Door te stemmen bepalen zij de 10 belangrijkste voorstellen en uitgangspunten.
Met deze 10 concrete voorstellen gaan Schiedammers zelf aan de slag.
En 10 voorstellen voor de gemeenteraad.
Het is vervolgens aan de Schiedamse gemeenschap zelf om te bepalen, wat er met de voorstellen gebeurt.
Onze lijfspreuk: “Schiedammers maken de stad”.
Daadkracht, openheid, eerlijkheid, gelijkheid en eenheid zijn onze kernwaarden.
We willen SAMEN kansen gaan zien en die pakken. Positief en gedreven.


Wat zijn we nu al aan het DOEN?

De wijkprocesmanagers doen al hun uiterste best.
De wijkeconomie weer op gang krijgen is ook onze gezamenlijke uitdaging.
We zijn al mooie initiatieven aan het verzamelen op diverse locaties in de stad.
Die komen binnenkort op de website van G1000Schiedam in Jip en Janneke taal.
Schiedammers bepalen zelf wat ze belangrijk vinden.
Voor en na de G1000 bijeenkomst.

Tot zo ver het verhaal over de G1000Schiedam

CSR pleit voor cybersecuritylessen

06 november 2015

De Cyber Security Raad (CSR) pleit er voor om digitale geletterdheid en cybersecurity onderdeel te laten uitmaken van het onderwijscurriculum. Leerlingen uit het basis- en beroepsonderwijs moeten een zogenaamd ‘digitaal vaardigheidsbewijs’ halen. Dit is volgens de CSR nodig omdat er in Nederland een te kort is aan cybersecurity-professionals. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor onze positie als een van de meest concurrerende economieën in de wereld.

Zo schrijft de Cyber Security Raad in zijn ‘advies over cybersecurity in onderwijs en bedrijfsleven’, dat door co-voorzitter Eelco Blok werd overhandigd aan Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het advies is mede gericht aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker.

Tekort aan cybersecurity-pofessionals

DE CSR schrijft: ‘De digitale toekomst van Nederland is in het geding door een te kort aan cybersecurity-professionals en een gebrek aan aandacht voor cybersecurity in het basis- en voortgezet onderwijs. Er is onvoldoende aandacht voor algemene cybersecurity-kennis en -kunde bij jongeren en competenties die hen in staat stellen actief en bewust veilig deel te nemen aan de digitale samenleving. Ook sluiten de arbeidsmarkt en de opleidingswereld onvoldoende op elkaar aan, waardoor de kwaliteit van cybersecurity-professionals onder druk blijft staan.’

Daarom adviseert de Cyber Security Raad om dat Nederlandse jongeren goed voor te bereiden op hun digitale toekomst door digitale geletterdheid en cybersecurity onderdeel te laten uitmaken van het onderwijscurriculum. Het gaat dan om de gehele keten van basis- tot beroepsonderwijs. Om jongeren voor te bereiden op een verantwoord en veilig digitaal leven, dienen zij zo vroeg mogelijk te leren omgaan met ICT, digitale media en (persoonlijke) digitale informatie. Dit zou moeten uitmonden in een digitaal vaardigheidsbewijs voor jongeren.

Bedrijfsleven en onderwijs

Bovendien moeten bedrijven zich beter bekwamen in het stellen van de juiste eisen en het creëren van loopbaanmogelijkheden. ‘Bedrijfsleven en onderwijs dienen vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten, zodat professionals weten wat er van hen verwacht wordt en zij het cybersecurity-niveau in Nederland daadwerkelijk kunnen verhogen.’ De Cyber Security Raad roept beide bewindslieden op maatregelen te treffen, om zodoende de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving tegen cyber-dreigingen te vergroten en de economische positie van Nederland veilig te stellen.

Suzanne Martens

woensdag, november 04, 2015

Oproep tot een cultuuromslag in het onderwijs

2 nov 2015 | Nieuws

In de uitgave van november van vaktijdschrift Profiel roept Marloes van der Meer, mbo-docent Pedagogiek & Omgangskunde en was Mbo-docente van het jaar 2014-2015, op tot een cultuuromslag.


Zij schrijft: ‘Onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docent voor de klas’, het maakte niet uit met wie ik dit jaar sprak, of in welke setting ik verkeerde, men was het hier unaniem over eens. Fantastisch daarom dat de cao docenten faciliteert door een flink aantal uren en mogelijkheden beschikbaar te stellen ten aanzien van scholing, professionalisering en studiefaciliteiten. Ik vraag me echter af of deze mogelijkheden wel voldoende benut worden. Vooruitblikkend op het lerarenregister dat in 2017 verplicht gesteld wordt, wil ik daarom graag een kritische blik werpen op de huidige onderwijspraktijk, die, naar mijn mening weerbarstiger is dan wat men uit op basis van de officiële stukken zou kunnen afleiden.

Ik leer dagelijks. Niet door boeken te lezen, colleges en/of studies te volgen, maar doordat ik constant feedback krijg en vraag van mijn studenten; deze is de ingang voor mijn verdere ontwikkeling. Ik heb hier geen scholing, professionaliseringsuren of studiefaciliteiten voor nodig. Wat ik als docent wel nodig heb, is professionaliseringstijd/-middelen om de ontvangen feedback om te kunnen zetten richting ontwikkeldoelen en om me aan de hand hiervan verder te kunnen ontwikkelen. Zo gaven studenten mij aan het eind van deze periode bijvoorbeeld terug: ‘Sommigen van ons hebben extra hulp nodig, anderen vervelen zich al snel. Je doet je best om hier wat mee te doen, maar dat lukt soms nog niet zo goed.’ Een vraag om professionalisering richting differentiatie is geboren en volgens de cao kan ik met dit verzoek naar mijn manager die mij vervolgens in staat zou moeten stellen om me hierbij (binnen de gestelde normen) te faciliteren.

Geen tijd, geen geld

Helaas. Er is geen tijd, geen geld en bovendien staat er al een groot aantal scholingsmomenten op het programma die door het roc zelf zijn geïnitieerd. Ook daar zal ik vast wat uit kunnen halen. Een ander voorbeeld. Er komt een nieuw kwalificatiedossier aan. Ik ben gevraagd om dit proces te coördineren voor de afdeling. Een geweldige klus, maar ook een klus die me onbekend is. Niet alleen voor mij, maar voor vele andere docenten die deze klus ook zullen moeten gaan klaren. Opnieuw een vraag naar professionalisering, maar ook dit gaat niet op. Een gedreven projectleider moet voldoende begeleiding kunnen bieden.

Het lastige is, en dat begrijp ik volkomen, dat het lesgeven te allen tijde voorgaat en dat roosters niet ‘zomaar’ aangepast kunnen worden. Daar komt bij dat maar een select deel van de docenten op de hoogte is van de mogelijkheden die het cao biedt. En men kan natuurlijk niet ageren op iets wat onbekend is.

Cultuuromslag

Toch doe ik een oproep tot een cultuuromslag. Wil ik mezelf als docent blijvend professionaliseren en ontwikkelen, wat ik als een vereiste voor goed docentschap zie, dan moet ik daadwerkelijk gefaciliteerd worden. Professionalisering moet geen hobby zijn, die ik – na een heftige werkdag – in de avonduren en/of het weekend uitvoer. Het moet een vast onderdeel zijn van de beroepspraktijk, waarop ik moet worden aangesproken, en zal daarom een vaste plek moeten krijgen in de beroepspraktijk van mij als docent.

Dat betekent dat er geïnvesteerd moet worden in randvoorwaarden waarin de docent als professional ruimte krijgt om zich te scholen, om in gesprek te gaan met collega’s, met het bedrijfsleven, dat deze mag oefenen, mag experimenteren en leren.

Dit vraagt om omdenken, om systeemverandering en om denken in mogelijkheden. De noodzaak is mijn inziens groot, zeker met het oog op het verplichte lerarenregister. Maar het zal de onderwijskwaliteit ten goede komen, daar ben ik van overtuigd.

zondag, oktober 25, 2015

maandag, oktober 19, 2015

Basisinkomen en basisbaan film gemaakt door PopupTV

https://www.youtube.com/watch?v=izN30_H8p7s

donderdag, oktober 15, 2015

zondag, oktober 11, 2015

Wat doe ik zoal?  Verbindingen leggen in de regio Rijnmond

We hebben de aarde in bruikleen van onze kinderen. Laten we ons daar naar gedragen!!

Ik krijg vaak vragen wat ik allemaal doe. Daarom maar even deze update.

SCHIEDAM

Duurzame verbindingen leggen tussen de Overheid/gemeente, Onderwijsinstellingen/studenten, Ondernemers/businessclubs en Ouderen/Gepensioneerde Jongeren.
Ik probeer de Olie te zijn tussen deze gebieden en daarbij te focussen op ondernemender onderwijs met als hoofdaandachtsgebied Sociale Innovatie.

Daarom ben ik betrokken bij mijn geboorteplaats Schiedam waar we bezig zijn met de voorbereiding van de G1000 (burgertop).
Mooie initiatieven zoals wijkcentrum de Erker, Hof van Zuid en Buurtvrouw in Schiedam.
Met alle wijken leggen we contacten om overzicht te krijgen.

http://democraticchallenge.nl/experiment/g1000-schiedam/

ROTTERDAM

Uitdragen dat we meer Maatschappelijk Betrokken elkaar moeten stimuleren en helpen.
Werken aan normen en waarden.
Elkaar motiveren om eerlijk, betrouwbaar en integer te zijn.
Kennis en ervaring weggeven zijn daarbij heel waardevol.
Respect, eigen verantwoordelijkheid en sociale betrokkenheid, daar gaat het wat mij betreft om.

Een betrokken (Rotterdamse) samenleving waarbij mensen hun talenten gebruiken en opkomen voor kwetsbare groepen, daar ga ik voor.

http://www.munchhausenrotterdam.nl/

Bij Stadsbeheer/Roteb ben ik een aantal jaren actief en denk ik mee. Ik kan daar heel veel van mijn passie geven. Een prachtbedrijf waarbij we proberen alle mensen te ontwikkelen in loonwaarde en dan aan werk te helpen. Op het Kleinpolderplein is de hoofdlocatie van Roteb Lease gevestigd.

http://www.rotterdam.nl/roteblease

Ook met het innovatienetwerk Rotterdam denken we sterk na over de “Next Economy”
Maarten Nijpels is een van de trekkers. Bekijk even het filmpje

https://vimeo.com/128376731

In Rotterdam komen buurtbeheerorganisaties overal op gang. In Rotterdam Noord denk ik mee o.a. vanuit de Wijkcooperatie en de Nieuwe Banier.

http://www.wijkcooperatierotterdam.nl/

http://rotterdam.theaternetwerk.nl/locaties/de-nieuwe-banier

Mijn favoriete businessclub is de Maatschappij dept Rotterdam
Ik ben daar graag want dat is oudste club van Rotterdam.

http://www.de-maatschappij.nl/CMS/department_page.aspx?dep_code=23

Maar ook actief lid van BOB vrienden van Rijnmond Business Magazine
Een groep ondernemers die regelmatig samenkomen en elkaar ondersteunen met visie en aanpak.  Sociale Innovatie als hoofdthema.
Focus ligt voor mij daar op onderwijs.
Actief netwerker om mensen te verbinden. Waardoor meer synergie ontstaat.

http://www.rijnmondbusiness.nl/content/vrienden-van-rijnmond-business

ERVARING DOORGEVEN

Coaching van diverse ondernemers.
Helpen om gestructureerd met hun business bezig te zijn vooral ook op sociaal gebied
Vaak zijn dit gemotiveerde ondernemers die een beetje hulp nodig hebben.

ONDERWIJS

Bezig zijn met beroepsvaardigheden en vernieuwing onderwijsaanpak.
Ondernemerschap stimuleren in het onderwijs (diverse MBO en HBO instellingen in regio Rijnmond).

http://www.valorisatierotterdam.nl/valorisatieprogramma-rotterdam/2014/7/8/rijnmond-werkt-samen-met-albeda-leerlingen

Studenten ondernemender laten leren en ook leren ondernemen.
Als ex-bestuurslid van Jong Ondernemen ben ik actief op diverse scholen

http://www.jongondernemen.nl/

En ook met Keek op de Week sessies zoals

http://www.vrijdagmiddagcouscous.nl

Ook denk ik mee in de Rotterdamse Sociale Alliantie die probeert om oorzaken van armoede aan te pakken en preventief bezig te zijn met Rotterdammers die kennis en overzicht missen om uit de ellende te komen.

http://www.rosarotterdam.nl/

BARENDRECHT

In Barendrecht zijn we actief om jongeren te motiveren en te begeleiden naar opdoen werkervaring.

http://www.jb-barendrecht.nl/

VISIE UITDRAGEN MET DIVERSE GEPENSIONEERDE JONGEREN

Feiten verzamelen en uitdragen over trends in de wereld en onze maatschappij zodat we ons bewuster zijn wat er speelt en op ons af komt.

Oudere ex directieleden die voor zichzelf willen beginnen als ondernemer of opnieuw actief willen worden helpen in de netwerken te komen. Ervaring gebruiken in plaats van op de golfbaan. Dat is pas DUURZAAM. Dit zijn de gepensioneerde jongeren van Rijnmond!

En zo nog wat dingen.

Leef en be happy!
Tot ziens!

Chris

Sociale Initiatieven in Nederland naar thema

Domein

Arbeidsparticipatie 279
Armoedebestrijding 199
Cultuur 271
Deeleconomie 30
Dieren 51
Duurzaamheid/energie 843
Erfgoed 57
Financieel/LokaleFondsen 56
Geschiedenis 36
Innovatie 221
Integratie/emancipatie 43
Internet/media/ICT/technologie 130
Jongeren 64
Krimp 2
Kunst 121
Landschap/platteland/groen 226
Leefbaarheid/Wonen 411
Lokale economie 250
Milieu 288
Mobiliteit 92
Natuur 219
Netwerk/platform 60
Nieuwe economie 166
Onderwijs 54
Ontwikkelingssamenwerking 160
Persoonlijke Ontwikkeling 299
Productie en consumptie 203
Recht/broodfondsen 104
RegionaleOntwikkeling 186
Religie 26
SocialeCohesie 619
Sportenbewegen 130
Transport 36
Veiligheid 79
Voedsel 92
Water 95
Welzijn/Zorg 727
Zelfredzaamheid 247

totaal(gem.5thema’sper initiatief) 7172

Casus: de kringloopbranche

De kringloopbranche is een bijzonder voorbeeld, mede omdat de kringloopwinkels zich de afgelopen drie jaar hebben omgevormd tot een sociale onderneming en voorop lopen in het economisch
uitdrukken van meervoudige waardecreatie.

Daarom lichten we dit voorbeeld er uit.

Welke waarde creëert de kringloopbranche? (cijfers BKN 2014)

Sociale waarden
Arbeid en begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: 8.200 mensen in dienst (4.466 fte), waarvan 4.450 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die arbeid en
begeleiding op maat wordt geboden;

Gemiddeld kringloopbedrijf heeft 6,8 fte vast personeelsbestand, 7 fte vrijwilligers en 12 fte
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst;

60% van het personeel van de totale branche is vrijwilliger of heeft een regulier dienstverband, van de vrijwilligers heeft 1/3 een afstand tot de arbeidsmarkt. De overige 40%
bestaat tevens uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Economische waarden/afvalwerking/recycling

De economische omzet van de kringloopbranche bedraagt 83,6 miljoen euro excl. BTW, per winkel bedraagt de gemiddelde omzet 0,5-1 miljoen op jaarbasis;

9,5 miljoen mensen kochten 1 of meerdere producten, dit betekent dat er 52.000 betalende klanten zijn op jaarbasis in een kringloopwinkel;

77% van de omzet bestaat uit verkoop in de winkel = recycling/tweede leven aan gebruikte spullen;

16 % van de omzet bestaat uit dienstverlening aan derden: leerwerkplekken, trajectbegeleiding, inzameling en restoratie goederen enzovoorts;

7 % van de omzet bestaat uit afvalverwerking, waardoor het milieu minder belast wordt;

Op jaarbasis wordt 145.000.000 kilo verwerkt in de winkel (recycling van textiel, meubelen, boeken, platen, huisraad, wit- en bruingoed, electronica etc

Overzicht per mei 2015

Social Enterprise NL

280 ondernemingen formele rechtsvorm,geld uit eigen onderneming, betaalde krachten

Social Powerhouse

400 startende sociaal ondernemers/sociaal vernieuwers formeel en informeel, geld uit eigenonderneming, betaald en vrijwillig

Idealenkompas

566 maatschappelijke initiatieven informeel-formeel en betaald-vrijwillig

MAEXchange

374 maatschappelijke initiatieven 646 betaalde medewerkers, 17.708 vrijwilligers

Groendichterbij

817 groene buurtinitiatieven formeel-informeel, betaald-vrijwillig

Wijkondernemingen

123 geregistreerde wijkondernemingen formeel-informeel, betaald-vrijwillig

Zorgcoöperaties

90 lokale zorgcoöperaties formeel, betaald

Broodfondsen

100 broodfondsen, in 59 plaatsen met 3500 deelnemers formeel – vrijwillige organisatie, afdracht leden

Energiecoöperaties

150 energiecoöperaties formeel –betaalde of vrijwillige organisatie

bron:
Titel: Quick Scan: Aard, impact en omvang maatschappelijk initiatief
Auteurs: Floor Basten Antoine Heideveld Kristel Logghe Marieke Verhagen

Redactie:Bart van Ratingen
DenHaag,

woensdag, september 09, 2015

Nieuwe economie vraagt een andere dialoog docent-student

Omdat een nieuwe economie andere waarden en doelstellingen centraal stelt, zal er een andere dialoog door de docent en student moeten worden gevoerd.

Dat stelt het Ontwikkelcentrum in Vakblad Profiel van september dat eind vorige week verscheen.
Er is een aanpassing nodig in de vragen die de docent stelt rond de ontwikkeling van de student.
De verschuiving van vaardigheden naar toegevoegde waarde.
Het gaat als toekomstig werknemer niet meer alleen om het feit dat je goed bent in je vak, maar om de toegevoegde waarde; wat kun jij betekenen voor het bedrijf waar jij gaat werken en wat kunnen zij voor jou betekenen?

De docent maakt vanuit zijn rol als facilitator van het leerproces de student bewust dat de veranderde maatschappij vraagt om een andere manier van handelen. De student maakt andere overwegingen en kent andere waarden toe aan bijvoorbeeld vrije tijd, maar ook aan leren. In de praktijk blijkt dat wanneer de docent en student echt het gesprek gaan voeren de leermotivatie toeneemt. Er wordt afgestemd tussen de leerbehoefte, de intrinsieke motivatie en de waarden van de student.

Een nieuwe economie stelt economisch rendement ten dienste aan ecologisch en sociaal (inclusief cultureel) rendement en gaat over schaarse én overvloedige producten, diensten en ideeën. In een nieuwe economie bezit de werknemer 21st century skills. Die vaardigheden verwijzen naar het vermogen van de student ondernemer en kenniswerker te zijn, samen te werken met de omgeving en ict slim in te zetten.

Daarnaast bezit hij learning agility, het vermogen om op basis van nieuwe ervaringen snel en flexibel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen en ineffectief gedrag af te leren. En hij heeft een Protean career. ‘Protean’ komt van de mythische Griekse zeegod Proteus. Proteus stond bekend om zijn voorspellende gaven en flexibiliteit om zich aan te passen in zijn hoedanigheid en vorm aan de toekomst die hij voor ogen had. Hij geeft de eigen toekomst zoveel mogelijk vorm, de belangrijkste waarden zijn vrijheid en groei.

Bestel de uitgave van mbo-vakblad Profiel met het artikel.

maandag, september 07, 2015

De Nieuwe Nachtegaal Charlois Rotterdam

http://www.denieuwenachtegaal.nl/voorzieningen.html

zaterdag, september 05, 2015

Tony de Bree heeft visie

Goedemorgen,
dagelijks merk ik bij bedrijven, in non-profit organisaties, in wijken in de grote steden en met studenten en startende ondernemers dat systemen en regelingen waar mensen vaak tegen wil en dank onderdeel vanuit maken zoals de studiefinanciering, de WW en de Bijstand totaal niet meer van deze tijd zijn.

Hieronder volgt een aantal voorbeelden en wat praktische tips voor de politiek en de Overheid van wat wel zou helpen.

‘Vastebaanloos’ maar niet ‘werkeloos’.

Mede dankzij de wet- en regelgeving die de afgelopen jaren door de verschillende regeringen is aangenomen, is de dagelijkse realiteit dat er een steeds groter verschil ontstaat tussen de mensen in Nederland die nog een ‘ouderwetse’ vaste baan hebben met een vast contract (‘levenslang’) en mensen die niet meer zo’n vaste baan hebben of hem zoals jonge mensen nog nooit gehad hebben.

En die trend zal alleen maar verder doorzetten.

Steeds meer mensen verliezen hun vaste baan en steeds minder mensen zullen een vaste baan krijgen. Deze mensen zijn dus eigenlijk ‘vastebaanloos’. Veel van die mensen voor zover de wetten het toelaten zijn echter niet ‘werkeloos’. Integendeel, ze combineren vaak verschillende inkomstenbronnen, betaald en onbetaald werk en proberen zo al dan niet gedwongen de eindjes aan elkaar te knopen door flexibel online en offline inkomen te genereren en b.v. hybride ondernemer te worden. Ze zijn dus niet ‘werkeloos’ maar ‘vastebaanloos’. En op die nieuwe realiteit zouden bestaande wet- en regels moeten worden aangepast.

Pas bestaande wet- en regelgeving aan op de nieuwe realiteit.

In plaats van het doen van klussen en tijdelijk werk te bestraffen zou je bestaande wet- en regelgeving zo kunnen aanpassen dat ze flexibiliteit bevorderen en het ook positief wordt beoordeeld als je allerlei soorten werk en klussen aanpakt. Door b.v. voor verschillende combinaties van werk te kiezen. Ik merk dagelijks in de praktijk dat het ontzettend ingewikkeld is om mensen in de W.W.  of in de Bijstand te helpen ‘geld te verdienen met jezelf’ op allerlei manieren. Dat kan en moet anders.

Zo moet je ook bepaalde groepen mensen vrijstellen van zinloos solliciteren naar vaste banen omdat die er gewoon steeds minder zijn.

En actief zijn in allerlei soorten werk en oppakken van klussen belonen in plaats van bestraffen zoals nu vaak het geval is.

Dan scheelt ook weer een hoop onnodige bureaucratie en zinloos controleren: organisatiekosten en uitvoeringskosten van de centrale en lokale overheden.

Op die manier faciliteert de politiek en de Overheid zelfwerkzaamheid en initiatief en help je mensen om ‘hun eigen broek op te houden’ in plaats van ze zinloos en nutteloos vast te zetten in bestaande regels waarbij het praktisch onmogelijk is om daar op een flexibele manier helemaal of gedeeltelijk uit te komen.

Op die manier kun je ook op allerlei manieren de talenten en de kennis en ervaring van alle mensen die geen vaste baan (meer) hebben inzetten in plaats van ze gefrustreerd thuis te laten zitten.

De mensen in Nederland zonder vaste baan vormen een enorme ongebruikte poel van waardevolle talenten, kennis en ervaring.

Dat geeft meer energie dan die mensen allemaal beschouwen als potentiele fraudeurs zoals nu het geval is. 

Op die manier bevorder je als Overheid de zoveel besproken persoonlijke transitie en of persoonlijke kanteling en dat is toch de bedoeling?

Of niet soms?

Wordt vervolgd.

Tony de Bree Advies
Floris Versterlaan 14
2343 RS, Oegstgeest
Mobiel: 06-34387806

© 2015 GELD VERDIENEN MET JEZELF

http://www.geldverdienenmetjezelf.nl/tips/gebruik-de-talenten-van-mensen-zonder-vaste-baan/

This is the first day of the rest of your life