dinsdag, januari 27, 2015

zondag, januari 25, 2015

Nederland werkt samen naar 2040

http://www.wijmakennederland2040.nl

Verzamelde initiatieven voor Rotterdam Noord

http://www.BUURbook.nl

http://www.wimw.kw.nl

Wat is er nodig om te verbinden. Netwerkaspect.

Hard nodig 6 groeninitiatieven

Overzicht, breng in kaart en houdt het actueel

Inspiratiekaart noord

Noorderzon on-line

Amsterdam google maps impressie taps

Doodbloeifunctie van sites die niet meer werken.

Cultuurscouts website

Buurtsuper.eu

Ik ben zoho

Kenniskring gele

Banier website

Nieuwe banier nog niet

Bergpolderliskwartier

Provenierswijk

Evt proveniersingel

Blijdorp ?

Helipoortterrein, mevrouw wilde ook website beginnen.

Lets ruil

St onze tuinen

Tussentuinen

Hofbogenbv, korte verhalen van bedrijfjes die daarin zitten.

Foto’s.

Cineacnoord website

Erasmuskwartier

donderdag, januari 22, 2015

vrijdag, december 26, 2014

Rotterdam en Smart City thema’s 2015

• Leefomgeving

• Bereikbaarheid

• ICT

• Energie

• Medisch & Zorg

• Communicatie

• Duurzaamheid

• Bebouwde omgeving

• Open Data

• Sport en Cultuur

• Dienstverlening

Melkveehouderij

De belangrijkste conclusies

Schaalvergroting zet door

Schaalvergroting in de melkveehouderij is overduidelijk en zet door. De afgelopen 50 jaar nam het aantal bedrijven met 90% af.

Het aantal koeien per bedrijf nam met meer dan een factor 8 toe.

De komende jaren breidt de Nederlandse zuivelsector ver uit. Tot 2020 zal aantal koeien met 5% stijgen (uitgaande van LEI studie) tot 1,6 miljoen en zijn er nog 14 tot 15 duizend bedrijven met melkvee (dus daling t.o.v. 2013 van ruim 20 %).

De gemiddelde bedrijfsomvang gaat naar 110 melkkoeien per bedrijf (in 2013: 83 melkkoeien per bedrijf). Verder zal in 2020 naar verwachting meer dan 70% van de melkveestapel gehouden worden op bedrijven met meer dan 100 melkkoeien.

Het aantal grote bedrijven met meer dan 250 melkkoeien (megastallen volgens de definitie van Alterra, 2007) zal in 2020 verdubbeld (> 500) zijn ten opzichte van 2013 (250).

Weidegang neemt af

De trend van intensivering en uitbreiding van melkveebedrijven wordt gezien als de belangrijkste bedreiging voor beweiding.

Grotere bedrijven passen minder weidegang toe dan kleinere bedrijven.

Gemiddeld geldt de weidegang volgens de definitie van Convenant Weidegang (> 120 dagen zes uur per dag) in 2013 voor 65% van de melkkoeien.

Het omslagpunt van meer dieren op stal dan in de wei ligt bij de bedrijfsomvang van 150-200 melkkoeien.

Vanaf deze grootte staan er meer dieren op stal dan in de wei.

In 2013 staat 30% van de melkkoeien permanent op stal. Omdat weidegang onder druk staat van de schaalvergroting in combinatie met beperktere mogelijkhed en voor beweiding als gevolg van een te kleine huiskavel zal naar onze verwachting de weidegang verder dalen.

In 2020 zal ongeveer 57% van de melkkoeien nog weiden en neemt het aantal koeien dat permanent op stal staat toe tot 37%.

Daling blijvend grasland is negatief voor weidevogels en bodemkwaliteit

Naast een afname in beweiding constateren we ook een verandering in het graslandgebruik.

De afgelopen jaren is het graslandareaal licht gedaald en neemt het areaal tijdelijk grasland relatief gezien toe.

Er is daarbij een duidelijke relatie geconstateerd met de omvang van het bedrijf.

Naarmate de bedrijven groter worden neemt het percentage tijdelijk grasland toe.

Ook richting 2020 is de verwachting dat het areaal tijdelijk grasland zal toenemen ten koste van het areaal blijvend grasland.

Dit heeft negatieve gevolgen voor de biodiversiteit, met name weidevogels, en bodemkwaliteit.

Landschapseffecten schaalvergroting vooral zichtbaar op de erven

Het Nederlandse landschap is een cultuurlandschap dat door de eeuwen heen stukje bij beetje door de Mens en het landbouwkundig gebruik is gevormd.

Hoewel het areaal landbouwgrond de laatste decennia gestaag daalde en andere vormen van grondgebruik visueel vaak meer impact hebben, blijft de landbouw en de melkveehouderij in het bijzonder, als grootste ruimtegebruiker sterk bepalend voor het Nederlandse landschap.

De effecten van de recente ontwikkelingen van de melkveehouderij in Nederland zijn minder ingrijpend op de structuur van het landschap dan de verandering vanuit een langere termijn bezien.

Op de erven zien we de meeste dynamiek.

Door de schaalvergroting ontstaan er grotere schuren voor het vee.

Daarnaast worden de voersilo’s groter en zien we op diverse erven mestsilo’s ontstaan.

Deze ontwikkeling zal zich tot 2020 verder voortzetten.

Een groene inpassing van het erf in de omgeving ontbreekt vaak.

De effecten zijn afhankelijk van de situatie, zoals in hoeverre de nieuwe schuren passen bij de schaal van het landschap en bestaande landschapskwaliteit.

Huiskavelgrootte neemt af en is een risico voor behoud weidegang

Een goede verkaveling is belangrijk voor de melkveehouderij en de huiskavel moet groot genoeg zijn om te kunnen beweiden.

Dit blijkt voor veel melkveehouders een knelpunt te zijn.

De verkavelingssituatie is in veel gebieden matig en verslechtert bij doorgaande schaalvergroting (meer versnippering).

Hier valt nog veel winst te behalen in het voordeel van de melkveehouder

Trends 2015 Lieke en Richard Lamb

http://trend2015.nl/

Onderwijs 2032

http://onderwijs2032.nl/

This is the first day of the rest of your life