zondag, augustus 13, 2017

dinsdag, augustus 01, 2017

Het LSA is een sterk netwerk van actieve bewonersgroepen. Wij bundelen kracht en delen kennis!

https://www.lsabewoners.nl/bewonersinitiatief-helpt-hen-die-buitenspel-staan/

maandag, juli 03, 2017

Weekendschool Petje af! Rotterdam

http://www.petjeaf.nl/nederland/over-petje-af

dinsdag, mei 30, 2017

CEPHIR seminars overzicht publicaties

http://www.cephir.nl/seminars_archief_seminars.htm

donderdag, mei 11, 2017

Kinderen en armoede

TITEL: Opgroeien zonder armoede. Advies 2017/03. Maart 2017
UITGAVE: Den Haag : Sociaal

Economische Raad (SER), 2017
SAMENVATTING: In dit rapport geeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies voor een samenhangend beleid ten einde de armoede onder kinderen in Nederland verregaand terug te dringen.
Rapport kwam tot stand op vraag (d.d 30 juni 2016) van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Deze vraag was weer het resultaat de gewijzigde motie Van Apeldoorn die de Eerste Kamer op 22 maart 2016 aanvaardde.

In de motie werd het kabinet gevraagd om de SER een verzoek te sturen om, samen met het SCP, een advies op te stellen over hoe een samenhangend beleid te voeren ten einde de armoede onder kinderen in Nederland verregaand terug te dringen.

In dit rapport geeft de SER een algemene duiding van de problematiek.

In hoofdstuk 2 worden armoede en de gevolgen daarvan voor kinderen nader geduid.

Vervolgens wordt het “speelveld” beschreven; wie draagt waarvoor verantwoordelijkheid bij het terugdringen van armoede onder kinderen en welke instrumenten worden ingezet?

Daarna worden in hoofdstuk 4 de belangrijkste knelpunten van het huidige instrumentarium geschetst en geanalyseerd.
Het betreft oorzaken voor het ontstaan dan wel voortduren van armoede; ook wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de gevolgen van armoede onder kinderen voldoende worden beperkt.
Daarbij staat de SER stil bij de resultaten en effectiviteit van het huidige beleid.

In het afsluitende hoofdstuk 5 formuleert de raad zijn visie, trekt hij conclusies uit de analyse en doet hij aanbevelingen om de armoede onder kinderen verder terug te dringen.

De gevolgen van langdurige armoede voor kinderen zijn groot.
Armoede kan heel direct leiden tot minder welbevinden en tot sociale uitsluiting.
Ook kunnen kinderen door armoede slechter gaan presteren op school of probleemgedrag vertonen.
Aangetoond is dat opgroeien in armoede ook tot negatieve gevolgen op de langere termijn leidt, zoals een verhoogde kans op armoede en sociale uitsluiting als ze volwassen zijn.

De SER vindt dat alle kinderen zoveel mogelijk een gelijke start en gelijke kansen moeten krijgen.

De SER wil dat het nieuwe kabinet samen met gemeenten het aantal arme kinderen structureel omlaag brengt.

Zestig procent van de arme kinderen heeft werkende ouders.
Werk is dus niet altijd een garantie tegen armoede.

De SER constateert ook dat de groep van werkende ouders niet voldoende wordt bereikt met (gemeentelijk) armoedebeleid.

De SER wijst verder op het probleem van de armoedeval.

Werken moet lonen, maar soms houden mensen die gaan werken hiervan netto nauwelijks iets over, doordat ze niet meer in aanmerking komen voor bepaalde inkomensafhankelijke toeslagen en (gemeentelijke) voorzieningen.

Daarnaast blijkt dat lang niet iedereen die ervoor in aanmerking komt, een beroep doet op ondersteunende voorzieningen.

Juist de mensen met de laagste inkomens blijken geen gebruik van deze voorzieningen te maken.

Dat komt onder meer door onbekendheid en complexiteit van deze regelingen.

De SER pleit er daarom voor om inkomensondersteuning effectiever te maken, bijvoorbeeld door te voorkomen dat mensen worden gestraft met vervallende toeslagen zodra ze iets gaan verdienen.

Bovendien moeten regelingen worden vereenvoudigd en beter bekend worden gemaakt.

De SER pleit voor een armoederegisseur in iedere gemeente, met als belangrijke taak de werkende minima in beeld te krijgen.

Verder kan de armoederegisseur de vaak ingewikkelde aanvraagprocedures verbeteren.

Daarnaast heeft de armoederegisseur als taak de effectiviteit van gemeentelijk beleid te monitoren.

Scholen zijn belangrijk voor het signaleren van armoede.

Leerkrachten zijn vaak de eerste buitenstaanders die effecten van armoede bij kinderen opmerken.

Ook moeten scholen kinderen leren met geld om te gaan én de eigen bijdrage van ouders beheersbaar houden.

LINK: https://www.ser.nl/~/media/db_adviezen/2010_2019/2017/opgroeien-zonder-armoede.ashx

TREFWOORDEN:
Armoede
Kinderen
Jongeren
Gemeentelijke overheid
Overheidsbeleid
Maatschappelijke positie

TITEL: Armoede onder kinderen- een probleemschets
AUTEUR(S): Hoff, S.
UITGAVE: Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 2017
SAMENVATTING: Deze notitie vormt een bijlage bij het SER-advies ‘Opgroeien zonder armoede’.
De notiitie geeft inzicht in de omvang van het probleem aan de hand van cijfers over het aantal kinderen dat in armoede leeft en over wie die kinderen zijn en waar ze wonen.
Verder bespreekt de notitie wat de gevolgen van armoede zijn voor zowel de korte als de langere termijn.
De cijfers over de ontwikkeling van het aantal arme kinderen in Nederland maakt duidelijk dat, ongeacht de economische omstandigheden, jaarlijks enkele honderdduizenden kinderen te maken hebben met armoede.

Voorts blijkt de groep arme kinderen gevarieerd te zijn samengesteld.
Het risico op armoede is het grootst voor kinderen uit bijstandsgezinnen, voor kinderen uit grotere eenoudergezinnen en/of voor kinderen met een niet-westerse achtergrond.
Toch vormen deze kinderen niet de enige of zelfs maar de voornaamste groepen onder de arme kinderen.
Voor een belangrijk deel gaat het juist om autochtoon-Nederlandse kinderen, respectievelijk kinderen die in tweeoudergezinnen opgroeien en kinderen van wie de ouders betaald werk hebben.
Het armoederisico van deze drie groepen is klein , maar de groepsomvang in de totale bevolking is zo groot dat het aantal armen toch fors uitvalt.

Een laatste conclusie is dat de negatieve effecten van armoede in de kindertijd vooral op korte termijn optreden:
kinderen die in een armoedesituatie verkeren, voelen zich ongelukkig, maken zich zorgen over de thuissituatie en nemen minder deel aan sociale activiteiten.
Voor de langere termijn heeft armoede echter eveneens negatieve gevolgen.
Kinderen die in armoede opgroeien blijven op een lager onderwijsniveau steken en lopen mede daardoor meer risico om als volwassene opnieuw in armoede te verkeren.

LINK:
http://www.scp.nl/dsresource?objectid=571e98da-e902-48db-a402-e559eda2383f&type=org

TREFWOORDEN: Armoede
Kinderen
Jongeren

zaterdag, mei 06, 2017

dinsdag, april 25, 2017

Machine neemt werk over van aspergestekers

http://www.cerescon.com/pages/view_prs

zondag, april 02, 2017

vrijdag, maart 10, 2017

Sociaal incasseren kan hoge schulden voorkomen

Mensen met schulden komen door boetes, vorderingen en incasso’s vaak alleen maar dieper in de financiële ellende. Dat kan anders. In Rotterdam int incassobureau Faircasso op een vriendelijke manier de openstaande rekeningen. Het doel is schulden oplossen en niet verergeren.

Op verzoek van de ChristenUnie/SGP onderzoekt het Rotterdams college wat de mogelijkheden zijn om in Rotterdam op deze manier haar eigen openstaande rekeningen te gaan innen. Ook wil raadslid Setkin Sies de doorsnee incassobureau’s laten opereren met meer oog voor de schuldproblematiek van de debiteuren.

Incassobureau Faircasso probeert eerst contact te krijgen via email en telefoon. Lukt dat niet, dan gaan medewerkers bij de mensen thuis langs. In eerste instantie zullen mensen met schulden niet blij zijn met een bezoek van Faircasso want ook zij komen geld innen. Maar tegelijkertijd bieden ze hulp aan bij het oplossen van de financiële problemen.

Budgetmaatjes
Said Tayebi is een medewerker die op huisbezoek gaat. “Als we contact krijgen, dan zijn de meesten wel verrast dat we niet alleen komen incasseren maar ook willen helpen de schulden op te lossen. Zo verwijzen we in Rotterdam mensen door naar budgetmaatjes, en we benadrukken dat ze daar gratis geholpen worden met hun financiële huishoudboekje.”

Veel mensen met schulden vertonen struisvogelgedrag. Vanwege de angst voor nog meer rekeningen openen ze de deur niet meer, beantwoorden de telefoon niet en laten de post ongeopend. Faircasso wil dat doorbreken.

Voordeur
Directeur Jeroen van Amerongen: “We kijken achter de voordeur. Als dat telefonisch, per mail of per brief niet lukt, dan zetten we een huisbezoek in om daadwerkelijk achter de voordeur te komen en met de debiteuren in beeld te krijgen wat het probleem is en of er nog meer schulden zijn om een totaalbeeld te krijgen en om samen naar een oplossing te zoeken.”

Faircasso voorkomt zo dat mensen in diepere schulden terecht komen. Van Amerongen: “Vaak zijn er meer dan tien schuldeisers, en met name door de ophogingen van incasso’s en deurwaarders lopen de schulden op. Als wij dat kunnen voorkomen, dan kan je dus ook de schuld heel erg beperken.”

Gemiddelde schuld
In Rotterdam kampen 27.000 mensen met een gemiddelde schuld van 45.000 euro. “Meer dan de helft daarvan zijn de extra gemaakte kosten om de oorspronkelijke nota te innen.” Niet alleen incasseren, maar ook financieel beheer aanbieden, scheelt dus een hoop geld.

Op deze manier worden schulden vereffend en krijgen bedrijven geld voor de geleverde producten. Probleem opgelost. Waarom werken alle incassobureau’s niet op deze manier?

Debiteuren
Directeur Faircasso: “Het is voor de opdrachtgevers interessant, voor de maatschappij is het interessant, voor de debiteuren is het interessant. Maar qua verdienmodel voor de incassomarkt is het minder interessant. Je moet twee, drie, vier keer meer energie en tijd in hetzelfde dossier steken terwijl je er niet meer voor betaald krijgt. Dat is namelijk wettelijk vastgelegd wat je mag verdienen. Daarom kunnen wij dit alleen maar goed doen als we geen winstoogmerk hebben. Als je wel winst wilt maken, dan gaat het ten koste van de kwaliteit van een minnelijke oplossing.”

De ChristenUnie/SGP wil dat Rotterdam overstapt op sociaal incasseren. Raadslid Setkin Sies: “We moeten weer oog krijgen voor de mens achter de schuld en niet alleen maar geld proberen te innen. Daarmee los je het maatschappelijk en individueel probleem niet op.”

Uiteindelijk geldt ook bij incassobureau Faircasso dat de mensen met schulden wel moeten meewerken. Een dichte deur betekent einde verhaal. Medewerker Said Tayebi: “Veel mensen doen niet open maar bellen wel terug naar aanleiding van onze kaart in brievenbus. Met één of twee van de adressen waar we langs zijn geweest, krijgen we geen contact en ja dan houdt het op.”

Jongereninformatie

Jongeren die in de schulden zitten vertellen in de ‘Hoe word je rijk?’-films hun eigen schrijnende verhalen en geven gerichte waarschuwingen aan jongeren die nog niet in de schulden zitten.

http://hoewordjerijk.nl/het-project/films/

vrijdag, maart 03, 2017

De PSO is uitgegroeid tot een landelijke norm voor Socialer Ondernemen

Prestatieladder uitleg

https://www.pso-nederland.nl/over-de-pso/pso-uitgelegd-in-twee-minuten

dinsdag, februari 28, 2017

Rotterdamse banenmotors

’Bij Coolblue zoeken ze bezorgers, floormanagers voor de fysieke winkels, online marketeers, developers, administratief medewerkers, verkoopmedewerkers, productredacteuren, tekstschrijvers en teamleiders klantenservice, zegt Tamara Vlootman. ,,Talent is schaars. Gelukkig willen er heel veel mensen bij Coolblue werken’.

Gezocht: heel erg veel personeel.
Zo’n 500 mensen verwacht Jeroen van Kooij in dienst te nemen. Hij zegt het zonder haperen. Jawel, 500. Zijn bedrijf, de detacheerder DAAN, is een van de snelst groeiende ondernemingen in de Rotterdamse regio.

Pas aangenomen medewerkers krijgen een persoonlijk welkomstbericht op de Facebookpagina van DAAN: ‘Charmelle is de leukste’. De nieuwe collega’s wisselen vrolijke mededelingen af als ‘Ongeluk zit in een klein hoekje en geluk dus in de rest van de wereld’. ,,Plezier is belangrijk’’, zegt Van Kooij. Het korte to do-lijstje met de drie mijlpalen die het bedrijf wil bereiken, ook gedeeld op de sociale media, is geen grap. Het eerste punt, 50 interne medewerkers, is afgevinkt. Nog te doen: Alle gemeenten bedienen en uitbreiden in Europa.

DAAN behoort met bijvoorbeeld FINTREX en Temporary Works Design tot de bedrijven in de Rotterdamse regio met een explosief groeiend personeelsbestand. Bij de meeste mensen doen deze namen nog geen belletje rinkelen, maar de kans is groot dat uw buurman er binnenkort solliciteert. Zij zoeken mensen.

De economie trekt aan. Uitkeringsinstantie UWV waarschuwt zelfs: door de vacaturegroei komen werkgevers in de Rotterdamse regio nu moeilijker aan geschikte kandidaten. Waar zijn die nieuwe banen? De grootste werkgever, met een kleine tienduizend op de loonlijst: het Erasmus MC, is voorzichtig met aannemen. Shell Pernis, met 1.900 werknemers een gekende banenmotor, neemt jaarlijks 130 mensen aan. Ongeveer evenveel als er vertrekken. Europa’s grootste raffinaderij is wat het aantal arbeiders betreft voorbijgestreefd door een nieuwe banenkampioen, Coolblue. Dat moet halverwege vorig jaar zijn gebeurd. In 2016 nam de Rotterdamse webwinkel 1.200 nieuwe mensen aan. Nu werken er 2.650 in voltijd. ,,Dit jaar komen daar in Rotterdam nog zeker 800 nieuwe Coolblue’ers bij’’, laat Tamara Vlootman van de online elektronicazaak weten.

Ranglijst
Coolblue is het snelst groeiende bedrijf van Rotterdam-Rijnmond volgens het Scale-Up Dashboard van de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Deze jaarlijkse ranglijst is handig om in vroeg stadium veranderingen in de economie te signaleren, stelt hoogleraar ondernemerschap Justin Jansen. De snelle groeiers leveren ‘het verse bloed voor de economie’. ,,Zij komen met nieuwe producten en nieuwe manieren om geld te verdienen.’’

Coolblue (slogan: Alles voor een glimlach) zit in de kille wereld van het internetwinkelen. De website lijkt precies te weten welke vragen bij de klant leven. En heeft op zijn tijd een grap paraat, zoals het aanbieden van wachtmuziek totdat de bestelling is bezorgd.

In het kielzog van Coolblue heeft het Scale-Up Dashboard DAAN gesignaleerd in het Rotterdamse. Het bedrijf is opgericht in het crisisjaar 2012. Vorig jaar nam het 600 mensen in dienst. Dit jaar mikt het dus op 500. DAAN levert personeel aan gemeenten, scholen en de zorg. Een groeimarkt? ,,Jazeker’’, reageert Jeroen van Kooij. ,,Wij voorzien in piekbehoeften, tijdelijke drukte.’’ Maar het is altijd wel ergens druk, legt hij uit. ,,Nu de economie aantrekt, stijgt bij gemeenten het aantal bouwaanvragen waardoor meer mensen nodig zijn die de vergunningen toetsen. Toen het minder ging, was het druk op de sociale dienst.’’ Gemeenten en ziekenhuizen zijn huiverig mensen in dienst te nemen en doen een beroep op bedrijven als DAAN. De vraag is zo groot dat het bedrijf het zich kan veroorloven uitzendkrachten een vast contract te bieden. ,,Natuurlijk werken we ook met zzp’ers en jaarcontracten.’’

Banken
Met DAAN en FINTREX uit Rotterdam en het Capelse Samen in de Zorg staan er drie detacheerders in de top-10 van grootste banenmakers in de Rijnmond. FINTREX zet klantcontactafdelingen op, vooral voor banken en verzekeraars. ,,Die sluiten hun lokale kantoren, maar moeten bereikbaar blijven’’, vertelt Joep Dijkstra van FINTREX. Dit bedrijf leidt mensen op voor de telefoongesprekken, computerchats en communiceren over de app, Facebook en Twitter. ,,Soms zitten daar oud-baliemedewerkers tussen, maar vaak is het toch een andere type personeel. Communiceren over de telefoon vraagt andere vaardigheden dan wanneer je oog in oog staat. Je moet het met je stem doen.’’

FINTREX verwacht dit jaar 1.000 tot 1.500 mensen aan te nemen. ,,Door heel Nederland. In het Rotterdamse gaat het om 250 tot 300 banen.’’ Het zijn aantallen die wanneer het om een reorganisatie gaat gegarandeerd de krant halen. Zelf hangen de bedrijven hun groei niet aan de grote klok. Te druk. Bij FINTREX lopen bouwvakkers rond vanwege de jongste uitbreiding van het kantoor in de Aert van Nesstraat.

Zo’n 80 procent van de medewerkers heeft bij FINTREX een tijdelijk contract. ,,Dat heeft een negatievere klank dan onze mensen het ervaren. De collega’s zijn jong en gewend aan werken op projectbasis. We zetten klantcontactcentra op voor de langere termijn. We nemen niemand aan voordat zeker is dat diegene minimaal een jaar blijft. Veel mensen stromen daarna door binnen het bedrijf waarvoor zij werken. Steeds vaker wordt geëist dat de young potentials beginnen bij het klantcontactcentrum.’’

De groeiende vraag naar personeel begint volgens het UWV vooral in de techniek nijpend te worden. Temporary Works Design, een Rotterdams ingenieursbureau voor de offshore dat vorig jaar groeide met 21 mensen, onderhoudt daarom goed contact met de TU Delft, zegt directeur Martijn Koppert. ,,We laten er ons zien bij carrière-evenementen en sponsoren verenigingen.’’ Het bedrijf is gespecialiseerd in tijdelijke constructies, nu vooral bij windmolenparken die in aanbouw zijn. Die nemen nu een vlucht op zee, dus vandaar de groeispurt volgens Koppert.

AD, 25 februari 2017

zondag, februari 19, 2017

Rotterdam begroting 2017

https://begroting.rotterdam.nl/

This is the first day of the rest of your life