zondag, december 07, 2014

Verslag Ontdekkingssessie 30 oktober 2014

Er gaat meer geld door de wijk dan we denken en met dat geld kunnen we veel meer doen. Zelfs als er geen geld is, kunnen we toch meer waarde in de wijk creëren en uitwisselen. Welke geldstromen zijn er? Hoe kunnen we ze beter benutten?

En wat is daarvoor nodig?

Dat waren de centrale vragen op de Ontdekkingssessie Geldstromen door de wijk die op initiatief van Labyrinth Academy en Pieter Buisman Advies op 30 oktober 2014 werd gehouden in De Pionier/The Colour Kitchen in Utrecht.

Een kort verslag.

Minder geld

Juist op de verbinding van geldstromen valt veel te winnen. Daarom waren deelnemers uit verschillende organisaties en sectoren uitgenodigd: zelfstandige ondernemers actief in wijken met zorg, gezondheid en deeleconomie, gebiedsregisseurs en beleidsontwikkelaars uit het sociale, fysieke en financiële domein van gemeenten, adviesbureaus, rijksoverheid en koepelorganisaties. Hun drijfveren en vragen waren even divers, maar de rode draad was helder: er is minder geld, de opgaven worden groter, hoe krijgen we dat voor elkaar?

Vele miljoenen

Aan de hand van een onderzoek in Oss gaf Pieter Buisman een beeld van wat er aan geldstromen door de wijk gaat. Door technologische innovaties kunnen we een groter deel van die stromen binnen de wijk houden en effectiever inzetten, en kunnen we waarden activeren die voorheen niet konden worden aangeboord. In een doorsnee wijk gaat het al gauw om vele miljoenen per jaar. Energiebesparing en –productie en verhuur van woonruimte via Airbnb zijn daarvan voorbeelden. Deze vernieuwingen komen met oplossingen die buiten de bestaande stelsels liggen. Ze lopen daardoor nogal eens tegen gevestigde belangen en regelgeving aan, al gaan ze net zo makkelijk om dergelijke blokkades heen. De kunst is daarom over de eigen grenzen heen te kijken, en ruimte te geven aan ondernemende initiatieven.

Passie voor poen

Want waarde komt vooral voort uit ondernemerschap. Nathan Rozema hield een vlammend betoog voor commercieel denken en handelen, ook in het sociale domein. The Colour Kitchen is daarvan een mooi voorbeeld. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt leren hier een vak in een draaiende onderneming die investeert en winst maakt. Wijkeconomie en buurtondernemingen komen niet tot bloei vanuit de gevestigde, gesubsidieerde instellingen, maar vanuit mensen die durven te investeren en de kunst verstaan om op de behoeften uit de wijk in te spelen en daarmee geld te verdienen: mensen die passie hebben voor poen en risico nemen. Instellingen en overheden kunnen helpen die risico’s te beheersbaar te maken door drempels weg te halen en voorzieningen aan te bieden die collectief voordeel geven. Combineer groot met klein, want niet alles kan van onderop: grote, slimme partijen moeten meehelpen en zaken vlot trekken.

Recht om uit te dagen

Dat schept voor bewonersbedrijven condities om stap voor stap door te groeien naar echte ondernemingen. Milou Althof en Marieke Boeije van LSA lieten zien hoe bewonersbedrijven leegstand oplossen, banen creëren en sociaal kapitaal activeren. Vastgoed is belangrijk als ontmoetingspunt, maar ook voor het verdienmodel. Een belangrijke waarde is dat winst terugvloeit naar de wijk. Belangrijk voor bewonersbedrijven is ‘the right to challenge’. Dit geeft burgers het recht om mee te dingen, bijvoorbeeld naar het groenbeheer in hun wijk. Dan krijg je ook echt het budget van de hovenier i.p.v. een fooi uit het leefbaarheidsbudget. Want het is belangrijk dat je echt bij de geldstroom komt.

Als het geld op is…

Toch kan het ook zonder geld. En dat zal soms ook moeten. Erik Boele – de Zeeuw van New Tribes liet een scala van mogelijkheden zien om waarde met elkaar uit te wisselen zonder dat daar ‘echt’ geld aan te pas komt. Voorbeelden van dergelijke ‘community currencies’ waarmee onderling diensten kunnen worden uitgewisseld op basis van punten, tijd of lokale munten, zijn LET’s, Timebanks, Zuiderlingen en Fureai Kippu. Deze systemen, waarbij duizenden mensen zijn aangesloten, zijn niet nieuw, maar een belangrijk verschil met vroeger is dat technologie als internet drempels wegneemt, transactiekosten verlaagt en een marktplaats creëert, waardoor met een ander soort geld veel meer interacties ontstaan en de waarde toeneemt.

Geldstromen in de wijk

Crisis en bezuinigingen wekken creativiteit op die leidt tot nieuwe oplossingen. De succesvolle voorbeelden daarvan worden gedreven door ondernemerschap: kansen zien waar de traditionele instellingen langsheen kijken, daaraan geld verdienen, maar daarvoor ook risico’s durven nemen. Ondernemers zijn daardoor in staat diensten en producten efficiënter en effectiever te leveren, maar bovendien verborgen vermogen te activeren.

De gewone wijkbewoner krijgt zo meer voor elkaar, want hij bepaalt zelf waaraan en hoe hij zijn verschillende ‘talenten’ wil besteden: euro’s naar huur, zuiderlingen voor zorg.

Geldstromen die ogenschijnlijk ver uit elkaar liggen, als investeringen in vastgoed en kosten van thuiszorg, komen zo door lokaal ondernemerschap via de gewone wijkbewoner bij elkaar. Aan de institutionele partijen is het hiervoor de ruimte te creëren en zich scherper te profileren op wat hen echt uniek en onderscheidend maakt.

vrijdag, november 28, 2014

TW Salarisonderzoek 2014 Ingenieurs

Ingenieurs zijn voorzichtig positief over de arbeidsmarkt en hun eigen positie daarin, zo blijkt uit het TW Salarisonderzoek 2014. Vooral voor de (petro)chemie, maritieme techniek en ict gaat het goed, terwijl de publieke sector en de bouw voorlopig achterblijven.

Het is nog steeds geen makkelijke weg naar de top, maar Nederlandse ingenieurs zijn wel steeds positiever over de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het TW Salarisonderzoek, het grootste beloningsonderzoek onder ingenieurs in Nederland, dat dit jaar voor de vierde keer is gehouden. In 2014 merkt 50 % van de in totaal 3.911 respondenten dat de arbeidsmarkt voor ingenieurs en hogeropgeleide bèta’s weer aantrekt, terwijl dat vorig jaar slechts 40 % was en de jaren daarvoor 37 %. Bijna 60 % van de ingenieurs komt weer vaker vacatures tegen, en 48 % werkt in een organisatie die zelf op zoek is naar nieuwe werknemers.

Het positieve gevoel over de arbeidsmarkt vertaalt zich vooralsnog nauwelijks naar de beloningen. Slechts 11 % geeft aan dat er weer ruimte is voor salarisverhoging en extraatjes. De respondenten geven een salarisstijging op van gemiddeld 2,4 %, weliswaar meer dan vorig jaar (1,9 %), maar minder dan in 2011 (3,4 %) en 2012 (3,6 %).

Hiermee gaan ingenieurs er dit jaar ten opzichte van de inflatie wel weer op vooruit, na één jaar waarin de inflatie hoger was dan de gemiddelde salarisstijging. Vorig jaar gaven ruim vierduizend respondenten nog een gemiddelde salarisstijging op van 1,9 % bij een gemiddelde inflatie van 2,5 %; dit jaar was de loonstijging 2,4 % bij een inflatie van 1 %.

€ 105.900 voor directieleden

De belangrijkste factoren voor de hoogte van het salaris zijn functie en leeftijd. Veel jongere ingenieurs hebben een baan in de technische uitvoering, terwijl ouderen vaker doorgroeien naar een managementbaan. Deze stap van technische uitvoering naar management brengt ook een duidelijke salarisstap: de meest verdienende functies zijn, met uitzondering van de hoogleraar, allemaal management- of directiefuncties (zie salaristabel).

Ingenieurs en hogeropgeleide bèta’s die het schoppen tot directielid verdienen het meest. Het bruto marktconform jaarsalaris voor directieleden is € 105.900. Dit salaris is inclusief alle extra’s, zoals een dertiende maand, vakantiegeld, bonussen en winstuitkering. Na de directieleden volgen hoogleraren (€ 99.700) en r&d-managers (€ 81.800). Onderaan de salarisladder staan de studenten/trainees (€ 36.200), werkvoorbereiders (€ 40.700) en onderzoekers (€ 43.400).

Degenen met de best verdienende banen maken ook het meeste overuren. Voor directieleden en hoogleraren zijn twaalf overuren per week normaal, de salesmanager komt op acht. Architecten schrijven met twee uur per week de minste overuren. De salesmanager krijgt met € 9.200 per jaar het hoogste variabele salaris, gevolgd door directieleden (€ 8.400) en accountmanagers (€ 1.900).

Scheepsbouwers verdienen goed

De respondenten in het onderzoek volgden vooral traditionele technische studies: werktuigbouwkunde (21 %), elektrotechniek (13 %) en civiele techniek (12 %). Van de studies die het vaakst voorkomen, kunnen afgestudeerden in de maritieme techniek/scheepsbouwkunde rekenen op het hoogste starterssalaris. Scheepsbouwers onder de dertig jaar krijgen een marktconform jaarsalaris van € 44.100. Zij worden gevolgd door technisch natuurkundigen (€ 42.300) en technisch scheikundigen (€ 42.200).

Qua branche doen starters in de petrochemische industrie het goed. Zowel olieraffinage en staalproductie (€ 45.600) als (petro)chemie (€ 41.900) eindigen in de top van starterssalarissen. Ook in de financiële sector (€ 45.100), lucht- en ruimtevaart (€ 42.900) en scheepsbouw (€ 42.100) zijn de starterssalarissen hoog. Relatief minder verdienen starters in de installatietechniek (€ 35.900), bouw (€ 36.100) en industrieel ontwerp (€ 36.600).

Voor wat betreft de salarisstijging blijft vooral de publieke sector achter. Respondenten die werkzaam zijn in het openbaar bestuur geven dit jaar een salarisstijging op van 1 %, en verwachten er volgend jaar maar 0,8 % bij te krijgen. Ook in het onderwijs, de gezondheidszorg en de bouw zijn de verwachtingen niet al te hoog gespannen. Voor de (petro)chemie en de ict geldt dat andersom en liggen de opgegeven salarisstijgingen voor dit en volgend jaar boven de 4 %.

Honkvast

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben nauwelijks invloed op de arbeidsmobiliteit van ingenieurs. Dit jaar is 10 % actief op zoek naar een nieuwe functie en 17 % is wel op zoek, maar niet actief daarmee bezig. Deze percentages zijn in vier jaar salarisonderzoek nauwelijks veranderd en geven eens te meer aan dat ingenieurs behoorlijk honkvast zijn. Nog minder mensen zijn op zoek naar een nieuwe werkgever: 8 % zoekt actief naar een nieuwe baas, 14 % niet actief.

De gemiddelde ingenieur werkt 7,4 jaar in dezelfde functie. Hij is over het algemeen positief over zijn eigen positie binnen de organisatie; 88 % zegt dat zijn leidinggevende er voldoende vertrouwen in heeft dat hij zijn werkzaamheden naar behoren uitvoert. Ook ervaart 84 % voldoende vrijheid binnen zijn baan en krijgt 82 % voldoende ruimte om zijn werkzaamheden zelf in te plannen. Iets minder mensen (70 %) ervaren een goede balans tussen werk en privé.

Parttime werken komt in het woordenboek van veel ingenieurs niet voor. Het gemiddelde contract is voor 38,4 uur per week (voor vrouwen gemiddeld 36 uur) en maar liefst 62 % werkt meer uren dan volgens het contract. Vaak (in 40 % van de gevallen) worden deze overuren niet gecompenseerd. In 33 % van de gevallen krijgt men er op een ander moment tijd voor terug en slechts 13 % van de overuren wordt uitbetaald.

Maar heel weinig ingenieurs (0,5 %) denken eraan de techniek de rug toe te keren. Er zijn wel wat twijfelaars (14 %), maar het grote merendeel (85 %) wil in de techniek blijven werken.

Sfeer en uitdagingen belangrijk

Salaris is voor ingenieurs een belangrijk aspect binnen hun baan, maar aan sfeer en uitdaging wordt nog meer waarde gehecht. Van de respondenten beoordeelt 98 % sfeer en collegialiteit als ‘belangrijk’ of ‘zeer belangrijk’. Daarna volgen uitdaging (95 %), salaris (90 %) en ontwikkelingsmogelijkheden (89 %).

Er zijn kleine, maar significante verschillen in hoe generaties verschillende aspecten in een baan beoordelen. Werknemers boven de 45 jaar zijn meer op zoek naar maatschappelijke relevantie, een auto, laptop of smart phone van de zaak, flexibele werktijden en de zekerheid van een lang dienstverband. Jongeren onder de dertig kiezen juist voor promotiekansen, ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden en spraakmakende opdrachten en projecten.

Ook tussen mannen en vrouwen zijn er verschillen. Vrouwen vinden maatschappelijke relevantie, een baan dichtbij huis en ontwikkelingsmogelijkheden belangrijker, terwijl mannen meer worden geleid door het salaris en de auto of smart phone van de zaak.

Over het algemeen komt wat men belangrijk acht ook voldoende terug in de huidige baan. Het grootste verschil tussen wens en realiteit ligt bij ontwikkelingsmogelijkheden, slechts 77 % vindt deze voldoende terug. Ook de promotiekansen, uitdaging en in mindere mate het salaris blijven soms achter bij wat men wil.

Niet vaak thuiswerken

Ingenieurs werken niet vaak thuis. Het percentage dat thuis kan werken (69 %) is al sinds 2011 vrijwel gelijk, maar hiervan maakt het grootste gedeelte (90 %) minder dan één dag in de week gebruik.

Ook het zakelijk gebruik van laptops, smartphones en tablets is in alle jaren TW Salarisonderzoek niet veel veranderd. Het zakelijk laptopgebruik was in 2011 al 67 % en is in 2014 slechts gestegen tot 69 %. Eveneens een geringe stijging zien we in het gebruik van smartphones, dat van 41 % naar 54 % steeg. Het gebruik van tablets liet weliswaar ruim een verdubbeling zien in de afgelopen drie jaar (van 7 % naar 15 %), maar is nog steeds niet wijdverbreid te noemen.

Een opvallend detail dat in elk TW Salarisonderzoek terugkomt is dat de respondenten hun eigen opleiding beter beoordelen dan die van de huidige generatie: 65 % beoordeelt dat zijn eigen studie goed aansloot op zijn eerste baan, maar slechts 38 % heeft de indruk dat de huidige generatie afgestudeerden moeiteloos aansluiting vindt op de werkzaamheden binnen de eigen organisatie.

Nieuw denken over belasting

http://www.ex-tax.com/new-era-new-plan/

Jan Rotmans boek Nederland kantelt is uit!

http://www.rijnmond.nl/nieuws/27-11-2014/jan-rotmans-nederland-betreedt-nieuw-tijdperk

http://www.nederlandkantelt.nl/

http://kantelaar.org

9 gebieden worden in het boek beschreven

-Bouw
-Cultuur
-Energie
-Financien
-Onderwijs
-Ruimte
-Voedsel
-Water
-Zorg

zondag, november 23, 2014

zondag, november 16, 2014

Gemeenten met visie

http://gemeentenvandetoekomst.nl/

zaterdag, november 15, 2014

Onderwerpen voor HAVO 27 november 2014

THEMA LES 2

KENNIS CIRCULATIE EN KENNISCONSTRUCTIEVAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN ALS ONDERNEMING

Historisch besef

http://www.slideshare.net/Chriswff/2014-calvijnhistorischbesef

200 jaar vooruitgang

http://www.slideshare.net/Chriswff/2014-calvijn200jaarvooruitgang

Wat feiten en cijfers

http://www.slideshare.net/Chriswff/2014-calvijnwatfeitencijfers

Trends vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

http://www.slideshare.net/Chriswff/2014-calvijntrends

http://www.slideshare.net/Chriswff/2014-calvijntrendskpmgnov14

VAARDIGHEDEN VOOR DEZE EEUW

http://www.youtube.com/watch?v=Me1Xqj5I2V4

4.1 Beroepsvaardigheden

http://www.slideshare.net/Chriswff/2014-calvijnberoepsvaardigheden

4.2 Vaardigheden benodigd voor deze eeuw

http://www.slideshare.net/Chriswff/2014-calvijn21thcenturyskills

Cijfers Arbeidsmarkt

http://www.slideshare.net/Chriswff/2014-calvijncijfersarbeidsmarkt

http://www.slideshare.net/Chriswff/2013-elsevierseokanslozestudies

http://www.slideshare.net/Chriswff/2013-sectorentekortpersoneel

Overzicht banen

http://www.loonwijzer.nl

http://www.keuzegids.org/

Helft HBO’ers heeft magere kansen op arbeidsmarkt

http://www.keuzegids.org/nieuws7691

Slechte baankansen - Wat dan?

http://www.keuzegids.org/nieuws7691

http://www.carrierebeurs.nl/de-nederlandse-carrieredagen/item12

De beste banen voor beta opgeleiden

http://www.betabanen.nl/

Maakindustrie

Welke banen verdwijnen niet; Welke banen gaan ontstaan

http://www.slideshare.net/Chriswff/2013-banendieblijvenbestaan

http://www.slideshare.net/Chriswff/2013-toekomstberoepen

http://www.slideshare.net/Chriswff/2013-toekomstberoepen2edeel

http://www.youtech.nl/10-banen-uit-de-toekomst-die-nu-nog-compleet-belachelijk-klinken/

http://www.slideshare.net/Chriswff/2014-calvijnfuturejobs

http://www.brainport2020.nl/nieuws/nieuws/de-banen-van-de-toekomst

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/carriere/134524-de-toekomst-aan-de-hand-van-het-heden-nieuwe-banen.html

WERKEN AAN JE TOEKOMST

http://codenamefuture.nl/werkenaanjetoekomst

http://codenamefuture.nl/projecten

Het boek
http://www.werkenaanjetoekomst.nl/methodeboek/

http://codenamefuture.nl/portfolio-items/ondernemend-onderwijs/

ONDERWIJSDAGEN 2014

http://www.kennisnet.nl/

http://www.deonderwijsdagen.nl/

http://www.kennisnet.nl/uitgelicht/rosenmoeller-en-johnson-in-gloedvol-betoog-op-de-onderwijsdagen-de-toekomst-is-nu/

Je loopbaan in aantal stappen

Het antwoord op veel voorkomende vragen over solliciteren en carrièremaken. Vakbladen Technisch Weekblad, C2W en Maritiem Nederland hebben al veel artikelen gepubliceerd over werk en carrière, helemaal toegespitst op bèta’s en technici. Leer hier het beste uit jezelf te halen met de leukste carrièreverhalen van de afgelopen tijd…

• Wat zijn mijn kwaliteiten?
• Hoe leer ik netwerken?
• Ik wil voor mezelf beginnen. Hoe begin ik een bedrijf?
• Wat is een gezonde work/life-balans?
• Hoe leuk is werken in het buitenland?
• Hoe bereid ik mij voor op een sollicitatiegesprek?
• Hoe houd ik mijn kennis op peil?
• Wat zoeken werkgevers?
• Diversiteit: Leren omgaan met andere culturen
• Als vrouw carrièremaken
• Loon: wat kan ik vragen?
• De economische crisis en de arbeidsmarkt
• Hoe gebruik ik Social Media bij het solliciteren?

This is the first day of the rest of your life