woensdag, augustus 12, 2015

Onderwijs nieuwe tijd Maker Education

Bronnen

Op deze pagina vind je verwijzingen naar plekken waar Maker Education gebeurt op het web.

Deze lijst groeit en bloeit en verandert ongetwijfeld nog heel vaak.

Heb je een plek gevonden die er absoluut bij moet, vul dit dan in, in het formulier hieronder.

We bekijken dit dan kunnen deze dan toevoegen.

Blogs

http://fabklas.nl: blog van leerlingen van de Populier die driewekelijks maken wat ze willen maken.

http://plakkenenknippen.nl: vrolijke maakblog van docenten van de Populier die al jaren met Maker Education bezig zijn.

Scholen

http://www.hightechhigh.org: school in San Diego, VS, die al vele jaren succesvol Maker Education bedrijft

http://www.castilleja.org/page.cfm?p=941600: het Bourn Idea Lab is een makerspace op de Castilleja Highschool. Voor meisjes.

Programmeren

http://www.codekinderen.nl : Codekinderen laat basisschoolleerlingen van groep 3 tot en met 8 kennis maken met de ‘achterkant’ van de apparaten die ze dagelijks gebruiken.

Algemeen

http://makered.org: de internationale Maker Education organisatie. Voortgekomen uit Make

http://www.edutopia.org/topic/maker-education: verzamelsite over onderwijs. Op deze pagina heel veel goede artikelen over Maker Education.

http://www.inventtolearn.com: website rondom de “”bijbel”” voor Maker Education, Invent to Learn van Sylvia Martinez en Gary Stager.

http://makezine.com: het tijdschrift voor Makers. Rondom dit blad is een enorme community ontstaan. Neem een abonnement!

http://innovatie.kennisnet.nl/category/do-it-yourself-2/: verzamelsite van Stichting Kennisnet over Maker Education

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/de-nieuwe-makers.html: uitzending vanTegenlicht over The Maker Movement

Instructables

http://www.instructables.com: de originele Instructables site. Meer dan 100.000 instructies om iets te maken/doen.

http://fabschool.nl: de website van de Waag met een groeiend aantal Instructables.

Sociaal

Hashtag #makered op Twitter: de plek waar Maker Educators zich verbinden. Hier moet je zijn.

https://www.facebook.com/groups/FabEducation/: internationale Facebookpagina rondom onderwijs in Fablabs
https://www.facebook.com/groups/FabEdNL/ Nederlandse Facebookpagina rondom onderwijs in Fablabs

Fablabs

http://www.frysklab.nl: het mobiele Fablab van Friesland. Een initiatief van de Friese bibliotheken. Erg succesvolle en energieke groep mensen.

http://www.rotslab.nl: sociaal fablab in Utrecht

http://fablab.nl: Stichting Fablab Benelux, vrijwillig samenwerkingsverband van fablabs in de Benelux.

Leveranciers

http://www.tofspeelgoed.com: Levert o.a. de MaKeyMaKey

De site zelf
http://makered.nl/?page_id=30

vrijdag, augustus 07, 2015

donderdag, juli 23, 2015

maandag, juli 20, 2015

Dick Couvée Predikant Pauluskerk Rotterdamjuni 2015


Een solidaire samenleving of geen samenleving

De armoede in Rotterdam groeit erg hard. Van de vier grootste steden kent Rotterdam het hoogste aantal lage inkomens, de meeste werklozen en het hoogste aantal huishoudens met grote schulden.
Er leven inmiddels ruim 100.000 Rotterdammers onder de armoedegrens, waaronder veel kinderen.
Na de oorlog zijn de samenlevingen in Europa opgebouwd volgens het principe van solidariteit.

Helaas zette premier Thatcher met haar kapitalistische revoluties een nieuwe toon.
Zij beweerde dat er geen ‘samenleving’ als zodanig is. Dat iedereen vooral allereerst naar zichzelf moest kijken.

Vanaf dat moment hadden wij in Europa vooral oog voor het meritocratische model en hadden we een kredietcrisis nodig om de gedachte van solidariteit weer te laten gelden.
Het zijn de Europese burgers zelf die de financiële, sociale en morele schade dragen van het risicovolle gedrag van een fors aantal grote banken en bedrijven.
Met enorme gevolgen, met name voor de mensen aan de onderkant van de samenleving.

Ik vind, dat solidariteit weer bovenaan de agenda moet, juist in Rotterdam.

Het meritocratische model, de gedachte dat een samenleving wel zou varen bij een sociaal en financieel systeem dat is gebaseerd op individuele verdiensten, is op den duur funest.

In de Pauluskerk melden zich steeds meer zzp-ers en kleine ondernemers, die door de crisis en het wegvallen van sociale vangnetten in de schulden zijn gekomen.
Zorg en rechtszekerheid worden niet meer gezien als een grondrecht, maar als een voorziening die je alleen krijgt als je aan allerlei voorwaarden voldoet.
Zeker nu de jeugdzorg en de zorg voor langdurig zieken en ouderen zijn overgeheveld naar de gemeente zonder de nodige budgetten.

Wie als Rotterdamse werkloze niet verplicht wil vegen, krijgt geen uitkering.

Ook melden zich in de Pauluskerk steeds meer ongedocumenteerden die op straat belanden. Voor hen zelfs geen Bed-Bad-Brood.
Dat meritocratische model lijkt voor hen niet van toepassing.
Zij mogen gewoon niet werken, punt uit.

Zo sluiten wij in Nederland naar schatting 100.000 tot 140.000 mensen uit van een minimum van bestaan.
De kloof tussen rijk en arm blijft maar groeien.

Het is op den duur funest voor het vertrouwen van mensen in de instituties en elkaar, het maakt hen cynisch en vatbaar voor de invloed van populistische partijen.

Een bom onder onze samenleving die wij zo snel mogelijk moeten detecteren.

Godsdienst is in de kern sociaal. “Behandel anderen zoals jij wilt dat zij jou behandelen,” lees je in de bijbel.


Dat is solidariteit.

Solidariteit zijn juist met de meest kwetsbare mensen in de wijk, met hen die niet aan de regelknoppen van de financiële en politieke macht zitten en die niet of nauwelijks in staat zijn zelf iets aan hun situatie te veranderen: werkloos, met werk maar arm en sociaal geïsoleerd.

Een solidaire samenleving of geen samenleving.
Daar voor staat ook stichting DoorDeWijks volgens mij.

En dat is niet verleden tijd, maar de toekomst !

Dick Couvée
Predikant Pauluskerk
Rotterdam

Juni / juli 2015

Bron: Het Doordewijkertje

vrijdag, juli 17, 2015

Tony de Bree review van zijn boek

Review Chris Noordam van het boek Geld verdienen met JEZELF.

Tony heeft een heel handig boek gemaakt met mooie top-10 lijstjes.

Het hoofdstuk met 71 manieren om geld te verdienen sluit prima aan bij de huidige situatie van Nederland.

Steeds meer discussies ontstaan over waar we de komende decennnia geld mee kunnen verdienen.

Ik noem er 3.

ONL voor ondernemers

Waar gaat Nederland de komende tien jaar zijn geld mee verdienen en hoe zorgen we voor bestendige groei?”.
http://onl.nl/parlement/


WRR-rapport ‘Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland’

Nog lastiger is de vraag waar we over pakweg twintig jaar ons geld mee zullen verdienen. ‘Te onzeker,’ zegt Albert van der Horst, hoofd macro-economische analyse. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
‘Het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen, is dát er allerlei grote veranderingen op ons af gaan komen,’ zegt Peter van Lieshout, auteur van de veel aangehaalde WRR-studie Naar een lerende economie uit november 2013. 

http://www.wrr.nl/publicaties/samenvattingen/naar-een-lerende-economie/

Rotterdam

In Rotterdam praten we al vele jaren hierover. Aad van Nes (in de tijd dat hij directeur was van Roteb) sprak vaak over “wat zijn onze future jobs?” en gaf voorbeelden van jobcarving technieken.
http://www.relaaz.be/rotterdamse-tewerkstellingsmodel-kan-limburg-redden/

Het nuttige boek van Tony was voor mij aanleiding om wat citaten uit mijn CMG periode te memoreren

In die tijd was ik directeur Management Development in het ICT bedrijf en trainde aanstaande directieleden in o.a. onze policies.
Ik heb daar de organische groei meegemaakt van enkele honderden medewerkers tot aan 9000 medewerkers.

Hier volgen er een aantal:

CMG Business policies

-Business development directed on profitable and longterm relationships with clients (recurring revenue)
-Target markets that can afford our (value for money) services
-Clients’ loyalty is gained and maintained by hard work
-Be honest with clients and expect the same honesty in return
-We deliver what we promise
-We can only invest money we have made as profit
-We should always meet the spirit of the contract
-No gifts to be given to clients or accepted
-All suppliers especially small ones should be paid promptly
-Good ethics are also good business
-Effectiveness is not perfection
-High quality standards

No stories please
Don’t tell your prospects how good you are…….  Show them!

Be an entrepreneur
It is often easier to ask for forgiveness than it is to ask for permission.

Jouw oude bedrijf en een van onze klanten
Ik eindig met een citaat van een van mijn klanten binnen ABNAMRO toen ik directeur was voor de financiele sector.
Success does not come easy… are you willing to pay the price?”


Tot slot

Veel succes Tony en ik kijk uit naar je volgende boek waarin organische groei best weer eens behandeld mag gaan worden.

Groeten,
Chris Noordam

woensdag, juli 15, 2015

zondag, juli 12, 2015

CPB Middensegment onder druk Baanpolarisatie in Nederland

Top 10 afnemende beroepen

Medewerkers drukkerij en kunstnijverheid

Productiemachinebedieners

Assemblagemedewerkers

Land- en bosbouwers

Secretaresses

Lassers en plaatwerkers

Boekhoudkundig medewerkers

Productieleiders industrie en bouw

Boekhouders

Slagers

Top 10 toenemende beroepen

Managers zorginstellingen

Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders

Zakelijke dienstverleners

Procesoperators

Sportinstructeurs

Bedrijfskundigen en organisatieadviseurs

Grafisch vormgevers en productontwerpers

Financieel specialisten en economen

Leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten

Docenten beroepsgerichte vakken secundair onderwijs


CPB Policy Brief 2015/13
Baanpolarisatie in Nederland

Samenvatting en conclusies

Laagopgeleiden hebben een slechtere positie op de arbeidsmarkt dan middelbaar en hoogopgeleiden.

Ze zijn vaker werkloos en werken vaker in relatief laagbetaalde of onzekere banen.

Ook is er meer armoede onder hen dan bij de gemiddelde werkende en werkzoekende.

Werkloosheid en armoede zijn niet alleen een financieel probleem, maar zijn ook slecht voor het welbevinden van mensen; ze verminderen onder meer de gevoelens van geluk en verkleinen, voor mannen tenminste, de kans op het vinden en behouden van een partner.

De achterstand van laagopgeleiden komt onder meer doordat zij niet beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor veel gevraagde en goedbetaalde banen.

Ze hebben niet de juiste beroepsvaardigheden daarvoor en soms hebben zij ook een tekort aan algemene kennis.
Zo zijn er meer laaggeletterden onder hen dan gemiddeld (Fouarge et al. 2011b), en meer mensen van niet-westerse herkomst – en dus meer mensen met een taalachterstand.

Ook is naar schatting maximaal zo’n 25% van de laagopgeleide volwassenen verstandelijk beperkt.

Daarnaast hebben zij vaker dan anderen een slechte gezondheid, wat hen eveneens op achterstand zet op de arbeidsmarkt.

Geregeld steekt de zorg de kop op dat de situatie van laagopgeleiden in de nabije toekomst verder achteruit zal gaan.

Bijvoorbeeld doordat de vraag naar hun arbeid afneemt als gevolg van automatisering, robotisering en verplaatsing van werk naar lagelonenlanden.

In dit rapport laten het Centraal Planbureau (cpb) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) zien hoe de positie van laagopgeleiden de afgelopen jaren veranderde en of hun achterstand ten opzichte van middelbaar en hoogopgeleiden groeit.

Daarnaast worden scenario’s voor 2025 gepresenteerd.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, zijn verschillende aspecten van de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden in kaart gebracht: zowel werkloosheid en gemiddelde uurlonen als armoede en precaire, dat wil zeggen laagbetaalde
en onzekere, arbeid.

Meer info

© Centraal Planbureau | Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2015

cpb Boek 17 / scp-publicatie 2015-15

isbn 978 90 377 0747 2

Centraal Planbureau Sociaal en Cultureel Planbureau

http://www.cpb.nl http://www.scp.nl

Knowledge Valorisation at TU Eindhoven

The TU/e puts emphasis on knowledge valorisation:
research results are translated into successful innovations and
serve as a basis for creating new products, processes and enterprises.

https://www.youtube.com/watch?v=WBJAsgwb_3Y&feature=youtu.be

woensdag, juni 24, 2015

Alles zelf

Alleszelf.nl - tot op de hoogste leeftijd

Het enige platform dat ouderen elke week helpt om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen - tot op de hoogste leeftijd.

https://www.alleszelf.nl/top10-1jaar/?utm_source=Alleszelf.nl&utm_campaign=9bdb325792-RSS+verzending+Alleszelf.nl&utm_medium=email&utm_term=0_d37f2a4d67-9bdb325792-149462109&mc_cid=9bdb325792&mc_eid=0a90a8366a

zondag, juni 21, 2015

woensdag, juni 10, 2015

vrijdag, mei 29, 2015

woensdag, mei 27, 2015

My Generation At Work diverse links

http://urbact.eu/sites/default/files/enterprising_curriculums_ideas_and_connections_to_work_-be_inspired_by_mgatwork_stories.pdf

APPENDIX: A COMPILATION OF USEFUL WEBSITES AND SOURCES

CONCEPTS AND TOOLKITS OF METHODS

Development process design: Innovation Spiral

http://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/The-Open-Book-of-Social-Innovationg.pdf

The Go for It (GFI): GFI
http://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/My_Generation_at_Work/documents_media/MGatWork_Concepts_for_LSGs_-_for_Webex_18-19Feb2013.pdf

Policies and actions for young people: Supporting urban youth
http://urbact.eu/supporting-urban-youth-through-social-innovation

Youth employment: Jobs for a jobless generation
http://urbact.eu/sites/default/files/02_jobgen-web.pdf

Designing learning processes : The SECI learning process
http://www.cyberartsweb.org/cpace/ht/thonglipfei/ba_concept.html

Good Future Dialogue
http://files.kotisivukone.com/testataan.kotisivukone.com/julkaisut/good_future_dialogue.pdf

Stop and Go!
http://deirdrehughes.org/2014/06/stop-and-go-in-search-of-new-ecology-and-dynamism-in-group-counselling-for-employees-in-transition/

Bono’s Six Thinking Hats
http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php

DIGITAL MEMORY AIDS OF THE MY GENERATION AT WORK MEETINGS
Rotterdam 4-5 October 2012
http://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/My_Generation_at_Work/documents_media/ID_Book_Partner_Meeting_Rotterdam_4-5_October_2012.pdf

Maribor 18-19 April 2013
http://urbact.eu/sites/default/files/2_-digital_memory_aid_mgwork_maribor_april_2013.pdf

Braga 12-13 September 2013 http://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/My_Generation_at_Work/documents_media/MGatWork_Workshop_report_Braga_-_Digital_Memory_Aid_.pdf

Thessaloniki 21-22 January 2014
http://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/My_Generation_at_Work/documents_media/Visual_Memory_Aid_Thessaloniki_Workshop_January_2014..pdf 23

Tampere 18-19 June 2014
http://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/My_Generation_at_Work/documents_media/DMA_Tampere_final.pdf

MY GENERATION AT WORK VIDEOS
MGatWork| Compilation Young Filmmakers https://www.youtube.com/watch?v=b9UL40edHdg

MyGen at Work | Spaces (LONG VERSION) https://www.youtube.com/watch?v=A1h5hRuW70o

MyGen at Work | Brokers (LONG VERSION) https://www.youtube.com/watch?v=3CvsXbGQyZc

MyGen at Work | Enterprising skills (LONG VERSION) https://www.youtube.com/watch?v=lj7d3fbjawc

MyGen at Work | Final conference “Play it Forward” (SHORT VERSION)
http://youtu.be/KgI8R-Ak7fg

MyGen at Work | Final conference “Play it Forward” (LONG VERSION)
http://youtu.be/KLzuxoATE6c

MyGen at Work | Workflow https://www.youtube.com/watch?v=J0BikQdCpCI

MyGen at Work | Rotterdam https://www.youtube.com/watch?v=jpk5D_BCsnY

MyGen at Work | Antwerp https://www.youtube.com/watch?v=j4UjEnCvKTM

MyGen at Work | Riga https://www.youtube.com/watch?v=Inc9_XhwhtQ

MyGen at Work | Gdańsk https://www.youtube.com/watch?v=iU94dd7Kz6I

MyGen at Work | Warsaw https://www.youtube.com/watch?v=bgXlG0Bvo2A

MyGen at Work | Tampere https://www.youtube.com/watch?v=FxxB2eG-T5Y

MyGen at Work | Valencia https://www.youtube.com/watch?v=Z2hq3hHqUK0

MyGen at Work | Maribor https://www.youtube.com/watch?v=hYq_5-TdZUE

MyGen at Work | Turin https://www.youtube.com/watch?v=VKQnR-a6yFY

MyGen at Work | Thessaloniki https://www.youtube.com/watch?v=2tn5L868sWQ

MY GENERATION AT WORK LOCAL ACTION PLAN SUMMARIES
Rotterdam http://urbact.eu/sites/default/files/rotterdam_lap_summary.pdf 24

Antwerp http://urbact.eu/sites/default/files/antwerp_lap_presentation_summary.pdf

Riga (full LAP) http://urbact.eu/sites/default/files/microsoft_word_-_mgatwork_-_riga_lap_12_2014_final.pdf
Glasgow http://urbact.eu/sites/default/files/glasgow_lap_summary_2015.pdf

Gdansk http://urbact.eu/sites/default/files/lap_summary_in_english_final_met_logos.pdf

Warsaw http://urbact.eu/sites/default/files/microsoft_word_-_lap_warsaw_-work_on_work_-_summary_0.pdf

Tampere http://urbact.eu/sites/default/files/lap_executive_summary_2015_met_logo.pdf

Valencia http://urbact.eu/sites/default/files/valencia_lap_summary.pdf

Braga http://urbact.eu/sites/default/files/braga_lap_presentation_summary.pdf

Maribor ( full LAP) http://www.urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/Active_A_G_E_/outputs_media/URBACT_LAP_Maribor.pdf

Turin http://urbact.eu/sites/default/files/mgatwork_lap_summary_turin_jan2015.pdf

Thessaloniki http://urbact.eu/sites/default/files/thessaloniki_lap_presentation_summary.pdf

OTHER MATERIALS AND USEFUL SITES
Ted talk Sir Ken Robinson http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity

Twitter My Generation at Work https://twitter.com/mygenw

In the My Generation at Work library you find examples of GFIs, newsitems and many other materials we have used in our project
http://www.urbact.eu/library?f[0]=field_network_reference_multiple%3A954

My Generation at Work Presentation slides http://urbact.eu/files/mygenatwork-project-presentation-slides

Pictures in MY Generation at Work have been made by: Taru Arnkil, tarnkil@gmail.com, http://www.taruarn.com

zaterdag, mei 23, 2015

This is the first day of the rest of your life