donderdag, september 14, 2017

Trends in Nederland

1 Maatschappij
Trends
Cijfers
Bevolking
Cultuur
Gezondheid en zorg
Natuur en milieu
Onderwijs
Veiligheid en recht
Verkeer
Vrije tijd
Welzijn

2 Economie
Trends
Cijfers
Bedrijven
Bouwen en wonen
Energie
Handel en horeca
Industrie
Internationale handel
Landbouw
Macro-economie
Prijzen
Vervoer
Zakelijke diensten

3 Arbeid en inkomen
Trends
Cijfers
Arbeid
Inkomen en bestedingen
Sociale Zekerheid

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2017/26/trends-in-nederland-2017

Werk Plus Ervaring Drechtsteden

Stichting 50Plus Drechtsteden Werkt bestaat vijf jaar en viert dat met een nieuwe naam. De nieuwe naam is Werk Plus Ervaring.

http://www.rtvdordrecht.nl/50plus-drechsteden-werkt-heeft-een-nieuwe-naam/nieuws/item?974733

https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=j396AKEHT38

zaterdag, september 09, 2017

Vredesweek 2017 is van 16 t/m 24 september met thema: ‘de kracht van verbeelding’.

Vredesweek 2017 is van 16 t/m 24 september met thema: ‘de kracht van verbeelding’.

“Kracht van verbeelding. Het thema van de Vredesweek doet denken aan de befaamde rede van Martin Luther King in Washington. Hij sprak in 1963 als leider van de burgerrechtenbeweging de deelnemers van de mars voor vrijheid en gelijkheid toe. Nog altijd herinneren veel mensen zijn inspirerende woorden: “ik heb een droom”. Een droom dat steden van geweld en onrecht veranderen in oases van vrijheid en gerechtigheid.
“Ik heb een droom….” Martin Luther King zei niet ‘ik heb een beleidsplan’ of ´ik heb een verkiezingsprogramma.’ Dan zouden we zijn speech vandaag niet meer herinneren.

Juist een droom inspireert mensen. Een droom roept het verlangen en de verbeelding van mensen op. Een droom wekt de veranderkracht van mensen op. De kracht om zelf bij te dragen aan vrede en recht. In onze eigen woonplaats, in ons eigen land maar ook binnen Europa en ver daarbuiten.

De mars van Martin Luther King vond plaats in een tijd van racisme en onderdrukking. De vredesweek vindt plaats in een tijd waarin de gevolgen van oorlogsgeweld, onrecht en vervolging, voelbaar zijn in onze eigen samenleving. Mensen maken zich zorgen over terroristische geweld, over de polarisatie in ons land. Vrede lijkt soms zo ver weg en buiten ons bereik..
Martin Luther King durfde te dromen. Maar hij liet het niet bij dromen. Dromen is onvermijdelijk ook doen. Nu is het moment om te laten zien dat verandering mogelijk is.
Dat is ook de essentie van de jaarlijkse Vredesweek. Keer op keer laten we elkaar zien dat vrede mogelijk is. Dat de kracht van verbeelding mensen in beweging zet en aan vrede willen bijdragen”

Een bijeenkomst zaterdag 16 september vanaf 14.30 uur, waarbij aanwezig jongeren uit de Turkse gemeenschap, het Stedelijk Gymnasium en jongeren uit de achterban van de deelnemende partijen.
Natuurlijk is het niet alleen voor jongeren, juist niet, ook ‘ouderen’ zijn van harte welkom. Want alleen samen is er een duurzame samenleving te creëren.

Chris Verhoeven (Associate Professor TU Delft Robotics Institute),

https://www.youtube.com/watch?v=lh3Vw-t6ieU

vrijdag, september 01, 2017

zondag, augustus 27, 2017

Stichting Young Up maakt jongeren wegwijs op de arbeidsmarkt

Al negen jaar zet Stichting Young UP zich in voor talentontwikkeling voor jongeren en starters. In 2014 kwam daar ook arbeidsbemiddeling bij. Volgens oprichter Dwight Krolis is hard werken en praktijkervaring opdoen de sleutel tot succes. Die insteek lijkt te werken: sinds 2015 hielp Young UP bijna honderd Rotterdamse jongeren aan een baan.

“Alle jongeren hebben zo hun eigen problemen, maar een terugkerende hindernis bij het vinden van een baan is gebrek aan kennis over de arbeidsmarkt. Jongeren weten niet wat een degelijk startsalaris is, hoe je daarover onderhandelt of dat het soms beter is om een bedrijf te bellen dan een mailtje te sturen. Dat zorgt voor weerstand en onzekerheid.
“Een opleiding moet je nu eenmaal van een theoretische basis voorzien, het is logisch dat er dan weinig tijd overblijft voor de praktijk. Toch is praktische ervaring de sleutel om een sollicitatie succesvol te doorlopen. Heel veel oefenen dus.

Geen hogere wiskunde

“Als je bij Young UP binnenkomt, zeggen we eerst: schrijf maar vijf sollicitatiebrieven en verstuur ze. We geven daarbij geen begeleiding en kijken de brieven niet na. Pas na afloop gaan we samen evalueren: wat heeft het opgeleverd en wat kan er volgende keer beter? Solliciteren is een kwestie van een cyclus doorlopen. Alleen zo kom je erachter wat wel en niet werkt voor jou. Het is geen hogere wiskunde, maar vertel dat maar eens aan een 21-jarige.
“Niet iedereen is even assertief, dat ben ik zelf ook niet altijd geweest. Sommige jongeren vinden het heel eng om een telefonisch gesprek met een werkgever te voeren of op sollicitatiegesprek te komen. Toch geldt bij de meesten dat ze gewoon een drempel over moeten. Durven ze écht niet, dan is er vaak meer aan de hand. Zo was er een meisje die steeds niet op kwam dagen bij afspraken. Uiteindelijk bleek dat ze faalangst had. Bij Young UP helpen we je niet zelf met dat soort problemen, maar we kunnen je wel begeleiden naar een instantie die dat wel kan.

Geldingsdrang

“Ik heb zelf een hbo-opleiding facility management gedaan en zocht al tijdens mijn studie naar manieren om theorie naar werkervaring te vertalen. Ik zette kleine projecten op met vrienden, of liep spontaan bij Randstad naar binnen en liet me niet wegsturen voordat ik een vakantiebaan geregeld had.
“Lange tijd dacht ik dat ik van nature zo volhardend was, nu pas weet ik dat er meer speelt. Ik heb een vrij heftige jeugd gehad, waardoor ik vaak het gevoel had dat ik het alleen moest doen. Daar heb ik een zekere geldingsdrang aan overgehouden.

Geen schijn van kans

“Ik haal bij Young UP weleens jongeren binnen die geen schijn van kans lijken te maken op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld iemand die nauwelijks Nederlands spreekt, maar wel een stageplek nodig heeft. Waarom laat je die jongeren nou toe? vraag ik mezelf geregeld af. Maar eigenlijk is het simpel: ik identificeer me met jongeren die het moeilijk hebben, anders zou ik dit werk niet doen.
“Sinds januari 2015 heeft Young UP bijna honderd Rotterdamse jongeren aan werk geholpen. Binnen nu en vijf jaar hoop ik dat het er duizend worden. Momenteel maken we onderdeel uit van het groeiprogramma van het Oranje Fonds en verkennen we manieren om ook buiten de regio actief te worden. Daarvoor is een stevige basis in Rotterdam nodig.

Diversiteit stimuleren

“Zo’n 80 procent van de jongeren die we begeleiden hebben een migratieachtergrond. Arbeidsmarktdiscriminatie is voor hen een probleem. Als hier een meisje met een hoofddoek binnenkomt, denk ik: oei, dit gaat moeilijker worden. Maar ik laat haar toch een foto op haar cv zetten, want dat doen andere sollicitanten ook. Als een werkgever op basis daarvan besluit om je niet aan te nemen, dan wil je daar toch helemaal niet werken?
“Arbeidsmarktdiscriminatie gebeurt vaak onbewust: voor veel werkgevers is het geen opzettelijke keuze om iemand met een migratieachtergrond niet aan te nemen. Toch kiezen ze sneller voor een werknemer die binnen hun eigen referentiekader past.

Wederzijds begrip

“Natuurlijk moeten we het gesprek over discriminatie aangaan. We bevinden ons niet in een positie om bedrijven iets te verplichten, maar we kunnen diversiteit wel stimuleren. De meest expliciete aanpak om discriminatie te bestrijden is voor ons niet de beste. Als we vanuit Young UP avonden over diversiteit op de werkvloer zouden organiseren, komen veel werkgevers simpelweg niet opdagen.
“Een netwerkbijeenkomst werkt veel beter, daar kun je bedrijven op persoonsniveau kennis laten maken met de jongeren. Het wederzijds begrip groeit dan heel organisch. Als werkgevers van dichtbij zien hoe slim en getalenteerd deze jongeren zijn, verandert dat hun negatieve beeldvorming. Je laat letterlijk twee verschillende werelden bij elkaar komen.”

zondag, augustus 13, 2017

dinsdag, augustus 01, 2017

Het LSA is een sterk netwerk van actieve bewonersgroepen. Wij bundelen kracht en delen kennis!

https://www.lsabewoners.nl/bewonersinitiatief-helpt-hen-die-buitenspel-staan/

maandag, juli 03, 2017

Weekendschool Petje af! Rotterdam

http://www.petjeaf.nl/nederland/over-petje-af

dinsdag, mei 30, 2017

CEPHIR seminars overzicht publicaties

http://www.cephir.nl/seminars_archief_seminars.htm

donderdag, mei 11, 2017

Kinderen en armoede

TITEL: Opgroeien zonder armoede. Advies 2017/03. Maart 2017
UITGAVE: Den Haag : Sociaal

Economische Raad (SER), 2017
SAMENVATTING: In dit rapport geeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies voor een samenhangend beleid ten einde de armoede onder kinderen in Nederland verregaand terug te dringen.
Rapport kwam tot stand op vraag (d.d 30 juni 2016) van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Deze vraag was weer het resultaat de gewijzigde motie Van Apeldoorn die de Eerste Kamer op 22 maart 2016 aanvaardde.

In de motie werd het kabinet gevraagd om de SER een verzoek te sturen om, samen met het SCP, een advies op te stellen over hoe een samenhangend beleid te voeren ten einde de armoede onder kinderen in Nederland verregaand terug te dringen.

In dit rapport geeft de SER een algemene duiding van de problematiek.

In hoofdstuk 2 worden armoede en de gevolgen daarvan voor kinderen nader geduid.

Vervolgens wordt het “speelveld” beschreven; wie draagt waarvoor verantwoordelijkheid bij het terugdringen van armoede onder kinderen en welke instrumenten worden ingezet?

Daarna worden in hoofdstuk 4 de belangrijkste knelpunten van het huidige instrumentarium geschetst en geanalyseerd.
Het betreft oorzaken voor het ontstaan dan wel voortduren van armoede; ook wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de gevolgen van armoede onder kinderen voldoende worden beperkt.
Daarbij staat de SER stil bij de resultaten en effectiviteit van het huidige beleid.

In het afsluitende hoofdstuk 5 formuleert de raad zijn visie, trekt hij conclusies uit de analyse en doet hij aanbevelingen om de armoede onder kinderen verder terug te dringen.

De gevolgen van langdurige armoede voor kinderen zijn groot.
Armoede kan heel direct leiden tot minder welbevinden en tot sociale uitsluiting.
Ook kunnen kinderen door armoede slechter gaan presteren op school of probleemgedrag vertonen.
Aangetoond is dat opgroeien in armoede ook tot negatieve gevolgen op de langere termijn leidt, zoals een verhoogde kans op armoede en sociale uitsluiting als ze volwassen zijn.

De SER vindt dat alle kinderen zoveel mogelijk een gelijke start en gelijke kansen moeten krijgen.

De SER wil dat het nieuwe kabinet samen met gemeenten het aantal arme kinderen structureel omlaag brengt.

Zestig procent van de arme kinderen heeft werkende ouders.
Werk is dus niet altijd een garantie tegen armoede.

De SER constateert ook dat de groep van werkende ouders niet voldoende wordt bereikt met (gemeentelijk) armoedebeleid.

De SER wijst verder op het probleem van de armoedeval.

Werken moet lonen, maar soms houden mensen die gaan werken hiervan netto nauwelijks iets over, doordat ze niet meer in aanmerking komen voor bepaalde inkomensafhankelijke toeslagen en (gemeentelijke) voorzieningen.

Daarnaast blijkt dat lang niet iedereen die ervoor in aanmerking komt, een beroep doet op ondersteunende voorzieningen.

Juist de mensen met de laagste inkomens blijken geen gebruik van deze voorzieningen te maken.

Dat komt onder meer door onbekendheid en complexiteit van deze regelingen.

De SER pleit er daarom voor om inkomensondersteuning effectiever te maken, bijvoorbeeld door te voorkomen dat mensen worden gestraft met vervallende toeslagen zodra ze iets gaan verdienen.

Bovendien moeten regelingen worden vereenvoudigd en beter bekend worden gemaakt.

De SER pleit voor een armoederegisseur in iedere gemeente, met als belangrijke taak de werkende minima in beeld te krijgen.

Verder kan de armoederegisseur de vaak ingewikkelde aanvraagprocedures verbeteren.

Daarnaast heeft de armoederegisseur als taak de effectiviteit van gemeentelijk beleid te monitoren.

Scholen zijn belangrijk voor het signaleren van armoede.

Leerkrachten zijn vaak de eerste buitenstaanders die effecten van armoede bij kinderen opmerken.

Ook moeten scholen kinderen leren met geld om te gaan én de eigen bijdrage van ouders beheersbaar houden.

LINK: https://www.ser.nl/~/media/db_adviezen/2010_2019/2017/opgroeien-zonder-armoede.ashx

TREFWOORDEN:
Armoede
Kinderen
Jongeren
Gemeentelijke overheid
Overheidsbeleid
Maatschappelijke positie

TITEL: Armoede onder kinderen- een probleemschets
AUTEUR(S): Hoff, S.
UITGAVE: Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 2017
SAMENVATTING: Deze notitie vormt een bijlage bij het SER-advies ‘Opgroeien zonder armoede’.
De notiitie geeft inzicht in de omvang van het probleem aan de hand van cijfers over het aantal kinderen dat in armoede leeft en over wie die kinderen zijn en waar ze wonen.
Verder bespreekt de notitie wat de gevolgen van armoede zijn voor zowel de korte als de langere termijn.
De cijfers over de ontwikkeling van het aantal arme kinderen in Nederland maakt duidelijk dat, ongeacht de economische omstandigheden, jaarlijks enkele honderdduizenden kinderen te maken hebben met armoede.

Voorts blijkt de groep arme kinderen gevarieerd te zijn samengesteld.
Het risico op armoede is het grootst voor kinderen uit bijstandsgezinnen, voor kinderen uit grotere eenoudergezinnen en/of voor kinderen met een niet-westerse achtergrond.
Toch vormen deze kinderen niet de enige of zelfs maar de voornaamste groepen onder de arme kinderen.
Voor een belangrijk deel gaat het juist om autochtoon-Nederlandse kinderen, respectievelijk kinderen die in tweeoudergezinnen opgroeien en kinderen van wie de ouders betaald werk hebben.
Het armoederisico van deze drie groepen is klein , maar de groepsomvang in de totale bevolking is zo groot dat het aantal armen toch fors uitvalt.

Een laatste conclusie is dat de negatieve effecten van armoede in de kindertijd vooral op korte termijn optreden:
kinderen die in een armoedesituatie verkeren, voelen zich ongelukkig, maken zich zorgen over de thuissituatie en nemen minder deel aan sociale activiteiten.
Voor de langere termijn heeft armoede echter eveneens negatieve gevolgen.
Kinderen die in armoede opgroeien blijven op een lager onderwijsniveau steken en lopen mede daardoor meer risico om als volwassene opnieuw in armoede te verkeren.

LINK:
http://www.scp.nl/dsresource?objectid=571e98da-e902-48db-a402-e559eda2383f&type=org

TREFWOORDEN: Armoede
Kinderen
Jongeren

zaterdag, mei 06, 2017

dinsdag, april 25, 2017

Machine neemt werk over van aspergestekers

http://www.cerescon.com/pages/view_prs

zondag, april 02, 2017

This is the first day of the rest of your life