zondag, juni 28, 2009

Vergrijzing beïnvloedt concurrentiepositie MKB

26 januari 2009
Het ziet er naar uit dat de komende jaren een aanbodoverschot
zal ontstaan van 55-plussers en een aanbodtekort van mensen tussen de 25 en
45 jaar. Bedrijven zullen hun werkgelegenheidsstructuur aan moeten passen
aan de nieuwe (leeftijds)verhoudingen op de arbeidsmarkt.
Op basis van deze conclusie beschrijft EIM de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en welke gevolgen
deze kunnen hebben op de concurrentiepositie van het MKB.

Nieuw evenwicht
De evenwichtssituatie op de arbeidsmarkt zal de komende jaren veranderen. Wanneer de structuur van de
werkgelegenheid zich niet aanpast aan die van het arbeidsaanbod zullen, door de vergrijzing van de
beroepsbevolking, op den duur onhoudbare onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt optreden. Het aanbod van
jonge werknemers zal dalen waardoor de vraag naar jongeren het aanbod ver zal overtreffen. De vraag naar ouderen
zal daarentegen veel geringer zal zijn dan het aanbod. Hierdoor zullen de lonen van de verschillende leeftijdsgroepen
veranderen. Door de veranderende loonkosten verandert ook de vraag naar arbeid.

Ander arbeidsaanbod
De veranderende schaarsteverhouding is van invloed op de arbeidsproductiviteit en op de concurrentiepositie van het
klein-, midden- en grootbedrijf. Wat opvalt is dat met name het kleinbedrijf relatief veel (zeer) jonge werknemers in
dienst heeft. Bij het grootbedrijf werken ten opzichte van het MKB relatief gezien veel (middelbaar) oude werknemers.
In het grootbedrijf is 36 procent van de werknemers 45 jaar of ouder. Bij het middenbedrijf is dit 30 procent en bij het
kleinbedrijf 27 procent. Het vinden en behouden van (goed) personeel wordt daarom steeds belangrijker, zeker om
de concurrentiepositie te versterken en behouden. Het is dus zaak om nu al voorbereidingen te treffen om een
branche of onderneming toekomstbestendig te maken en te houden

Recessie of niet, vergrijzing blijft bedrijven bedreigen

15 juni 2009
Werknemers genoeg momenteel. Maar de huidige crisis heeft geen einde gemaakt aan de
vergrijzing en alle risico’s van dien. Aangezien slechts een schamele vijftien procent van de Europese
bedrijven hun personeelsbehoefte meer dan drie jaar vooruit plannen, is de kans groot dat managers een
dubbele klap te verwerken krijgen zodra de recessie voorbij is.

Nog zorgwekkender is dat uit onderzoek van de Boston Consulting Group en de European Association of People
Management, blijkt dat bijna de helft van de bedrijven niet eens een jaar vooruit kijkt. Zodra de recessie over is
zullen ze ineens geconfronteerd worden met zowel babyboomers die in grote getale met pensioen gaan als veel
minder beschikbare jongeren. Voor bedrijven die nu mensen ontslaan om kosten te besparen, zou het wel eens
heel moeilijk kunnen worden personeel te vinden. Managers moeten daarom de lange termijn consequenties van
hun personeelsbeleid beter in ogenschouw nemen.

Motiverende communicatie
“Over tien jaar zijn mensen de meest schaarse middelen,” stelt Rainer Stack, senior partner van de BCG.
“Bedrijven moeten in kaart brengen hoe hun personeelsbestand zich gaat ontwikkelen, welke functies cruciaal zijn
en welke mensen nodig zullen zijn.” Stephanie Bird, bestuurslid van de EAPM en hoofd HR van het Chartered
Institute of Personnel and Development, zegt dat het er allemaal op neerkomt dat werkgevers meer moeten doen
om zowel nu als in de toekomst over de juiste mensen te kunnen beschikken. “We weten dat veel organisaties de
recessie te lijf gaan door meer nadruk op het werven en ontwikkelen van toptalenten te leggen. Helaas wordt dit
niet altijd zo ervaren door de werknemers zelf. Als werkgevers ook in de toekomst over goede mensen willen
beschikken, moeten ze hun inspanningen goed en dusdanig communiceren dat ze enthousiasme en motivatie
wekken."\

Voldoende personeel?
Nog een prioriteit zoals die uit het onderzoek naar voren kwam is het verbeteren van leiderschapsontwikkeling en
het vergroten van de werknemerbetrokkenheid. Organisaties en managers moeten nagaan hoe verschillende
scenario’s de vraag naar specifieke functies zullen beïnvloeden en vaststellen of ze de beschikking hebben over
voldoende werknemers , intern of extern, nu en in de toekomst. De recessie maskeert de dreiging van de
vergrijzing, maar dat blijft niet zo. Bedrijven moeten nu al actie ondernemen om hun personeelsbestand en
strategie op één lijn te krijgen. Dat houdt ook in dat prestaties effectief gemeten moeten worden en dat het HRbeleid
verbeterd moet worden.

Sonnevelt Opleidingen

Boeiende opleidingen

zondag, juni 14, 2009

De Schelp

Yvonne Mulder

This is the first day of the rest of your life