zaterdag, februari 27, 2010

Innerness

Rob Jansen

Beyond Reality

Jeroen Mol

Willemijn Kemp

Vital Interest

Interview met Cees Pille Jong Ondernemen

Videointerview

Sociale Innovatie

Ondernemend NL bewust in beweging
Initiatiefnemer: Q-Search - Marjolein Hins.

In samenwerking met: Kamer van Koophandel Nederland - Frans van Steenis en Jan Hoogkamer,
MM&P boardroomcounseling - Petra Portengen, PZO Platform Zelfstandig Ondernemers - Roel
Masselink en Stichting Continu Verbeteren in het MKB – MKB GroeiCertificaat - Colard Sjerps.
Interesse om langs de zijlijn geïnformeerd te zijn: MVO Nederland -Willem Lageweg.
Ook Jan Kees de Jager en Frank Heemskerk hebben in hun respectieve functies van staatssecretaris Financiën en
staatssecretaris van Economische Zaken aangegeven graag geïnformeerd te worden. Vanwege
recente politieke ontwikkelingen zenden wij deze notitie wat het Ministerie van EZ betreft aan Maria
van der Hoeven, Minister van Economische Zaken en Renee Bergkamp, Directeur Ondernemen &
Innovatie EZ).

Tevens zal dit stuk worden verspreid naar diverse geïnteresseerde partijen waarmee verbinding is
gelegd, die ook bezig zijn met beweging op het gebied van ondernemerschap en/of innovatie.
Het staat de betrokken en geïnformeerde partijen vrij om deze informatie verder naar hun relaties
of via het internet, op daarvoor geschikte media, te delen.

Als je altijd blijft doen wat je altijd al deed,
zul je altijd krijgen wat je altijd al kreeg.

De situatie in de Nederlandse economie laat zien dat wij momenteel aan het einde van onze
ontwikkelmogelijkheden zijn gekomen als we blijven doen wat we altijd al deden. De rek is eruit,
terwijl we ook voelen dat we nog tot veel meer in staat zijn. We moeten echter op zoek naar
nieuwe wegen waarin de zesjes cultuur wordt verlaten voor het benutten van talenten. Dit vergt
leiderschap waarin er aandacht is voor deze talenten, het faciliteren van de ontwikkeling en de
“exploitatie” ervan.

Bewustwording en sociale innovatie zijn volgens ons de basis. En het leuke is dat deze, in onze
ogen noodzakelijke, basisinsteek betrekkelijk goedkoop is, reeds in ieders bezit en snel toepasbaar.
Eenmaal ontwikkeld kunnen daardoor overige ontwikkelingen ook veel goedkoper dan normaal
plaatsvinden.

We zijn op zoek naar een nieuwe aanjager van de economie!
En die aanjager ligt veel dichterbij huis zijn dan wij denken.
Elke verandering begint met een andere manier van kijken.
Dit betekent dus dat we moeten leren om de gedragspatronen die wij al jaren hanteren los te
weken. En die patronen zijn behoorlijk vastgeroest. De structuren en systemen die we hebben
gecreëerd om onze zaken te ordenen, de regels en wetgeving, de gedachtenkronkels in ons hoofd
en de overtuigingen over ons eigen kunnen en vooral over een ander.

Zoals een business counselor zei: Nederlandse bedrijven moeten massaal in therapie.
Daarbij doe je namelijk niks anders dan belemmerende gedragspatronen en gedragingen onder de
loep nemen en, samen met je klant, ombuigen naar nieuwe, voor de toekomst passende.
Wij denken dat hij gelijk heeft en weten uit ervaring dat het anders kan. Dat betekent wel dat de
boel om moet, 180 graden anders denken en doen.

Bij Q-Search bewijzen wij al 10 jaar dat je anders kunt samenwerken. En als wij het in het klein
kunnen, dan kunnen wij dat ook op landelijke of wereldschaal. En Stichting Continu Verbeteren in
het MKB (business coaches die door inzet van de methodiek van het MKB GroeiCertificaat bedrijven
faciliteren in hun ontwikkeling) en MM&P boardroomcounseling bevestigen, vanuit hun jarenlange
ervaring in het bedrijfsleven, onze positieve zienswijze en ook PZO en KvK maken zich zorgen over
het vastzitten van de economie. We zien met z’n allen de problemen op ons afkomen als we niks
doen!
Dus die aanjager van de economie is een noodzakelijk feit.

De wereld verandert dus al als je er anders naar durft te kijken

Hoe gaat het nu?
Bedrijven zijn nu samengesteld uit mensen die er werken om geld te verdienen en zich laten
aansturen door iemand anders. Men is vaak afgesloten van zijn kernkracht en opereert dus maar
op 60/70% van het potentieel. Daarnaast is men over ’t algemeen bezig met concurrentie, eigen
belang, angst en controle, zowel binnen als buiten het bedrijf. Kortom, we zijn een groot deel van
de dag bezig zijn met beperkende zaken en niet vanuit kracht.

Wat is dat anders dan?

Wat als bedrijven ‘communities’ zouden zijn van mensen die een gezamenlijke passie zouden
hebben?

Wat als mensen het werk zouden doen waar ze echt goed in zijn?

Wat als ondernemers zich echt zouden openstellen voor verandering?

Wat als we gaan denken vanuit overvloed en delen met elkaar, vanuit samen en in verbondenheid?

Dus als het jou goed gaat, dan gaat dat een ander ook!
Dit gedachtengoed brengt een heel andere energie in beweging*.
Hierdoor zouden we minder controle nodig hebben - en geld besparen.
Meer plezier hebben - dus productiever zijn en meer omzet draaien.
Evenwichtiger gezinnen hebben – want ouders komen weer blij van hun werk.
Ons vitaler voelen1 – dus minder ziek zijn en geld aan zorg en medicijnen besparen. Kortom, door
180 graden anders met zaken om te gaan zou ons hele leven veranderen. En onze economische
situatie een stuk vrolijker zijn!

Welke uitdagingen zien wij naast de economische?

Generatieverschil en diversiteit.
Innovatieve, slimme ondernemers worden niet voor
volwaardig aangezien door de gevestigde orde, terwijl bij hen wel de kennis van de
vernieuwing zit. Wij zouden hun kwaliteiten dus moeten benutten om vastzittende
bedrijven in beweging te krijgen. De verschillen inzetten, talenten benutten en kennis
delen is een must.

Globalisering.
De wereld is 24 uur per dag voor iedereen bereikbaar en het internet
brengt ons dicht bij elkaar. We richten ons meer op het oplossen van de problemen dan op
het benutten van de kansen.

Masculiniteit overheerst.
Bedrijven zetten maar de helft van hun potentieel in, zij
vergeten hun feminiene kant in te zetten. Beide krachten en energieën zitten in mannen en
vrouwen. Belangrijk aandachtspunt is het erkennen, herkennen en wegnemen van
perceptieverschillen. En zorgen dat mannen net als vrouwen hun kwetsbare kanten mogen
laten zien. Dus het versterken van de balans tussen masculiniteit en femininiteit.

Muren gebouwd tussen mens(en) en maatschappij.
De toenemende individualisering heeft ervoor gezorgd dat er muren staan tussen burgers, overheid en bedrijfsleven die
belemmerend werken. Verschillen tussen mensen zijn geaccentueerd en gelijkwaardigheid
is verdwenen. Denk hierbij aan geld, huidskleur, geslacht, overige lichamelijke kenmerken
etcetera. Gezamenlijk belang wordt te weinig centraal gesteld terwijl mens en
maatschappij wel één zijn.

Echte innovatie ontbreekt.
Het lijkt alsof nieuwe ontwikkelingen nog onvoldoende
worden gesignaleerd en meegenomen in strategie van bedrijven en Nederland. Of in elk
geval nog in oude structuren worden gegoten. We staan hierdoor stil met onze technische
innovaties en maken geen vorderingen.

Angst en controle.
Het is voor velen angstig om controle los te laten. Dit komt omdat
onze structuren nog niet zijn aangepast aan de nieuwe situatie en mensen ook nog mogen
transformeren. En dit is wel nodig als je een hiërarchisch georganiseerd bedrijf ‘plat(ter)’
wilt laten worden.

Eigen verantwoordelijkheid/zelfredzaamheid.
De baas, de man, de overheid wordt nog steeds in de verantwoordelijke rol gezet en / of voelt zich verantwoordelijk. Terwijl de
werknemer, vrouw, burger deze deels mag overnemen en dat ook wil. Onkunde bij alle
partijen om los te laten zal gaan veranderen naar vertrouwen in elkaar. Fouten maken en
accepteren, inzien dat de verschillen tussen ieder juist de kracht herbergen.

Hierover zijn een heleboel boeken geschreven en onderzoeken bekend. Wij delen hier de dagelijkse praktijk.

Losgeraakt van onze waarden.
Het lijkt wel of we zijn losgeraakt van waarden die we in
onze basis hoog hebben staan zoals bijvoorbeeld menselijkheid, integriteit, eerlijk zullen
we alles delen, betrokken zijn, etcetera.

We missen inzicht in situatie.
De mens verandert en dat is een onomkeerbaar proces.
We komen uit een cultuur die verstikkend werkte en waar velen zich verplicht bij
aangesloten voelden. Via prestaties konden individuen zich ontwikkelen en onderscheiden
van de groep wat leidde tot de ‘ik- cultuur’. Nu voelen vele individuen weer de behoefte
zich te verbinden met anderen op basis van hun eigen krachten en talenten en
herontdekken hierdoor de belangrijke waarden uit een ‘wij-cultuur’. De tekenen zijn
duidelijk aanwezig; de verschillende crisissen en de behoefte aan duurzaamheid zijn er niet
voor niks. We zien echter de verbondenheid en de oorzaak en het gevolg niet als het
resultaat van ons eigen handelen. Bewustzijn is nodig om ons te doen inzien dat als wij dit
hebben kunnen veroorzaken, we met ons eigen handelen ook de omdraaiïng kunnen
bereiken!

Het gaat dus om een sociale innovatie waar wij mee moeten starten.

Leiderschap, dat vanzelf meer technische en maatschappelijke innovatie oplevert, door co-creatie,
community-business vanuit de kracht en talenten van het individu.
Sociale innovatie begint dus gewoon bij onszelf: zo binnen, zo buiten!
En het leuke is dat deze, in onze ogen noodzakelijke, basisinsteek betrekkelijk goedkoop is, reeds
in ieders bezit en snel toepasbaar. Eenmaal ontwikkeld kunnen daardoor overige ontwikkelingen
ook veel goedkoper dan normaal plaatsvinden.

Welke oplossingen en aandachtspunten zien wij als noodzakelijk voor overheidsorganen om die
aanjager te zijn voor de economie?
- Bewustzijn vergroten - beginnend bij zichzelf, goed voorbeeld doet goed volgen.
- Andere communicatievormen gebruiken voor betere interactie met meer betrokkenheid.
- Zich echt met elkaar verbinden en één gezamenlijk gedragen project voor sociale innovatie
starten. Bij voorkeur met reeds bestaande initiatieven zoals bijvoorbeeld de KvK balies en
Ondernemersklankbord en samen met mogelijk nieuw te ontwikkelen of reeds ontwikkelde
initiatieven. Oud en nieuw kunnen prima naast elkaar; aanvullend en ondersteunend.
- Muren tussen overheidsorganen en commerciële bedrijven verwijderen, zodat ze elkaar
beter en goedkoper kunnen aanvullen.
- Ervaringen en kennis delen tot een vernieuwend ondernemersprogramma.
Waarmee kunnen wij van dienst zijn?
- Bewustwording en betrokkenheid brengen en laten ervaren.
- Zakelijke kant van ondernemend Nederland aanscherpen.
- Coaching, training en counseling.
- Netwerken met en verbinden aan andere initiatieven op gebied van (ontwikkeling van)
ondernemerschap en sociale innovatie.
- Ondernemingen en organisaties faciliteren bij het creëeren van groei, innovatie en
marktkansen – juist in deze tijd!
- Business cases bouwen waarmee verschillende instanties daadwerkelijk met elkaar
verbonden raken met betrekking tot sociale innovatie. En nieuwe structuren ontwikkelen
waardoor we geld op een andere manier laten stromen en we met minder meer kunnen.

Wat is het resultaat?
In steekwoorden:
Sociale innovatie
Samen werken
Beweging van re-actief naar pro-actief
Ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en toch zorg voor het geheel
Voorkomen van faillissementen bij ondernemers
Voorkomen verhoging van het aantal uitkeringen
Inzet bewust vernieuwende denkers voor sociale innovatie
Ondernemender ondernemers
En alles kan veel goedkoper
NB onze insteek is gestart vanuit ondernemend Nederland, omdat zij de motor achter de economie zijn. Staat
die motor stil, dan staat onze economie stil. Natuurlijk geldt het ook voor overige mensen in ons land.

De volledige of delen van deze tekst mogen verspreid worden onder vermelding van de bron.

http://www.qsearch.nl

vrijdag, februari 26, 2010

ZIBB film

lichaamstaal

maandag, februari 22, 2010

Communicatieburo voor jongeren

Youngworks

Zorgmarketingplatform

Zorgmarketing nieuws

zondag, februari 21, 2010

How to present a powerful presentation

Kort en krachtige slideshare

Tips voor een powerpoint presentatie

nuttige tips

slideshare gedeelde informatie over inhoud presentatie

Erik Duval

Filmpje presenteren zonder Powerpoint

Gunnar Michielssen

Filmpje in het Nederlands

4 tips voor een goede presentatie

This is the first day of the rest of your life