vrijdag, april 30, 2010

Kennis en onderwijs

Kennis en onderwijs hebben meer echte vrienden nodig”

29.03.2010
“Onderwijs en kennis hebben geen vijanden, maar te weinig echte vrienden”, zegt Alexander Rinnooy Kan, SER voorzitter en voorzitter van de werkgroep Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform, met het uitkomen van de derde evaluatie van de Kennisinvesteringsagenda(KIA). “Juist de komende jaren hebben onderwijs, onderzoek en ondernemerschap echte vrienden nodig”. De KIA laat zien hoe Nederland er voor staat als kennisintensief land. Rinnooy Kan: “Helaas constateren we voor het derde achtereenvolgende jaar dat er maar sporadisch vooruitgang is geboekt. We benutten nog steeds lang niet al het talent dat in Nederland beschikbaar is. De afstand tot onze naaste concurrenten, Duitsland en Scandinavië, is verder opgelopen. Het doel om tot de top 5 te behoren raakt daarmee verder uit zicht.”
Jaarlijks evalueert de KIA-coalitie alle maatregelen en investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatief ondernemen. “We hebben de evaluatie aangeboden aan politici die straks campagne voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. De overheid moet miljarden bezuinigingen, maar wij willen dat politici op basis van onze evaluatie niet het mes gaan zetten in onderwijs en kennisinvesteringen. We moeten juist meer investeren, kennisinvesteringen maken onze economie sterker en leveren juist geld op. Want als iets lonend is voor Nederland dan zijn het investeringen in onderwijs en kennis, dat is echt onomstreden. We kunnen in Nederland geen topprestatie leveren met een middelmatige inzet van middelen”, aldus Rinnooy Kan.

Rinnooy Kan heeft de evaluatie gepresenteerd samen met de Innovatieplatformleden Robbert Dijkgraaf(KNAW), Gerard Kleisterlee(Philips) en Kees Tetteroo(ROC Eindhoven) en de 28 partners van de KIA coalitie. De coalitie bindt iedereen in de kennisketen, van voorschoolse opvang tot bijscholing tijdens het werkzame leven, van wetenschappelijk onderwijs tot vakmanschap in de industrie, van werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland tot aan de werknemersverenigingen FNV, CNV en MHP.

Kees Tetteroo: “In onze evaluatie laten we ook zien hoe je weer aansluiting krijgt bij de kopgroep van landen die het goed doen op het gebied van onderwijs, kennis en innovatie. Een ambitie die ook de Tweede Kamer heeft uitgesproken. De wetenschappelijke top kan alleen pieken als de basis breed en stevig is. Vandaar dat wij een vijf stappenplan presenteren om Nederland terug te krijgen in de top 5 van de wereld. Allereerst zorg voor een topdocent voor elke onderwijsdeelnemer, ten tweede zorg voor meer maatwerk in het onderwijs, ten derde zorg voor een leergieriger cultuur. Onze vierde stap is het realiseren van sterkere toppen in onderzoek en de vijfde stap is meer innovatieve bedrijven in Nederland”.

Uit de evaluatie 2010 blijkt verder dat de totale investeringen in Nederland in onderwijs, kennis en innovatie achter blijven bij de best presterende kennissamenlevingen. Jaarlijks licht de KIA-coalitie alle indicatoren door voor onderwijs, kennis en innovatie. Twee indicatoren voor het onderwijs zijn het afgelopen jaar verslechterd. Te weinig jongeren halen hun startkwalificatie en ook met de kwaliteit en beschikbaarheid van het onderwijspersoneel is het zorgelijk gesteld. Een Leven Lang Leren, essentieel voor een goed opgeleide beroepsbevolking, ontwikkelt zich veel te langzaam. Er zijn ook lichtpuntjes te noemen. De prestaties van leerlingen in het beroepsonderwijs zijn gestegen, evenals de kwaliteit van uitdagend hoger onderwijs.

Robbert Dijkgraaf: “De evaluatie van de KIA laat zien dat het wetenschappelijk onderzoek in Nederland nog steeds tot de top van de wereld behoort, maar wel meer en meer onder druk komt te staan. Ons land blijft verhoudingsgewijs opvallend weinig onderzoekers hebben. Nederlandse wetenschappers worden wereldwijd veel gelezen en geciteerd, maar Denemarken heeft ons dit jaar verstoten van de derde plaats. We hebben voor het eerst gekeken of kennis wel voldoende omgezet wordt in commerciële toepassingen en ook dat kan en moet beter. Verder constateren we dat we niet duidelijke thema’s voor toponderzoek weten te kiezen en het geld te gefragmenteerd verdelen”, aldus Dijkgraaf.

De meest zorgelijke constatering in de evaluatie betreft het terrein van innovatief ondernemen in Nederland: bestaande ondernemingen innoveren onvoldoende en er komen te weinig nieuwe innovatieve bedrijven bij. Ook hier is het afgelopen jaar geen verbetering zichtbaar. De economische recessie is daar mede debet aan. Gerard Kleisterlee: “Wij pleiten er voor dat er in ons land meer investeringen komen in de kennisinfrastructuur. Bijvoorbeeld door meer plekken in te richten waar bedrijven en kennisinstellingen elkaar vinden. Dat is goed voor nieuwe werkgelegenheid en je concurrentiekracht. Vergelijkbare initiatieven als de High Tech campus in Eindhoven moeten ondersteund worden”.

De KIA coalitie en de genoemde leden van het Innovatieplatform willen dat politici het voorgestelde vijf stappenplan omarmen. Het is dé manier om talent in Nederland te bevorderen. Volgens de KIA coalitie is talent de belangrijkste bouwsteen van de toekomst. Het is de motor van groei in een al maar kennisintensievere economie met een krimpende beroepsbevolking. Talent is nodig om innovatieve ideeën, producten en diensten voor een duurzame economie te kunnen produceren. Door daarin te investeren behoudt en versterkt Nederland zijn werkgelegenheid, welzijn en welvaart.

Nederland 2020

Innovatieplatform

dinsdag, april 27, 2010

zondag, april 25, 2010

zaterdag, april 24, 2010

IAB november 2009

Rotterdam moet een nieuw business model invoeren om het gat te dichten tussen goede ideeën en plannen en de uitvoering daarvan.
Bijvoorbeeld als het gaat om het verbinden van jongeren en de Rotterdamse haven en het verder versterken van de internationale voortrekkersrol van Rotterdam als duurzame wereldhavenstad.
De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn daarvoor het juiste moment.

Dat is de kern van het advies van de International Advisory Board (IAB) Rotterdam*, die bestaat uit twaalf internationale topfunctionarissen, aan het college van burgemeester en wethouders. Waarnemend voorzitter Jenny Shipley van de IAB (voormalig premier Nieuw Zeeland) heeft het advies, dat in totaal acht hoofdpunten bevat, vrijdagmiddag 6 november tijdens de afsluitende sessie van de IAB overhandigd aan burgemeester Ahmed Aboutaleb. Daarnaast adviseert de IAB in het beleid meer harde doelen en streefcijfers op te nemen. Daarbij verwijst de IAB naar vergelijkbare steden in de rest van de wereld waar deze aanpak een groot succes is gebleken. Burgemeester en wethouders moeten deze harde doelen bepalen, publiceren, monitoren, en vervolgens bekend maken of deze zijn gehaald.

Jongeren
Tot het advies van de IAB behoren verder ook aanbevelingen over verbeteringen in wijken, het verruimen van kansen voor jongeren, het verbeteren van de positie van de haven en het beter benutten van kansen in het kader van klimaatbeleid. De IAB ziet de jonge en internationale bevolking van Rotterdam als een kracht die veel meer moet worden benut. Vooral het onderwijs kan een betere verbinding leggen tussen jongeren en de Rotterdamse haven. Ook stelt de IAB dat juist in tijden van economische crisis Rotterdam als duurzame wereldhavenstad haar internationale voortrekkersrol in het klimaatbeleid nog beter moet benutten. De IAB is ervan overtuigd dat goede plannen niet kunnen worden gerealiseerd zonder een efficiënte organisatiestructuur en bijbehorende mechanismen om de uitvoering ter hand te nemen. De IAB omschrijft dit gedeelte van haar advies als “Rotterdam Future Framework” waarin visie, strategie, organisatie en cultuur duidelijk aan elkaar verbonden zijn. “Wij roepen burgemeester, wethouders en stakeholders op dit framework te omarmen en op te zetten. Dan kan Rotterdam van ‘good’ naar ‘great’ groeien”, aldus Jenny Shipley. De IAB adviseert ook dat de burgemeester de ‘leadership responsibility’ moet krijgen over governance, de organisatie van de publieke sector en financiën. Tevens pleit de IAB voor een klein en krachtig stadsbestuur. Ook vindt de IAB dat de kwaliteit en effectiviteit van het bestuur over Rotterdam kunnen worden versterkt door een aantal maatregelen te nemen, zoals het verminderen van de regeldruk, het bevorderen van publiek-private samenwerkingsverbanden en het meer stimuleren van sociaal ondernemerschap in de stad. Burgemeester Aboutaleb is blij met het advies van de IAB. “Ik had bij de start van de IAB, afgelopen woensdag, gevraagd om een advies waarin het ‘hoe’ centraal zou staan. Dat advies is er gekomen en daarmee complimenteer ik de IAB-leden”, aldus de burgemeester. “Het IAB-advies biedt het college duidelijke aanknopingspunten om van een goede stad een excellerende stad te maken, waarbij het mobiliseren van de kracht van de Rotterdammers en de ondernemers centraal staat. We hebben van de IAB handvatten gekregen om het gat te dichten tussen droom en werkelijkheid; om de stap te maken van staal en beton naar mensen. Het realiseren daarvan is voor ons de grote uitdaging”.

Brief KIVI NIRIA over onderwijs

Commissie verkiezingsprogramma Den Haag

Den Haag, 11 maart 2010

Geachte dames en heren,

De ingenieurs(bureaus) van Nederland vinden dat:
• bezuinigen in het onderwijs absoluut niet aan de orde mogen zijn; er zijn juist investeringen
nodig;
• grotere en meer langetermijninvesteringen in onderzoek en ontwikkeling essentieel zijn voor het
Nederlandse innovatievermogen;
• de overheid een bredere kennis in huis moet hebben om technologische ontwikkelingen op
waarde te kunnen schatten.

Nederland moet de komende jaren belangrijke beslissingen nemen tegen de achtergrond van uitdagende
economische en sociaalgeografische ontwikkelingen. Ingenieurs spelen bij het zoeken naar innovatieve oplossingen
een grote rol. Wij hebben, namens ruim 300.000 Nederlandse ingenieurs, grote zorgen of Nederland in de toekomst
voldoende slimmer, groener en krachtiger zal worden. Dat zijn essentiële punten om een innoverend land te blijven
en onze internationale concurrentiepositie te versterken. Daarin schiet ons land nu helaas te kort.

Investeer in onderwijs
Elke bezuiniging zal keihard een negatief effect hebben op het niveau en aantal van onze (technisch)
afgestudeerden, terwijl iedereen weet dat zij onze toekomst maken. De instroom binnen het Hoger en
Wetenschappelijk technisch onderwijs neemt gelukkig iets toe, maar de markt maakt zich terecht zorgen of er
voldoende ingenieurs worden opgeleid om aan de vraag te voldoen.
Het gaat niet alleen om het aantal maar ook om welke ingenieurs er worden opgeleid. Actief beleid vanuit de
overheid om de instroom van technische opleidingen te bevorderen, zoals uitgevoerd door het Platform Bèta
Techniek, blijft daarom noodzakelijk.
Uiteraard zijn wij ons er terdege van bewust dat het bedrijfsleven hier ook een grote eigen verantwoordelijkheid
heeft. Ook zal het wiskundeonderwijs op middelbare scholen versterkt moeten worden. Bijzondere aandacht verdient
tenslotte de bekostiging van het hoger (technisch) onderwijs. De overheid zal de sturing van het hoger onderwijs
meer moeten baseren op kwaliteit dan op kwantiteit.

Onderzoek en ontwikkeling
Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling loopt Nederland ver uit de pas. Met een investeringspercentage van
slechts 1,67% en met een dalende tendens ten opzichte van het Europees gemiddelde bevindt Nederland zich in de
groep met achterblijvers. Daarbij komt nog dat we in Nederland, maar ook in de rest van Europa, slecht zijn in het
omzetten van onderzoek in innovatieve en commerciële toepassingen (de zogenaamde ‘European paradox’).
Ingenieurs en de technische universiteiten, met hun toegepast onderzoek, zijn bij uitstek degenen die hier wel goed
in zijn. Er moet dus meer aandacht komen voor toegepast onderzoek.
Vanuit de overheid zien wij ook veel kortetermijninitiatieven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling terwijl
door technologie gedragen innovaties vaak een aanlooptijd kennen van 15 tot 20 jaar. De financiering van nieuwe
beleidsinitiatieven lijkt druk te zetten op waardevolle langetermijninstrumenten in Nederland, zoals de
Technologiestichting STW, die wel een aantoonbaar resultaat opleveren in de vorm van nieuwe Nederlandse
producten en werkgelegenheid.
Tevens belemmeren bureaucratie en versnippering het behalen van de overheidsdoelstellingen op het terrein van
energie, klimaat, duurzaamheid, ruimtelijke ordening en de bebouwde omgeving. Bundeling van de bovengenoemde
beleidsvelden in één departement kan Nederland voortvarend verder helpen.

Kennis overheid
Meer kennis van technologische ontwikkelingen is essentieel om innovaties op hun waarde te schatten. Het gaat
bijvoorbeeld om praktische aanpassingen in de regelgeving zodat deze beter aansluit op de maatschappelijke
behoefte en de technologische mogelijkheden. Daarnaast gaat het om kennis waarmee ethische discussies gevoerd
moeten worden over nieuwe toepassingen op het gebied van bijvoorbeeld nano- en biotechnologie en het gebruik
van biomassa als duurzame grondstof. Ook bij de kennisontwikkeling en kennisverspreiding zien we op deze en
andere beleidsterreinen een ongewenste versnippering. Bundeling tot een beperkt aantal internationaal competitieve
instituten, met een duidelijke taakafbakening, kan geweldig veel resultaat opleveren voor minder geld. Goede kennis
van technologie bij de overheid draagt bij aan een beter overleg tussen alle partijen om zo tot concretere
ambities/speerpunten voor Nederland te komen.
Wij hopen dat u met de genoemde punten rekening houdt in de formulering van uw verkiezingsprogramma. Het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI NIRIA en NLingenieurs zijn graag bereid met u van gedachten te wisselen.

Hoogachtend,
Jan Dekker Ed Nijpels
president voorzitter
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA NLingenieurs

NLingenieurs is de branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus in Nederland. Het Koninklijk
Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA is de beroepsvereniging voor ingenieurs in alle geledingen in de maatschappij.
Tezamen vertegenwoordigen wij ruim 300.000 Nederlandse ingenieurs en de totale bedrijfstak van
ingenieursbedrijven, op dit moment behorend tot de internationale top

Kentenscope Rotterdam

Welkom op de pagina van Rotterdam

zaterdag, april 17, 2010

This is the first day of the rest of your life