zondag, juni 27, 2010

Microsoft potentieelwijzer

Microsoft brengt talent personeel in kaart

Online vragenlijst moet ook passies duidelijk maken

Softwarebedrijf Microsoft Nederland gaat meer aandacht besteden aan de talenten van personeelsleden. Dat heeft algemeen directeur Theo Rinsema laten weten. Om de competenties van medewerkers beter in kaart te brengen, ontwikkelt het bedrijf een zogeheten potentieelwijzer.

Via een online vragenlijst hoopt de werkgever beter zicht te krijgen op de vaardigheden en talenten van personeelsleden. Ook moet het hulpmiddel duidelijk maken welke passies medewerkers hebben en hoe zij die in hun werk kunnen gebruiken. Naar aanleiding daarvan wil de werkgever werknemers helpen bij het richting geven aan hun carrière, bijvoorbeeld door het aanbieden van een cursus of training.

Rinsema: ‘Het kan natuurlijk ook zijn dat na de test blijkt dat iemand passies heeft die binnen Microsoft niet bruikbaar zijn. Dan kan het gebeuren dat iemand ervoor kiest ergens anders te gaan werken.’ Dat schrikt de algemeen directeur niet af. ‘Werknemers moeten zich breder kunnen ontwikkelen dan alleen via de middelen die een werkgever biedt’, vindt hij.

Volgens Rinsema is de potentieelwijzer niet alleen een hulpmiddel voor managers die willen weten hoe het met de talenten van hun medewerkers gesteld is, maar kunnen personeelsleden ook zelf zien op welk punt in hun loopbaan zij zich bevinden. Zo kunnen zij bijvoorbeeld bijhouden hoe vaardigheden zich ontwikkeld hebben over een langere periode.

Beginstadium
Microsoft wil de potentieelwijzer, die zich nu nog in een beginstadium bevindt, over ongeveer een half jaar gaan gebruiken. Het bedrijf wil ongeveer vier maanden besteden aan het samenstellen van vragenlijsten en vormgeving voor de online tool. De overige twee maanden worden besteed aan het ontwikkelen van de software.

Onderwijs samenvatting Cees Veerman

Differentiëren in drievoud
Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel

Samenvatting

Onderwijs en onderzoek zijn cruciaal om onze welvaart in de toekomst te kunnen handhaven. Daarop
inleveren is kortzichtig en onverstandig. Nederland heeft zich als doel gesteld om tot de top-5 van de
meest concurrerende economieën in de wereld te behoren. De commissie is er van overtuigd dat we dit niet redden, als we op de huidige voet doorgaan. Het Nederlandse hoger onderwijs moet veel en ook snel beter. De studie-uitval is te hoog, talent wordt te weinig uitgedaagd en er is te weinig flexibiliteit in het systeem om de gevarieerde vraag van studenten en de arbeidsmarkt goed te bedienen. De commissie vindt daarom dat het huidige bestel niet toekomstbestendig is. Het advies is: geef een krachtige impuls aan de kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse hoger onderwijs.
Het uitgangspunt is dat de kwaliteit over de volle breedte van het hoger onderwijs en onderzoek omhoog moet. Om dit te kunnen realiseren, pleit de commissie voor een drievoudige differentiatie: in de structuur van het stelsel, in profielen van instellingen en in het onderwijsaanbod. Daartoe doet de commissie tien aanbevelingen.

Aanbevelingen voor de overheid

1 Selectie: De commissie stelt voor om in principe elke instelling het recht te geven om te selecteren,
ook aan de poort. De overheid moet dit in wet- en regelgeving mogelijk maken, maar ook randvoorwaarden meegeven.

2 Profilering door instellingen stimuleren en prestaties belonen:
De commissie daagt instellingen uit een scherper profiel te kiezen en stelt
voor dat de overheid de instellingen daartoe stimuleert. Hiertoe moet de Europese multidimensionale
classificatie verder worden ontwikkeld voor toepassing in de Nederlandse context. Het aandeel
studentgebonden financiering moet geleidelijk afnemen ten gunste van een groeiend aandeel
missiegebonden financiering waarbij de keuze voor een bepaald profiel en daarop gebaseerde
prestaties worden beloond.

3 Maak het deel studentgebonden financiering bij de universiteiten kleiner:
Om de universiteiten de kans te geven hun academisch profiel op korte termijn aan te scherpen, dienen zij zo spoedig mogelijk minder afhankelijk te zijn van een teveel op studentenaantallen gebaseerde bekostiging.

4 Investeren in onderzoek:
In de overtuiging dat onderzoek onmisbaar is voor de Nederlandse
concurrentiepositie en dat al het hoger onderwijs vervlochten moet zijn met onderzoek, pleit de
commissie voor een gerichte investeringsimpuls in het onderzoek aan universiteiten én in toegepast
onderzoek aan hogescholen.

5 Associate degree:
De commissie stelt voor dat de minister van OCW in de loop van 2010 overgaat tot definitieve invoering van de Associate degree.

6 Een nieuw arrangement voor masteropleidingen:
De commissie stelt voor om het aanbod van masteropleidingen te verruimen en de professionele
master een meer structurele inbedding te geven. Zij pleit daartoe voor een zorgvuldige
uitbreiding van bekostigde professionele masters.
In aansluiting hierop stelt de commissie voor om een verkenning uit te voeren naar de introductie
van onderwijsrechten met het oog op de gewenste flexibiliteit voor een leven lang leren, om te beginnen voor studenten van 30 jaar en ouder.

7 Invoering van eenduidige titulatuur:
De commissie beveelt aan dat de bachelor- en mastertitels wettelijk blijven vastgelegd en
beschermd voor zowel het hbo als het wo.
De instelling kiest een toevoeging die past bij het profiel van de opleiding en verantwoordt zich
daarover bij de accreditatie. Het diplomasupplement specificeert de inhoud van het programma
en de instelling waar de opleiding is gevolgd.

Aanbevelingen voor de instellingen

8 Kies een profiel:
De commissie beveelt aan dat instellingen en onderdelen daarvan op grond van
bewezen of gewenste sterktes een duidelijk profiel kiezen op één of enkele van de dimensies zoals
gehanteerd in de Europese classificatie.

9 Geef onderwijs als kerntaak van hogeronderwijsinstellingen meer aandacht:
Geef onderwijs meer aandacht, speel in op leerstijlen en achtergronden
van studenten, maak onderwijsprogramma’s flexibeler en organiseer het onderwijs beter.
Instellingen en studenten worden opgeroepen samen afspraken te maken over de aanpak hiervan.

10 Investeren in kwalificaties van het personeel:
De kwaliteit van onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docent en de waardering die er
voor hen is. De commissie vraagt instellingen ruimte te geven aan docenten en oog te hebben
voor loopbaanbeleid met gelijkwaardige, maar ook samenhangende carrière-tracks voor onderwijs
en onderzoek.

Als we ervan overtuigd zijn dat kennis dé concurrentiefactor in de 21e eeuw is en dat daarvoor een sterk en toekomstbestendig hoger onderwijsstelsel nodig is, dan moeten we de ambities in dit advies ondersteunen met voldoende investeringen. De ambities voor de toekomst kunnen niet gerealiseerd worden in een context van bezuinigingen. Substantiële investeringen zijn absoluut noodzakelijk om de positie in de internationale concurrentiestrijd te behouden en te versterken. Het is bittere noodzaak om gegeven de economische crisis en jarenlange onderinvesteringen nu echt werk te maken van de ambitie om één van de sterkste kenniseconomieën in de wereld te zijn.

TEDX Rotterdam

Ahmed Aboutaleb spreekt

zaterdag, juni 26, 2010

Alle vergaderlocaties in Rotterdam

zoek dé perfecte event locatie in Rotterdam

zondag, juni 20, 2010

Studentenvereniging-1

Indonesische studentenvereniging

Studentenvereniging-3

Turkse studentenvereniging

This is the first day of the rest of your life