maandag, februari 27, 2012

Bergschenhoek

http://www.vibo-bv.nl

Stichting Mobiliteit Nederland

http://www.stichtingmobiliteitnederland.nl/

maandag, februari 13, 2012

zondag, februari 12, 2012

zaterdag, februari 11, 2012

Economische Verkenning Rotterdam 2012

Videoimpressie van 9 februari 2012 event

Pontes Mediacal

Innovatie in de zorg

Relevant rapport

Mickey Folkeringa, Douwe Grijpstra, Peter de Klaver, Wim Verhoeven

Arbeidsmarktinformatiebronnen

De inhoud, kwaliteit en bruikbaarheid op regionaal niveau van arbeidsmarktinformatiebronnen.

Onderzoek uitgevoerd door Research voor Beleid in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen

De Raad voor Werk en Inkomen is het overlegorgaan en expertisecentrum van werkgevers, werknemers en gemeenten. De RWI doet voorstellen aan de regering en andere partijen over het brede terrein van werk en inkomen. Doel van deze voorstellen is een goed functionerende arbeidsmarkt te bevorderen. Het vergroten van de transparantie van en het verbeteren van de kwaliteit op de re-integratiemarkt behoren eveneens tot de kerntaken van de RWI.

Januari 2012

Beschikbaarheid en kwaliteit bronnen onderwijs

VSV-cijfers OCW

Aantal vsv-ers, gebaseerd op secundaire bronnen (w.o. DUO)

LBK TKMST (Blauw Research)

Branche- en beroepkeuze middelbare scholieren, enquête

Studiekeuzedatabase (studiekeuze123.n l)

Gegevens over hbo- en wo- opleidingen, w.o. rendement en arbeidsmarktpositie schoolverlaters, secundaire bron

Kerncijfers OCW

Brede onderwijspublicatie, secundaire gegegevensbron

Onderwijsgegevens DUO (1 cijfer bestand)

Onderwijsdeelname, doorstroom en diploma’s naar opleiding, registratie leraren, bekostiging

Onderwijsstatistieken CBS

Onderwijsdeelname, doorstroom en diploma’s bekostigd onderwijs naar opleiding, secundaire gegevens gebaseerd op DUO

Colo-kubussen mbo-inschrijvingen en mbo-diploma’s

Ingeschrevenen en diploma’s in het mbo, naar opleiding, secundaire gegevens gebaseerd op DUO

Registers erkende leerbedrijven kbb’s

Aanbod van stageplaatsen en leerbanen, register

Gegevens HBO-raad over hbo-inschrijvingen en hbo-diploma’s

ngeschrevenen en diploma’s in het hbo, naar opleiding, secundaire gegevens gebaseerd op DUO

Beschikbaarheid en kwaliteit bronnen vacatures

Vacatureregistratie

UWV WERKbedrijf

Bij UWV ingediende en openstaande
vacatures, registratie, gedetailleerd naar sector, regio, beroep

PAR Nielsen Media Research

Ontstane vacatures in printmedia,
gedetailleerd naar sector, regio, beroep

Jobfeed (Textkernel)

Ontstane en openstaande
vacatures op internet, gedetailleerd naar sector, regio, beroep

Vacatures in Nederland

UWV WERKbedrijf Kenmerken vacatures, knelpunten
personeelsvoorziening, wervings- en aannamekanalen, enquête, grofmazig

Kwartaalenquête Vacatures CBS

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures, enquête, gedetailleerd naar sector

Structuuronderzoek Vacatures CBS

Openstaande vacatures naar kenmerken, enquête, gedetailleerd naar sector, regio, beroep

Bron: Research voor Beleid/EIM.

Regionale arbeidsmarktinformatiebronnen

Provincie(s) Bron

1. Noorden Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning (NAV) sept 2010 (CAB)
Drenthe, Arbeidsmarktprognoses, maart 2011 (E,til)

2.Overijssel Maandelijkse online arbeidsmarktmonitor Arbeidsmarktprognoses 2010-14, jan 2011 (E,til)

3. Gelderland Online Arbeidsmarktmonitor Provincie Gelderland (CAB) (maandelijks)

4.Flevoland Economie en Arbeidsmarkt Flevoland (jaarlijks) editie 2009/2010
Onderzoek stand van zaken arbeidsmarkt Urk/Noordoostpolder, mrt 2011 (E,til)

5.Utrecht Arbeidsmarktonderzoek Midden-Nederland (EIM)
Monitor onderkant arbeidsmarkt Amersfoort, 2009, Regioplan

6.Noord-Holland Monitorrapport Arbeidsmarkt & Onderwijs/actualisatie 2011, jan 2011 (SEO)
Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam, feb 2011 (Blaauwberg/I&O)

7.Zuid-Holland Regiometer, maandelijks (Tympaan Instituut)
Haaglanden Werkt, mei 2010 (Tympaan Instituut)
Economische Verkenning Rotterdam, hoofdstuk arbeidsmarkt, jan 2011 (Bureon/Louter) Werkgelegenheidsmonitor (Louter)

8.Zeeland RIBIZ, 2010 (provincie Zeeland)

9.Noord-Brabant Informatieportal arbeidsmarktbrabant.nl met onderdeel sectoren, periodiek (PSW)

10.Limburg RAIL, jan 2011 (E,til/RvB)

Bron: Research voor Beleid/EIM.

Sectorale arbeidsmarktinformatiebronnen met een regionale component

Sector Bron Overige bronnen

1. Landbouw, bosbouw en visserij
B.1.1. Aequor
B.1.2. Tuinbouw

2. Industrie
B.2.1. Kenteq
B.2.7. A+O Metalektro
B.2.2. PMLF
B.2.8. Betatechniek
B.2.3. GOC
B.2.9. Hout en meubel
B.2.4. SH&M
B.2.5. SVGB
B.2.6. SVO

3. Energiesector
Kenteq, zie B.2.1.
B.3.1. WENb
PMLF, zie B.2.2.

4. Bouw
B.4.1. Fundeon
B.4.3. EIB
B.4.2. Savantis
B.4.4. Technische installatie
Kenteq, zie B.2.1.

5. Handel
B.5.1. KC Handel
B.5.2. Innovam
B.5.3. VOC
SVO, zie B.2.6.

6. Vervoer en opslag
B.6.1. VTL

7. Horeca
B.7.1. Kenwerk

8. Zakelijke dienstverlening
B.8.1. ECABO
B.8.2. ICT Office/Heliview
B.8.3. ABU

9. Openbaar bestuur en onderwijs
B.9.1. KOSMOS
B.9.2. SBO
B.9.3. HBO-raad
B.9.4. Arbeidsmarktbarometer OCW

10. Gezondheids- en welzijnszorg
B.10.1. Calibris
B.10.2. Zorg en WJK

11. Cultuur, sport en recreatie en overige dienstverlening
B.11.1. KOC
B.11.2. Reiswerk
Kenwerk, zie B.7.1.
Calibris, zie B.10.1.

Een belangrijke bron voor sectorale arbeidsmarktinformatie zijn de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven.
Per kenniscentrum komt jaarlijks een rapport beschikbaar met daarin cijfers over arbeidsmarkt, onderwijs en stagemarkt.
Daarnaast voeren onder meer ook bedrijfsschappen, productschappen, brancheorganisaties, O&O fondsen en ministeries sectoraal arbeidsmarktonderzoek uit.

Voorbeelden van te regionaliseren sectorale arbeidsmarktonderzoeken/-gegevens door andere actoren dan de kenniscentra zijn onder meer:
- Stichting Scholing en Werkgelegenheid Timmerindustrie (SSWT) en Stichting Scholing en Werkgelegenheid Meubel (SSWM) (hout- en meubelindustrie)
- WENb (energiesector)
- OTIB (technische installatie)
- SBO, HBO-raad, OCW (onderwijs)
- VWS (zorg en WJK).

Landelijke arbeidsmarktinformatiebronnen

1. Regionale economie

Conjunctuur Enquête Nederland (COEN), CBS
Regionale rekeningen, CBS
Regionale kerncijfers MKB, EIM
Handelsregister, Kamer van Koophandel

2. Werkgelegenheid

LISA, Stichting LISA
Arbeidsrekeningen, CBS
Enquête Beroepsbevolking, CBS
Statistiek Werkgelegenheid en Lonen, CBS
Banenbestand, CBS
Arbeidsvraagpanel, SCP
Nationaal Zakelijk Bestand, Cendris (en andere bestanden van arbeidsorganisaties van commerciële leveranciers)
Uitzendstatistieken, CBS

3. Vacatures

Vacatureregistratie, UWV WERKbedrijf
PAR, Nielsen Media Research
Jobfeed, Textkernel
Vacatures in Nederland, UWV WERKbedrijf
Kwartaalenquête Vacatures, CBS
Structuuronderzoek Vacatures, CBS

4. Beroepsbevolking

Bevolkingsstatistiek, CBS
Sociaal Statistisch Bestand, CBS
Bestanden (pensioen)verzekeraars
Salarisbestanden
Trendrapport Aanbod van Arbeid, SCP
Instroomonderzoek Uitzendkrachten ABU, Ecorys
Cijfers aantallen werknemers MOE-landen, CBS
Statistieken omtrent zzp’ers
Enquête Beroepsbevolking, CBS

5. Onderwijs

Onderwijsgegevens, DUO/Cfi
Onderwijsstatistieken, CBS
Colo-Kubussen mbo-inschrijvingen en mbo-diploma’s
Registers erkende leerbedrijven kbb’s
Gegevens HBO-Raad over hbo-inschrijvingen en hbo-diploma’s
VSV-Cijfers, OCW
LBK-TKMST, Blauw Research
Kerncijfers, OCW

6. Werkzoekenden

Werkzoekendenregistratie UWV WERKbedrijf
CV-databases, onder andere Textkernel
Jeugdmonitor, VWS/CBS
Enquête Beroepsbevolking, CBS
Sociaal Statistisch Bestand (SSB), CBS

7. Uitkeringen

Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS), CBS
Re-integratie door Gemeenten, CBS
WSW-Statistiek, Research voor Beleid
Publiek Overzicht Resultaten (POR) WSW, SZW
WW-uitkeringen, CBS
AO-uitkeringen, CBS
Registratie WW, AO en re-integratie arbeidsgehandicapten, UWV
Monitor Arbeidsmarkt, SZW

8. Pendel

Onderzoek verplaatsingen in Nederland, CBS/RWS
Hoofdbanen naar woon- en werkregio, CBS

9. Confrontatie vraag en aanbod

Structuuronderzoek Vacatures, CBS
Krapte-indicator, UWV WERKbedrijf
Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep, ROA
Schoolverlatersonderzoeken, ROA/IVA
Schoolverlatersonderzoeken, Toppen
Kansopstage.nl/Colo-barometer, Colo/kbb’s
Kansopwerk.nl, Colo/kbb’s
Studie en Werk, SEO Economisch Onderzoek
Studiekeuzedatabase, studiekeuze123.nl
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), TNO/CBS ism SZW
Arbeidsmarktgedragonderzoek (AGO), Intelligence Group
Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt (NOA), Stichting NOA
Vacatures in Nederland, UWV WERKbedrijf
Enquête Beroepsbevolking, CBS
Sociaal Statistisch Bestand (SSB), CBS

vrijdag, februari 10, 2012

This is the first day of the rest of your life