maandag, april 30, 2012

Overheid moet veranderen

Bijna de helft van de ambtenaren jonger dan 40 jaar is negatief over hun werkgever.

Vooral de ambtelijke hiërarchie zit hen dwars. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Boer & Croon en ambtenarenorganisatie re.Public onder 248 ambtenaren tot 40 jaar. Aanleiding is een Kamerbrief van oud-minister Donner van Binnenlandse Zaken. Daarin stond dat de instroom van jonge ambtenaren (tot 30 jaar) bij Rijk, provincie, waterschappen en gemeente in vier jaar bijna is gehalveerd. Ook besluiten steeds meer jonge ambtenaren vrijwillig op te stappen.
‘De overheid is het meest vergrijsd van alle sectoren en toch zijn het voornamelijk jonge ambtenaren of ambtenaren in spe die getroffen worden door de bezuinigingen vanwege hardnekkige anciënniteitsregels’, concludeert Wieke van der Heide van Boer & Croon. Het gevolg is dat maar één op de tien ambtenaren bij de overheid voldoende doorgroeimogelijkheden vindt. De helft zegt dat het carrièreperspectief niet aantrekkelijk genoeg is om alle goede jonge ambtenaren te kunnen behouden. Voor de simpelste functies wordt om minimaal vijf jaar managementervaring gevraagd.

De rest – vier op de tien – is ronduit ontevreden over de overheid als werkgever. Eén op de twintig jonge ambtenaren zegt dat zijn of haar volgende stap omhoog zeker buiten de overheid zal zijn. ‘Een baan buiten de overheid is al snel een zeer aantrekkelijk alternatief’, concludeert een 29-jarige trainee bij een gemeente.

Weinig perspectief
Jonge ambtenaren stellen dat overheden niet of nauwelijks iets doen om talent te behouden. Beoordelingen noemen ze ‘windowdressing’, omdat bij vrijkomende vacatures de kandidaat met de meeste dienstjaren veel meer kans heeft dan de sterkste sollicitant. Op die manier blijven de kansen om door te stromen marginaal.
Twee op de drie jonge ambtenaren hebben, zo blijkt uit het onderzoek, bewust voor een baan bij de overheid gekozen. Vooral omdat werken voor de overheid maatschappelijk relevant is. Maar hun werkgever doet daar precies het verkeerde mee, vinden ze. Meer dan de helft van de jonge ambtenaren vindt dat er te weinig met hun ideeën wordt gedaan. ‘Ik heb ooit mijn mening geventileerd, omdat de wethouder dat vroeg’, zegt een 28-jarige ambtenaar van een grote gemeente. ‘Mijn leidinggevende maakte mij duidelijk dat zulke kritiek niet de bedoeling was.’
Daarnaast geldt het ‘last in first out’ principe. De laatste ambtenaar die binnenkomt, gaat er als eerste uit. Dat stimuleert vergrijzing van het ambtenarencorps, bovendien verliest de overheid daarmee het contact met jongere generaties.

De overheid moet flexibeler
Hoe het wel zou moeten, is volgens de jongeren volstrekt helder. Het personeelsbeleid van de overheid moet op moderne leest worden geschoeid. Arbeidscontracten moeten veel flexibeler worden. De hiërarchie dient doorbroken en de muren tussen verschillende overheidsinstanties geslecht. Want als verschillende instanties gaan samenwerken, nemen meteen de doorstroommogelijkheden voor jonge ambtenaren toe.

Talentontwikkeling

Op zoek naar een baan die je meer uitdaagt? Kom je er maar niet achter wat je echt wilt?

Onderzoek je drijfveren en vind uit door welke drijfveren je je zou kunnen laten leiden om met meer passie en plezier aan het werk te zijn. Hieronder staan vragen over drie soorten drijfveren. Je egodrijfveren staan dikwijls je bezieling in de weg. Ontwikkelingsdrijfveren zorgen voor groei & ontwikkeling. Als je je laat leiden door zielsdrijfveren zul je het meeste bezieling ervaren.

Egodrijfveren
* Waar heb je behoefte aan?
* Wat heb je nodig?
* Waar hecht je aan?
* Wat is jouw belang?
* Wat ben je gewend?
* Door welke gevoelens laat je je leiden?

Ontwikkelingsdrijfveren
* Welke doelen wil je realiseren?
* Waar wil je invloed op uitoefenen?
* Welke kwaliteiten wil je (meer) inzetten?
* Welke uitdagingen liggen er voor je?
* Wat wil je leren?
* In welke richting wil je jezelf ontwikkelen?

Zielsdrijfveren
* Waar verlang je diep in je hart naar?
* Welke toekomstfantasieën heb je?
* Welke waarden heb je?
* Hoe zie jij de wereld (mensen, je vak)?
* Wat is jouw missie?
* Waar voor doe je jouw werk?

Ouderenzorginstelling De Hoven

Ouderenzorginstelling De Hoven in Noord-Groningen gaat alle regels afschaffen op drie afdelingen.

Het experiment onder de naam ‘Zorg Zonder Regels’ moet een einde maken aan onnodige bureaucratie. Bovendien geeft het bewoners en medewerkers meer ruimte om zelf te bepalen hoe hun dagen eruitzien. Doel van het project is het terugdringen van bureaucratie en regelgeving waardoor meer aandacht ontstaat voor de wensen, behoeften en het welbevinden van de ouderen.

Jannie Nijlunsing, bestuurder van De Hoven, stelt dat de doorgeslagen regelgeving vaak een hogere kwaliteit van leven in de weg staat. Bewoners hebben meer behoefte aan aandacht dan aan keurig nageleefde protocollen. Vaak kunnen zij zelf heel goed aangeven welke ondersteuning en zorg zij daarbij nodig hebben.
Op drie afdelingen wordt voor een bepaalde periode de dwingende werking van protocollen, regels, beschreven processen en registraties stopgezet. Ook zonder regels en protocollen blijft het natuurlijk belangrijk dat mensen de juiste medicijnen krijgen, dat het eten goed is en het gebouw schoon. Maar daar heb je lang niet altijd een protocol voor nodig. Niet alle regels worden in één keer afgeschaft. Per afdeling kijken de medewerkers en managers welke tien à vijftien regels ze organisatorisch kunnen afschaffen. Als de afschaffing na een paar maanden niet blijkt te werken, wordt de regel, eventueel aangepast, weer ingevoerd. Als de werkwijze gaat botsen met instanties zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, dan gaat de instelling in gesprek met hen om tot een werkbare oplossing te komen.

STIR

Nieuw maatschappij model dat de crisis in een klap oplost

Samen verantwoordelijkheid nemen of ten onder gaan in chaos

EINDHOVEN, 20120424—

Het kabinet valt voor de zoveelste keer, het land verkeert in een eindeloze reeks recessies en crisissen, de armoede en onzekerheid groeit, invloeden van buitenaf hebben ons steeds erger in een beknellende greep en niets lijkt tot een oplossing te leiden. Het is duidelijk dat het huidige maatschappelijke model van geldgedreven afhankelijkheden en politieke belangenversnippering niet langer voldoet aan de eisen en uitdagingen van deze tijd. Stad van Morgen (Stichting STIR) werkt aan de structurele verduurzaming van een complexe maatschappij. Zij presenteert nu een praktisch model dat ons in een klap uit de greep van de crisis haalt.

De stichting stelt de maatschappij voor een concrete keuze: afhankelijk blijven en ten onder gaan in chaos, of verantwoordelijkheid nemen en er samen boven op komen? 

Het nieuwe model verandert niets aan de manier waarop de maatschappij is samengesteld maar wel hoe de onderlinge relaties zijn opgebouwd. Initiatiefnemer Jean-Paul Close vergelijkt de maatschappij met een doos vol puzzelstukjes die je op verschillende manieren aan elkaar kunt verbinden. De huidige maatschappij bestaat uit een lange keten van onderlinge economische afhankelijkheden waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt voor het eigen puzzelstukje maar niemand voor het geheel. De problemen die zo ontstaan op gebied van volksgezondheid, vervuiling, infrastructuurbehoeften, en vele andere ketengerelateerde consequenties, komen bij de overheid terecht. Deze probeert ze op te lossen door middel van regels, belastingen, maatregelen, bureaucratie en steeds meer geld. Naar mate de consequenties lastiger worden groeit de noodzaak om meer geld in het laadje te krijgen. De overheid stuurt dan uitsluitend op economische groei waardoor de problemen alleen maar groter worden. Totdat de situatie onploft in vele crisissen.

Volgens Close kunnen dezelfde puzzelstukjes ook op een andere manier met elkaar worden verbonden. Nederland zit namelijk vol met kennisinstellingen, machtige innovatieve bedrijven, een creatieve kleine zelfstandigen en een hoogopgeleide, ervaren, grijze bevolking met een oude ondernemersgeest in de genen. Als iedereen in leert zien dat wij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor ons welzijn en daarvoor onze individuele en institutionele krachten kunnen bundelen dan doorbreken we de oude keten van afhankelijkheden ten behoeve van zelfredzaamheid. We verbinden de kennis, innovaties, motivatie, energie en inzichten niet meer aan nietszeggende geldbehoeftes maar aan de menselijke eigenbelangen die er toe doen. Wij leren dan vanuit zelfredzaamheid weer onze eigen toekomst te bepalen. De initiatieven kunnen niet door institutionele instellingen noch de oveheid worden genomen wegens de huidige ketenverhoudingen tussen de organisaties. Daarom worden waardengedreven coalities in het nieuwe model door burgerkracht samengesteld en bewaakt.

Close vergelijkt de aanpak met de effecten van de watersnoodramp in 1953. Sindsdien heeft Nederland kosten noch moeite gespaard om expertise op te bouwen op gebied van waterhuishouding en veiligheid. Dat heeft geleid tot veel aanzien in de hele wereld. Op eenzelfde manier kan Nederland nu ook het gigantische economische probleem oplossen door er een waardevolle deugd van te maken via de aanvaarding van de nieuwe maatschappij. Daar is burgerdurf voor nodig. Maar die hebben we al, zoals we in het verleden hebben laten zien.

Close legt uit dat het model al in werking is getreden in Eindhoven. Hij heeft vorig jaar zelf burgerverantwoordelijkheid genomen rondom de complexe kwestie van luchtkwaliteit, volksgezondheid en gebiedsontwikkeling in de regio. In korte tijd hebben de gemeentelijke bestuurders van Eindhoven, de provincie Noord Brabant, grote technologische bedrijven, wetenschappelijke instellingen, creatieve lokale ondernemers en burgerinitiatieven zich aangesloten om samen te gaan werken naar lokale resultaten. Deze aanpak werpt al snel vruchten af omdat iedereen zich vanuit de eigen passie, competenties en verantwoordelijkheden het probleem eigen maakt en er oplossingen bij zoekt. Er zijn verschillende werkgroepen aan de slag gegaan die zelfstandig middelen bij elkaar zoeken om resultaten te boeken die er toe doen. Als het hogere doel eenmaal duidelijk is dan kunnen ambtenaren, ondernemers, burgers en wetenschappers perfect met elkaar samen werken.  Ervaring leert dat de wederkerigheid die men zoekt voor elk anders is en bijna nooit uit te drukken blijkt in geldelijke belangen of groei maar vooral in intrinsieke menselijke toegevoegde waarde en maatschappelijke erkenning. Het initiatief blijkt een precedent dat op weg is naar wereldwijde erkenning.

Met deze nieuwe maatschappelijke aanpak vormt Nederland nu al een voorbeeld voor de rest van de wereld door menselijke waarden te onderscheiden van geld en haar maatschappij op die basis te transformeren. Dan is er geen crisis meer. Er blijven alleen grote hoeveelheden uitdagingen over waar we allemaal met passie en daadkracht invulling aan kunnen geven en er uiteindelijk zelf de vruchten van verdelen onderling.

De ervaringen die voort zijn gekomen uit de nieuwe aanpak heeft de Stad van Morgen ondergebracht in een eigen academie. Deze heeft het doel om alle praktische kennis die men o.a. in Eindhoven heeft opgedaan zo professioneel mogelijk beschikbaar te maken voor de ontwikkeling van de nieuwe maatschappij. Speciale aandacht wordt gegeven aan de unieke transitie die grote belangengroepen ondergaan, zoals de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs, enz als zij van ketengerelateerd eigenbelang om schakelen naar deelname aan hoger doel gerelateerde coalities van zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en resultaatgedreven samenwerking.

Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om het model verder uit te leggen en burgerinitiatieven te ondersteunen die uit de bevolking zelf komen. Stad van Morgen nodigt iedereen uit om vanaf nu verantwoordelijkheid te nemen en biedt opleiding en reeds bestaande samenwerkingsinitiatieven vanuit “de nieuwe maatschappij”.

onderwijs kw1c

http://www.kw1c.nl/

girlsday voor techniek

http://www.girlsday.nl/

beroepen in beeld

http://www.beroepeninbeeld.nl/

This is the first day of the rest of your life