zaterdag, september 22, 2012

Paul de Blot nieuwsbrief september 2012

Het jeugdprobleem is een urgent probleem.

In de verkiezingstijd is de aandacht voor het onderwijs gelukkig versterkt. Wat eruit voortkomt is
nog een vraag. Maar onderwijs vormt maar een deel van de jeugdzorg. Er is meer nodig voor het kind om kind te kunnen zijn en van zijn jeugd te
kunnen genieten, ongeacht de politieke of religieuze afkomst. Het probleem van de jeugd staat niet op zichzelf, het is ook het probleem
van onze toekomst. Het gaat namelijk om het voortbestaan van onze natie en is de kern van duurzaamheid van ons land.

Ons bestaan van morgen wordt bepaald door de jeugd van vandaag. Onze maatschappij vormt een kweekvijver voor onze jeugd maar die kweekvijver
blijkt behoorlijk vervuild te zijn door een beleid waar macht en geld belangrijker blijkt.

De criminaliteit, vooral onder de jeugd is nog steeds onrustbarend.
Maar criminelen worden niet als crimineel geboren. Ze worden crimineel gemaakt door hun omgeving, lopen infecties op in hun opvoeding en
krijgen littekens van wonden die ze oplopen in hun gezin. We schenken te weinig aandacht aan hun maatschappelijke leefomgeving.

In het onderwijs wordt veel aandacht geschonken aan het management, maar de onderwijsmensen die zich direct bij de jeugd betrokken voelen
blijven onderbetaald en weinig gewaardeerd. De kindermishandeling vormt nog steeds een groot probleem en het lijkt erop dat men er machteloos
tegenover staat. De aanpak is nog sterk bureaucratisch. Vaak zijn de daders van kindermishandeling zelf ook slachtoffer van
kindermishandeling.

Het gaat om een mentaliteitsverandering waarbij ieder zich verantwoordelijk voelt voor het kind. Het beleid kan hiervoor de nodige
voorwaarden scheppen door een minder bureaucratisch beleid. Het is ook een verantwoordelijkheid van het management om werknemers meer ruimte
te geven voor hun gezin.

Het asielbeleid van kinderen is vaak een traumatische ervaring waardoor ze gemakkelijk in het criminele circuit terecht komen. Het is ook naïef
te denken dat het lot van deze buitenlandse kinderen geen verantwoordelijkheid is van Nederland. Een duurzame toekomst blijft niet beperkt tot Nederland maar omvat heel de wereld. Criminele stromen werken als communicerende vaten en dringen door alle landsgrenzen heen.
Veel sociale onrust in Nederland wordt mede veroorzaakt door buitenlandseinfiltratie.

Een vluchteling heeft als kind in Nederland evenveel recht om van het leven te genieten als een Nederlands kind.
Het is daarom van groot belang dat het nieuwe beleid voldoende aandacht schenkt aan onderwijs en jeugdzorg ongeacht de nationale of culturele afkomst. Een gezonde
jeugd en een gelukkig kind zijn is de belangrijkste voorwaarde om jeugdtrauma’s in welke vorm ook te voorkomen en een duurzame toekomst
te garanderen.

Paul de Blot nieuwsbrief september 2012

Heeft de jeugd betekenis?

De duurzaamheid wordt momenteel vooral gericht op de natuur als het tehuis van de mens. Veel minder aandacht krijgen de jonge mensen. De zorg voor de jeugd en jong volwassenen vormt in het politieke beleid één van de vele gebieden waarop bezuinigd moet worden. Daarbij wordt vaak vergeten dat juist de jonge mensen de toekomst bepalen en daarmee de duurzaamheid.

Jonge mensen beschikken nog over jeugdig elan, een sterk idealisme en innerlijke kracht. Ze beseffen heel goed dat ze niet altijd jong blijven. Daarom proberen ze zo goed mogelijk van hun jeugd gebruik te maken, ervan te genieten en er iets moois van te maken. De jeugd is de belangrijkste periode van ons leven. De tijd van mogelijkheden om te groeien en iets op te bouwen. Maar de tijd om jong te zijn duurt maar kort. De mogelijkheden zijn groots maar ook complex. Het zich bewust worden van de zin van hun leven is een intensief gebeuren dat niet vanzelf groeit. Het vraagt begeleiding, opvoeding en training om te beseffen wat de zin van hun leven is, wat vriendschap is, wat hun verantwoordelijkheden zijn voor de toekomst. Ook jong volwassenen hebben nog leiding nodig om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren voor de toekomst.
Jammer genoeg heeft het politieke beleid weinig of geen oog voor de fundamentele waarde van de jeugd. Het contact met de jeugd is vaak verarmd tot institutionele aandacht en bureaucratische begeleiding.

Er is weinig besef voor de innerlijke rijkdom van mogelijkheden en de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Vaak heeft het onderwijzend personeel daar wel begrip voor en bejegent hen liefdevol, ook zij die arm en verstoten zijn. Zijn deskundigheid wordt door de nadruk op het economisch rendement van het onderwijs vaak weinig gewaardeerd. Zijn idealisme gaat jammer genoeg vaak verloren.

Wie de berichten leest over de problemen in het onderwijs komt tot de conclusie, dat de jeugd wel overspoeld wordt met kennis, maar weinig leert. Jonge mensen krijgen weinig mogelijkheden om tot zelfkennis te komen, om door creatief spel en verwondering eigen inzichten te ontwikkelen.

De fundamentele vraag is daarom of we wel genoeg doen voor onze jonge mensen, met name ook de arme en uitgestoten jongeren onder hen. Kinderen van asielzoekers krijgen vrijwel geen kans om een zinvol bestaan op te bouwen voor de toekomst. De mogelijkheid om zich ergens thuis te voelen, om vriendschappen te sluiten, om zich waardevol te voelen, wordt hen ontnomen. Karakteristiek hiervoor is de wet die bepaalt dat een kind, dat nog geen acht jaar in Nederland verblijft, terug kan worden gestuurd naar het land van herkomst. Een geestelijke doodslag voor de zingeving van het kind.

Als onze politiek echt duurzaamheid op het oog heeft, zal die meer aandacht moeten besteden aan de opvoeding en zorg voor jonge mensen. Dit moet niet aan bureaucraten worden toevertrouwd maar aan mensen die met de jeugd weten om te gaan.

Overzicht sociale vraagstukken

Sociale vraagstukken

• Achter de voordeur
• Activering en reïntegratie
• Arbeidsmarkt
• Armoede
• Assertieve burgers
• AWBZ-steun
• Bemoeizuchtige overheid
• Civil society
• Dagindeling
• De crisis en sociaal beleid
• Emancipatie
• Etnisch registreren
• Europese Unie
• Evidence based
• Geestelijke Gezondheidszorg
• Gemeentebeleid
• Gezondheidszorg
• Huiselijk geweld
• Informatisering
• Integratie en uitsluiting
• Jeugdzorg
• Jongeren
• Macht
• Marktwerking
• Meespraak burgers
• Misdaadbestrijding
• Moraliseren
• Nationalisme
• Natuur en milieu
• Onderwijs
• Opvoeding
• Ouderen
• Participatie: hoe doe je dat?
• Polarisatie
• Politiek
• Privacy
• Probleemjongeren
• Projectencaroussel
• Publiek management
• Publieke omgangsvormen
• Rechtspraak
• Regulering
• Religie
• Scheve inkomens
• Social Work
• Sociale cohesie
• Sociale stijging
• Sociale vraagstukken
• Sport
• Technologie en sociaal beleid
• Tweedeling
• Veiligheid
• Verkokering
• Verslavingszorg
• Voeding
• Vrije tijdsbesteding
• Wajong
• Welzijn Nieuwe Stijl
• Werkloosheid
• Wetenschap en innovatie
• Wijkaanpak
• Wmo
• Wonen, huren, kraken
• Zinloze en zinvolle buurtsubsidies

kenniswerkplaats leefbaar Nederland (wijken)

http://www.kenniswerkplaats-leefbaar.nl/

Derk Loorbach (Drift/EUR)

Derk Loorbach is directeur van het Dutch Research Institute For Transitions
(DRIFT) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en in 2007 aan deze
universiteit gepromoveerd op transitiemanagement.

DRIFT is internationaal, nationaal en lokaal actief op het snijvlak van onderzoek en praktijk van transities naar duurzaamheid.

Een overzicht van Derks publicaties, presentaties en projecten is te vinden op

http://www.drift.eur.nl.

Deze lezing gaat in op integrale wijkontwikkeling en sociale innovatie op basis van het transitiedenken.
Centraal voorbeeld is het project Veerkracht Carnisse

http://www.veerkrachtcarnisse.nl

Op basis van nieuwe concepten, praktijken en de filosofie van transitiemanagement wordt in deze praktijk gewerkt aan het opbouwen van collectieve sociale veerkracht; onder andere zelforganiserend vermogen, actief burgerschap, opvoedvaardigheden, gezonde scholen, en een groene buitenruimte voor en door bewoners. De presentatie
schetst naast de praktijken binnen project Veerkracht ook de inzichten die van binnenuit worden opgedaan over het continue falen van bestaande bestuurlijke, institutionele en sociale systemen. Het project is daarmee een voorbeeld van actie-onderzoek in het sociale domein en biedt de basis voor levendige discussie over innovatieve praktijken, failliete systemen en de kans op fundamentele doorbraken of transitie.

zondag, september 16, 2012

HR website IBK stageplaatsen

http://www.ibk-campus.nl/

Rotterdam blauwe verbinding

http://www.rotterdam.nl/blauweverbinding

Studenten huisvesting in Rotterdam

http://thestudenthotel.com/our-locations/rotterdam

Freelancer site

http://www.3desk.com/

This is the first day of the rest of your life