maandag, december 31, 2012

Wetenschap en Techniek (W&T) in het basisonderwijs

Onderwijs

20 december 2012

VVD en PvdA willen dat wetenschap en techniek verplicht worden op Pabo’s en in het primair onderwijs. Volgens onderzoekers van het Center for Science Education and Talent Development van de UTwente een begin, maar verwacht vooral geen wonderen.

“Anne-Wil Lucas (VVD) en Tanja Jadnanansing (PvdA) hebben afgelopen week een voorstel ingediend om Wetenschap en Techniek (W&T) in het basisonderwijs en op de Pabo’s als vak verplicht te stellen.

Wij zijn het met de partijen eens dat het belangrijk is om kinderen juist al in het basisonderwijs te stimuleren tot onderzoekend en ontwerpend leren. Maar er kleven wel een aantal haken en ogen aan dit plan.
Ten eerste is het onverstandig om de 100 miljoen euro subsidie voor betere bèta-leerkrachten in het voortgezet onderwijs helemaal over te hevelen naar het basisonderwijs.
Ook in het voortgezet onderwijs bestaat immers grote behoefte aan meer en kwalitatief betere bètaleerkrachten. Daarnaast leidt het verplicht stellen van een afgebakend vak W&T op de basisschool niet noodzakelijkerwijs tot verbetering van W&T-onderwijs.

We zouden moeten streven naar een geïntegreerde aanpak waarbij leerlingen gedurende hun hele onderwijsloopbaan worden gestimuleerd nieuwsgierig te zijn, creatiever en innovatiever te denken en werken en zich bewust worden dat juist deze vaardigheden horen bij W&T. Het enkel verplicht stellen van W&T in het basisonderwijs is een start, maar geen wondermiddel.
Evaluaties van grootschalige projecten (waaronder eerdere miljoeneninvesteringen voor meer techniek in het basisonderwijs en in leerkrachtprofessionalisering) laten zien dat een goede implementatie van W&T vaak op belemmeringen stuit.

Ten eerste zijn de methodes die door scholen worden ingezet voornamelijk ‘hands-on’ en te weinig ‘minds-on’, dus meer handenarbeid dan onderzoeken en ontwerpen.
Er worden ‘receptlessen’ gevolgd die de eigen creatieve verwondering en vindingrijkheid van kinderen uitsluiten. Zo kochten veel scholen met vorige technieksubsidies Techniektorens, waarbij leerlingen enkel een voorgekauwde werkwijze volgen zonder dat zijzelf uitgedaagd worden om vragen te stellen of creatieve ontwerpoplossingen te bedenken.

Ten tweede hebben Nederlandse basisschoolleerkrachten vaak weinig affiniteit met W&T en een laag zelfvertrouwen op dit gebied.
Veel juffen vinden zichzelf niet ‘technisch’ en laten technieklessen liever over aan een speciale techniekdocent.

Ten derde worden scholen steeds strenger afgerekend op de Cito taal- en rekenscores van hun leerlingen, waardoor kinderen volgens vaste methodes wel leren spellen en staartdelen, maar niet actief en creatief leren nadenken over het onderzoeken en oplossen van problemen.

Omdat de drie genoemde belemmeringen elkaar versterken, is het hard nodig dat het creatieve denk- en ontwerpproces en het stimuleren van een positieve beeldvorming en bewustwording over onderzoeken en ontwerpen expliciet worden ingebouwd in het héle basisonderwijs en de opleiding of professionalisering van leerkrachten.
Dat gaat veel verder dan het geven van een aantal verplichte technieklessen.

Her en der zijn verschillende basisscholen al bezig met de invoering van meer onderzoekend en ontwerpend leren. Scholen waar dat succesvol verloopt, hebben een aantal dingen gemeen.

Op de eerste plaats een directeur die zijn/haar team inspireert en de schoolorganisatie zo inricht dat W&T binnen alle vakken en leerjaren steeds op een natuurlijke manier aan bod kan komen.

Daarnaast een docententeam dat samen is nageschoold in W&T en daarbij vooral geleerd heeft om los te komen van vaste methodes, kinderen te coachen in het stellen van vragen en hen uit te dagen om i.p.v. alleen te onthouden, begrijpen en toepassen, ook te analyseren, evalueren en creëren.

Zo ontstaan projecten over bijvoorbeeld hydrauliek, elektriciteit, wind- en zonne-energie, Romeinse bogen, snelle auto’s, infrastructuur, of het zonnestelsel.

Ook leren kinderen op creatieve manieren aan hun klas te presenteren wat ze ontdekt en gemaakt hebben en waarom. De ervaring leert dat leerlingen op dergelijke scholen steeds gemotiveerder raken om op onderzoek uit te gaan, zowel de minder als meer begaafde leerlingen.  En wanneer taal en rekenen worden gekoppeld aan de projecten, ervaren leerkrachten vaak niet méér , maar juist minder werk.

Jonge kinderen zijn van nature nog nieuwsgierig en onderzoekend en tegen het einde van het basisonderwijs opvallend geïnteresseerd in nieuwe technologische vindingen, in milieuproblematiek of klimaatbeheersing. Maar daar wordt in het huidige basisonderwijs weinig mee gedaan en kinderen zien de koppeling niet tussen W&T en de uitdagingen die de samenleving de komende jaren te wachten staat.

Volgens het principe onbekend maakt onbemind, sluiten zij vaak al lang voordat zij in het middelbaar onderwijs hun profielkeuze moeten maken, bepaalde beroepsprofielen uit. W&T worden door veel kinderen op 10-12‐jarige leeftijd al gezien als te moeilijk, saai en iets voor ‘nerds’ (in het geval van de natuurwetenschappelijke studies) of als ‘vies’ en economisch oninteressant (in het geval van de technische beroepsprofielen).

Pas wanneer kinderen op een geïntegreerde manier kennis hebben gemaakt met techniek en wetenschapsvragen en zich bewust zijn van hun eigen plezier en talent op dit gebied, zullen zij op latere leeftijd in ieder geval de positieve keuze houden.

Verwonderen is leren. Of je het vak verplicht moet stellen, kan men op de scholen waarmee wij werken niet zeggen. Maar als je kinderen wilt laten leren voor de toekomst, zullen we de creatieve en ‘academische’ vorming van leerlingen en (aankomende) leerkrachten in zijn gehéél naar een hoger plan moeten trekken.”

Juliette Walma van der Molen, Sandra van Aalderen-Smeets, Tim Post (Respectievelijk Hoogleraar, Senior onderzoeker en Junior onderzoeker bij het Center for Science Education and Talent Development, Universiteit Twente) en Jan Hendriks (Directeur Openbare Basisschool de Vogelaar, Raalte)

zondag, december 30, 2012

Community building Makassar plein

http://www.youtube.com/watch?v=_z6CMUvLAmA

Specht in de stad Rotterdam

http://www.spechtindestad.nl/

woensdag, december 19, 2012

Rotterdam Halve finalisten Gouden Blikopener

Gouden Blikopener: de halve finalisten zijn bekend!

18 December 2012 , het Kunsthalcafé: vol spanning werd gewacht op die verlossende woorden; zit mijn idee erbij?! De Grote Rotterdam Quiz als de plek voor de bekendmaking van de halve finalisten van de Gouden Blikopener. De afgelopen weken hebben de juryleden in de verschillende clusters / organisatieonderdelen de honderden ideeën beoordeeld. Bekijk hier snel de geselecteerde ideeën!
(In willekeurige volgorde)

Dienstverlening – Halve finalisten:
Astrid de Geus - Sorry, we zijn met vakantie
Christiaan de Jong - Printstraat (uitbesteden printwerk)
Ronald Rommelse - Platform voor Rotterdams beeldmateriaal
Ronald Rommelse - Openbare Overdekte Ontmoetingsplaatsen (OOO)
Henriette de Barse – Stagiaires
Laura van Holstein - Ontdek snel je flex werkplek
Martijn Groenewegen - Volg de Denen; iedereen digitaal
Tamara van Dienst - Trouwen waar je maar wilt!
Tamara van Dienst - Duurzame daken

Maatschappelijke Ontwikkeling – Halve finalisten:
Martijn van Rees - IkBenR‘
Alekos Kaisis - Wie met de klant?
Harriet van der Basch - Jonge moeder zorgen voor elkaar
Martin de Vos - Gratis gekregen, gratis weggeven!
Gerrie van Dinther - Drempel verlagen voor bewonersinitiatieven
Sandra de Haan-Morlog - Pimp mijn container
Diana Westdijk - kamers jonge vluchtelingen en studenten MWD
Johan Geraets - Reisburo MO gaat gebiedsgericht
Stef van de Weerd - Zelfredzaamheidmatrix als standaard
Marloes Soer - Op die ouwen kun je bouwen!

Stadsbeheer – Halve finalisten:
Jan de Jong - Beheer-Wiki
Peter Roubos - Bereikbaarheid buitendienst
Joost Martens - Ondergrondse panoramafoto
John Verkerke - Natuurvriendelijke beschoeiing
Martin Jansen - Ik ben van jou!
Tonny Pipping - Toolkit zelf beheer openbare ruimte
John Visser - Salarisspecificatie
Olivier van Herck - Cargotram

Stadsontwikkeling – Halve finalisten:
Peter van Haasteren - De Kavelwinkel
Melvin Hage - Sparen met de stad, ontwikkelen met spaargeld
Jeroen Maijers - Dynamische snelheidsadvisering voor fietsers
Lennard van den Berg - Verduurzsamen
Henk Knoop - Parkline
Jeannette de Waard - Fietstoeslag voor elke woon-werk fietsrit
Coen Göebel - Master 010
Joep van Leeuwen - Gemeentelijke duurzaamheidsbank
Henri Groeneveld - Recyclen/Verduurzamen groenafval
André Opstal en Don Zandbergen - Bepalen afwijkend gedrag (paal)funderingen

Werk en Inkomen – Halve finalisten:
Erik Klijs - Talenten Guerrilla
Erik wordt gevraagd om in de voorbereiding op de halve finale de samenwerking te zoeken met de indieners van de volgende twee gouden ideeën:
Gert Oosterhuis - Bundelbox van kennis en ervaring
Claire Knottenbelt - Weet wat je collega doet
Esther Haas - De Rotterdamse Zaak
Ben van der Wijngaard - Heeft u een kl8, kies dan een 8!
Ko B. Houtman - Mijn loket voor werkzoekenden
Shanti Choenni - Het financieel weerbaar maken van de werkzoekende
Marcel Steenbergen - Startende ondernemers ondersteunen met Robedrijf
Joke de Cock - R’damse belastingen voor R’damse diensten
Renata Porcu - Aanpak vroegtijdige uitval werkzoekenden

Rotterdamse Service Organisatie / Bestuursdienst – Halve finalisten:
Pieter van Namen - Rotterdam 6000 keer in het zonnetje
Vanda Wesenhagen - Eindejaarstoelage(n) in november uitbetalen
Melanie Noordegraaf - Con(cern)ference call
Monique van der Hul - Overal je scooter elektrisch opladen
Shantie Jagmohansingh - Rotterdambitie

Deelgemeenten – Halve finalisten:
Rita van Hardeveld - Bereikbaarheidsvergoeding ipv mobiel van de zaak
Brenda van Breemen - Gedeelde smart nieuwe toekomst
Brenda van Breemen - Verborgen schatten
Julie Slooff - Een RSPW app
Marinel de Bruin - Digitale participatieplattegrond
Marinel de Bruin - Bewonersbrieven goedkoper en efficiënter
Paul van Weelden - Digitale communicatietoolbox
Arjan Koffijberg - Skydrive-voortgang: efficiënt periodiek overleg
Peter Hertog - Een Ipad voor alle ambtenaren en bestuurders
Maarten van Veen - Buurtdiensten app

Op http://www.goudenblikopener.nl kan je alle ideeën uitgebreid bekijken en de collega’s extra tips meegeven voor het uitwerken van de ideeën. Ga naar jouw cluster / organisatieonderdeel en bekijk de halve finalisten!

De halve finales
De laatste week van januari 2013 organiseren alle clusters / organisatieonderdelen hun halve finale. Hier krijgen de halve finalisten de kans om het idee kort toe te lichten in de vorm van een inspirerende presentatie. Een jury beoordeelt de ideeën en wijst de jurywinnaar aan. Het publiek mag ook stemmen en kiest de publiekswinnaar. Beide winnaars vertegenwoordigen het cluster / organisatieonderdeel in de gemeentebrede finale begin maart 2013.
Wij wensen de halve finalisten veel succes met het uitwerken van de ideeën, het voorbereiden van de presentaties en veel plezier tijdens de halve finales!

donderdag, december 06, 2012

Arbeidsmarkttrends 2013: innoveren en investeren in personeel

Wie wil innoveren moet internetgeneratie binnenhalen

6 december 2012 - Human capital wordt de belangrijkste productiefactor van de toekomst. Kennis gaat een steeds grotere rol spelen en wie wil groeien als bedrijf moet daar nu al op inspelen. Zelf talent opleiden en kijken over de landsgrenzen is daarbij noodzakelijk. Ook zichtbaarheid op internet en goede employer branding via onder andere social media zijn cruciaal in deze war for talent.

Dit zijn enkele opvallende uitspraken die werden gedaan op het Monster Year Event van Monsterboard dat vorige week donderdag werd gehouden. En waarbij onder andere politicus Willem Vermeend zijn visie op de toekomst gaf.

Een overzicht van de highlights.

Bedrijven moeten verder kijken dan Europa
Het economisch machtscentrum verplaatst zich steeds meer van Europa naar de opkomende economieën in landen als Brazilië, Rusland, India en China. Daar wordt straks het geld verdiend. Dat stelt Willem Vermeend, oud-minister van SZW en momenteel als commissaris en internetondernemer actief in vele bedrijven over de wereld. Bedrijven moeten daar nu op inspelen door personeel aan te trekken dat verder kijkt dan Europa. En dat de taal spreekt van het desbetreffende land. Want met Engels alleen redt u het niet. Think global, act local. Waarom niet nu al Chineessprekende werknemers in huis halen, vraagt Vermeend zich af. In een debatsessie werd vervolgens gediscussieerd over de voor- en nadelen van internationaal werven. Het zou te veel kosten en te weinig opleveren, beweerde de ene groep, terwijl anderen vonden dat u nu eenmaal niet kunt groeien als u niet de juiste mensen hebt.

Als u niet op internet wordt gevonden, bestaat u niet
De digitalisering van de samenleving is spectaculair, beweert Vermeend ook. Als u als bedrijf niet gevonden wordt op internet, bestaat u gewoon niet. Dat kost omzet. U moet 24 uur per dag gevonden worden. En 24 uur per dag aantrekkelijk worden gevonden. Zorg dat uw website op orde is volgens de modernste technologieën. En denk aan mobiel, want straks verloopt het merendeel van het internetverkeer via mobiel. Hoe belangrijk een goede website is, liet ook Enexis zien in een businesscase. Zij wonnen dit jaar de Digitaal Werven Award voor hun nieuwe wervingssite waarmee ze twee keer zoveel visits kregen en 35 procent meer sollicitaties. Door te richten op een SEO-vriendelijke website die vertelt over de cultuur van het bedrijf, de inhoud van de functies en tevens de dialoog met de bezoeker aangaat, wisten ze dit resultaat te bereiken.

Recruiter moet digital expert zijn
Dit stelt Jonathan Campbell, internationaal expert in Digital Recruitment. Onder digital recruitment worden alle digitale kanalen verstaan die een recruiter tot zijn beschikking heeft om kandidaten te vinden. Naast vacaturesites zijn dat bv nichestites, bedrijvensites, zoekmachines en natuurlijk Social Media. Het gaat om de juiste mix. Wat al deze kanalen met elkaar gemeen hebben is dat ze meetbaar zijn. Een eigenschap die cruciaal is bij het maken van een goede recruitmentstrategie. Het ene kanaal is niet per definitie beter dan het andere en veelal zul je een combinatie van meerdere inzetten. Het gaat erom dat je als recruiter begrijpt welke functies de verschillende kanalen hebben en wat ze kunnen betekenen voor jouw bedrijf. Campbell ziet Social Media als een marketingtool en database waar geen bedrijf omheen kan. Het biedt een wereld aan kansen, waarvan vele zelfs tegen relatief lage kosten. Zorg om te beginnen dat u zichtbaar bent. Want zelfs een laag niveau van awareness zorgt al voor een like-factor. Verder is het belangrijk bij de communicatie om te weten welk kanaal u inzet om kandidaten te gebruiken. Doe onderzoek naar uw doelgroep welk kanaal het beste is om hen te bereiken.

Innovatie is de motor van elk bedrijf
Vermeend stelt ook dat bedrijven alleen overleven als ze voortdurend vernieuwen. Dat geldt voor alle bedrijven, want innovatie heeft niet alleen met technologie te maken, maar ook met diensten. Warren Hammond, CEO van Monster Benelux, onderschrijft deze stelling. De noodzaak van verbetering is een constante volgens hem. Of het nu slecht met de economie gaat of goed, altijd moet u de snelheid, de kwaliteit en de kosten van een proces proberen te verbeteren.

Geen leiders meer, maar inspirerende aanvoerders
Wie wil innoveren en in wil spelen op de digitalisering zal de nieuwe internetgeneratie moeten binnenhalen. Maar daarvoor moet u wel anders denken als organisatie, stelt Vermeend. De nieuwe generatie wil zich kunnen ontwikkelen, wil dat privé en zakelijk door elkaar kunnen lopen en heeft een broertje dood aan hiërarchische leiders. Vermeend gelooft meer in inspirerende aanvoerders die de medewerkers stimuleren. Zelf voortdurend investeren in deze nieuwe werknemers wordt de trend. Bang dat ze daarna gratis de deur uitlopen is Vermeend niet. “ Geef ze aandelen. Mijn ervaring is dat ze dat vaak leuker vinden dan een hoog salaris.”

maandag, december 03, 2012

Nieuwsbrief Paul de Blot

December 2012

De radicale beslissing van de politieke tegenstanders VVD en PvdA om te gaan samenwerken geeft hoop in het dieptepunt van de crisis. Dit lofwaardig besluit is jammer genoeg vastgelopen door de destructieve kracht van de democratie waar Plato reeds op wees. Democratie loopt volgens hem uit op anarchie als het leiderschap op het zijnsniveau ontbreekt. De samenhang om het menselijk welzijn te garanderen gaat dan verloren.
Het is vanzelfsprekend dat er kritiek is op het kabinetsbeleid. Er zijn twee manieren om daarop te reageren. De kritiek pareren en de tegenstander neutraliseren, ofwel ervan leren en proberen die vanuit eigen inzicht aan te vullen en te versterken. De tegenstander is je beste leermeester zoals de TAO leert met zijn Yang Yin filosofie. In de praktijk bleek de ego-cultuur om de tegenstander onschadelijk te maken blijkbaar sterker dan het wij-gevoel om hem te omarmen. Het behoud van eigen rechten vanuit een eenzijdig rechtsgevoel blijkt sterker te zijn dan de verantwoordelijkheid voor de tegenstander omwille van de eenheid.

Kritiek op het kabinet is vaak economisch gericht op bezuiniging en het behoud van rechten. Weinig aandacht is er voor de sociale en spirituele belangen van het volk, met name voor de mensen die het moeilijk hebben. Velen wijzen terecht op de kostenverslindende bureaucratie die verlammend werkt op de vernieuwing, maar ook hier schijnen de ego-belangen te sterk om er radicaal in te snijden. Gelukkig is de goede wil niet afwezig wat blijkt uit het feit dat twee sterke politieke tegenstanders tot een radicaal accoord zijn gekomen.

Ik denk dat in Nederland een heel sterk welzijnsbeleid kan worden ontwikkeld als de volksvertegenwoordigers meer geneigd zouden zijn tot samenwerking. Het is menselijk dat men het niet met elkaar eens is, maar zonder samenwerking komen we er niet. Deze samenwerking is alleen mogelijk als men duidelijk het doel voor ogen houdt. Voor elke politieke partij en voor elk beleid is het uitgangspunt altijd het welzijn en de zingeving van ons bestaan. Dat vraagt om bijzondere aandacht voor de jeugd en voor de sociaal, psychisch en spiritueel zwakkeren zonder onderscheid des persoons. Het onmenselijk beleid met de asielzoekers verdient geen prijs.

Helaas zien we in de praktijk het tegenovergestelde gebeuren. Het middel, zoals het partijbelang, het geld, de bezuiniging, het recht, wordt vaak doel. Het menselijk welzijn is het enige doel, ook van de bureaucratie en het rechtssysteem. De keuzes gaan over de middelen, welke zijn beter in het hier en nu, want morgen kunnen die anders liggen. Het doel is duurzaam gericht op menselijk welzijn: het welzijn van het kind om kind te kunnen zijn, het welzijn van de zieke is gericht op heling in plaats van op dure medische reparatie, het welzijn van de arme is gericht op meer welstand om te voorkomen dat die overgaat tot misdaad, natuurschade of zoeken naar asiel.

Hartelijke Groet,
Paul de Blot SJ
Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

zondag, december 02, 2012

Anne-Marie Rakhorst en duurzaamheid

Weblinks

Sites van Search over duurzaamheid
http://www.searchbv.nl

http://www.duurzaamheid-search.nl

http://www.duurzaamheid.nl

http://www.annemarierakhorst.nl

Startpagina’s
De volgende startpagina’s bundelen adressen en gegevens van leveranciers en producenten van duurzame diensten, producten en technieken. De startpagina’s zijn in thema’s of onderwerpen onderverdeeld.

http://duurzame-energie.startpagina.nl

http://duurzame-producten.startpagina.nl

http://duurzaambouwen.startpagina.nl

http://duurzaam-wonen.startpagina.nl

http://cradle-to-cradle.startpagina.nl

Sites over duurzaam bouwen
http://www.bouwendnederland.nl site van Bouwend Nederland, de grootste werkgeversorganisatie in de bouw. http://www.bouwkosten-online.nl site om kosteloos de prijzen van meer dan 30.000 bouwdelen te raadplegen.

http://www.dcmat.tudelft.nl site van TU Delft over zelfherstellende materialen.

http://www.dgbc.nl site van de Dutch Green Building Council.

http://www.duurzaamthuis.nl speelse site over duurzaam wonen met tips en artikelen.

http://www.fscnl.org site van de Forest Stewardship Council.

http://www.gprgebouw.nl informatie over het instrument GPR Gebouw.

http://www.houtinfo.nl informatie over keurmerken voor hout (o.a. FSC en PEFC).

http://www.ifd.nl informatie over industrieel flexibel en demontabel (IFD) bouwen.

http://www.innovatienetwerk.org site over de activiteiten van het Innovatienetwerk.

http://www.kennislink.nl site met informatie over bamboe als bouwmateriaal.

http://www.leem-bouw-kunst.nl site over het bouwen van lemen huizen.

http://www.passiefhuis.nl site met informatie over passiefhuistechnologie in Nederland.

http://www.slimbouwen.nl site met informatie over Slimbouwen.

http://www.stedelijkedistributie.nl site met informatie over duurzame bereikbaarheid, economische vitaliteit en leefbaarheid in de stad.

http://www.vrom.nl informatie over het gemeentelijk beleid gericht op duurzame stedenbouw.

Kennisinstituten
http://www.kei-centrum.nl site van KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing.

http://www.kema.nl site van Kema, energieconsultant en specialist op het gebied van keuring en certificatie.

http://www.imsa.nl site van IMSA Amsterdam, adviesbureau en denktank op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

http://www.nibe.org site van het Nederlands instituut voor Bouwbiologie en Ecologie.

http://www.nido.nu site van het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (Nido).

http://www.tno.nl site van TNO.

Milieu algemeen
http://www.milieubarometer.nl online meetinstrument voor de milieukosten en milieubelasting van bedrijven. http://www.milieucentraal.nl site met informatie over energie en milieu in het dagelijks leven.

http://www.milieudefensie.nl site van Milieudefensie over globalisering, verkeer, klimaat, ruimte, voeding, landbouw en recreatie.

http://www.milieukeur.nl site van Stichting Milieukeur met duurzaamheidscriteria voor producten, processen en diensten.

http://www.oneplanetliving.org site met onder meer de tien basisprincipes voor duurzaam ontwikkelen.

http://www.wnf.nl Nederlandse site van het Wereld Natuurfonds.

http://www.ecolage.nl op deze site staan bedrijven die eco zijn, zodat je op een gemakkelijke manier alle dagelijkse en niet-dagelijkse zaken in één oogopslag ‘groen’ kunt maken.

Overheidsinstanties
http://www.duurzamegemeente.nl portal voor duurzaamheidsprofessionals.

http://www.minez.nl site van het Ministerie van Economische Zaken.

http://www.minvrom.nl site van het Ministerie van VROM.

http://www.duurzameoverheden.nl site van en voor alle gemeenten.

Personen
Overzicht duurzame personen

Overig
http://www.ladiesfirst.nu site van initiatiefnemer Wubbo Ockels.

http://www.clubofrome.nl een wereldwijde denktank en centrum voor innovatie en initiatief.

http://www.urgenda.nl site van Urgenda, een actie-organisatie voor innovatie en duurzaamheid.

http://www.mvonederland.nl site van MVO Nederland die ondernemend Nederland ondersteunt en stimuleert op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

http://www.duurzamer.com blog over duurzame energie, duurzaam ondernemen en duurzame architectuur.

http://www.bambooteam.com/pablo site over onderzoek naar het duurzame gebruik van bamboe.

http://www.promotieelektrischvervoernederland.nl deze site promoot het gebruik van elektrisch vervoer.

http://www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl site waar gestemd kan worden op het burger initiatief ‘Nederland kan en moet voor 2050 helemaal overstappen op hernieuwbare energie’.

http://www.1010global.org 10:10 is een grote klimaatcampagne met als doel onze CO2-uitstoot in één jaar met 10% te verminderen, beginnend in 2010.

meer informatie:
http://www.searchbv.nl/

Logistiek info

Opleidingsbranche vreest te veel uitstel nascholing code 95

Veel opleiders vrezen dat transportbedrijven en chauffeurs te lang wachten met het volgen van de verplichte nascholingscursussen in het kader van code 95. Volgens CCV divisie manager Jacqueline Mathey zijn op dit moment nog maar een vijfde van de vereiste opleidingsdagen gevolgd.

Mathey schat dat het totaal aantal chauffeurs dat de vereiste nascholing zal moeten volgen op rond de 162.000 ligt.

In 2008 werden 599 dagen bij CCV geregistreerd, voor dit jaar staat de teller op 61.968 dagen. Op de vraag of het niet tijd wordt om via een campagne bedrijven en chauffeurs op te roepen om nascholingscursussen te gaan volgen, stelt Mathey dat men begin volgend jaar de balans opmaakt en dan, samen met de betrokken partijen, het besluit neemt of actie nodig is.

Transportopleiders maken zich zorgen over een opeenhoping van aanvragen voor cursussen in de maanden kort voor de deadline van september 2016.

Het is goed mogelijk dat er tegen die tijd zo weinig opleidingscapaciteit is dat de chauffeur of de ondernemer geen keuze meer heeft en zich zal moeten schikken naar de agenda en planning van de opleiders. (AH)

Tips voor een elevator pitch

ELEVATOR PITCH
Een ‘elevator pitch’ of ‘business pitch’ is een korte en enthousiaste wijze van het presenteren van een idee voor een product, service of project. De naam geeft de tijdsduur weer waarin een lift van de onderste naar de bovenste verdieping gaat, in ongeveer 30 seconden tot maximaal 2 minuten. Ondernemers gebruikten deze term in eerste instantie die een idee proberen op te werpen om bij een durfkapitalist (ook wel venture capitalist) financiering los te krijgen. Durfkapitalisten beoordelen de kwaliteit van een idee en het team erachter op basis van de kwaliteit van de elevator pitch.

Een elevator pitch wordt tegenwoordig ook voor andere doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld tijdens het netwerken. Hier kan het gaan om de verkoop van een product, het zoeken naar werk, speeddating of om een punt snel duidelijk te maken in een gesprek.

Wezenlijk bij een elevator pitch is een in het oog springende presentatie met denkbeelden, vergelijkingen en voorbeelden, zoals deze ook in het AIDA-model (attentie, interesse, verlangen/desire, actie) voorkomen. Voor een succesvolle elevator pitch beperk je je niet tot alleen gegevens en feiten, maar is ook het aanspreken van de emotie van belang.

Een effectieve elevator pitch zou de volgende vragen moeten beantwoorden:
• Wat is het product/service of project?
• Wat heeft de koper/gebruiker eraan?
• Wie zijn we?

Verder is het belangrijk dat de pitcher rekening houdt met de volgende elementen:
• De inhoud van de pitch
• Verbale communicatie
• Non-verbale communicatie

Verder kan men zich richten op de doelen van de elevator pitch, zoals de relevante markt, de doelgroep en het bijzondere van het product (unique selling point), waardoor het zich onderscheidt van het aanbod van de concurrentie.

ZEVEN TIPS VOOR EEN GOEDE ELEVATOR PITCH

1. Houd je boodschap kort - De naam elevator pitch houd in dat je jouw idee, product of dienst(verlening) kunnen introduceren in de tijd die een lift nodig heeft om van de begane grond naar de bovenste verdieping te komen. Houd je boodschap onder de 30 seconden.

2. Bekijk de situatie en doelgroep - Elke situatie kent zijn eigen pitch. Zorg dat je naast een algemene pitch ook enkele specifieke hebt afhankelijk van waar je bent. Een congres met investeerders vraagt om andere pitches dan een inkoopcongres of bijvoorbeeld een congres waar je klanten wilt vinden.

3. Open krachtig en prikkelend - Zorg voor een kernachtige eerste gedeelte waarin je een probleem oplost of een behoefte vervult. Als je geen probleem oplost noch in een behoefte vervult, dan wordt het lastig verkopen.

4. Promoot de voordelen - Je bent niet bezig om jouw idee, product of dienst te pitchen. Je pitch de voordelen van jouw idee of product.

5. Maak het tastbaar - Kom niet aan met “wij installeren uw Belkin Wireless router” maar zeg dat je draadloos internet (van het merk Belkin) probleemloos laat werken.

6. Laat je passie zien - Vooral investeerders hebben de instelling dat ze ook in de persoon investeren. Laat zien dat je enthousiast bent en dat de passie in je ogen brand.

7. Zorg voor opvolging - Eindig je pitch met een zogenaamde “call to action”. Spreek af dat je ze opbelt, plan een meeting of loop gewoon meteen mee naar iemand’s kantoor om verder te praten.

Zorg dus dat er een follow-up kan komen. Als je afspreekt om te bellen voor een afspraak, doe dit dan binnen 1-2 dagen.

This is the first day of the rest of your life