dinsdag, januari 28, 2014

The Urban Family

Algemeen Het project ‘The Urban Family’ beoogt voor jongeren:
- Werk en/of scholing
- Verkrijgen van een goed arbeidsethos
- Participatie in de maatschappij

Dat gebeurt door:
- Aanbieden van werkgelegenheidsprogramma’s
- Ontwikkelen van een eigen netwerk
- Elementaire (sociale) vaardigheden bijbrengen
- Regulering van de bijgebrachte vaardigheden
- Financiële huishouding op orde brengen
- Opbouwen van een portfolio
- Afbetalen van de schulden
- Budgetteren
- Begeleiding naar school
- Gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten
met als doel zelfredzaamheid en bij voorkeur via een betaalde baan.

De doelgroep bestaat uit jongeren, zowel jongens als meisjes in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 27 jaar.

De jongeren hebben over het algemeen (nog) geen uitkering, geen goed netwerk, geen perspectief op arbeid en beschikken niet over de juiste vaardigheden om aan het arbeidsproces deel te nemen.
Bijzonderheden N.v.t.

The urban (TUF) bestaat uit commerciële activiteiten en niet commerciële activiteiten in de wijk Spangen. Daarnaast richt TUF zich op de ontwikkeling en begeleiding van jongeren.

De commerciële activiteiten richten zich op het creëren van laagdrempelige banen voor jongeren, waarbij de jongeren (werk)ervaring (soft en hard skills) op kunnen doen. Hard skills zijn vakspecifieke skills die door ervaren vaklieden (vanuit bedrijven en woningbouwcorporaties) aan de jongeren worden bijgebracht. Soft skills zijn vaardigheden als discipline, samenwerken en communiceren.

Voorbeelden van fysieke arbeidsprojecten: Verwijderen van graffiti, Schilderen en opknappen van panden en openbare ruimte en tuinen, Schoonmaakdienst en Post verwerken en rondbrengen.

Voorbeelden van culturele projecten: Websitedesign, Muziek (onder andere optredens van de TUF brassband), Graphics en Evenementen.

Door de jongeren een salaris te betalen worden ze bewuster van de waarde van hoe hard je moet werken om geld te verdienen, dit leidt tot de ontwikkeling van arbeidsethos.

Daarnaast levert hun positieve gedrag een productieve bijdrage aan de maatschappij. Enerzijds bestaat deze bijdrage uit het feit dat de jongeren nuttige werkzaamheden in de wijk verrichten (het opstellen van cd’s met wijkregels, het organiseren van buurtfeesten en het verzorgen van rapworkshops op scholen). Anderzijds draagt het uitvoeren van deze werkzaamheden bij aan een positieve ontwikkeling van de jongeren.

De niet commerciële activiteiten van TUF richten zich enerzijds op kleinschalige activiteiten die bij de achterban aansluiten, anderzijds op grotere activiteiten die de wijk ten goede komen.

De op de achterban gerichte activiteiten zijn onder andere het participeren in de brassband, het gebruik maken van de ICT voorzieningen voor webdesign, of rappen in de studio van TUF. Het zijn activiteiten die specifiek aansluiten bij de wensen van de jongeren en gebruikt worden als beloning voor goed gedrag/werk. Zodoende worden de jongeren niet alleen gemotiveerd door hun salaris, maar ook doordat ze via TUF hun hobby’s kunnen uitoefenen. Indien deze bezigheden naar een beroepsmatig niveau kunnen doorgroeien, helpt TUF de jongeren bij het professionaliseren.

Bij de wijkactiviteiten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van experts, winkels en voorzieningen uit de wijk zelf.
Werkwijze De jongeren worden aangemeld door het jongerenloket

De jongerencoach
- meldt de jongere aan op het contract TOS TUF 01
- maakt de REIN02 aan en stuurt die aan TOS. TOS roept de jongere op voor een intake
- ontvangt het intakeverslag en koppelt dit in RMW
- ontvangt van de jongeren die na de intake op traject gaan het door TOS gemaakte trajectplan en koppelt dit in RMW
- wordt periodiek door TOS geïnformeerd over de voortgang
- ontvangt een eindrapportage na afloop van het traject
- sluit het contract TOS TUF 01 af

Beschikbaarheid
Tot eind 2016 is er ruimte voor 200 jongeren.
Het traject duurt maximaal 3,5 jaar.
Van het aantal jongeren dat gestart is, wordt met 85% een resultaat behaald.

De mogelijke resultaten zijn:
- start scholing/ opleiding
- startkwalificatie
- uitstroom reguliere baan

Het aantal laaggeletterden onder 45-plussers stijgt onrustbarend.

Het aantal laaggeletterden onder 45-plussers stijgt onrustbarend.

Dit zal over een jaar of vijf grote tekorten op de arbeidsmarkt tot gevolg hebben. Dat zeggen deskundigen op het gebied van taalvaardigheid naar aanleiding van de jongste cijfers over laaggeletterdheid in Nederland.

‘De overheid steekt te weinig geld in taalscholing voor volwassenen’

Maurice de Greef, hoogleraar onderwijs aan lager opgeleiden aan de Vrije Universiteit Brussel
Ruim eenvijfde (21 procent) van de beroepsbevolking boven de 55 jaar is laaggeletterd, wat betekent dat ze alleen heel eenvoudige en korte teksten begrijpen. Hoewel Nederland internatonaal vergeleken relatief weinig laaggeletterden kent, is hun aandeel in de beroepsbevolking de afgelopen zeventien jaar gestegen van 9,4 naar 12 procent. ‘De overheid steekt te weinig geld in taalscholing voor volwassenen’, zegt Maurice de Greef, hoogleraar onderwijs aan lager opgeleiden aan de Vrije Universiteit Brussel.

Met name in de leeftijdsgroep van 46 tot 65 jaar groeit het leger dat moeite heeft met lezen en schrijven, blijkt uit het in oktober verschenen PIAAC-onderzoek van de OESO. Veel mensen verleren met het ouder worden het lezen en schrijven, omdat ze het na hun schooltijd nauwelijks nog doen. Een toename van laaggeletterde ouderen kan gaan wringen op de arbeidsmarkt als de babyboomgeneratie over een jaar of vijf met pensioen is.

Prinses Laurentien, echtgenote van prins Constantijn en sinds 2004 voorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven, noemt de toename om die reden een ‘demografische tijdbom’ die moet worden aangepakt: ‘Omdat de kloof tussen de mensen die het heel goed doen en de mensen die achterblijven groeit. Dat bedreigt de sociale cohesie.’

Migranten en vrouwen
Laaggeletterdheid komt veel voor onder migranten van de eerste generatie en onder vrouwen, van wie velen geen betaald werk hebben. ‘Daarnaast er is een groeiende groep die in het dagelijks leven functioneert en vaak nog wel werkt’, zegt De Greef. ‘Maar een werkverslag kunnen ze niet maken, of het bulkt van de fouten. Neem de magazijnmedewerker die niet kan lezen en alles op kleur sorteert. Die mensen kosten de maatschappij geld. Het gaat snel om tientallen miljoenen euro’s per jaar aan gemiste arbeidsproductiviteit.’
Ook onderzoeker Willem Houtkoop van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) is bezorgd. ‘Het probleem onder ouderen wordt pregnanter nu iedereen langer moet doorwerken.’ De schade gaat verder dan alleen gemiste arbeidskracht. ‘Een groeiende groep mensen haalt niet uit de wereld wat erin zit.’ Volgens De Greef en Houtkoop is (bij)scholing voor volwassenen daarom belangrijk. In Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk speelt de overheid een actievere rol in de bestrijding van laaggeletterdheid dan in Nederland.

Sinds 2004 vraagt de Stichting Lezen & Schrijven aandacht voor het probleem van de laaggeletterdheid. Oprichter prinses Laurentien beseft dat het agenderen van het onderwerp als maatschappelijk probleem niet genoeg is: ‘De urgentie is hoog. Maar de opbrengsten tot nu toe zijn veel te kleinschalig. We zijn de strijd tegen laaggeletterdheid eigenlijk pas net begonnen.’

Kamer eist meer geld

De Tweede Kamer dwong minister Bussemaker van Onderwijs vorige week in een breed gesteunde motie ook na 2015 geld uit te trekken voor de aanpak van laaggeletterdheid. ‘We kunnen ons niet permitteren dat zoveel mensen geen rol spelen op de arbeidsmarkt’, zegt ook Marja van Bijsterveldt, per 1 januari Laurentiens opvolger bij de Stichting Lezen & Schrijven. ‘Nu hebben we nog last van werkloosheid, maar straks hebben we door de bevolkingsopbouw een enorm tekort aan arbeidskrachten.’

Didier Fouarge, onderzoeker bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), verwacht dat er na het jaar 2018 spanning zal ontstaan door krapte op de arbeidsmarkt. ‘Maar het is erg lastig laaggeletterden die al werkloos zijn terug in het arbeidsproces te krijgen. Als je ze nog wilt bijscholen, lukt dat het beste als ze nog ergens in dienst zijn.’ Niet alleen zijn ze dan sneller in beeld te krijgen, er bestaat ook een wederzijds belang om het lezen en schrijven op te vijzelen.’

Ondernemerschap ook optie voor werklozen

Werkzoekenden hebben te weinig oog voor de kans die ondernemerschap biedt.

“We moeten hen meer laten zien dat het starten van een bedrijf een reële optie is.” Dat zegt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb in gesprek met NUzakelijk.

“Het mkb is de grootste banenmotor van ons land”, zegt Aboutaleb. Ondernemerschap kan veel mensen zonder baan weer terug in de maatschappij brengen. “Ondernemen moet je uiteindelijk zelf doen, maar we kunnen mensen wel meer wegwijs maken.”

Daar ziet de burgemeester bijvoorbeeld een rol weggelegd voor de sociale diensten. Wanneer iemand een uitkering aanvraagt, kunnen de opties beter onder de aandacht worden gebracht. Zo is het mogelijk om onder voorwaarden een bedrijf te starten met behoud van een uitkering.

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen van Rotterdam voert hiervoor sinds vorig jaar ook de zogenoemde ‘Startersaanpak’ uit. Rotterdammers met een uitkering kunnen hier ondermeer ondersteuning krijgen bij het schrijven van een ondernemersplan.

Overlevingskracht
“We moeten meer appelleren aan de overlevingskracht en creativiteit van mensen”, zegt Aboutaleb. Dat geldt volgens hem in het bijzonder voor de ‘nieuwe Rotterdammers’. “Een Somalische vrouw die voor de oorlog is gevlucht weet als geen ander wat overleven en daarmee ondernemen is.”
Ook vindt de burgemeester dat er meer aandacht voor ondernemerschap moet komen op middelbare scholen. “Dat kan met name op het vmbo een stuk beter”, zegt Aboutaleb. Als er al vakken over ondernemerschap worden gegeven dan is dat tot nu toe vooral in het hoger onderwijs.
Het aanprijzen van ondernemerschap kan de horizon van werkzoekenden verbreden. Voor een stad als Rotterdam niet onwenselijk. Met een percentage van 14 procent van de beroepsbevolking ligt het aantal werklozen ruim boven het landelijke cijfer van 8,5 procent.

Jeugdwerkloosheid
De regio Rijnmond, waartoe Rotterdam behoort, kent ook het hoogste aantal jeugdige werklozen. Een op de acht jongeren tussen vijftien en vijfentwintig is werkloos. Tussen augustus 2012 en augustus 2013 steeg het aantal met 73,3 procent.
Cijfers die ervoor zorgen dat de stad te kampen heeft met stijgende uitgaven voor uitkeringen, terwijl er ook moet worden bezuinigd. “De grootste hap aan bezuinigingen ligt inmiddels achter ons”, zegt Aboutaleb.
Bedroeg het tekort op sociale uitkeringen in 2011 nog 91 miljoen euro, in 2014 heeft de houdt de gemeente enkele miljoenen over. Aanpak van uitkeringsfraude en aanscherping van de regels om een uitkering aan te vragen hebben ervoor gezorgd dat de financiën weer op orde zijn.

Perspectief
Rotterdam wil ondernemers perspectief bieden door te investeren in gebiedsontwikkeling. “We willen de stad aantrekkelijk te maken om te ondernemen”, zegt Aboutaleb. Het nieuwe station en de markthal zijn projecten die daaraan moeten bijdragen.

Ook publiek-private samenwerking kan een duit in het zakje doen.
Via de ‘social impact bond’, een samenwerking met ABN Amro en Start Foundation, wordt bijvoorbeeld 680.000 euro geïnvesteerd om honderdzestig werkloze jongeren klaar te stomen voor een eigen bedrijf.

De burgemeester hoopt de weg voor ondernemers bovendien te plaveien met het aantrekken van congressen, sportevenementen en muziekfestivals. Uiteindelijk komt de drift volgens Aboutaleb echter wel van de ondernemer zelf.

“Rotterdam kan ruimte bieden en regels bepreken, maar we kunnen niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten.”

Door: NU.nl/Suzanne Blotenburg

‘Schaf provincies en gemeenten af’

Nederland heeft regiobesturen nodig, is de stelling.

Gemeenten en provincies moeten daarom verdwijnen.

“Onze bestuurlijke inrichting is volgens het model van Thorbecke uit de 19e eeuw”, stelt de Eindhovense burgemeester Ron van Gijzel in het Eindhovens Dagblad. “Het is verticaal geregeld, maar we leven intussen in een horizontale netwerksamenleving.

Niets houdt ons meer aan gemeentegrenzen. Je woont hier, werkt daar.”

Regio’s hebben de toekomst, aldus Van Gijzel. Verbind Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven met elkaar, is het advies. Zo heb je de beste aansluiting op de rest van Europa.Het Rijk doet echter het tegenovergestelde, ziet de burgemeester.

“Op nationaal niveau denkt niemand na over verbindingen maken met Europa. Den Haag centraliseert, en decentraliseert. Ik snap het niet meer.”

Transitie
Van Gijzel wijst op het verdwijnen van regionale bestuurslagen, terwijl er weinig grotere gemeenten bij komen. “Door het overhevelen van landelijke taken naar gemeenten moeten we terug in het lokale hok. Dat komt niet goed.”

Als het aan de burgemeester ligt, gaat de nationale overheid over de infrastructuur, nationale voorzieningen en wet- en regelgeving. Al het andere moet worden georganiseerd door 40 regiobesturen.

door Redactie 27 jan 2014

http://www.gemeente.nu

maandag, januari 27, 2014

Weblog Erik Kolthof zie future jobs (punt 4)

Wat gaat 2014 ons brengen?

Zal de groei in financiële functies aanhouden? En wat zijn de meest gevraagde specialismen?

In deze blog vier voorspellingen over de finance functie en de financiële arbeidsmarkt 2014.

1. De groei in financiële functies houdt aan
2013 was het jaar waarin zich een ommekeer aftekende op de financiële arbeidsmarkt. Na 4 jaren van krimp waren in het tweede en derde kwartaal van 2013 de eerste signalen van groei te zien. In het vierde kwartaal tekende zich een breed herstel af voor bijna alle financiële functies.

De totale markt voor hoog opgeleide financials groeide met 4,6 procent. Er is dus weer ruimte voor optimisme in de vraag naar financials. De groei zal niet explosief zijn maar rond de 5 procent blijven liggen. De belangrijkste reden voor deze groei is dat de meeste finance afdelingen te sterk zijn ingekrompen.

Daarnaast zal elke uitbreiding van activiteiten, zoals overnames en nieuwe services, tot extra vraag in financials gaan leiden. Tenslotte zal de bereidheid om van werkgever te veranderen weer toenemen. Dit zal de carrousel naar vervangingsvraag weer in gang zetten. Mocht dit laatste echt op gang komen, dan zijn groeipercentages van 10 procent en meer mogelijk.

Een lastig segment blijven de zeer ervaren financials met meer dan 15 jaar werkervaring zonder zeer specialistische kennis. Hier kan de parallel met de huizenmarkt worden getrokken. De vrijstaande, duurdere huizen blijven nog lange verkooptijden houden en prijserosie ligt nog steeds op de loer. Het zal nog ettelijke jaren duren voordat het beschikbare reservoir is afgenomen.

2. Het aantal business controllers zal sterk afnemen
Business controllers werden in 2013 volop gevraagd. Het fenomeen business controller zal in 2014 onder een vergrootglas komen te liggen. Per organisatie zullen slechts enkele controllers het predicaat business controller en haar onmisbaarheidstatus behouden. 80 procent van de huidige business controllers zullen moeten wennen aan een functienaam die meer recht doet aan het historische begrip controller.

3. De echte business controller stapt uit het managementteam
Was je tot nu toe pas een business controller als je deel van het managementteam uitmaakte, in 2014 zal het besef breed doorbreken dat de echte, onomkeerbare beslissingen in een veel eerdere fase plaatsvinden. Direct betrokken en aanwezig zijn bij de startup van cruciale projecten zijn “the places to be”.  De echte business controller zal zijn status en toegevoegde waarde ontlenen aan zijn bijdrage in projecten en zijn gatekeepersrol in managementteams overlaten aan degelijke controllers en financieel managers.

4. Nieuwe finance functies doen hun intrede
De specialisatie in finance zal versneld doorzetten. De specialisatie in vakkennis werd de laatste jaren snel aangevuld met specifieke branchekennis. Nu ook deze combinatie is ingeburgerd zal het accent verschuiven naar innovatie-, service- en cloudcontrolling. Finance als motor voor het interpreteren van big data, innovaties en nieuwe services zullen nieuwe verdienmodellen drastisch versnellen. Van het produceren van tandpasta naar interactief poetsen met betaalde poetsadviezen. Van leverancier van licht naar leasemaatschappij voor led-straatverlichting. Nieuwe financiële onderbouwingen en creatieve financiële oplossingen zullen de financefunctie verder verrijken. Zo zullen de servicecontroller, innovatiecontroller, cloudcontroller in 2014 in jobpostings hun intrede gaan doen naast de SBR- en integrated reporting manager.

Weblog Erik Kolthof
4 voorspellingen over de financiële arbeidsmarkt en finance functie in 2014
Geplaatst op 24-01-2014 door Erik Kolthof

http://financieel-management.nl/content/view/23000/4-voorspellingen-over-de-financile-arbeidsmarkt-en-finance-functie-in-2014/5/7

zaterdag, januari 25, 2014

Leuke sessie in Zwijndrecht bij Schokindustrie

Gistermiddag woonde ik een zeer inspirerende netwerkbijeenkomst in Zwijndrecht bij. Een bijeenkomst waarin ‘kansdenken’ centraal stond. Wat bedoel ik daarmee?

Samengevat: denken in kansen om weer op de arbeidsmarkt actief te worden, anders denken dan het conventionele solliciteren, zoeken naar mogelijkheden om samen met anderen een eigen toekomstgerichte broodwinning op te zetten.

Waarom is dit ‘kansdenken’ zo nuttig?
Als gevolg van de financiële en economische crisis is de arbeidsmarkt zeer verslechterd. In de huidige arbeidsmarkt, waarin ca. 100.000 vacatures worden aangeboden aan (op het moment van dit schrijven) ongeveer 839.000 werkzoekenden en waarin vraag en aanbod lang niet altijd op elkaar aansluiten, mag duidelijk zijn dat het conventionele solliciteren op het aanbod van vacatures voor veel mensen geen soelaas biedt.

Slechts 1 op de 8 werkzoekenden gaat dat lukken, als je de laatste cijfers voor ogen houdt. En de prognose is dat er tot 2024 geen krapte op de arbeidsmarkt ontstaat, zoals men eerder dacht.

We zien tevens dat bij werkgevers en recruiters het systeemdenken, het instrumentele denken, denken in structuren en procedures nog steeds de overhand heeft. Voldoe je in dit ‘afvinkscenario’ niet voor de volle 100% aan de eisen en behoor je niet tot de categorie ‘schapen met 7 poten’ (5 poten schijnen al niet eens meer genoeg te zijn...), dan heb je in 7 van de 8 gevallen het nakijken.

Vanaf de jaren ‘90 moest alles in procedures worden gegoten en meetbaar zijn, waarbij veelal voorbij is gegaan aan de elementen ‘leven’ en ‘beweging’. Ook hierdoor zijn organisaties buitengewoon star geworden. De mogelijkheden voor sollicitanten worden daardoor niet alleen enorm beperkt, maar het bedrijfsleven loopt door deze aanpak enorm veel talent mis!

Dit werkt bovendien nog verder door in de maatschappij. Voor de instanties ben je gewoon een ‘case’. Vanuit het systeemdenken en het idee dat kosten bespaard moeten worden vallen hele groepen kandidaten buiten de boot. Onder invloed van het huidige beleid blijven deze groepen groeien. Sociale uitsluiting wordt daardoor alleen nog maar verder versterkt, terwijl anderzijds juist onder deze mensen zich hele geschikte en enthousiaste kandidaten bevinden. Het punt is dat wanneer je eenmaal in een situatie van uitsluiting bevindt, niemand dat meer ziet. Daardoor blijf je ronddraaien in dezelfde vicieuze cirkel.

Sterker nog: in een draaikolk, die je juist nog verder de diepte in zuigt.

Wij verkeren momenteel in een realiteit waarin bepaalde banen gaan verdwijnen en niet meer terug zullen keren, maar ook banen die gaan ontstaan. Het onderwijs leidt echter nog in onvoldoende mate op tot de banen die gaan ontstaan. In de regio Rotterdam is bovendien 55% van de werkende bevolking overgekwalificeerd voor het werk dat ze doen.

Deze observaties laten een enorme mismatch zien. Een onverantwoord potentieel aan onbenutte kwaliteiten noopt tot een andere manier van denken en een andere wijze van aanpak om het werkgelegenheidsprobleem op te lossen.

Diverse trendwatchers signaleren dat er een tegenbeweging tegen het eenzijdige structuur- en kostendenken op gang komt.
Een beweging waarin iedereen uitgaat van zijn of haar eigen kracht en die kracht bundelt met de krachten van anderen.

Organisch denken, communityvorming en ‘sharing economy’ zijn hierin belangrijke pijlers.

Een beweging waarin mensen respect voor elkaar hebben, waarin het leren van elkaar en het delen van vaste lasten hoog in het vaandel staan.

Enkele voorbeelden van dit nieuwe denken zijn te zien via de volgende links:
http://www.slideshare.net/sap/the-future-of-networks.

http://www.ftm.nl/column/kanteljaar-2014-aanpassers-versus-vernieuwers/.

Terug naar de bijeenkomst in Zwijndrecht, gistermiddag.

Een groep van ca. 20 werkzoekenden werd door Chris Noordam ingewijd in deze nieuwe manier van denken.

Hier blijft het echter niet bij.

Het is de bedoeling dat vanuit deze groep enkele toekomstgerichte ondernemingen gaan ontstaan die het nieuwe denken in praktijk gaan brengen.

De spreker gaat ons hierbij in een aantal sessies helpen.

Wij staan nog helemaal aan het begin, maar wie weet wat voor moois hieruit kan ontstaan!

Geplaatst door Wies Groeneveld 24 januari 2014

vrijdag, januari 24, 2014

Arbeidsmarkt

De daling van de Nederlandse beroepsbevolking is volgens ABN AMRO minder sterk dan verwacht. Op lange termijn zal sprake zijn van schaarste op de arbeidsmarkt. Maar op middellange termijn is een ‘war for talent’ minder waarschijnlijk.

Dat er voorlopig nog geen ‘war for talent’ komt is te wijten aan een combinatie van de beperkte economische groei, voortgaande automatisering, stijgende arbeidsparticipatie onder ouderen en een langer doorwerkende beroepsbevolking. ABN AMRO concludeert dit in het rapport ‘De kwantitatieve ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking’ dat vandaag is gepubliceerd.

Geen structurele krapte op arbeidsmarkt
De omvang van de beroepsbevolking tot 2024 wordt beïnvloed door de stapsgewijze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en door een stijging van de arbeidsparticipatie. Zo verwacht ABN AMRO tussen 2013 en 2023 onder een positief scenario een groei van de potentiële beroepsbevolking (15-65 jaar) met bijna 2,5 procent. Vanaf 2024 zet weliswaar een daling in van de potentiële beroepsbevolking, maar deze is minder sterk dan verwacht in andere ramingen.

Hoewel op de middellange termijn naar verwachting geen sprake zal zijn van structurele krapte op de arbeidsmarkt, geldt dit wel voor specifieke sectoren vakgebieden en niches, zoals specialistische banen in de financiële dienstverlening.

Ook de te verwachten explosieve groei van nieuwe banen door de invloed van social media - van webcare tot internetmarketing - is moeilijk te vervullen.
Een andere trend is dat ervaren specialisten zichzelf liever verhuren dan voor een vast dienstverband te kiezen.
ABN AMRO verwacht dat deze groep groeit.

Daarnaast blijft het vinden van trainees - de top van de studentenmarkt - een uitdaging voor grote bedrijven.

Economie blijft ‘swing factor’
Economisch groei tussen nu en 2024 kan mogelijk resulteren in een grotere vraag naar arbeidskrachten. ABN AMRO benadrukt dat voorspellingen op deze lange termijn hierover echter moeilijk zijn. Hoewel de beroepsbevolking dus op de langere termijn zal krimpen, is krapte op de arbeidsmarkt op middellange termijn niet de verwachting. Belangrijker punt van aandacht in de huidige arbeidsmarkt is de dalende arbeidsparticipatie van jongeren.

Bron: ABN AMRO

Een splinternieuwe Rotterdamse sociale onderneming Magis010

Op 1 januari 2014 heeft de Radargroep, samen met Facilicom, de kwekerij, de afdeling Totaal Onderhoud en de activiteiten van OMR bv overgenomen van de gemeente.

Detachering en Werkervaringsplekken
Ruim 300 Sw’ers (250 fte) en 30 ambtenaren worden vanuit Werk en inkomen gedetacheerd naar Magis010. Samen met nagenoeg alle medewerkers van OMR b.v. (Sw’ers, reguliere arbeidscontracten, AWBZ dagbesteding, vrijwilligers en stagiaires) biedt Magis010 bij de start werkgelegenheid aan 600 mensen.

Daarnaast gaat Magis010 werkervaringsplekken voor WWB’ers creëren.

Het doel van Magis010 is om de werkgelegenheid voor deze doelgroepen te vergroten en om medewerkers te ontwikkelen richting de reguliere arbeidsmarkt. 

Contracten
De contracten voor de detachering en voor de WWB trajecten hebben een looptijd van vier jaar. Om Magis010 een goede start te geven hebben we als gemeente de “gemeentelijke” omzet die al in deze bedrijfsonderdelen zat, gegarandeerd voor de komende drie jaar en voor de helft in het vierde jaar.

De algemene leiding van Magis010 ligt vanaf nu bij Milena Prochazka.

donderdag, januari 23, 2014

Werkloosheid en WW Uitlkeringen 23 januari 2014

Werkloosheid toegenomen

-In 2013 bijna 100.000 werklozen erbij. Totaal nu 642.000.

-De stijging is vooral toe te schrijven aan personen van 25 jaar en ouder.

-Aantal WW-uitkeringen 98.000 meer dan in december 2012. Totaal nu 438.000

-Toename WW in 2013 het grootst onder 55-plussers.

-Het aantal WW-uitkeringen steeg het hardst vanuit de sectoren zorg en welzijn, vervoer en opslag en landbouw en visserij.

-Het aantal WW-uitkeringen aan vrouwen nam in 2013 sterker toe dan het aantal uitkeringen aan mannen.

zondag, januari 19, 2014

Sociale onderneming 3.0

Facilicom Services Group uit Schiedam (omzet 2012: € 1,05 miljard; 32.000 medewerkers) gaat de komende jaren fors investeren in de zorg en welzijnsector.

Onder meer door te participeren in gezondheidscentra, het omvormen van bestaande sociale werkvoorzieningen naar sociale ondernemingen en initiatieven te nemen in nieuwe buurtgerichte concepten en ondernemingen.

De nieuwe divisie, Incluzio genaamd, gaat via joint ventures, participaties en ‘greenfield’ activiteiten de veelal versnipperde zorg en welzijn in wijken en buurten met elkaar verbinden.

Met Incluzio gaat Facilicom een tweede kernactiviteit ontwikkelen die weliswaar onder de holding valt maar geheel los komt te staan van de bestaande Facilicom divisies actief in schoonmaak, beveiliging, catering, bouw, onderhoud en personeelsdiensten.

Doel van het concern is extra groeiperspectief te creëren, de structurele krimp in bestaande markten te compenseren en daarmee de continuïteit van het familiebedrijf op lange termijn verder te garanderen.

Hans Gennissen, president-directeur van Facilicom zegt in een toelichting: “Onze huidige facilitaire markten hebben te maken met structurele krimp. Dat komt onder andere door de almaar groeiende leegstand van kantoren.
Onze facilitaire markten zullen om die reden niet meer groeien en bieden te weinig investeringsmogelijkheden en perspectieven. Sociaal ondernemen biedt dat perspectief wel.” Ook past de rendementseis die Facilicom intern hanteert (3-4%) goed bij de zorg- en welzijnssector. “We zijn weliswaar kapitaalkrachtig, maar toch niet te vergelijken met private equity partijen die ook investeren in deze markt. Wij gaan onze competenties in de bedrijfsvoering inbrengen zonder de autonomie van de professionals in het veld aan te tasten. Ons model is gericht op het boeken van duurzaam maatschappelijk resultaat in gezamenlijkheid met gemeenten en bestaande dienstverleners”, aldus Gennissen.

Elke buurt een betere buurt
Incluzio ondersteunt initiatieven in buurten en wijken door ook te gaan participeren in gezondheidscentra.
Incluzio directeur Peter de Visser zegt: ”Incluzio heeft de ambitie om preventie, zorg, ondersteuning en dienstverlening te integreren in één lokale organisatie. Door de integrale benadering worden niet alleen individuele (zorg)vragen opgelost maar kunnen meteen andere collectieve problemen in de wijk worden aangepakt en voorkomen.”
Incluzio speelt volgens De Visser met zijn bedrijfsmodel in op de decentralisatie van taken en bevoegdheden vanuit de centrale overheid naar gemeenten. “Doel daarvan is het beleid veel effectiever en efficiënter te maken. Dat is ook nodig, want de overheid kort tegelijkertijd fors op de budgetten. De overheveling van taken zal echter niet veel effect hebben als de verkokering van activiteiten in stand blijft. Door zorg, dienstverlening en het sociale domein te integreren willen we de stap zetten van de huidige, productiegerichte werkwijze naar resultaatgericht werken. In dat systeem worden partijen, anders dan nu, juist beloond voor preventie en effectief werken en staat het behaalde maatschappelijke rendement voorop.”

Eerste stappen
Incluzio participeert inmiddels met een belang van 49 procent in Radar Sociaal Ondernemen, onder andere actief in Amsterdam.

Bij Radar Sociaal Ondernemen werken zo’n 600 mensen met een SW indicatie.

In Dordrecht heeft Incluzio samen met een partner uit de zorg het wijkbedrijf Crabbehoffelijk opgezet. Een bedrijf waarin langdurig werklozen actief werken aan de leefbaarheid van de wijk.
Eind 2017 koerst Incluzio op een jaaromzet van €100 miljoen.
De ambitie op langere termijn is om de nieuwe divisie uit te laten groeien tot een omvang gelijk aan die van de bestaande facilitaire diensten.

http://facilicom.nl/facilicom-investeert-met-nieuwe-divisie-incluzio-in-zorg-en-welzijnsector

Tips voor je ontwikkeling

DEZE DINGEN KUN JE BETER NIET ZO DOEN IN JE PERSOONLIJKE VERDERE ONTWIKKELING

Echt altijd willen winnen.
De neiging om koste wat kost te willen winnen, in elke situatie – als het ertoe doet, als het er niet toe doet, en zelfs als het totaal misplaatst is.

Teveel waarde willen toevoegen.
De overweldigende behoefte om in elke conversatie je ei kwijt te willen en iets toe te moeten voegen.

Oordelen:
De neiging om continu anderen te beoordelen en langs jouw persoonlijke meetlat te leggen.

Afbrekend commentaar geven.
Onnodig sarcastische en negatieve opmerkingen waarmee je denkt dat je scherp en bij-de-hand overkomt.

Beginnen met ‘Nee’, ‘Maar’ of ‘Echter’.
Teveel gebruiken van negatieve woorden waarmee je eigenlijk tegen iedereen zegt: ‘Ik heb gelijk. Jij zit fout.’

De wereld laten weten hoe slim je bent.
De behoefte om mensen te laten zien dat je slimmer denkt te zijn dan je eigenlijk bent.

Spreken als je kwaad bent.
Je emoties en humeur gebruiken als management tool.

Negativiteit, of ‘Ik zal je uitleggen waarom dit niet gaat werken’.
De behoefte om je negatieve gedachten te delen als daar niet om wordt gevraagd.

Informatie achterhouden.
Weigeren informatie te delen om zo een voorsprong op anderen te behouden.

Niet genoeg erkenning geven.
Geen complimenten, lof en beloning kunnen geven.

Succes claimen dat je niet verdient.
De meest vervelende manier om jouw bijdrage aan succes te overschatten.

Excuses verzinnen.
De neiging vervelend gedrag zo te draaien dat het nu eenmaal bij jou hoort en mensen het je niet kwalijk nemen.

Vasthouden aan het verleden.
De neiging om verantwoordelijkheid af te schuiven, weg bij jezelf en naar gebeurtenissen en mensen uit het verleden. Dit valt onder: iedereen de schuld geven.

Mensen voortrekken.
Niet zien dat je andere mensen dus oneerlijk behandelt.

Geen spijt willen tonen.
Geen verantwoordelijkheid nemen voor je daden, niet erkennen dat je fout zit en blind zijn voor het effect dat jouw gedrag heeft op anderen.

Niet luisteren.
De meest passief-agressieve manier om geen respect te hebben voor je collega’s.

Geen dankbaarheid willen tonen.
De meest basale vorm van onbeleefd gedrag.

De boodschapper straffen.
De misplaatste neiging om onschuldigen aan te vallen die je alleen maar willen helpen.

Zwartepieten.
De gewoonte om iedereen de schuld te geven behalve jezelf.

Teveel ‘jezelf’ willen zijn.
Je eigen zwakheden aanzien voor deugden simpelweg omdat ze bij jou horen.

Albeda/Zadkine opleidingen versie website 19 januari 2014

ALBEDA

Techniek
AKA, Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent / Albeda Startcollege
Bouw & Wonen
Commercieel Technicus
Elektrotechniek
Maintenance (onderhoudstechniek)
Medische Instrumentatie Techniek
Metaaltechniek
Middenkader Engineering
Mobiliteit
Podiumtechniek en Art & Design
Schilderen

Zorg & Welzijn
AKA, Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent / Albeda Startcollege
Dans
Facilitaire Dienstverlening
Gezondheidszorg
Kappen
Medische Instrumentatie Techniek
Mode
Muziek
Schoonheidsverzorging en Pedicure
Schoonmaak en Glazenwassen
Sport en Bewegen
Theater
Welzijn

Economie
AKA, Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent / Albeda Startcollege
Albeda Business College
Bank- en Verzekeringswezen
Bedrijfsadministratieve beroepen
Beveiliging
Brood en Banket
Commercieel
Commercieel Technicus
Detailhandel
Groothandel (inter) nationaal
Horeca
ICT-Academie
Juridische beroepen
Logistiek
Luchtvaartdienstverlener
Marketing & Communicatie
Recreatie (Leisure)
Secretariële beroepen
Sprintopleidingen (1 jarige)
Toerisme

TOTAAL 44 BRANCHE OPLEIDINGEN

ZADKINE

Administratief, Secretarieel & Commercieel
Ambacht, Laboratorium & Optiek
Bouw & Infra
Gezondheidszorg
Handel & Uiterlijke verzorging
Horeca, Toerisme & Facilitaire dienstverlening
Installatie- & Koudetechniek
Metaal, Elektro, Werktuigbouw & Mechatronica
Mobiliteit - CIVOM
Procestechniek & Maintenance
Startcollege
Veiligheid, Logistiek & ICT
Welzijn & Sport

TOTAAL 13 BRANCHE OPLEIDINGEN

zaterdag, januari 18, 2014

Neelie Kroes statement

Citaat in het FD

Om onze koppositie op het gebied van kennis en innovatie te behouden , moeten we onze kinderen niet langer de vaardigheden leren die hun ouders nodig hadden, maar inspelen op de toekomstige behoeften.

RSA Animate - Changing Education Paradigms

http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U

Knewton Adaptive Learning Platform - Tutorial Video

http://www.youtube.com/watch?v=LldxxVRj4FU#t=158

This is the first day of the rest of your life