dinsdag, april 29, 2014

1,5 miljoen beschikbaar voor rotterdamse initiatieven zorg en welzijn

Ideeën voor maatschappelijke initiatieven in de wijk zijn nu welkom

Rotterdamse instellingen en organisaties kunnen tot 1 juli 2014 voorstellen indienen voor maatschappelijke initiatieven in de wijk. Uit dit fonds is financiering mogelijk voor initiatieven zoals gelegenheden voor ontmoeting, dagbesteding of maaltijdservice en het vergroten van de inzet van vrijwilligers en het ondersteunen van mantelzorgers. De gemeente Rotterdam heeft hiervoor het Fonds sociale infrastructuur in het leven geroepen. Aanleiding hiervoor is het feit dat de gemeente in 2015 verantwoordelijk wordt voor de begeleiding van ouderen, zieken en mensen met een beperking. Het fonds draagt eraan bij dat Rotterdammers zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun wijk en deelnemen aan de samenleving. Voor het fonds is anderhalf miljoen euro beschikbaar.

Wie kan een aanvraag indienen?
Rotterdamse organisaties of instellingen, die de samenwerking in de wijk tussen bewoners en zorg- en welzijnsorganisaties vergroten of een bijdrage leveren aan het versterken van sociale netwerken kunnen een aanvraag indienen. Ook sociale, maatschappelijk betrokken ondernemers kunnen een bijdrage leveren, bijvoorbeeld bij het uitbreiden van laagdrempelige voorzieningen in de wijk. Voor een aanvraag is een samenwerkingsverband nodig van minimaal twee partijen, waarvan tenminste één wijkgerichte bewoners- of belangenorganisatie, een vrijwilligersorganisatie of een sociaal ondernemer. In combinatie met een welzijnsorganisatie of zorgaanbieder.

Welke initiatieven zijn welkom?
De initiatieven dragen aantoonbaar bij aan het behoud en bevorderen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie van Rotterdammers, waaronder ook ouderen chronisch zieken en mensen met een beperking. Zowel bestaande als nieuwe initiatieven komen in aanmerking voor subsidie. Bijvoorbeeld:
-Individuele of groepsbegeleiding van Rotterdammers, met inzet van meer dan 75% vrijwilligers.
-Ontwikkelen of uitvoeren van laagdrempelige gelegenheden voor ontmoeting of dagbesteding of maaltijdservice.
-Werven en begeleiden van vrijwilligers en het ondersteunen van mantelzorgers.
-Ontwikkelen en uitvoeren van collectieve voorzieningen in de wijk, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Beoordelingscriteria
De aanvraag draagt bij aan minimaal vier van de volgende criteria:
- versterken van vaardigheden van ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking
- het vormen of versterken van sociale netwerken
- het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen
- combinaties van professionele ondersteuning en vrijwilligers in de buurt
- optimaal gebruik maken van schaarse professionele inzet
- bijdrage aan het betaalbaar houden van het aanbod aan ondersteuning
De activiteiten vinden plaats in Rotterdam en worden uitgevoerd in 2014 en 2015.
Het aan te vragen subsidiebedrag is minimaal € 10.000,- en maximaal € 75.000,- .
Aanvragen op basis van co-financiering hebben de voorkeur.

Meer informatie
U kunt een aanvraag indienen tot 1 juli 2014 via het digitale subsidieloket van de gemeente.

Veranderingen zorg en welzijn in 2015
De gemeente wil zorg en welzijn voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking meer in de wijken organiseren, dichtbij huis. De komst van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in 2015 maakt het mogelijk mensen die het nodig hebben meer ondersteuning op maat te bieden. Het liefst in combinatie met informele vormen van ondersteuning. Uitgangspunt daarbij is wat iemand nog wel kan en wat er in de omgeving aan hulp georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld met inzet van een vrijwilliger. De samenwerking tussen bewoners en instellingen op het gebied van zorg en welzijn in de wijk wordt daarom belangrijker.

Meer informatie: http://www.rotterdam.nl/subsidiesstedelijkwelzijn bij Fonds Sociale Infrastructuur.

http://www.rotterdam.nl/beschikbaarvoorrotterdamseinitiatievenzorgenwelzijn

maandag, april 28, 2014

Rotterdam MBO en arbeidsmarkt

Hoe kunnen we in de Leergang Strategisch Accountmanagement opleidingen beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt?

Marcel Jongmans deed als inspirerende spreker de aftrap van de bijeenkomst op 11 maart 2014.

Getalenteerde kinderen
Lenny van Klink van Rebel hield een introductie. Hij vertelde dat Rebel Junior Academy getalenteerde kinderen, voor wie het niet voor de hand ligt dat ze naar hoger voorgezet onderwijs doorstromen, stimuleert. De Academy besteedt veel aandacht aan taal maar ook aan algemene ontwikkeling en kritisch nadenken. ‘Het programma bevalt uitstekend’, zei Lenny van Klink. ‘We willen vanuit Rebel andere bedrijven graag helpen bij het opzetten van een eigen Junior Academy.’

Onderwijsbeleid
Olger van Griensven (accountmanager Albeda) en Annette van der Kaay van Albeda (programmamanager Leren en Werken Rotterdam) gaven hun visie op het Rotterdams Onderwijsbeleid. Zij zien in het nieuw te vormen beleid een centrale rol weggelegd voor het middelbaar beroepsonderwijs. ‘Het beroepsonderwijs is de koninklijke route naar vakmanschap met accent op talentontwikkeling met een focus op wat leerlingen wèl in plaats van wat ze nìet kunnen’, aldus Van Griensven en Van der Kaay in hun verhaal.

Het MBO en de gemeente werken samen aan een MBO-agenda als opmaat voor een Rotterdams Onderwijsbeleid 3.
De Albeda-managers: ‘We zetten in op vier actielijnen: Verbetering van kwaliteit en flexibiliteit van het MBO, intensivering van loopbaanontwikkeling, versterking van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en zorg om jongeren in kwetsbare positie.’ Ze deden een beroep op de accountmanagers om met de MBO-besturen gedachten uit te wisselen over hoe de hoofdlijnen kunnen worden geconcretiseerd.

http://www.derotterdammert.nl/interviews/verkiezingen-2014-eric-van-t-zelfde-vernieuwer-van-het-onderwijs/

Denksessie
De bijeenkomst werd dan ook besloten met een denksessie waarin de accountmanagers discussieerden aan de hand van drie vragen:

Hoe is de aansluiting tussen MBO en bedrijfsleven op dit moment per sector?

Wat moet er veranderen om het beter te maken?

Welke verantwoordelijkheid zien werkgevers voor zichzelf erin? (naar voorbeeld van de Rebel academie).

STIR bestaat 5 jaar in juni 2014

In juni is STIR (Stad van Morgen) 5 jaar actief als kapstok voor het herdefiniëren de systeem complexiteit van onze maatschappij.

We willen dit vieren maar weten nog niet goed hoe of wanneer? Het wordt in ieder geval na de zomervakantie. Iedereen is welkom! Ook hierbij het verzoek voor ideeën en steun (locatie, catering, enz) om een leuk samenkomen mogelijk te maken.

“Van geld centraal naar mens centraal”:
Alles begon in 2004 toen ondergetekende besloot een andere maatschappij te willen overdragen aan zijn kinderen. Een maatschappij waarin menselijkheid weer voorop stond in plaats van de geldgedreven en geldafhankelijkheid.

De kredietcrisis van 2008 toonde hoe onmenselijk hebzuchtig het systeem zich had ontwikkeld. Het gemak waarmee de overheid miljarden pompte in banken terwijl de maatschappij op drijfzand terecht was gekomen, toonde dat de mens ver buiten het systeem terecht was gekomen. Dat beloofde niet veel goeds. In februari 2009 richtte ik STIR op samen met toenmalige Belgische partner Marc Degreef. “Geheimen van echte welvaart” was het boek dat de morele en materiële complexiteit uit de doeken deed.

25 juni 2009: De Stad van Morgen kickoff vond plaats op Mennorode die het evenement sponsorde.
http://www.youtube.com/watch?v=U6qtQ2HFsM

Wat is er sindsdien allemaal gebeurd?
We zijn nu 9 congressen, 3 inspiratiedagen op middelbare scholen, 1 minor van 6 maanden, 2 boeken, 417 blogs, 98 nieuwsbrieven, 3 internationale congres presentaties, 2 munteenheden, 1 internationale wetenschappelijke publicatie en 17 avondcolleges verder.

Al dat “zenden” voor bewustwording valt in het niet bij de processen die we doorlopen met de multidisciplinaire samenwerkingsverbanden AiREAS, VE2RS en STIR.
http://aireas.wordpress.com/

Sustainocratie, de quadruple helix, ontstond als werkbaar alternatief maatschappelijk model met aangepaste werkwijzen voor bedrijfsleven, overheden, onderwijs en burgers zelf. “Duurzame vooruitgang dragen we samen” werd een stelling waarin we niet aan elkaar verkopen maar samen verantwoordelijkheid nemen. “Global issues, local solutions” werd de basis van onze waardecreatie dat uitmondde in concrete nieuwe:

* technologische ontwikkelingen
* bestuurlijke innovaties
* sociale innovaties
* wetenschappelijk en praktische kennisontwikkeling
* nieuw onderwijs
* transformatie economie

Dit alles geeft betekenis aan de “STIR lus”, een manier om zonder kleerscheuren de oude maatschappij integraal te vernieuwen. Deze lus zijn we een aantal keer doorlopen waardoor het de bovenstaande aantoonbare, tastbare resultaten heeft opgeleverd.

http://stadvanmorgen.wordpress.com/2014/02/09/hoe-werkt-de-stad-van-morgen/

Er zijn ruim 2000 mensen betrokken geweest bij dit alles die ook weer wat ermee hebben gedaan, en nogsteeds.

En nu? De volgende 5 jaar.
We zijn nog lang niet klaar, we beginnen eigenlijk pas. De Sustainocratische aanpak is nu duidelijk. Het is verschillende keren toegepast. We kunnen dit alles gaan uitvergroten. Nu wordt het pas echt leuk. We gaan uitzaaien en overal in de wereld transformatieve processen opstarten. We gaan resultaten lokaal verdiepen en doorpakken terwijl we alles borgen in coöperaties en een nieuw onderwijs platform met verschillende niveaus.

Het grote verschil nu met 5 jaar geleden? De periode van maatschappelijke blindheid, institutionele ontkenning en verzet is voorbij. Nu zijn we in de fase van onderhandeling over opties en alternatieven waarin Sustainocratie serieus meegewogen wordt. We hebben de partners en de werkwijze. Elke stap die we zetten, groot of klein, komt nu ten goede van een betere wereld.

Jean-Paul Close
0654326615

Invoering Participatiewet

Er komt het komend jaar heel wat op de gemeente af.

Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor uitvoering van de Participatiewet.
Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken, maar die daarbij wel ondersteuning nodig hebben.

De Participatiewet gaat de volgende regelingen vervangen: de WWB (de Wet werk en bijstand) en de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening). Ook ‘nieuwe’ jonggehandicapten (Wajong) die over arbeidsvermogen beschikken, gaan onder de doelgroep van de Participatiewet vallen.

Naast de invoering van de Participatiewet worden nog twee andere grote decentralisaties voorbereid: die van de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning (begeleiding AWBZ).

zaterdag, april 19, 2014

Wetgeving is zo complex dat fouten onvermijdelijk zijn

“De wetgeving is zo complex dat fouten onvermijdelijk zijn”, een uitspraak van staatssecretaris Wiebes van Financiën op 28 Maart 2014 naar aanleiding van de fouten van de belastingdienst. De werkdruk is veel te hoog en het snijden in het personeelsbestand leidt tot slechte controle. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers van de belastingtelefoon de helft van de vragen verkeerd beantwoorden. In het antwoord aan de Kamervragen wordt gezegd dat ingewikkelde vragen worden doorgegeven aan specialisten. Hoe kan de ongeschoolde belastingbetaler het begrijpen als de belastingdienst het zelf niet begrijpt?

Een ander opmerkelijk bericht is dat banken zelf moeite hebben met hun eigen veiligheidsregels. Sommige banken blijken zelf geen rekening te houden met hun eigen veiligheidsvoorschriften voor internetbankieren.

Het zijn maar twee voorbeelden van falende regelgeving. Ons beleid is zodanig overwoekerd met controlesystemen dat de eigen controleurs het niet meer begrijpen. Men denkt fraude te kunnen bestrijden door betere regelgeving maar het is juist de regelgeving die steeds meer onduidelijkheid schept en een bron wordt van fraude. Van het publiek wordt verwacht de wet te kennen, maar de meesten, en vooral de oudere mensen, weten vaak geen raad met de reglementering en nog minder met de automatisering ervan. Fouten worden onbarmhartig gestraft met zware boetes. De reglementering wordt ervaren als een dictatuur.

Fraude is er altijd en het beleid gaat ervan uit fraude te kunnen bestrijden door betere controlesystemen, maar die worden op den duur zelf oncontroleerbaar. De reglementering wordt een steeds grotere bron van corruptie, die oncontroleerbaar wordt. Elke nieuwe controle is een mogelijkheid voor nieuwe sluipwegen.

We gaan ervan uit dat een goed beleid bestaat uit een goede controle en goede reglementering. Wat zou er gebeuren als we een goed beleid ontwikkelen door sterke verantwoordelijkheid. Dan ontstaat een controlesysteem van goede begeleiding. De kosten van het dure controle apparaat kunnen dan besteed worden aan een effectief begeleidingsapparaat van eigen verantwoordelijkheid? Er zijn talrijke mogelijkheden voor begeleiding. Op topniveau is het commissariaat ontstaan voor begeleiding maar vaak verarmd tot een controleformaliteit. Wat kunnen we verwachten van een commissaris die belast is met 20 commissariaten. Het zou ideaal zijn als de top het voorbeeld kan geven van effectieve begeleiding. Een effectief controlesysteem is onhaalbaar zonder begeleiding van eigen verantwoordelijkheid. Mensen beschikken over een vrijheid die nooit volledig controleerbaar is, maar ze staan wel open voor behulpzame begeleiding.

Onze democratie is ontaardt in een ondemocratisch controlesysteem, waarin het volk gecontroleerd wordt in plaats van een vorming tot goed gebruik van de vrijheid.  Authentieke democratie is gericht op de eigen verantwoordelijkheid van een volk. Dat kan enkel bereikt worden door opvoeding, vorming en begeleiding van authentieke vrijheid, dat is de vrijheid om verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en voor anderen.

Hartelijke groet,

Paul de Blot
Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

overgenomen uit de nieuwsbrief van Paul

maandag, april 14, 2014

Samenvatting alles over future jobs per 15 april 2014

10 beroepen voor het volgende decennium & 15 droomjobs voor de toekomst

3D printing

62 Future Jobs: Preparing for Jobs that Don’t Yet Exist

Advanced Technology & Academic Center

Als je werkloos bent

Andrew McAfee: Hoe zullen toekomstige banen eruit zien?

Arbeidsmarkt

Banen met toekomst

Banen van de toekomst

Callcentermedewerker is een robot

CHEMProjects

Click Your Fortune #1: Top future jobs - Nate Mook

Coöperatief Ondernemers Platform-Veluwe U.A.

De ambachtseconomie

De TED talk van Andrew McAfee.

Future jobs

Future Jobs- kansen op werk diverse slideshares

Future of Food

Future of manufacturing

Future Work

Future Work Skills

Gary Hamel on the Future of Management

Here are 10 fields that are likely to flourish in 2020

Innovatieve werkgevers doen steeds meer de hiërarchie in de ban

Justien Marseille

Kansen voor Nederland in eerste calls Horizon 2020

Lerarentekort

Loonwijzer best betaalde banen

Marc Neelen Board Member Centrala Foundation for Future Cities

Martijn Aslander over de middenklasse

Mijn toekomst werkt

Mismatch arbeidsmarkt stuwt werkloosheid

Mobile trends

Mooi filmpje van Deloitte

Mooie film hoe we mensen toch goed kunnen inzetten

NEDA Annual Conference 2013

Next job boom

Oxford studie over toekomst van werk

Presentatie PITSTOP 5 november 2013

Reshoring: Haal het werk terug!

Richard Branson over ondernemen

Rijnmond Werkt

Silicon forum future jobs

Site for freelancers

Social Impact Bonds

Sparks & Honey

Sparks and honey adviesburo Banen van de toekomst

Techcast

TEDX The Future of work

TEDxBrainport 2013 - Making the Future diverse lezingen

The 10 Best Jobs

The 20 Best Jobs Of The Future

The future of Work

The future of work

The Management Innovation eXchange (MIX)

The shape of jobs to come van Britse onderzoeksbureau Fast Future

The Workforce is Changing rapidly

TNO visie op o.a. werk vanaf pagina 31

Toekomst regio Amsterdam

Toekomst van banen

Top 10 New Future Jobs

Top 10 trends m.b.t. werk en arbeidskrachten

Top 10 trends voor de innovatie-economie.

Trends en future jobs

United States Department of Labor

Urban skills

Urban Survival Skills

Urban survival skills blog

USA best jobs

USA today jobs

Visie op 2028

Visie op banen in de toekomst

Visie op werk

Waar verdienen we over twintig jaar ons brood mee?

Weblog Erik Kolthof zie future jobs (punt 4)

Werken zonder diploma

Why Doesn’t Highest Paid CEO, Zuckerberg, Quit?

Zijn we in 2050 nog aan het werk?

USA best jobs

http://money.cnn.com/magazines/moneymag/best-jobs/

1. Software Developer
2. Physical Therapist
3. Financial Adviser
4. Civil Engineer
5. Marketing Specialist
6. Management Consultant
7. Information Technology Consultant
8. Database Administrator
9. Financial Analyst
10. Environmental Engineer

Next job boom

http://money.cnn.com/magazines/business2/nextjobboom/

1. Network systems and data communications analyst
2. Physician assistant
3. Computer software engineer, applications
4. Computer software engineer, systems software
5. Network and computer systems administrator
6. Database administrator
7. Physical therapist
8. Medical scientist
9. Occupational therapist
10. College instructor

The 20 Best Jobs Of The Future

Andy Kiersz

20. Construction Managers

19. Medical and Health Services Managers

18. Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing

17. Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks

16. Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers

15. Licensed Practical and Vocational Nurses

14. First-line Supervisors of Construction Trades and Extraction Workers

13. Market Research Analysts and Marketing Specialists

12. Software Systems Developers

11. First-Line Supervisors of Office and Administrative Support Workers

10. Lawyers

9. Carpenters

8. Elementary School Teachers

7. Computer Systems Analysts

6. Management Analysts

5. Accountants and Auditors

4. Specialist Physicians and Surgeons

3. Software Applications Developers

2. General and Operations Managers

1. Registered Nurses

http://www.businessinsider.com/best-jobs-of-the-future-2014-1?op=1#ixzz2yrHRY6xV

zaterdag, april 12, 2014

Vijf overlevingsstrategieën bij grondstoffenschaarste

De wereldwijde vraag naar producten en diensten neemt toe. Dat vereist een radicale verandering van grondstoffengebruik en productiviteit. Adviesbureau McKinsey ziet ongekende mogelijkheden voor een volgende industriële revolutie.

McKinsey publiceerde het rapport Are you ready for the resource revolution. Daarin schetst het bureau vijf overlevingsstrategieën voor het bedrijfsleven. Vervanging, optimalisatie, virtualisatie, de circulaire economie en terugdringen van verspilling. Die zullen bedrijven apart of in combinatie moeten invoeren om in deze eeuw te overleven. CEO’s moeten niet langer genoegen nemen met een jaarlijkse productiviteitsverbetering van 1 of 2 procent. In plaats daarvan zullen ze elke paar jaar verbeterslagen van 50 procent moeten bereiken. De contouren van die volgende industriële revolutie tekenen zich af, zegt McKinsey. De benodigde technologische doorbraken zijn er al. Het is aan het management om deze kansen te grijpen.

1. Vervanging van kostbare, inefficiënte of schaarse materialen

Evalueer alle grondstoffen en middelen die nodig zijn voor de kerntaken van het bedrijf, en de producten en diensten die klanten afnemen. Zoek vervolgens efficiëntere, goedkopere, minder risicovolle en minder schaarse materialen. Nieuwe materialen vervangen niet alleen de bestaande, maar voegen ook iets toe. Koolstofvezels zijn niet alleen lichter dan staal of aluminium. Bedrijven kunnen ook beter, efficiënter en mooier ontwerpen. Zoals Tesla bewees met zijn auto’s en Boeing met de Dreamliner. Zelfs in de voedselindustrie is vervanging mogelijk, volgens McKinsey. Een Amerikaans bedrijf ontwikkelde een plantaardig substituut voor eieren. Het mengsel van erwten, bonen of ander plantaardig materiaal smaakt naar ei en heeft dezelfde voedingswaarde. De productie van Beyond Egg is 20 procent goedkoper en heeft geen last van fluctuerende graanprijzen. Ongeveer 70 procent van de kostprijs van een ei wordt bepaald door de prijs van het graan dat kippen eten.

2. Optimalisatie van de productiviteit

Software-integratie, logistiek en efficiënt gebruik van het machinepark zijn de belangrijkste stappen in dit model. Een bedrijf als GE voorzag zijn vliegtuigmotoren van software die tijdens de vlucht controles uitvoert. Het systeem stuurt alvast een waarschuwing naar de grondploeg als onderhoud nodig is of wanneer een onderdeel aan vervanging toe is. Dat levert GE niet alleen tijdwinst op, maar ook een omzetgroei. Het Japanse bedrijf Komatsu brengt klanten en bedrijven bij elkaar voor de huur en verhuur van zware, dure machines. Dit is een leeneconomie voor de zware industrie. In Nederland doet bijvoorbeeld Floow2 iets vergelijkbaars. Een goede toepassing van IT verbetert de logistiek, bespaart brandstof, tijd en, als een bedrijf daarvoor openstaat, maakt de weg vrij voor het benutten van elkaars ongebruikte capaciteit.

3. Virtualisatie: vertrek uit de fysieke wereld

Virtualisatie is een van de lastigste omschakelingen, erkent het adviesbureau. McKinsey vraagt daarom een gedachte-experiment. Zou u nog een wekker, een agenda of een rekenmachine kopen? Bedrijven willen dat graag, dat zijn producten die ze verkopen. Maar waarom zou u? Die functies zitten ook in een smartphone. Werken kan vanuit huis en door Skype hoeft niemand de deur nog uit om even snel bij te praten. Mogelijk is dat een van de redenen dat het autogebruik in de Verenigde Staten terugloopt. Virtualisatie dringt de gewone wereld binnen en bedrijven moeten zich daarop voorbereiden.

4. Circulaire economie

Het sluiten van de productiekringloop is een van de grote transities in het economisch denken van de afgelopen jaren. De grote uitdaging is deze te verbreden van lokaal of nationaal niveau naar een internationaal systeem. Essentieel voor die verandering is goed ketenbeheer, selectie van materialen die zich lenen voor een circulaire economie en controle op de supply chain. De boodschap van het rapport Towards the circulair economy is dat de wereldeconomie hierin mee moet gaan, nu grondstoffen steeds schaarser worden.

5. Terugdringen van verspilling

Grondstoffenverspilling is kapitaalvernietiging. Toch nemen weinig bedrijven de moeite om de bedrijfsprocessen op dat punt door te lichten. Het eerdere McKinsey-rapport Bringing lean thinking to energy concentreerde zich op grondstoffen- en energieverspilling. Onnodige verspilling wordt veelal over het hoofd gezien of is te complex voor een snelle oplossing. Bedrijven die het probeerden en analyseerden welke bedrijfsprocessen waarde creëerden en welke verspilling, boekten flinke productiviteitswinst. Verbeteringen leverden niet alleen forse besparingen op, maar leidden ook tot efficiënter energiegebruik.

Omwenteling

Inspelen op deze trends vergt een omwenteling in de interne en operationele organisatie, erkent McKinsey. De invloed van technologische veranderingen, de opkomst van Big Data en The Internet of Things betekent dat systeemintegratie de belangrijkste stap is. En een van de grootste uitdagingen, omdat het om processen gaat die altijd in beweging zijn. Bedrijven die deze benadering al toepassen, zijn volgens McKinsey bijvoorbeeld Tesla Motors, Nest Labs, SolarCity en Zipcar. Deze bedrijven hebben het potentieel om traditionele concurrenten voorbij te streven en nu nog ondenkbare businessmodellen te ontwikkelen. Daarvoor is specialisatie nodig bij het management, scholing en de ontwikkeling van nieuwe kennis. Het goede nieuws is echter dat ieder bedrijf deze omschakeling moet maken. Hoe eerder een bedrijf ermee begint, hoe groter de voorsprong ten opzichte van de concurrentie. Bedrijven die zich blijven vastklampen aan de oude aanpak zullen het niet redden, voorspelt McKinsey. Bedrijven daarentegen die hun verbeteringen goed van de grond krijgen, worden de grote bedrijven van de 21ste eeuw.

Bron: http://www.duurzaambedrijfsleven.nl

vrijdag, april 11, 2014

Rotterdam en Leger des Heils gaan samen voor textiel!

Vanaf 1 april 2014 gaan Gemeente Rotterdam en het Leger des Heils samenwerken om textiel uit het huishoudelijk afval te krijgen.
Per jaar verdwijnt er per huishouden gemiddeld 11 kilo kleding en schoenen in het huisafval. Dat zijn een heleboel vuilniszakken vol met bruikbare textiel. De Gemeente Rotterdam heeft als doel in elk geval de helft hiervan te laten recyclen. Dit spaart het milieu en helpt mensen die het nodig hebben, aan tweedehands kleding.

Extra containers
Om het doel te behalen wordt het aantal containers verhoogd van 126 naar 225. Door 99 extra containers te plaatsen wordt het inwoners gemakkelijker gemaakt om hun kleding dichtbij huis in te leveren, zie http://www.containersonline.nl

Het Leger des Heils
Uit onderzoek blijkt dat deze laagdrempeligheid zorgt voor meer kilo’s in de kledingcontainers. Gemeente Rotterdam heeft, als uitkomst van een aanbestedingtraject, een contract gesloten met het Leger des Heils. Voor de aanbesteding heeft de gemeente partijen uitgenodigd die inzamelen voor het goede doel en duurzaamheid en de menselijke maat prioriteit gegeven.

Het Leger des Heils ging 125 jaar geleden al met de voddenkar langs de deuren en heeft nog altijd een sociaal doel met tweedehands kleding. Bovendien heeft de organisatie zo’n dertig vormen van hulpaanbod in Rotterdam waardoor makkelijk een goede bestemming wordt gevonden voor tweedehands kleding. Ook gaat een gedeelte naar de vier Piekfijn-kringloopwinkels waar mensen het voor aantrekkelijke prijzen kunnen kopen.

Piekfijn
De Piekfijn-kringloopwinkels creëren werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het geven van een zinvolle dagbesteding aan mensen die buiten de boot dreigen te vallen, past bij de missie van het Leger des Heils.

donderdag, april 10, 2014

62 Future Jobs: Preparing for Jobs that Don’t Yet Exist

Last week I was speaking at an event in Istanbul. As usual, once I landed at the airport, I made my way to the customs area where I was greeted by no fewer than 1,000 people in line ahead of me.

Long lines in airport customs are not unusual. But as I waded through this 45-minute process I couldn’t help but do some mental calculations surrounding the massive waste of human capital throughout this whole process. Since there were two separate customs areas at the Istanbul airport, my rough calculations came out to well over 10 million man-hours a year wasted at this one single airport.

It’s not unusual for governments to waste people’s time over what they like to phrase as “the greater good.” However, this entire security process will eventually be automated down to a fraction of the time it takes today, eliminating the need for over 90% of all customs agents.

The same goes for TSA-like security agents on the front end of airports. Within the next decade, 90% of those jobs will be gone as well. All of them, automated out of existence.

A recent article in The Economist quotes Bill Gates as saying at least a dozen job types will be taken over by robots and automation in the next two decades, and these jobs cover both high-paying and low-skilled workers. Some of the positions he mentioned were commercial pilots, legal work, technical writing, telemarketers, accountants, retail workers, and real estate sales agents.

Indeed, as I’ve predicted before, by 2030 over 2 billion jobs will disappear. Again, this is not a doom and gloom prediction, rather a wakeup call for the world.

Will we run out of work for the world? Of course not. Nothing is more preposterous than to somehow proclaim the human race no longer has any work left to do. But having paid jobs to coincide with the work that needs to be done, and developing the skills necessary for future work is another matter.

Our goal needs to be focused on the catalytic innovations that create entirely new industries, and these new industries will serve as the engines of future job creation, unlike anything in all history.

I have written in the past about future industries. This time I’d like to focus on many of the future jobs within these industries that currently don’t exist.

Facing the Transition Ahead

Many people are scared of the future. With every science fiction movie that portrays technology as evil, and let’s be honest, that’s the theme of almost every science fiction movie that’s ever existed, it’s easy to develop some paranoia about the dangers ahead.

However, much of today’s technology is giving us super-human attributes. The same technology that gets blamed for eliminating our jobs, is also giving us capabilities beyond our wildest dreams. We have instant access to friends and family, instant access to answers for almost any question we ask, and instant entertainment if ever we get bored.

We can now think-faster, know-faster, and do-faster than ever before. We no longer end up being the “last to know.”

At the same time, every new technology also requires new skill sets for those working in those environments. Here are just a few of the skills that will be highly prized in the future.

14 Hot New Skills

1. Transitionists – Those who can help make a transition.

2. Expansionists – A talent for adapting along with a growing environment.

3. Maximizers – An ability to maximize processes, situations, and opportunities.

4. Optimizers – The skill and persistence to tweak variables until it produces better results.

5. Inflectionists – Finding critical inflection points in a system will become a much-prized skill.

6. Dismantlers – Every industry will eventually end, and this requires talented people who know how to scale things back in an orderly fashion.

7. Feedback Loopers – Those who can devise the best possible feedback loops.

8. Backlashers – Ever- new technology will have its detractors, and each backlash will require a response.

9. Last Milers – Technologies commonly reach a point of diminishing returns as they attempt to extend their full capacity to the end user. People with the ability to mastermind these solutions will be in hot demand.

10. Contexualists – In between the application and the big picture lays the operational context for every new technology.

11. Ethicists – There will be an ever-growing demand for people who can ask the tough question and standards to apply moral decency to some increasingly complex situations.

12. Philosophers – With companies in a constant battle over “my-brain-is-bigger-that-your-brain,” it becomes the overarching philosophy that wins the day.

13. Theorists – Every new product, service, and industry begins with a theory.

14. Legacists – Those who are passionate and skilled with leaving a legacy.

162 Jobs of the Future

Predicting future jobs is an exercise that involves looking at future industries and speculating on ways in which they will be different than the workforce today. Business management, engineering, accounting, marketing, and sales are all necessary skills for the future, but the work involved will also be different.

At the same time there will be many less-obvious positions that will need to be created. This is about those less-obvious positions.

The following is not an exhaustive list, nor do these job titles all have good explanations. Rather, this column is intended to be a thought-generator, an idea-sparker, to help you draw your own conclusions.

Personal Rapid Transit Systems (PRTs)

PRTs like Hyperloop, Skytran, Jpods, and ET3 offer a new dimension in transportation. They operate above the fray, independent of the frenetic energy of today’s highways, airports, train, and bus depots. Details here.

1. Station Designers & Architects

2. Circulation Engineers

3. Traffic Flow Analyzers

4. Command Center Operators

5. Traffic Transitionists

6. Impact Minimizers

7. Demand Optimizers

8. Secondary Opportunity Developers

9. Feedback Loopers

10. Construction Teams – PRTs have the potential to become the largest infrastructure project the earth has ever seen, costing literally trillions of dollars and employing hundreds of millions of people. Details here.

Fog nets for harvesting water

Atmospheric Water Harvesters

One of today’s most significant breakthroughs is happening in the area of atmospheric water harvesters, being developed by a new breed of water innovators intent on solving one of earth’s most vexing problems.

11. Site Collection Lease Managers

12. System Architects

13. Water Supply Transitionists

14. Purification Monitors

15. Impact Assessors

Creating the God Globe

The “God Globe” is intended to be a master command center for planet earth, where we will, for the first time ever, begin to control nature’s greatest forces. Details here.

16. Global System Architect

17. Data Integration Manager

18. Inflectionists – Those who can pinpoint the optimal intersection of time, place, and information for change to occur.

19. Fear Containment Managers

20. Privacy Theorists, Philosophers, and Ethicists

The Sharing Economy

The sharing economy is creating some amazing business models around the use of “other people’s stuff.”

21. Sharability Auditors – People who analyze homes and businesses for sharable assets.

22. Corporate Sharing Managers

23. Opportunity Spotters

24. Impact Assessors

25. Involvement Specialists

The Quantified Self

The “quantified self” is all about building a measurable information sphere around each of us. As we get better acquainted with the Delphic maxim “know thyself,” we will become far more aware of our deficiencies and the pieces needed to shore up our shortfalls. Details here.

26. Quantified Self Assessment Auditors

27. Data Contexualists

28. Deficiency Analyzers

29. Skill Quantifiers

30. Bio-Waste Optimizers

31. Guardians of Privacy

Future Sports

Sports have become the ultimate form of storytelling. Each contest is a test of the human spirit, with good guys and bad guys pairing off, amidst great drama, as contestants test their limits overcoming adversity, to achieve an unknown outcome. And all of this is happening in real time. Details here.

32. Simulation Specialists

33. Genetic Modification Designers and Engineers

34. Body Modification Ethicists

35. Athlete Qualification Analyzers

36. Cradle to Grave Lifecycle Managers

37. Super Baby Designers

38. Super Baby Psychologists

39. Super Baby Advocates

Commercial Drone Industry

The U.S. Congress has mandated the FAA develop a plan to incorporate drones into national airspace by Sept. 30, 2015. Many in this new industry are chomping at the bit to get started.

40. Drone Classification Gurus – Different laws will apply to different classifications of drone vehicles.

41. Drone Standards Specialists

42. Drone Docking Designers and Engineers

43. Operator Certification Specialists

44. Environmental Minimizers – Sound diminution engineers, visual aesthetic reductionists, etc.

45. Drone Traffic Optmizers

46. Automation Engineers

47. Backlash Minimizers – Ever-new technology has its detractors, this perhaps more than most.

On the path to a trillion sensors

Our Trillion-Sensor Future

Industry experts are now projecting that we will reach 1 trillion sensors in the world by 2024, and 100 trillion by 2036.

48. Sensor Inventors, Designers, and Engineers

49. Data Stream Organizers

50. Failure Point Assessors

51. Data Transmission Optimizers

52. System Anthropologists

53. Data Actuaries

54. Last Milers – People who specialize in bridging the gap between where the data fields end and the user communities begin.

3D printed “mini me” action figure

3D Printing

3D printing was recently named by Goldman Sachs as one of eight technologies destined to creatively destroy how we do business. As an industry making inroads in thousands of different businesses simultaneously, former Wired Magazine editor Chris Anderson is famously quoted as saying, “3D printing will be bigger than the Internet.”

55. Automation Auditors – Assessing what parts, processes, and systems can be automated.

56. Material Experts

57. Design Engineers

58. Cost Estimators

59. 3Dimensionalists – Those with an innate ability to think three dimensionally.

60. 3D Printer “Ink” Developers

61. 3D Food Printer Chef

62. 3D Printed Clothing Fashion Designers, Material Specialists, and Stylists

63. Organ Agents – 3D printed organs are now being created and are in hot demand.

64. Manufacturing Process Consultants

65. Maintenance Guys

Redefining our relationship with “things”

Internet of Things

Seventy-five billion is the number of devices that Morgan Stanley has calculated will be connected to the Internet of Things by 2020. That’s 9.4 devices for every one of the 8 billion people that will be on earth in only seven years. IBM even created a starter kit to help people get started.

66. Locationists – People who specialize in adding the relevance of “place” to our global online communities.

67. Lifestyle Auditors

68. Efficiency Consultants

69. Ownership Network Setup Specialists – Everything people own over a certain value can be tagged, tracked, and monitored.

70. Augmented Reality Architects – Much like the paint we put on houses and the flavorings we add to food, the future will seem boring if our reality hasn’t been augmented in some way.

71. Avatar Relationship Managers – As the foibles of humanity enter the realm of autonomous, freethinking avatars, people will find it necessary to both manage and limit the often-dangerous relationships avatars get themselves into.

Big Data

Social media, blogs, web browsing, and company’s security systems are all generating enormous quantities of data, and it all needs to be stored, managed, analyzed, and protected.

72. Data Interface Mavens

73. Opportunity Spotters

74. Waste Data Managers – To insure data integrity in today’s fast evolving information storage industry, multiple redundancies have been built into the system. Achieving more streamline data storage in the future will require de-duplication specialists who can rid our data centers of needless copies and frivolous clutter.

75. Computer Personality Designers – Talking back and forth to a computer that has a machine-like voice is boring. But being able to download specific “personality packages” will add an entirely new level of engagement for basement-dwellers everywhere.

76. Data Hostage Specialists – Holding people as hostages is very messy. But holding data hostage is a less-risky crime that can be done remotely, and has the potential for far greater rewards.

77. Smart Contact App Developers – Smart contact lenses superimpose information on the wearer’s field of view.

The bank of the future

Crypto Currencies & Alternative Financial Systems

In 2008 the entire world was beginning to panic as our global financial systems teetered ever so close to total meltdown. Major banks were either failing or near failure, and the entire house of cards seemed to be one 10-of-Clubs away from becoming a meaningless flat stack in the middle of the table. Out of this growing distrust of banks, Wall Street, and our entire monetary system, the age of crypto currencies was born.

78. Crypto Currency Bankers, Regulators, and Lawyers

79. Currency Adoption Specialists

80. Anonymity Advocates

81. Theft Recovery Specialists

82. Crypto Currency Theorists, Philosophers, and Evangelists

83. Currency Strategists

84. Monetary Exchange Interface Experts

85. Standards Developers

86. Lending Tacticians

87. Seed Capitalists – In the startup business world there is a huge gulf between initial concept and fundable prototypes. This dearth of funding options will require an entirely new profession.

88. Privacy Managers – If you think you have lost most of your privacy already, we’ve only scratched the surface. We are all terminally human, and as such, we do not always make good decisions. Striking the perfect privacy-transparency balance will require far more than amateur insights. It will require privacy professionals.

89. Secondary Opportunity Maximizers

Micro Grid Conversion

Over the coming years, the national electric grid will be broken into a series of micro grids. Details here.

90. Micro Grid Strategists

91. Mass Energy Storage Developers – We are still terrible at storing energy from one day to the next. Once mass energy storage systems are developed, micro grids become infinitely more viable.

92. System Transitionists

93. Power Conversion Specialists

94. Efficiency Optimizers

95. Benefits Translators

96. Secondary Opportunity Expansionists

97. Backlash Minimizers

3D Printed Houses

Contour Crafted Houses

Many people think of contour crafting as 3D printing for houses, but Professor Behrokh Khoshnevis from the University of Southern California sees it as much more. In addition to it’s ability to print an entire house in less than a day, it can be used to eliminate slums, help rebuild areas after a natural disasters, and even build large buildings and luxury homes with custom architectural features that can be changed with only a few clicks of a mouse. Details here.

98. Construction Material Designers

99. Structural Engineers

100. Site Planners

101. Setup Teams

102. Tear-Down Teams

103. Cleanup Teams

Drivers need not apply!

Driverless Everything

Driverless technology will initially require a driver, but it will quickly creep into everyday use much as airbags did. First as an expensive option for luxury cars, but eventually it will become a safety feature stipulated by the government.

Over the next 10 years we will see the first wave of autonomous vehicles hit the roads, with some of the first inroads made by vehicles that deliver packages, groceries, and fast-mail envelopes.

104. Delivery Dispatchers

105. Traffic Monitoring System Planners, Designers, and Operators

106. Automated Traffic Architects and Engineers

107. Driverless “Ride Experience” Designers

108. Driverless Operating System Engineers

109. Emergency Crews for when things go wrong.

Bio-Factories

Based on using living systems, “bio-factories” represent a new process for creating substances that are either too tricky or too expensive to grow in nature or to make with petrochemicals. The rush to develop bio-factories as a means for production not only promises to revolutionize the chemical industry but also transform the economy. Hundreds of products are already in the pipeline.

110. Nano-Medics – The medical problems most people have can be traced to a single cell or a small group of them. Health professionals capable of working on the nano-level, both in designing diagnostics systems, remedies, and monitoring solutions will be in high demand.

111. Bio-Factory Doctors, Strategists, and Developers

112. DNA Scientists

113. Gene Sequencers

114. Treatment Monitors

Micro-Colleges

The systems used to create colleges centuries ago seems justifiably primitive by today’s standards. Learning formulas for nearly every degree are based on hours, one of the least important considerations when it comes to assessing talent. Colleges today cost far too much, and they take far too long. For this reason, a new wave of full-immersion skill training centers, or Micro Colleges, has begun to emerge. Details here.

115. School Designers

116. Policy Advisors

117. Career Transitionists

118. Goal Counselors

119. Student Relationship Managers

120. Student Mentors, Coaches, and Counselors

Senior Living

With almost 10,000 Americans turning 65 every day, the number of seniors who need specialized housing will only increase the need for more options and better solutions.

121. Legacists – Managing people’s legacy

122. Lifestyle Housing Designers

123. Aging Specialists

124. Situational Therapists

125. Life-Stage Attendants

126. Memorial Designers

127. Octogenarian Service Providers – As the population continues the age we will have record numbers of people living into their 80s, 90s, and 100s. This mushrooming group of active oldsters will provide a demand for goods and services currently not being addressed in today’s marketplace.

Future Agriculture

When people think of farming, they typically conjure up images of a tractor cresting a hill billowing large plumes of exhaust into the air. This image will become a distant memory as automated machines, drones, and swarmbots enter the pictures. As with all industries, there are many micro-forces driving the changes in future agriculture. But there are three dominant trend lines – precision, relevance, and control – that will be driving this industry.

128. Plant-Jackers and Tree-Jackers – Plant and tree alteration specialists, who manipulate growth patterns, create grow-to-fit wood products, color-changing leaves, personalized fruit, etc.

129. Molecular Gastronomists

130. Bio-Meat Factory Engineers

131. Supply Chain Optimizers

132. Urban Agriculturalists – Why ship food all the way around the world when it can be grown next door.

133. Bio-Hacking Inspectors and Security

134. Swarmbot and Drone Operators and Managers

135. Plant Educators – An intelligent plant will be capable of re-engineering itself to meet the demands of tomorrow’s marketplace. Plant educators will not work with lesson plans or PowerPoint presentations, but the learning process will be even more effective.

136. Plant Psychologists & Plant Therapists – As we mess with the “minds” of the plants, there will invariably be any number of unplanned reactions.

The Dismantlers

Over the coming years will see a number of industries dismantled, and this will require a skilled workforce of talented people who can perform this task in the least disruptive way. It’s easy to spot these industries by their aging systems, facilities, and infrastructure. In many cases they have become unnecessary and unsustainable in the future, and will be scaled back to a fraction of their current size.

137. Prison System Dismantlers – Details here.

138. Hospital and Healthcare Dismantlers – Details here.

139. Income Tax System Dismantlers - Details here.

140. Government Agency Dismantlers – Details here.

141. Education System Dismantlers - Details here.

142. College and University Dismantlers - Details here.

143. Airport Security Systems Dismantlers

144. Airport Customs Dismantlers

Living on the edge of tomorrow!

Extreme Innovation

Outside of the multiple categories listed above are a number of unusual jobs, many still decades away. Here are just a few to whet your appetite.

145. Extinction Revivalists – People who revive extinct animals.

146. Robotic Earthworm Drivers – The most valuable land on the planet will soon be the landfills because that is where we have buried our most valuable natural resources. In the future, robotic earthworms will be used to silently mine the landfills and replace whatever is extracted with high-grade soil.

147. Avatar Designers – Next generation avatars will become indistinguishable from humans on a two-dimensional screen. However, avatars will only live in the computer world for a short time longer. It is only a matter of time before they emerge from the computer and appear as visual beings, walking around among us. Once an avatar goes through the radical metamorphosis from an image that we see on a screen to a three dimensional being that joins us for dinner, carries on conversations with our friends, and serves as a stand-in for us at meetings, we will see work start on an even more realistic avatar, one that we can touch.

148. Gravity Pullers – The first wave of people to unlock the code for influencing gravity.

149. Time Hackers – If we think cyber terrorists are a pain, it will seem like nothing compared to devious jerry-riggers who start manipulating the time fabric of our lives.

150. Clone Ranchers – Raising “blank” humans will be similar in many respects to cattle ranching. But once a clone is selected, and the personality download is complete, the former clone will instantly be elevated to “human status.”

151. Body Part & Limb Makers – The Organ Agents listed above will quickly find themselves in a different line of work as soon as we figure out how to efficiently grow and mass produce our own organs from scratch.

152. Global System Architects – Our systems are transitioning from national systems into global systems. Architects of these new global systems will play a crucial role in future global politics.

153. Memory Augmentation Therapists – Entertainment is all about the great memories it creates. Creating a better grade of memories can dramatically change who we are and pave the way for an entirely new class of humans.

154. Time Brokers – Time Bank Traders – Where do you go when you run out of time? Naturally, to the time-bank, and take out a time-loan.

155. Space-Based Power System Designers – At some point, the burning of earth’s natural resources for power will become a thing of the past. Space-based systems will capture and transmit power far more efficiently than anything currently in existence.

156. Brain Quants – Where the stock market manipulators of the past meet the brain manipulators of the future to usurp control of marketing and messaging on Madison Avenue.

157. Nano-Weapons Specialists – Many of the weapons of the future will be too small to be seen by the human eye.

158. Lip Designers – If you could have any lips in the world, what would they look like?

159. Earthquake Forecasters – Everything we know about the inside of the earth has been developed through indirect evidence. We have no maps of the center of the earth. We have no accurate diagrams, no understanding of motion, fluidity, or changes happening with any degree of accuracy. While scientists are developing skills to work with nanoscale precision on the earth’s surface, the best we can muster below the surface is blindfolded guesswork done with 100-mile precision.

160. “Heavy Air” Engineers – Compressed air is useful in a wide variety of ways. However, we have yet to figure out how to compress streams of air as they pass through our existing atmosphere. Once we do, it will create untold opportunity for non-surface based housing and transportation systems, weather control, and other kinds of experimentation.

161. Amnesia Surgeons – Doctors who are skilled in removing bad memories or destructive behavior.

162. Geoengineers – Weather Control Specialists – We are moving past the age of meteorology and climatology to one where the true power-brokers will wield the forces of nature.

Final Thoughts

In much the same way that the 1985 Apple LaserWriter gave birth to desktop publishing, the 2010 MakerBot’s Thing-O-Matic 3D printer gave birth to desktop manufacturing.

Automation is no longer the domain of the elite few, and the quicker we can make the transition to all industries, the quicker everyone can participate.

The list above is just scratching the surface. When we automate jobs out of existence, that doesn’t mean there is no work left to do. We are freeing up human capital, and this human capital can be put to work creating millions of new jobs in thousands of new industries.

It will, however, require a whole new level of system thinking to unleash these pent up ambitions.

Please feel free to join in the discussion and weigh in with your thoughts below. Your ideas, comments, and opinions are much appreciated.

Posted on March 21, 2014

Thomas Frey’s picture

About the author:

Thomas Frey is the innovation editor of THE FUTURIST magazine. His website is futuristspeaker.com.

This is the first day of the rest of your life