woensdag, juli 30, 2014

Meest innovatieve gemeente 2013

Stichting Hulst Voor Elkaar (HVE) is een brede welzijnsorganisatie die zich inzet voor het welzijn van alle inwoners in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Zij doet dit door o.a. dienstverlening, activiteiten te ontwikkelen en/of in stand te houden. Preventie is hét kernwoord van (HVE), waarbij de organisatie zich bij voorrang richt op hen die zich in een kwetsbare positie bevinden.

http://www.hulstvoorelkaar.nl/

Op 19 mei 2014 organiseerde de gemeente Hulst een Wmo-conferentie in het stadhuis te Hulst. Zo’n 120 aanwezigen waren er getuige van dat belangrijke partijen van het samenwerkings-verband Hulst voor Elkaar een overeenkomst tekenden met ‘WeHelpen’.

WeHelpen is een website voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van vrijwillige hulp.

De organisaties die de overeenkomst ondertekend hebben, gaan er samen aan werken om deze website een goede plek te geven in de Hulster samenleving.

Via de website kunnen mensen elkaar vinden en helpen.

Iemand die behoefte heeft aan gezelschap, iemand die hulp nodig heeft bij het doen van de boodschappen of iemand die wegens ziekte zijn/haar hond niet kan uitlaten, kan een verzoek plaatsen.

https://www.wehelpen.nl/wat-is-het/over-wehelpen/

Wat drijft Rotterdammers

Wat drijft Rotterdammers om zich in te zetten voor hun stad? Wat maakt een initiatief tot een succes? Wat is de rol voor overheid en ambtenaren?

Meer zeggenschap voor Rotterdammers is een van de hoofdthema’s van het coalitieakkoord. Onder dit motto geeft het college onder andere ruim baan aan ideeën en initiatieven van bewoners.
Daarom legden 2 wethouders hun oor te luister bij een tiental Rotterdammers, die allen reeds hun sporen verdienden met succesvolle initiatieven in de stad.

Met als inspirerend voorbeeld de locatie van het gesprek; ‘Kook met mij mee!’ in de Agniesestraat.
Met passie vertelden initiatiefnemers Hans Kervezee en Pinar Coskun over dit initiatief, waar in de afgelopen vier jaar honderden schoolkinderen uit Rotterdam Noord leerden koken met plantaardige ingrediënten, en de spin-offs ‘Oogst met mij mee’ en restaurant Gare du Nord.

Andere projecten waarvan initiatiefnemers om tafel zaten, waren Donner, De makers van Rotterdam, Ravottuh, DoorDeWijks, De Kasteeltuin, Wollefoppengroen en Villa Vonk.

Motivatie

Divers waren de redenen van de initiatiefnemers om actief te worden. Zo dreef noodzaak ouders uit Spangen om zelf de exploitatie van kinderdagverblijf De Kasteeltuin op zich te nemen, vanwege faillissement van het oorspronkelijk opvangbedrijf.
Ook bij de doorstart van Donner was dit de directe aanleiding. De grote steun vanuit de bewoners motiveerde daarop de initiatiefnemers om een doorstart en crowdfunding te wagen.

In de meeste gevallen zien de initiatiefnemers een behoefte in de wijk en spelen daarop in, zoals bijvoorbeeld DoorDeWijks, dat op wijkniveau betaalbare hulp biedt, of Villa Vonk dat onderdak biedt aan activiteiten van organisatoren uit de wijk. 

Kip of ei

Je moet geen aanbod maken als er geen vraag is.

Een belangrijke succesfactor is in ieder geval dat je deelnemers aan je initiatief de ruimte geeft.
Je moet de verbinding leggen met de talenten van de mensen in de wijk. Daarbij moet je vertrouwen op wat de mensen zelf kunnen. Dus zelf niet zaken te veel gaan voorschrijven, maar juist aan hen overlaten.

Andere rol overheid

“Ambtenaren moeten samenwerkend en meewerkend zijn, vertrouwen geven en gebruik maken van de professionaliteit van bewoners. De mogelijkheden managen, niet de problemen.”

De initiatiefnemers zijn het erover eens dat adequaat inspelen op initiatieven van bewoners vraagt om een andere rol van de overheid.
Het is fijn dat ik zelf invulling kan geven aan participatie. De overheid moet niet teveel normeren.
Als het om participatie gaat, moeten we van de ‘brave burger‘ naar de ondernemende en eigenwijze burger’. 

Kennismakelaars

De ambtenaar moet een andere functie krijgen. ‘Niet langer de man of vrouw die beleidsnota’s schrijft, maar iemand die in de wijk aanwezig is en zich ontwikkelt tot een makelaar die mensen en middelen verbindt.’ Iemand die de weg weet in het woud aan financieringsmogelijkheden en die zijn of haar netwerk kan aanboren om te helpen initiatieven mogelijk te maken.

Voorbeelden: cultuurscouts en sportregisseurs

Informatie over fondsen, financieringsmogelijkheden en andere regelingen zou gebundeld kunnen worden in een kenniscentrum.

Je zou een plek moeten creëren waar mensen elkaar kunnen vinden en er zou iemand moeten zijn die op wijkniveau de lijntjes aan elkaar knoopt.

Meer info

Kinderen koken met plantaardige ingrediënten
http://www.kookmetmijmee.nl/rotterdamnoord

Ravottuh: plekken in de stad waar kinderen kunnen klauteren, klimmen, dwalen, ontwerpen, verstoppen, kruipen, bouwen, tuinieren, kweken, koken, sjouwen, oogsten, spelen en ontmoeten in avontuurlijke, groene speelterreinen.
http://www.ravottuh.org/

Betaalbare hulp binnen de wijk
http://www.doordewijks.nl/

Kinderdagverblijf waar kinderen kunnen groeien, bloeien, stoeien en knoeien!
http://dekasteeltuin.nl/

Een initiatief van betrokken buurtbewoners van de wijk Zevenkamp in Rotterdam. Wij zetten ons in voor het opknappen van het Wollefoppenpark en omgeving, met behoud van de bestaande groene waarden.
http://www.wollefoppengroen.nl/

Hoogvliet voor bewoners door bewoners!
http://www.villavonk.nl/

De makers van Rotterdam is een platform voor sociaal ondernemerschap in Rotterdam. Ons platform stimuleert kennisontwikkeling en kennisdeling rondom ondernemend burgerschap en sociaal ondernemerschap in de grote stad.
http://demakersvanrotterdam.nl/

Donner haalt door middel van crowdfunding 250.000 euro op
http://www.donnermoetblijven.nl/

dinsdag, juli 29, 2014

zondag, juli 27, 2014

Agora onderwijs Roermund

Leerplan (curriculum)

Een andere belangrijke meerwaarde van Agora-onderwijs is de intensieve begeleiding van elke leerling door een coach-docent. Het leerplan van Agora gaat uit van de natuurlijke onderzoekende houding van kinderen, omdat daarin een belangrijke motor voor leren besloten ligt. Deze onderzoekende houding willen we koesteren en bevorderen door in ons onderwijs een belangrijke plaats in te ruimen voor zelfstandig onderzoek, gekoppeld aan zelfstandige kennisvergaring. De onderzoeksvraag en de daarmee samenhangende onderwijsbehoefte komt vanuit de leerling zelf, de docent begeleidt hem of haar bij het zoeken naar en afwegen van alternatieven. Om het Agora-leren vorm te geven werken we binnen Agora vanuit vijf leerwerelden.

Vijf werelden
De wetenschappelijke wereld
De kunstzinnige wereld
De maatschappelijke wereld
De sociaal/ ethische wereld
De spirituele wereld

Agora-leren is VIB-leren

VIB staat voor vertrouwen, inspiratie, begeleiden.

Vertrouwen moet absoluut zijn wat betreft het vertrouwen in de kwaliteit van het kind. Ieder kind is uniek. Hij of zij heeft sterke en zwakke kanten en wordt een fantastische wereldburger als ze de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen.

Inspiratie van de docent, maar ook uit alle geledingen van de wereld dienen de nieuwsgierigheid en de groeihonger van het kind aan te wakkeren en te stillen. Nieuwsgierigheid, passie, beleving, verbeelding, kortom het verwonderen moet de basis zijn van persoonlijke groei (leren).

Begeleiden is een must. Kinderen, zeker in de puberteit (en zelfs daarna), moeten kunnen rekenen op de wijsheid van hun omgeving. Die moet sturen, begeleiden en zorgen dat er geen “ongelukken” gebeuren. Hoewel ons streven is om kinderen zelfstandig door het leven te laten gaan, zal de volledige zelfstandigheid niet worden bereikt binnen het voortgezet onderwijs. Ook een 18-jarige heeft nog begeleiding nodig.

Persoonlijke groei in relatie tot de ander; netwerkleren

Het hele leren op Agora gebeurt in een sociale context. De persoonlijke groei van kinderen heeft alleen tot doel dat zij persoonlijk in welzijn hun maatschappelijke weg kunnen bewandelen. Dat kan alleen in een wereld waarin mensen rekening met elkaar houden. Leerlingen zullen leren in netwerken. Daarvoor ontwikkelen we, samen met deskundigheid van buitenaf, een sociale digitale netwerk-leerstructuur. Hierdoor is het kind verbonden met andere leerlingen, docenten en andere personen die relevant zijn voor zijn studie. Ook vindt hij/zij hier leerstof/opdrachten en wordt zijn/haar groei zichtbaar gemaakt. Dit laatste onderdeel is ook online zichtbaar voor ouders

De leerling

De Agora-leerling en zijn persoonlijke leerroute
De uitgangsbasis van ons onderwijs is de verplichte kennisbasis zoals deze voorgeschreven is door de overheid. Dit is het minimale gegarandeerde niveau waarmee de leerling onze school verlaat. De vorm waarin we ons onderwijs aanbieden gebeurt op basis van onderzoek door de leerling, zowel individueel als in samenwerking. De leerling zal de volledige eigenaar van zijn of haar leerproces moeten worden. Dit gaan we bereiken door met iedere leerling een persoonlijke leerroute op te stellen onder begeleiding van een coach. Leerlingen wordt geleerd hoe zij deze route kunnen beheren, ook in de toekomst, na hun loopbaan op Agora. We leveren maatwerk voor iedere leerling op basis van diens individuele leerbehoefte. De voortgang van iedere leerling wordt transparant in kaart gebracht met digitale hulpmiddelen zoals de ELO (elektronische leeromgeving). Alle belanghebbenden zullen nauw worden betrokken bij de groei van het kind in zijn totaliteit.

De ouder

Agora-ouders

Binnen Agora is ook de plek van de ouders anders. Wij vinden dat de tijd voorbij is dat kinderen leven in een wereld die uit gescheiden milieus bestaat. Traditioneel kennen we de driedeling:
1.thuis,
2.op school,
3.op straat.
Sinds enkele jaren is daar een vierde milieu bijgekomen … het virtuele milieu.
Agora wil deze vier milieus met elkaar verbinden. Dat betekent dat ouders, als vertegenwoordiger van thuis, actief betrokken zijn/worden bij de dagelijkse gang van zaken op school. Op Agora neemt elke ouder neemt daadwerkelijk deel aan school. We denken dat deze deelname op jaarbasis twee dagdelen per kind/ouder(s) zal beslaan. Tevens organiseert Agora in een vaste regelmaat ouderklankbordbijeenkomsten. Daarnaast wordt er een digitaal Agora-oudernetwerk opgezet dat u constant op de hoogte houdt van de ontwikkelingen binnen Agora.

De docent

De Agora-docent, veelzijdiger en daarom belangrijker dan ooit
De maatschappij is sterk veranderd ten opzichte van de maatschappij waar ons onderwijssysteem voor ontwikkeld is. Het gevolg is dat het onderwijssysteem mee moet veranderen om het gat te dichten dat nu ontstaan is. Als de docent geen primair kennismedium meer is, wat is zijn of haar rol dan wel? De wil om te ontdekken zit geheel in de leerling zelf. De docent is nodig om de structuur en kaders aan te brengen die een leerling nodig heeft om de wereld om zich heen te onderzoeken (analytisch te benaderen). De docent fungeert als coach die de leerling technieken bijbrengt en inzichten verschaft, om een leven lang leren te kunnen realiseren. Daarnaast introduceert de docent de leerling in de wereld van de onderwijsdisciplines vanuit zijn of haar eigen passie en interesses. Hierdoor is de docent veel meer een gids dan een persoon die kennis overdraagt. Dit vergt van docenten een professionele, flexibele en creatieve geaardheid die het vakdocentschap overstijgt.

Elke Agora-docent is naast vakman in de traditionele zin, ook in staat om in het Engels te communiceren en hij beschikt over mediawijsheid en media-vaardigheden.

AGORA ROERMOND

Uw kind zit in groep 8 en uw zoon of dochter is rond de 11,12 jaar. Normaal gesproken betreedt in Nederland iemand rond zijn 25ste de arbeidsmarkt. Dat betekent dat uw kind de verdubbeling van zijn huidige leven nog op school zal zitten! In 2025 neemt uw zoon of dochter de stap om in de maatschappij te gaan werken.
Wij, maar ook anderen (wetenschappers, maar iedereen met gezond verstand) weten dat we één ding weten, dat is dat we slechts bij benadering kunnen bedenken hoe die wereld in 2025 eruit zal zien. Door de snelheid van de technologische ontwikkelingen zal dit ons voorstellingsvermogen te boven gaan. Als wij u in 2000 verteld hadden dat leerlingen in 2013 zouden leren met een iPad als hulpmiddel, dat zijverbonden met elkaar via een internet en communicerend met mobiele telefoons op zakformaat zouden leren, had u zich daar op dat moment dan een concrete voorstelling van kunnen maken?

Er staat een filmpje op YouTube van rond de eeuwwisseling. Daarin werd aan Nederlanders op straat gevraagd of ze een mobiele telefoon wilden hebben! 80% vond dat maar onnodig en flauwekul. U weet hoe het gegaan is.
Nederland staat internationaal in hoog aanzien wat het onderwijs betreft. Onze welvaart is ondanks de financiële crisis hoog. Vernieuwingsgezindheid, ondernemerschap, flexibiliteit, durf en creativiteit zijn de elementen die de Nederlandse samenleving zo ver hebben gebracht.
Deze vaardigheden zijn meer dan ooit belangrijk.

Als we kijken naar de mensheid, zijn er volgens prof. Rob Martens van de Open Universiteit vier mijlpalen die bepalend waren voor de ontwikkeling van de mens:
1. de uitvinding van het wiel,
2. de uitvinding van het schrift,
3. de uitvinding van de boekdrukkunst en …
4. de uitvinding van persoonlijk digitaal gereedschap (personal digital device).

Ons onderwijssysteem is gebaseerd op standaardisering met als centrale kennismedia de docent en het boek. Deze onderwijsvorm sloot perfect aan op een maatschappij waarin industrialisering en standaardisering de kern vormden. Vanaf de invoering van het internet begin jaren 1990 en de verdere ontwikkelingen op ICT-gebied in de daaropvolgende jaren, is vrijwel alle kennis op afroep beschikbaar. Het is dus logisch dat de rol van de docent en het boek als kennismedium niet meer voldoet. Wij denken dat het hoog tijd is voor een andere benadering van onderwijs.

bron: Time magazine

Antwerpen een stad met veel initiatieven

http://antwerpenaantwoord.be

zaterdag, juli 19, 2014

Ondernemerscommunities in Rijnmond

Zo eindelijk op Twitter

We gaan naar de volgende fase met de vrienden uit:

ONL Rijnmond ondernemers
De Maatschappij departement Rotterdam en Waterweg Noord ondernemers
De Wijkcooperatie in Rotterdam Noord
De makers van Roterdam
De makers en Doeners van Rotterdam
Von Munchhausenbeweging Rotterdam
Diverse jongerenorganisaties (en snel groeiend)
VMBO leerlingen van diverse scholen in Rijnmond
Albeda leerlingen
Hogeschool Rotterdam studenten
Erasmus EFR studenten
De Vrijdagmiddag Couscous deelnemers
Jongerenbegeleiding Barendrecht
WT Connect relaties
Rijnmond Business Magazine Business Ontmoet Business vrienden
VNO-NCW Rotterdam
Concern gemeente Rotterdam
Rotterdam Internet Valley
Erasmus Centre of Entrepreneurship
Stichting Jong Ondernemen
CSR Academy
Stichting Samen Werken Rijnmond
en de mensen van Rijnmond Werkt Samen

en nog vele anderen!

VERTROUWEN IN ELKAAR IN HET OMDENKEN EN DAARNA DOEN IN ONZE SAMENLEVING (SAMEN STERKER)
KENNIS DELEN EN VERBINDINGEN LEGGEN EN KANSEN GAAN GRIJPEN

focus op
kennis en levenservaring overdragen door ouderen (gepensioneerde jongeren) aan onze toekomstige generaties
en daardoor

versterken lokale wijkeconomie
ondernemender leren
werk voor jongeren
sociale innovatie
leven lang leren
positieve Rijnmond ontwikkelingen verzamelen
sociaal ondernemerschap
en
plezier maken met elkaar!!

vrijdag, juli 18, 2014

Paul de Blot

door Paul de Blot 15 July 2014 permalink

In Nederland is er veel aandacht voor opvoeding en onderwijs. Dat is meestal niet vanzelfsprekend in een cultuur waar geld en economie allesbepalend is. Goede zorg voor het kind is ook de belangrijkste investering in duurzaamheid. Hoewel steeds meer mensen het belang daarvan inzien, speelt duurzaamheid nog vaak een ondergeschikte rol bij het maken van economische keuzes.
Het kind streeft onbewust naar duurzaamheid, die de energiebron is voor zijn verwondering en nieuwsgierigheid en daarmee ook van zijn vindingrijkheid. Het kind probeert alles uit en komt door trial and error tot diep gewortelde levensinzichten, die het zijn hele leven houvast zal bieden. Die vormen zijn innerlijke zekerheid om ook in crisissituaties overeind te blijven. Deze existentiële rijkdom verwerft het door spel en samenspel, door voorbeelden van anderen en waardering van anderen. In zijn jeugdavonturen leert het kind zich thuis te voelen in zijn leven. Wie als kind geen verantwoordelijkheid draagt en geen waardering krijgt, zal er als volwassene ook niet mee leren werken. Wie als kind geen vrienden leert kennen, zal op oudere leeftijd ook niet met vriendschap om kunnen gaan. Wie als kind geen dankbaarheid ervaart zal zich gemakkelijk blijven beklagen.

Het beseffen van grondwaarden zoals verwondering, nieuwsgierigheid, vriendschap, dankbaarheid en verantwoordelijkheid is geen verstandelijk proces, maar een groeiend inzicht op het affectieve en relationele vlak. Het kind ontdekt deze waarden in zijn eigen zoektocht door spel en samenspel. Dat ouders en opvoeders hierbij het goede voorbeeld moeten geven hoeft geen betoog, maar zij krijgen vaak te weinig ruimte voor hun taak.
Ouders staan onder tijdsdruk van hun werkzaamheden en plichten. Het grote aantal echtscheidingen vormt ook een gevoelige breuklijn in het gevoelsleven van hun kinderen. Gelukkig worden ze meestal door hun grootouders opgevangen, maar helaas lang niet altijd. Opvoeders krijgen onvoldoende waardering. Lage inkomens en bezuinigingen in het onderwijs drijven jonge energieke leerkrachten ertoe hun toekomst in het bedrijfsleven op te bouwen. Dit betekent een groot verlies aan kostbare investeringen. Affectieve energiebronnen, die we juist in het onderwijs nodig hebben, gaan verloren en het affectieve inzicht in het kind wordt overgenomen door rationele kennis over het kind.

Het kind verschuift als subject van liefdevolle waardering naar dat van wetenschappelijke kennis. Met het negatieve resultaat van dit rationele opvoedingsbeleid wordt dan de nieuwe minister van onderwijs na vier jaar geconfronteerd. Deze verslechtering is nog rampzaliger in de jeugdzorg die gericht is op het herstel van affectief verstoorde jongeren. Ze komen wel onder controle te staan maar ervaren te weinig de persoonlijke betrokkenheid. De huidige spanningen tussen kinderen die niet goed mee kunnen met de zogenaamde “normale” kinderen maakt de verwarring over de opvoeding des te groter.

De toekomst van onze kinderen wordt vooral beheerst door een sterk intensief denken over het kind maar te weinig door een meeleven met de affectieve ontdekkingsreis van het kind. Het denken over het kind wordt ook nog eens vervuild door de economisch context. Als ouders zich zouden realiseren hoeveel hun kind gekost heeft aan geld en uren, dan zouden ze versteld staan. Dan zouden ze er wellicht nooit aan zijn begonnen, want dat zou onbetaalbaar zijn geweest. Toch hebben ze met hun beperkte inkomen hun kind goed weten groot te brengen. Een rationeel verslag hiervan door een accountant zou volledig vastlopen. Het kind is de drager van onze toekomst en vormt de grondslag van duurzaamheid. Het gaat om een levensproces op existentieel niveau en verloopt niet volgens een economische wetmatigheid.

Hartelijke groet,

Paul de Blot
Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

zondag, juli 13, 2014

Adjied Bakas

Boekpresentatie - De toekomst van WERK (3 juni 2014)
http://www.youtube.com/watch?v=L33Aq8JU0r8

Adjiedj Bakas bij 7Ditches over Trends in 2014 (2/4)
http://www.youtube.com/watch?v=UBnjYCjAfOQ

Nieuwsuur met Adjiedj Bakas - 4 juli 2014
http://www.youtube.com/watch?v=cBX8s1mhACM

This is the first day of the rest of your life