zondag, augustus 31, 2014

Websites wijkcoorporaties etc

Websites:

Community lovers guide to the universe
Een overzicht van community-projecten in een aantal Nederlandse en Engelse steden. Om van te leren en om te inspireren.
http://www.communityloversguide.org/

Bendeburgers
Bendeburgers is de koepelorganisatie van initiatieven in Nederland die de burger helpen om een bijdrage te leveren aan ‘de publieke zaak’.
http://www.bendeburgers.nl/

Stichting Zelforganisatie
Stichting Zelforganisatie levert direct toepasbare kennis van zelforganisatie en begeleidt innovatieve projecten. Zij heeft een breed netwerk van toonaangevende personen, bedrijven, kennisinstellingen en non profit organisaties die affiniteit hebben met zelforganisatie. De stichting organiseert regelmatig congressen en bijeenkomsten, waarbij u als deelnemer gegarandeerd inspiratie opdoet en leuke, nieuwe contacten.
http://www.z11org.nl/

Greenwish
GreenWish gelooft in de bottom-up werkwijze van particulier initiatief. De kennis en expertise uit de praktijk is volgens ons een stevige aanjager voor maatschappelijke innovatie. Participerende burgers zorgen ervoor dat Nederland blijft bewegen. De stroom van initiatieven uit de samenleving die GreenWish op gang helpt, is een krachtige motor achter duurzame en maatschappelijke ontwikkeling.
http://www.greenwish.nl/over-ons

Kracht in NL
KRACHT IN NL maakt “initiatieven” uit de samenleving landelijk zichtbaar en verbindt die initiatieven met elkaar tot een nieuwe Topsector.
http://krachtinnl.nl/

Het Idealenkompas
Het IdealenKompas is een online wegwijzer voor mensen met een goed idee voor een duurzame en sociale wereld. Het IdealenKompas ‘matcht’ deze ‘initiatiefnemers’ met ‘aanbieders’: de organisaties en personen die initiatieven door middel van de juiste ondersteuning, advies, middelen of financiering verder kunnen helpen.
http://www.idealenkompas.nl/

Veel animo voor experiment ondernemersheffing
(nieuws Binnenlands Bestuur)
http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/veel-animo-voor-experiment-ondernemersheffing.6525973.lynkx

Bedrijveninvesteringszones: BIZ
(Rijksoverheid)
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overvallen-straatroof-en-inbraak/bedrijveninvesteringszone

Elkaar verleiden om de openbare ruimte te verbeteren
(nieuws Provincie Noord-Brabant)

Participatiekaart
(De participatiekaart geeft een overzicht van burgerparticipatie projecten in de openbare ruimte)
http://www.participatiekaart.nl/

Lokale fondsen Nederland
http://www.lokalefondsen.nl/

Facebook Wijk Investeren
https://www.facebook.com/wijkinvesteren

LinkedIn Wijk Investeren
Online dossiers:
https://www.linkedin.com/groups?trkInfo=VSRPsearchId%3A427961771383218527402%2CVSRPtargetId%3A6506550%2CVSRPcmpt%3Aprimary&trk=vsrp_groups_res_name&gid=6506550

Dossier Participatiesamenleving op Sociale Vraagstukken
http://www.socialevraagstukken.nl/site/dossiers/participatiesamenleving/

Dossier Burgerparticipatie op de website van VNG
http://WWW.VNG.NL/ONDERWERPENINDEX/BESTUUR/BURGERPARTICIPATIE/PUBLICATIES-OP-THEMA-0
ONDERDEEL VAN

http://WWW.PLATFORM31.NL/

EN

http://www.stipo.nl/

dinsdag, augustus 26, 2014

zondag, augustus 24, 2014

Mc Kinsey over de wijkeconomie

Onlangs verscheen het rapport “Het kleinbedrijf - Grote motor van Nederland, het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei”. Het Kleinbedrijf (de K van MKB) is bij uitstek gevestigd in wijken en onderdeel van de Wijkeconomie.
Vandaar dat de hier aangehaalde rapportage zeker van belang is voor wijkeconomie.

Hier enkele belangrijke uitkomsten uit het rapport dat McKinsey & Company in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken maakte.

Klein bedrijf van groot belang voor NLse economie, maar in zwaar weer

Het Nederlandse kleinbedrijf is goed voor bijna een derde van de werkgelegenheid in Nederland en van onmiskenbaar belang voor de Nederlandse economie. Maar het kleinbedrijf is de afgelopen paar jaar in zwaar weer beland. Er gingen maar liefst 320.000 banen verloren en de gemiddelde winst daalde met 31% en de gemiddelde omzet daalde met 12%. Tegelijkertijd steeg het aantal faillissementen met 67%.

Minder groeiende kleinbedrijven in Nederland dan in vele andere Europese landen

Het kleinbedrijf in Nederland doet het ook slechter dan in andere Europese landen: Nederland telde de afgelopen jaren veel minder groeiende kleinbedrijven dan vele andere Europese landen.

5 belangrijkste oorzaken achteruitgang Kleinbedrijf

De auteurs noemen vijf belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van het kleinbedrijf:

1) Kleine bedrijven zijn vaak bovengemiddeld conjunctuurgevoelig: de economische
crisis heeft het kleinbedrijf relatief hard geraakt

2) Belangrijke sectoren van het kleinbedrijf worden geconfronteerd met structurele veranderingen waar veel kleine ondernemers niet (of niet goed genoeg) op weten te reageren

3) Ondernemers in het kleinbedrijf kunnen op dit moment heel lastig aan extra kapitaal komen (zowel eigen als vreemd vermogen)

4) Kleine bedrijven die groeien zijn daar minder goed op toegerust. De ondernemer en zijn medewerkers beschikken vaker dan grote bedrijven, niet over vaardigheden die nodig zijn bij de groei

5) Een aantal (wettelijke) regelingen en verplichtingen zijn relatief onvoordeliger voor kleine ondernemers.

5 oplossingsrichtingen en 10 maatregelen voor verbetering

Nu de economie weer aan lijkt te trekken in Europa en Nederland, schept dit kansen voor het kleinbedrijf in Nederland. De auteurs van het rapport geven echter aan dat het vanwege een aantal structurele problemen onwaarschijnlijk is dat het verzwakte kleinbedrijf de nieuwe kansen volledig zal kunnen benutten.
In de rapportage wordt een “Deltaplan” geschetst met 5 oplossingsrichtingen en 10 belangrijke suggesties voor concrete maatregelen, aan de hand waarvan het kleinbedrijf weer zou moeten kunnen gaan groeien.

Hier worden de oplossingsrichtingen overgenomen, voor de 10 maatregelen en de uitgebreide informatie wordt verwezen naar het rapport

* Oplossingsrichting 1 – Betere kwantitatieve informatie over het kleinbedrijf

* Oplossingsrichting 2 – Grotere beschikbaarheid vreemd vermogen voor het kleinbedrijf

* Oplossingsrichting 3 – Grotere beschikbaarheid eigen vermogen voor het kleinbedrijf

* Oplossingsrichting 4 – Uitbreiding ondernemersvaardigheden

* Oplossingsrichting 5 – Overig (regelingen aanpassen die het kleinbedrijf onevenredig belemmeren, zoals bijvoorbeeld de regeling loondoorbetaling bij ziekte, die zorgt voor het kleinbedrijf voor een relatief groot risico. In Nederland betaalt de werkgever bij ziekte van een werknemer maximaal twee jaar loon door; dit in tegenstelling tot het buitenland, waar dit aanzienlijk korter is.

starters4communities

Geef je op voor de informatiesessie op 27 augustus 2014

20 AUGUST 2014 BY STARTERS4COMMUNITIES

Zoek jij een nieuwe uitdaging? Ben jij ondernemend, maatschappelijk betrokken en (bijna) afgestudeerd? Wil jij de kneepjes van sociaal ondernemen en het coördineren van wijkprojecten leren? Starters4Communities biedt jonge creatieve geesten een training en werkervaringsprogramma in sociaal ondernemen en bewonersgestuurde stadsontwikkeling!

Starters4Communities start op 3 september weer een nieuw programma in Amsterdam Oost en op 26 september in Utrecht.

Het programma is gericht op afgestudeerden en eindejaarsstudenten HBO & WO. Als deelnemer werk je samen met ondernemende bewoners aan innovatieve, bottom-up en financieel duurzame wijkinitiatieven. In voorgaande programma’s werd er bijvoorbeeld gewerkt aan een initiatief met vrouwen die gerechten uit hun cultuur als product op de markt zetten, en een bruisend cultureel café waar muziek en film de buurt samenbrengt en zo de lokale community versterkt. Klik op deze link en bekijk wat oud-deelnemers Myrthe en Eelke hebben betekend voor hun initiatief de 3D Design Academy!

Je krijgt workshops in sociaal ondernemen en brengt de opgedane kennis direct in de praktijk. Aan het eind van het programma heb je kennis en praktijkervaring opgedaan in crowdfunding, vraaggericht werken, businessmodellen, pitchen, marketing, sales, fondsen aanvragen, ontwikkelen van een evaluatie strategie en nog veel meer.

Aan het eind van het programma heb jij enorm veel nieuwe kennis en praktische vaardigheden opgedaan, aan je CV kan je een concreet bestaand project toevoegen waar jij aan hebt meegewerkt en je professionele netwerk is flink uitgebreid. Daarnaast heb je in veilige omgeving kunnen kijken of sociaal ondernemen en het werken in de maatschappelijke sector iets voor jou is.

Op woensdag 27 augustus is er om 20:00 uur een informatiesessie voor Amsterdam-Oost in de Meevaart (Balistraat 48-A) en om 19.00 een informatiesessie voor Utrecht in De Dreef.

Geef je op voor de informatiesessie!

Voor meer info over het programma in Amsterdam-Oost bel Myrthe: 06-47305303 of mail naar myrthe@starters4communities.nl.

En voor meer info over Utrecht bel Rutger: 06-1042 4994 of mail naar rutger@starters4communities.nl.

woensdag, augustus 13, 2014

Van de politiek naar het politieke

Van de politiek naar het politieke
Ze ligt nu twee maanden achter ons: de ‘moeder der verkiezingen’. De maanden ervoor ging alle aandacht naar de partijen, waarbij opviel hoe sterk de nadruk lag op de politieke inhoud. Het kan een begin zijn, wanneer er ruimte komt voor een utopische dimensie.
De inhoudelijke focus van de media, het middenveld en uiteraard de politieke partijen zelf mag gezien worden als een positieve ontwikkeling. Maar hieruit kan niet meteen de conclusie volgen dat onze samenleving opnieuw een hoog democratisch gehalte heeft. Democratie is meer dan om de zoveel jaar een bolletje kleuren. Dat het democratische schoentje nog altijd wringt, bleek vlak na de verkiezingen onder andere uit de venijnige reactie van werkgevers op de vakbonden, toen deze verzuchtten dat zij nog niet ontvangen waren door de informateur.
De werkgevers meenden dat enkel verkozen politici een politieke stem hebben en dat enkel zij deze naar goeddunken kunnen gebruiken. Hiermee lijkt te worden aangegeven dat luisteren naar wat er leeft in de georganiseerde samenleving overbodig is. Dit is echter een zeer beperkte en ook onhoudbare visie op de democratie. Deze is de laatste dertig jaar trouwens sterk van gedaante veranderd, waarbij de vraag gesteld kan worden in hoeverre er nog sprake is van een echte democratie.

Uitholling
Het eerste probleem met ons huidige politieke systeem is dat de macht van regeringen de laatste decennia fors is uitgehold. In realiteit regeren een honderdvijftigtal (semi)private mondiale spelers onze wereld. In de graansector bijvoorbeeld hebben vijf multinationals negentig procent van de markt in handen. Evenzeer hebben farmaceutische bedrijven de controle over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Deze vaststelling mag niet leiden tot een antipolitieke houding. De parlementen blijven cruciaal om deze uitholling van de democratische besluitvorming terug te draaien.
Als Europees parlementslid Bart Staes voldoende collega’s weet te overtuigen om de nieuwe zadenwetgeving, een voorstel van de Europese Commissie op maat van de multinationals, terug naar af te sturen, dan toont dit aan dat de democratie nog kan werken. In feite zou dit een interessant perspectief zijn van waaruit de komende jaren naar de werking van de parlementen en parlementsleden kan worden gekeken. Zullen zij, zoals in de voorbije decennia, hun macht afstaan aan bijvoorbeeld private handelsrechtbanken, ingesteld door vrijhandelsakkoorden? Of eisen ze terug hun legitieme macht op waardoor ze opnieuw greep krijgen op de onzekere wereld waar extremisme en populisme goed gedijen?

Grensverleggend
Ten tweede mogen we de politiek nooit verwarren met het politieke. De politiek gaat over het besturen van een land. Het politieke omvat de vormgeving van onze samenleving, het streven naar een andere maatschappelijke ordening. Politieke partijen beperken zich, net als regeringen en middenveldorganisaties, al te vaak tot de politiek. Het gaat dan om behouden wat er is, de boel bij elkaar houden. Het politieke daarentegen zet deuren en ramen open. Grensverleggende burgerbewegingen en politici met een vernieuwende visie maken duidelijk dat een betere wereld mogelijk is. Om mensen en groepen warm te maken voor het politieke is er nood aan politiserende projecten, die vertrekken vanuit wat er wenselijk is in de toekomst en niet enkel vanuit hetgeen er binnen de huidige context haalbaar is.

Aan dit thema wijdde het tijdschrift Oikos haar laatste nummer. In een aantal artikels wordt beschreven hoe meer en meer organisaties uit het middenveld zich herpolitiseren. In plaats van enkel te dienen als adviesorgaan van het huidige beleid, is te zien hoe zij terug de bakens in de samenleving uitzetten, waarbij zij de vrijheid nemen om indien nodig de maatschappelijke orde te verstoren. In een vitale democratie is deze ruimte om vrij te handelen en te spreken fundamenteel. Als de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks meer dan een halve eeuw geleden niet de moed had gehad om de geldende orde in het openbaar vervoer te verstoren, mochten zwarten misschien nog altijd niet vooraan in de bus plaatsnemen. Laat dit historisch voorbeeld een boodschap zijn voor de nieuwe regeringen: democratie heeft geen nood aan slippendragers van het beleid, wel aan autonome en kritische burgerorganisaties.

Utopisch

Wat hieruit volgt, is een duidelijke opdracht voor zowel parlementsleden als burgerorganisaties. Onze samenleving heeft terug nood aan hoopgevende emancipatorische maatschappijprojecten, die zorgen voor meer ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. En daarbij mogen ze zich niet laten leiden door wat vandaag haalbaar is. Het vizier moet op de toekomst gericht zijn, gemotiveerd door wat de geschiedenis ons aanreikt.

Toen Riccardo Petrella door De Groene Amsterdammer werd gevraagd of zijn politiserend ideaal van een mondiale welzijnsstaat niet te ‘utopisch’ was, antwoordde hij: “Laten we eens op een rijtje zetten wat honderd jaar geleden onhaalbaar werd geacht. Telt u even mee: het algemeen kiesrecht, de achturige werkdag, het stakingsrecht, de algemene ziektekostenverzekering, het pensioen, de oudedagsvoorziening, gratis algemeen onderwijs, afschaffing van de kinderarbeid en het recht van vrouwen op betaalde arbeid. En er zijn er vast een paar die ik vergeet. Allemaal zogenaamd utopische eisen, maar ze zijn allemaal werkelijkheid geworden.”

Petrella leert ons dat vormgeven aan een andere samenleving mogelijk is, maar dat het gaat om een langdurige strijd vanuit een duidelijk toekomstperspectief. Vandaag ligt de opdracht in de realisatie van een sociaalecologische samenleving. Ik vergeet vast een paar zaken, maar het gaat onder meer om “een kringloopeconomie die draait op hernieuwbare energie en zinvolle jobs voor iedereen creëert, een mondiaal rechtvaardig klimaatbeleid dat de klimaatverandering een halt toeroept, een ontspannen samenleving waar mensen arbeid, zorg en zelfontplooiing vlot kunnen combineren en een duurzaam voedselsysteem zodat niemand nog honger leidt”. Allemaal utopische eisen. Juist daarom moeten ze de kern uitmaken van het politieke en de politiek inspireren tot echte actie.

Dirk Holemans is hoofdredacteur van het tijdschrift Oikos.

Hoofdgebieden van de samenleving

Maatschappelijke doelen
Arbeidstoeleiding
Armoedebestrijding
Buurt- en clubhuizen
Gemeenschapsvorming
Jeugd- en jongerenwerk
Jeugdzorg
Kinderopvang

Maatschappelijk werk en dienstverlening
Maatschappelijke opvang
Noodhulp
Opbouwwerk
Scouting

Sociaal-cultureel werk
Welzijnswerk
Werkvoorziening

Gezondheidszorg
Geestelijke gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg (lichamelijk)
Gehandicaptenzorg (verstandelijk)
Gezondheidszorg (lichamelijk)
Ouderenzorg (verpleging)
Ouderenzorg (verzorging)

Kerk en levensbeschouwing
Caritas
Diaconaat
Evangelisatie
Gemeenteopbouw
Missie
Pastoraat
Zending

Internationale hulp
Noodhulp

Kunst en cultuur
Monumentenzorg
Musea

Milieu, natuurbehoud en dierenbescherming
Milieu
Natuur

Onderwijs en onderzoek
Onderwijs
Onderzoek

Sport en recreatie
Recreatie
Sport
Vakantie

Overig
Media
Politiek
Zeevaart

De oude wereld is gecrasht

Grote bedrijven zijn anders gaan denken over innovatie. Ze zijn nu bereid tot radicale stappen, merkt ontwerper Daan Roosegaarde.

Bron: Het Financieele Dagblad, 30 december 2013

U heeft een sensorsticker op uw hand geplakt, u loopt een supermarkt binnen en dan begint het: meteen branden de lichten op bij de spinazie omdat de sensor heeft opgepikt dat u wel wat extra ijzer kunt gebruiken. Tegelijkertijd dimmen de lampen bij de melk en yoghurt omdat zuivel de opname van dit mineraal in de weg zit. Deze lichtshow is mogelijk omdat de sensor op uw hand ‘praat’ met sensors op de schappen. Zo wordt het winkelend publiek gezond en wel naar de kassa geloodst.

Dit is geen sciencefiction - het is een nieuw project van kunstenaar Daan Roosegaarde, die hierbij samenwerkt met retailer Ahold en levensmiddelenfabrikant Unilever. ‘We hebben de “proto”, dus we weten dat het kan’, aldus de zelfbenoemde ‘hippie met een businessplan’. Roosegaarde barst van de buitenissige ideeën en merkt dat ze steeds meer weerklank vinden bij het bedrijfsleven. ‘De grote “corporaties”, de Akzo’s, de DSM’s, de Heijmansen of de KPN’s, die zijn heel erg op zoek en staan daar opeens ook een heel stuk opener voor.’

Met bouwbedrijf Heijmans werkt Roosegaarde al een paar jaar aan een van zijn bekendste plannen: slimme snelwegen. Het gaat dan om stukken asfalt die bijvoorbeeld oplichten als het vriest, zodat automobilisten weten dat het glad is. Nog futuristischer is het plan om via een magnetisch veld ‘schone gaten’ in vervuilde lucht te maken. Een soort magneet zuigt smog, op basis van Delftse technologie, naar de grond. Vervolgens wordt het samengeperst tot niets minder dan diamanten. ‘Smog-sieraden! Pure poëzie!’, zegt Roosegaarde. Een proefproject volgend jaar in Peking moet bewijzen dat het kan.
Het zijn dit soort initiatieven die Roosegaarde in de spotlichten hebben gezet. De man die in 2003 afstudeerde aan de kunstacademie te Enschede, was het afgelopen jaar regelmatig op televisie te zien. En de elite van ondernemend Nederland keek mee. Na een uitzending in september van het VPRO-programma Zomergasten, werd Roosegaarde gebeld. ‘De ceo van DSM. Hij zei: “Ik wil nú afspreken!” Ik kick daar op! Want de echte innovatie, de echte push - die moet ook van dat soort mensen komen.’

De aandacht voor zijn werk illustreert volgens Roosegaarde dat ondernemers bereid zijn radicaal anders over innovatie en techniek na te denken. ‘Het is spannend om te zien dat die wereld aan het kantelen is.’ Ontwerpers, wetenschappers en bedrijfsleven slaan steeds meer de handen ineen om maatschappelijke problemen aan te pakken die de ‘oude wereld’ niet opgelost kreeg.
‘De oude wereld crasht, qua economie, qua energie’, aldus Roosegaarde. ‘Er is behoefte aan nieuwe systemen. Je ziet grote “corporaties” als Heijmans ineens een team-up met kleine partijen zoals mij aangaan. Dat doen ze niet voor niets. Ze hebben ook wel een innovatieafdeling, maar ze kunnen zichzelf geen update geven. Je hebt elkaar daarin nodig met nieuwe, hybride samenwerkingen. Anderhalf, twee jaar geleden was dat verlangen er niet zo.’

Desondanks is het innovatieklimaat nog niet wat het moet zijn, vindt Roosegaarde. Tussen droom en daad staan niet zozeer praktische bezwaren, maar wél hinderlijke wetten. ‘Dat merk ik heel concreet bij de wegen. De ontwerpen die we daar willen toepassen, moeten voldoen aan de verouderde wetgeving. Rijkswaterstaat mag wel overal lantaarns plaatsen, maar wij kunnen alleen met de grootste moeite onze verlichte wegen bouwen, gewoon omdat het niet in het huidige format past.’
‘Grote bedrijven gaan ineens samenwerking met kleine partijen. Je hebt elkaar nodig met nieuwe hybride samenwerkingen’

Minstens zo hinderlijk is, volgens Roosegaarde, de verplichting van de overheid om grote werken publiek aan te besteden. ‘Aanbesteding vermorzelt innovatie. Je moet plannen opengooien en je concullega doet het vervolgens voor een euro goedkoper en weg is je kennis. Da’s toch raar? Dat kan toch niet?”

De klacht van Roosegaarde is ook door anderen verwoord. Het Rathenau Instituut, een denktank voor wetenschapsbeleid, heeft er een paar manden geleden ook op gewezen dat wetgeving regelmatig achter de innovatieve feiten aan loopt.

Om dit soort obstakels te vermijden, zou de overheid volgens Roosegaarde bijvoorbeeld een speciale proeftuin moeten aanwijzen. ‘Pak eens een nieuwe Afsluitdijk, of pak een een willekeurig stuk weg en denk daar na over de toekomst van mobiliteit. We praten daar ook al over, maar het is ingewikkeld.’
Meer in het algemeen merkt Roosegaarde dat de verbeelding in Nederland nog wel wat meer aan de macht mag komen. ‘We willen nog heel graag het nieuwe, maar dan op de oude manier’, stelt hij. ‘Als ze iets energieneutraal willen maken, denken sommige mensen: we plakken er een zonnepaneel op. Voor mij is dat een oud systeem minder slecht maken. Ik denk: we gaan naar de vuurvliegjes kijken, naar lichtgevende kwallen. Kunnen we geen lichtgevende planten maken? We kunnen veel extremere stappen maken. Daar zit nog een aarzeling.’

Auteursrecht voorbehouden aan Het Financieele Dagblad

Mensen met ervaring worden schaars

Mensen met ervaring worden schaars

De vraag naar hooggeschoolde arbeid wordt steeds groter. En opleidingen kunnen de ontwikkelingen niet meer bijbenen. Werkgevers moeten daarom weer meer mensen zelf opleiden en kunnen niet altijd meer beschikken over mensen met ervaring.

Op het eerste gezicht is er geen schaarste, maar er is wel sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Deze mismatch wordt nog groter door werkgevers die zulke hoge eisen stellen aan toekomstige werknemers dat er geen mensen zijn die aan die eisen kunnen voldoen, waardoor de vacature open blijft staan. Dit concludeert Yacht in hun onderzoek ‘Mismatch op de arbeidsmarkt voor hogeropgeleiden: sprookje of werkelijkheid?’

Leren in de praktijk

De verwachting is dat de mismatch nog groter wordt, omdat de ontwikkeling van nieuwe beroepen zo snel gaat dat opleidingen deze ontwikkelingen niet bij kunnen
houden en mensen het vak in de praktijk moeten leren. Ook veranderen de werkzaamheden omdat vraagstukken steeds complexer worden. Met als gevolg dat de vraag naar hooggeschoolde arbeid groter wordt. Voor werkgevers betekent dit dat ze in de toekomst weer meer mensen zelf zullen moeten opleiden en niet altijd meer kunnen beschikken over mensen met ervaring aldus Yacht.

Verwachtingen

De conclusie van het detacherings- en wervingselectiebureau voor hoogopgeleiden is dat de mismatch nog groter wordt als werkgevers en werknemers niet meer op een lijn komen voor wat betreft hun verwachtingen. Beide partijen verwachten (te) veel van elkaar waardoor de match niet tot stand komt. Wil het aanbod in de toekomst aansluiten op de vraag, dan moeten beide partijen hun eisen bijstellen. Dit geldt voor zowel de ‘harde’ eisen die worden gesteld aan een nieuwe medewerker of werkgever als voor de ‘zachtere’ eisen.

http://www.hrpraktijk.nl/topics/talentmanagement/nieuws/mensen-met-ervaring-worden-schaars

ROTTERDAMSE FONDSEN

Erasmusstichting
FondsDBL
G.Ph. Verhagen-Stichting
Genootschap Nederig en Menschlievend
Henri Bernard Stichting
J.E. Jurriaanse Stichting
Jacob en Geertruida Hoek Stichting
Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
RabobankRotterdamFonds
Rotterdamse Stichting Blindenbelangen
Sint Laurensfonds
Stichting ‘t Hofje van Gerrit de Koker
Stichting A.M.V.J.- Gebouw Rotterdam
Stichting Aelwijn Florisz
Stichting Animus Donandi
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam
Stichting Bevordering van Volkskracht en gelieerde fondsen
Stichting De Verre Bergen
Stichting Departement Rotterdam der Maatschappij tot Nut van ’t algemeen
Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting Erasmus Fonds Pijnbestrijding
Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam
Stichting Fonds der Familie Antheunis
Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Stichting H.M.A. Schadee-fonds
Stichting Hendrik Backers
Stichting Het Heilige Geest Huis
Stichting Job Dura Fonds
Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam
Stichting Medisch-Sociale Hulp
Stichting Neeltje Buis
Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam (STOER)
Stichting Physico
Stichting Rotterdams Hulpfonds voor het Onderwijs
Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting
Stichting Solidarodam
Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds
Stichting St. Jansplaats
Stichting Stad Rotterdam anno 1720
Stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam
Stichting Theia
Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds
Stichting Verzameling Van Wijngaarden-Boot
Stichting Vincentius Rotterdam
Stichting Volksbond Rotterdam
Van Beek-Donner Stichting
Van Cappellen Stichting
Van Leeuwen Van Lignac Stichting

http://www.rotterdamsefondsen.nl/over-ons/

This is the first day of the rest of your life