donderdag, juli 23, 2015

maandag, juli 20, 2015

Dick Couvée Predikant Pauluskerk Rotterdamjuni 2015


Een solidaire samenleving of geen samenleving

De armoede in Rotterdam groeit erg hard. Van de vier grootste steden kent Rotterdam het hoogste aantal lage inkomens, de meeste werklozen en het hoogste aantal huishoudens met grote schulden.
Er leven inmiddels ruim 100.000 Rotterdammers onder de armoedegrens, waaronder veel kinderen.
Na de oorlog zijn de samenlevingen in Europa opgebouwd volgens het principe van solidariteit.

Helaas zette premier Thatcher met haar kapitalistische revoluties een nieuwe toon.
Zij beweerde dat er geen ‘samenleving’ als zodanig is. Dat iedereen vooral allereerst naar zichzelf moest kijken.

Vanaf dat moment hadden wij in Europa vooral oog voor het meritocratische model en hadden we een kredietcrisis nodig om de gedachte van solidariteit weer te laten gelden.
Het zijn de Europese burgers zelf die de financiële, sociale en morele schade dragen van het risicovolle gedrag van een fors aantal grote banken en bedrijven.
Met enorme gevolgen, met name voor de mensen aan de onderkant van de samenleving.

Ik vind, dat solidariteit weer bovenaan de agenda moet, juist in Rotterdam.

Het meritocratische model, de gedachte dat een samenleving wel zou varen bij een sociaal en financieel systeem dat is gebaseerd op individuele verdiensten, is op den duur funest.

In de Pauluskerk melden zich steeds meer zzp-ers en kleine ondernemers, die door de crisis en het wegvallen van sociale vangnetten in de schulden zijn gekomen.
Zorg en rechtszekerheid worden niet meer gezien als een grondrecht, maar als een voorziening die je alleen krijgt als je aan allerlei voorwaarden voldoet.
Zeker nu de jeugdzorg en de zorg voor langdurig zieken en ouderen zijn overgeheveld naar de gemeente zonder de nodige budgetten.

Wie als Rotterdamse werkloze niet verplicht wil vegen, krijgt geen uitkering.

Ook melden zich in de Pauluskerk steeds meer ongedocumenteerden die op straat belanden. Voor hen zelfs geen Bed-Bad-Brood.
Dat meritocratische model lijkt voor hen niet van toepassing.
Zij mogen gewoon niet werken, punt uit.

Zo sluiten wij in Nederland naar schatting 100.000 tot 140.000 mensen uit van een minimum van bestaan.
De kloof tussen rijk en arm blijft maar groeien.

Het is op den duur funest voor het vertrouwen van mensen in de instituties en elkaar, het maakt hen cynisch en vatbaar voor de invloed van populistische partijen.

Een bom onder onze samenleving die wij zo snel mogelijk moeten detecteren.

Godsdienst is in de kern sociaal. “Behandel anderen zoals jij wilt dat zij jou behandelen,” lees je in de bijbel.


Dat is solidariteit.

Solidariteit zijn juist met de meest kwetsbare mensen in de wijk, met hen die niet aan de regelknoppen van de financiële en politieke macht zitten en die niet of nauwelijks in staat zijn zelf iets aan hun situatie te veranderen: werkloos, met werk maar arm en sociaal geïsoleerd.

Een solidaire samenleving of geen samenleving.
Daar voor staat ook stichting DoorDeWijks volgens mij.

En dat is niet verleden tijd, maar de toekomst !

Dick Couvée
Predikant Pauluskerk
Rotterdam

Juni / juli 2015

Bron: Het Doordewijkertje

vrijdag, juli 17, 2015

Tony de Bree review van zijn boek

Review Chris Noordam van het boek Geld verdienen met JEZELF.

Tony heeft een heel handig boek gemaakt met mooie top-10 lijstjes.

Het hoofdstuk met 71 manieren om geld te verdienen sluit prima aan bij de huidige situatie van Nederland.

Steeds meer discussies ontstaan over waar we de komende decennnia geld mee kunnen verdienen.

Ik noem er 3.

ONL voor ondernemers

Waar gaat Nederland de komende tien jaar zijn geld mee verdienen en hoe zorgen we voor bestendige groei?”.
http://onl.nl/parlement/


WRR-rapport ‘Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland’

Nog lastiger is de vraag waar we over pakweg twintig jaar ons geld mee zullen verdienen. ‘Te onzeker,’ zegt Albert van der Horst, hoofd macro-economische analyse. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
‘Het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen, is dát er allerlei grote veranderingen op ons af gaan komen,’ zegt Peter van Lieshout, auteur van de veel aangehaalde WRR-studie Naar een lerende economie uit november 2013. 

http://www.wrr.nl/publicaties/samenvattingen/naar-een-lerende-economie/

Rotterdam

In Rotterdam praten we al vele jaren hierover. Aad van Nes (in de tijd dat hij directeur was van Roteb) sprak vaak over “wat zijn onze future jobs?” en gaf voorbeelden van jobcarving technieken.
http://www.relaaz.be/rotterdamse-tewerkstellingsmodel-kan-limburg-redden/

Het nuttige boek van Tony was voor mij aanleiding om wat citaten uit mijn CMG periode te memoreren

In die tijd was ik directeur Management Development in het ICT bedrijf en trainde aanstaande directieleden in o.a. onze policies.
Ik heb daar de organische groei meegemaakt van enkele honderden medewerkers tot aan 9000 medewerkers.

Hier volgen er een aantal:

CMG Business policies

-Business development directed on profitable and longterm relationships with clients (recurring revenue)
-Target markets that can afford our (value for money) services
-Clients’ loyalty is gained and maintained by hard work
-Be honest with clients and expect the same honesty in return
-We deliver what we promise
-We can only invest money we have made as profit
-We should always meet the spirit of the contract
-No gifts to be given to clients or accepted
-All suppliers especially small ones should be paid promptly
-Good ethics are also good business
-Effectiveness is not perfection
-High quality standards

No stories please
Don’t tell your prospects how good you are…….  Show them!

Be an entrepreneur
It is often easier to ask for forgiveness than it is to ask for permission.

Jouw oude bedrijf en een van onze klanten
Ik eindig met een citaat van een van mijn klanten binnen ABNAMRO toen ik directeur was voor de financiele sector.
Success does not come easy… are you willing to pay the price?”


Tot slot

Veel succes Tony en ik kijk uit naar je volgende boek waarin organische groei best weer eens behandeld mag gaan worden.

Groeten,
Chris Noordam

woensdag, juli 15, 2015

zondag, juli 12, 2015

CPB Middensegment onder druk Baanpolarisatie in Nederland

Top 10 afnemende beroepen

Medewerkers drukkerij en kunstnijverheid

Productiemachinebedieners

Assemblagemedewerkers

Land- en bosbouwers

Secretaresses

Lassers en plaatwerkers

Boekhoudkundig medewerkers

Productieleiders industrie en bouw

Boekhouders

Slagers

Top 10 toenemende beroepen

Managers zorginstellingen

Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders

Zakelijke dienstverleners

Procesoperators

Sportinstructeurs

Bedrijfskundigen en organisatieadviseurs

Grafisch vormgevers en productontwerpers

Financieel specialisten en economen

Leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten

Docenten beroepsgerichte vakken secundair onderwijs


CPB Policy Brief 2015/13
Baanpolarisatie in Nederland

Samenvatting en conclusies

Laagopgeleiden hebben een slechtere positie op de arbeidsmarkt dan middelbaar en hoogopgeleiden.

Ze zijn vaker werkloos en werken vaker in relatief laagbetaalde of onzekere banen.

Ook is er meer armoede onder hen dan bij de gemiddelde werkende en werkzoekende.

Werkloosheid en armoede zijn niet alleen een financieel probleem, maar zijn ook slecht voor het welbevinden van mensen; ze verminderen onder meer de gevoelens van geluk en verkleinen, voor mannen tenminste, de kans op het vinden en behouden van een partner.

De achterstand van laagopgeleiden komt onder meer doordat zij niet beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor veel gevraagde en goedbetaalde banen.

Ze hebben niet de juiste beroepsvaardigheden daarvoor en soms hebben zij ook een tekort aan algemene kennis.
Zo zijn er meer laaggeletterden onder hen dan gemiddeld (Fouarge et al. 2011b), en meer mensen van niet-westerse herkomst – en dus meer mensen met een taalachterstand.

Ook is naar schatting maximaal zo’n 25% van de laagopgeleide volwassenen verstandelijk beperkt.

Daarnaast hebben zij vaker dan anderen een slechte gezondheid, wat hen eveneens op achterstand zet op de arbeidsmarkt.

Geregeld steekt de zorg de kop op dat de situatie van laagopgeleiden in de nabije toekomst verder achteruit zal gaan.

Bijvoorbeeld doordat de vraag naar hun arbeid afneemt als gevolg van automatisering, robotisering en verplaatsing van werk naar lagelonenlanden.

In dit rapport laten het Centraal Planbureau (cpb) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) zien hoe de positie van laagopgeleiden de afgelopen jaren veranderde en of hun achterstand ten opzichte van middelbaar en hoogopgeleiden groeit.

Daarnaast worden scenario’s voor 2025 gepresenteerd.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, zijn verschillende aspecten van de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden in kaart gebracht: zowel werkloosheid en gemiddelde uurlonen als armoede en precaire, dat wil zeggen laagbetaalde
en onzekere, arbeid.

Meer info

© Centraal Planbureau | Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2015

cpb Boek 17 / scp-publicatie 2015-15

isbn 978 90 377 0747 2

Centraal Planbureau Sociaal en Cultureel Planbureau

http://www.cpb.nl http://www.scp.nl

Knowledge Valorisation at TU Eindhoven

The TU/e puts emphasis on knowledge valorisation:
research results are translated into successful innovations and
serve as a basis for creating new products, processes and enterprises.

https://www.youtube.com/watch?v=WBJAsgwb_3Y&feature=youtu.be

This is the first day of the rest of your life