dinsdag, mei 30, 2017

CEPHIR seminars overzicht publicaties

http://www.cephir.nl/seminars_archief_seminars.htm

donderdag, mei 11, 2017

Kinderen en armoede

TITEL: Opgroeien zonder armoede. Advies 2017/03. Maart 2017
UITGAVE: Den Haag : Sociaal

Economische Raad (SER), 2017
SAMENVATTING: In dit rapport geeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies voor een samenhangend beleid ten einde de armoede onder kinderen in Nederland verregaand terug te dringen.
Rapport kwam tot stand op vraag (d.d 30 juni 2016) van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Deze vraag was weer het resultaat de gewijzigde motie Van Apeldoorn die de Eerste Kamer op 22 maart 2016 aanvaardde.

In de motie werd het kabinet gevraagd om de SER een verzoek te sturen om, samen met het SCP, een advies op te stellen over hoe een samenhangend beleid te voeren ten einde de armoede onder kinderen in Nederland verregaand terug te dringen.

In dit rapport geeft de SER een algemene duiding van de problematiek.

In hoofdstuk 2 worden armoede en de gevolgen daarvan voor kinderen nader geduid.

Vervolgens wordt het “speelveld” beschreven; wie draagt waarvoor verantwoordelijkheid bij het terugdringen van armoede onder kinderen en welke instrumenten worden ingezet?

Daarna worden in hoofdstuk 4 de belangrijkste knelpunten van het huidige instrumentarium geschetst en geanalyseerd.
Het betreft oorzaken voor het ontstaan dan wel voortduren van armoede; ook wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de gevolgen van armoede onder kinderen voldoende worden beperkt.
Daarbij staat de SER stil bij de resultaten en effectiviteit van het huidige beleid.

In het afsluitende hoofdstuk 5 formuleert de raad zijn visie, trekt hij conclusies uit de analyse en doet hij aanbevelingen om de armoede onder kinderen verder terug te dringen.

De gevolgen van langdurige armoede voor kinderen zijn groot.
Armoede kan heel direct leiden tot minder welbevinden en tot sociale uitsluiting.
Ook kunnen kinderen door armoede slechter gaan presteren op school of probleemgedrag vertonen.
Aangetoond is dat opgroeien in armoede ook tot negatieve gevolgen op de langere termijn leidt, zoals een verhoogde kans op armoede en sociale uitsluiting als ze volwassen zijn.

De SER vindt dat alle kinderen zoveel mogelijk een gelijke start en gelijke kansen moeten krijgen.

De SER wil dat het nieuwe kabinet samen met gemeenten het aantal arme kinderen structureel omlaag brengt.

Zestig procent van de arme kinderen heeft werkende ouders.
Werk is dus niet altijd een garantie tegen armoede.

De SER constateert ook dat de groep van werkende ouders niet voldoende wordt bereikt met (gemeentelijk) armoedebeleid.

De SER wijst verder op het probleem van de armoedeval.

Werken moet lonen, maar soms houden mensen die gaan werken hiervan netto nauwelijks iets over, doordat ze niet meer in aanmerking komen voor bepaalde inkomensafhankelijke toeslagen en (gemeentelijke) voorzieningen.

Daarnaast blijkt dat lang niet iedereen die ervoor in aanmerking komt, een beroep doet op ondersteunende voorzieningen.

Juist de mensen met de laagste inkomens blijken geen gebruik van deze voorzieningen te maken.

Dat komt onder meer door onbekendheid en complexiteit van deze regelingen.

De SER pleit er daarom voor om inkomensondersteuning effectiever te maken, bijvoorbeeld door te voorkomen dat mensen worden gestraft met vervallende toeslagen zodra ze iets gaan verdienen.

Bovendien moeten regelingen worden vereenvoudigd en beter bekend worden gemaakt.

De SER pleit voor een armoederegisseur in iedere gemeente, met als belangrijke taak de werkende minima in beeld te krijgen.

Verder kan de armoederegisseur de vaak ingewikkelde aanvraagprocedures verbeteren.

Daarnaast heeft de armoederegisseur als taak de effectiviteit van gemeentelijk beleid te monitoren.

Scholen zijn belangrijk voor het signaleren van armoede.

Leerkrachten zijn vaak de eerste buitenstaanders die effecten van armoede bij kinderen opmerken.

Ook moeten scholen kinderen leren met geld om te gaan én de eigen bijdrage van ouders beheersbaar houden.

LINK: https://www.ser.nl/~/media/db_adviezen/2010_2019/2017/opgroeien-zonder-armoede.ashx

TREFWOORDEN:
Armoede
Kinderen
Jongeren
Gemeentelijke overheid
Overheidsbeleid
Maatschappelijke positie

TITEL: Armoede onder kinderen- een probleemschets
AUTEUR(S): Hoff, S.
UITGAVE: Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 2017
SAMENVATTING: Deze notitie vormt een bijlage bij het SER-advies ‘Opgroeien zonder armoede’.
De notiitie geeft inzicht in de omvang van het probleem aan de hand van cijfers over het aantal kinderen dat in armoede leeft en over wie die kinderen zijn en waar ze wonen.
Verder bespreekt de notitie wat de gevolgen van armoede zijn voor zowel de korte als de langere termijn.
De cijfers over de ontwikkeling van het aantal arme kinderen in Nederland maakt duidelijk dat, ongeacht de economische omstandigheden, jaarlijks enkele honderdduizenden kinderen te maken hebben met armoede.

Voorts blijkt de groep arme kinderen gevarieerd te zijn samengesteld.
Het risico op armoede is het grootst voor kinderen uit bijstandsgezinnen, voor kinderen uit grotere eenoudergezinnen en/of voor kinderen met een niet-westerse achtergrond.
Toch vormen deze kinderen niet de enige of zelfs maar de voornaamste groepen onder de arme kinderen.
Voor een belangrijk deel gaat het juist om autochtoon-Nederlandse kinderen, respectievelijk kinderen die in tweeoudergezinnen opgroeien en kinderen van wie de ouders betaald werk hebben.
Het armoederisico van deze drie groepen is klein , maar de groepsomvang in de totale bevolking is zo groot dat het aantal armen toch fors uitvalt.

Een laatste conclusie is dat de negatieve effecten van armoede in de kindertijd vooral op korte termijn optreden:
kinderen die in een armoedesituatie verkeren, voelen zich ongelukkig, maken zich zorgen over de thuissituatie en nemen minder deel aan sociale activiteiten.
Voor de langere termijn heeft armoede echter eveneens negatieve gevolgen.
Kinderen die in armoede opgroeien blijven op een lager onderwijsniveau steken en lopen mede daardoor meer risico om als volwassene opnieuw in armoede te verkeren.

LINK:
http://www.scp.nl/dsresource?objectid=571e98da-e902-48db-a402-e559eda2383f&type=org

TREFWOORDEN: Armoede
Kinderen
Jongeren

zaterdag, mei 06, 2017

This is the first day of the rest of your life