woensdag, februari 28, 2018

Standpunten politieke partijen over armoede 2018 Rotterdam verkiezingen

PVDA LIJST 2

De PvdA heeft vertrouwen in alle Rotterdammers. En terecht toch? We hebben Rotterdam samen gemaakt tot wat het nu is: een prachtige stad om te wonen, te werken, te sporten en te ontspannen. Wereldwijd worden we geprezen om onze economie, onze architectuur en onze gastvrijheid. En toch willen we pleiten voor verandering. Want niet iedere Rotterdammer profiteert van die fantastische stad van ons. Er dreigt een stad van twee snelheden: de stad van de Rotterdammers met het beste onderwijs, de beste woningen, de beste banen en de beste zorg en de stad van Rotterdammers voor wie dat allemaal niet weggelegd is.

Platform armoedebestrijding

Armoede en schulden zijn grote problemen. Er zijn veel instanties die hier wat aan doen maar die werken soms totaal langs elkaar heen. Alle partijen die zich met schulden bezig houden, komen in Platform Armoedebestrijding met elkaar tot goede oplossingen. Rotterdammers moeten de weg weten te vinden naar de juiste hulp. De PvdA staat pal voor de bijstand als vangnet.

Kinderarmoede de stad uit! In Rotterdam leeft één op de vier kinderen in armoede. Dat is onacceptabel. We komen met een aanvalsplan op kinderarmoede. We gaan bijvoorbeeld het kindtegoed verruimen en bieden samen met scholen een maaltijdprogramma aan aan kinderen voor wie dat thuis niet weggelegd is.

Vrijwilligerswerk waarderen

Vrijwilligers zijn het cement van de stad. Dit werk mag meer waardering krijgen. We komen met een pakket aan maatregelen om vrijwilligers te ontlasten. Denk aan gratis parkeren of de Rotterdampas.

Werkende Re-integratie

We bestrijden niet de werklozen maar de werkloosheid. We zetten de aanbevelingen van de ombudsman om in actie, zodat we mensen helpen in plaats van in de hoek te zetten. Werk hoort te lonen met salaris. Het zonder loon verplicht papier prikken moet zo snel mogelijk stoppen.

Redelijke vrijwillige ouderbijdrage

Een te hoge ouderbijdrage mag geen drempel zijn dat je niet het beste uit je onderwijs haalt. We gaan met de scholen in gesprek om een Rotterdamse richtlijn te maken met betaalbare ouderbijdrages. Ook gaan we iedereen in de bijstand met kinderen in schoolgaande leeftijd 35 euro per kind per jaar geven ter compensatie van de ouderbijdrage.

Kunst en sport voor alle kinderen

Iedere jonge Rotterdammer moet kunnen sporten en in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Daarmee ontwikkel je kinderen tot breed geschoolde burgers. We willen meer bekendheid en geld voor organisaties die daar aan werken. Denk aan het jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds, maar bijvoorbeeld ook de SKVR. Ook andere, kleinere organisaties die werken aan dit doel, verdienen onze steun.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

D66 LIJST 3

Zonder schuld
een stad zonder armoede in 2040

Eén op de vijf Rotterdammers leeft in armoede, verreweg het hoogste aantal van Nederland. Armoede is vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, maar gaat gepaard met veel leed. 31.000 kinderen - maar liefst een kwart van de Rotterdamse kinderen - groeien in onze stad op in een gezin dat in armoede leeft. We pleiten bij de wetgever voor een eenvoudiger persoonlijk faillissement zodat de schuldeisers meer risico lopen. 27.000 Rotterdammers kampen met problematische schulden die alleen maar verder oplopen. Armoedebestrijding moet topprioriteit krijgen.

Deltaplan schulden

Schuldenproblematiek is een van de grote veroorzakers van achterstand en armoede. Om de schuldenepidemie het hoofd te bieden stellen we een Deltaplan Schulden op. In dit plan dragen alle betrokken partijen, waaronder schuldeisers en incassobureaus, er verantwoordelijkheid voor te zorgen dat schulden moeilijker ontstaan en dat het aflossen gemakkelijker wordt. Vaak onderschatten mensen, en dan vooral jongeren, de gevolgen van het aangaan van schulden. Voorlichting en een preventieprogramma helpen dan ook hen hier bewuster van te maken. Er zal sneller worden ingegrepen en problematische betalingsachterstanden worden onderling door coöperaties, gemeente, welzijnswerk en zorgverzekeringen gedeeld en zij bieden hulp. De schuldhulpverlening zal ook bij schulden onder de 10.000 euro al in actie moeten komen en er is speciale aandacht voor dak- en thuislozen om ze een kans te geven hun leven weer op te bouwen. Bij ernstige gevallen, waarin de maatschappelijke kosten die van de schuld overstijgen, kan de gemeente de schuld opkopen. We stimuleren welzijnsorganisaties om een (buddy)systeem met vrijwilligers op te zetten voor administratieve hulp of om gebruik te maken van initiatieven zoals de formulierenbrigade van Humanitas.

Bekendheid inkomensondersteuning

Een groot deel van de Rotterdammers dat recht heeft op inkomensondersteuning maakt hier geen gebruik van. Dit komt voort uit een gebrek aan kennis of het onvermogen om dit aan te vragen. De vraagwijzer - een gemeenteloket waar hulp geboden wordt - zal mensen op de verschillende regelingen wijzen en hen helpen aanvragen in te dienen.

Gebruik jeugdtegoeden vergroten

Kinderen uit arme gezinnen kunnen aanspraak maken op 275,- euro tot 400,- euro budget voor op hun Rotterdampas, waarmee ze onder andere een fiets, maar ook school- en sportspullen kunnen aanschaffen. Dankzij D66 is dit budget verhoogd en de verdeling specifieker aangepast aan de behoeften van verschillende leeftijdsgroepen, zoals jonge kinderen en jongeren. Een deel van de ouders maakt helaas nog geen aanspraak op het jeugdtegoed voor hun kroost. D66 wil dat er een uitgebreide campagne wordt gevoerd om te zorgen dat alle kinderen die hier recht op hebben, er ook gebruik van maken. Daarnaast zullen medewerkers van de wijkteams en de vraagwijzers vaker hierop mogen wijzen. Tot slot moet een aantal deelnemende winkels verder groeien.

Frontlijn aanpak voor probleemgezinnen

Rotterdam kent duizenden ‘multi-probleemgezinnen’, gezinnen waar verschillende sociale problemen tegelijk aan de orde zijn. Niet iedere welzijnswerker is ertoe in staat om dergelijke gezinnen goed te helpen. Vaak is er brede kennis nodig, evenals het vermogen om stevig door te pakken, om zo alle linies te doorbreken van de verschillende overheidsdiensten en maatschappelijke partners. Bureau Frontlijn heeft in Rotterdam goede resultaten laten zien. We zorgen dat er per gezin één hulpverlener de regie heeft en snel en effectief beslissingen kan nemen die overeenkomt met de Frontlijnaanpak.

Bestrijding van psychosociale problemen bij armoede

Mensen die in armoede leven of met schulden kampen, ervaren veel stress, stigmatisering en psychosociale problemen. We leren van de pilots ‘mobility mentoring’, die deze verlamming beogen tegen te gaan, en maken deze werkwijze onderdeel van de aanpak. We geven ambtenaren, in het bijzonder bij de dienst Werk en Inkomen, trainingen om deze problematiek te herkennen. Ook trainen we hen erin mensen door te verwijzen naar psychosociale hulp als onderdeel van de armoedebestrijding. Bij het welzijnswerk moet deze doorverwijzing ook makkelijker worden.

Expertisecentrum armoede

Het bestrijden van armoede heeft hoge prioriteit om kansen te kunnen bieden aan alle Rotterdammers. Armoede is een hardnekkig vraagstuk zonder eenvoudige oplossingen. We richten, samen met de sociale partners, een centrum op dat kennis en expertise op het gebied van armoede bij elkaar brengt. Dit is een onafhankelijk instituut met gezag. Ze geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies en zijn bij het opstellen van beleid op het gebied van armoedebestrijding altijd nauw betrokken.

Initiatieven voor armoedebestrijding

Met ‘Citylab010’ heeft D66 het mogelijk gemaakt voor Rotterdammers om op negen verschillende onderwerpen, waaronder economie, cultuur en duurzaamheid, plannen in te dienen en zo maatschappelijke innovatie te stimuleren. Op het gebied van armoedebestrijding is die mogelijkheid er nog niet. Wij breiden het aantal onderwerpen uit, zodat initiatiefrijke Rotterdammers volop kunnen bijdragen aan het voorkomen en tegengaan van armoede. Op het gebied van werkgelegenheid verruimen we de mogelijkheden voor aanvragen, zodat initiatiefnemers ook op gebied van re-integratie op de arbeidsmarkt innovatieve ideeën kunnen uitproberen.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

SP LIJST 4

Armoede is een groot probleem in Rotterdam. De belangrijkste beslissingen over inkomen worden genomen in de Tweede Kamer. Maar Rotterdam kan wel zorgen dat de gevolgen voor Rotterdammers minder ernstig zijn. De SP heeft genoeg goede ideeën om na jarenlang beleid om mensen met geldproblemen weg te jagen, eindelijk aan echte armoede-bestrijding te beginnen. Hulp om van schulden af te komen verdient een keiharde aanpak. Dat betekent een aanpak die wérkt. Dichtbij, toegankelijk, en door ook te kijken naar schuldeisers, inclusief de overheid, die het alleen maar erger maken. Sociale uitsluiting door armoede is een dagelijks feit voor veel Rotterdammers en dat pakken wij aan met alle mogelijke middelen.

Hoe krijg je mensen zonder werk weer aan de slag? Niet door ze te straffen voor het feit dat er te weinig werk is. Wel door maatwerk en door ze te stimuleren. Ook Rotterdammers met een beperking kopen hun overhemd met opgestroopte mouwen. De gemeente moet er daarom alles aan doen om hen te helpen aan een baan met of zonder beschutte werkomgeving. Het beleid van de gemeente gaat voortaan uit van een open houding in plaats van wantrouwen en vanuit het besef dat eigen kracht en zelfredzaamheid nogal eens wordt overschat.

Inkomen en armoedebestrijding

Het huidige minimumloon en bijstandsnorm zijn veel te laag om goed van te kunnen rondkomen. We pleiten samen met andere gemeenten bij het Rijk voor een verhoging van de koopkracht. De gemeente compenseert het verlies aan koopkracht voor mensen met de laagste inkomens dat ontstaat door nieuwe kabinetsmaatregelen, vanuit de bijzondere bijstand en door kwijtschelding van lokale lasten en gemeentelijke tarieven voor deze groep.
• Het geld dat het rijk naar de gemeente stuurt om de koopkracht van minima te verbeteren gaan we uitsluitend daarvoor gebruiken.
• We maken de gemeentelijke belastingen en heffingen eerlijker: we schaffen de afvalstoffenheffing af voor Rotterdammers met lage inkomens en het rioolrecht wordt afhankelijk van de waarde van het huis. Rotterdamse huishoudens met een huurhuis of koophuis tot 280.000 euro gaan daardoor minder betalen; mensen met een duur koophuis en grote bedrijven gaan meer betalen.
• Naast Opzoomer Mee en Bewonersidee geven we minima de ruimte voor eigen initiatieven op het gebied van leefbaarheid en armoedebestrijding; al dan niet in samenwerkingsverband: klusploegen, LETS-winkels, voedselhulp, kledingbanken en dergelijke. De gemeente helpt met het regelen van geschikte locaties voor deze initiatieven.
• Er komt een kennis- en adviescentrum voor armoedebestrijding en schulden. Dit centrum zorgt voor info over inkomensondersteuning. De bureaucratie wordt aangepakt. In alle gebieden komen actieve armoedeplatforms om een beweging op gang te brengen van preventie, vroegsignalering en aanpakken.
• Toekenning van armoedevoorzieningen moet zoveel mogelijk automatisch gebeuren, en als dat niet kan met zo min mogelijk bureaucratie en rompslomp. De welzijnsorganisaties, die mensen helpen hun weg te vinden in de bureaucratie, breiden we uit. 14010 moet veel beter worden. Mensen die in een uitkering zitten kunnen opgeleid worden tot professionals in vaste loondienst. Voedselbanken mogen geen wachtlijsten hebben. De gemeente moet gaan samenwerken met alle voedselbanken in Rotterdam, niet alleen de ‘officiële’. We helpen de voedselbanken met het vergaren van spullen voor de pakketten. We zorgen voor extraatjes als Piekfijn waardebonnen in de voedselpakketten.
• De grens voor bijzondere bijstand wordt verhoogd naar 120 procent van het minimumloon. Chronisch zieken en gehandicapten raken door landelijk beleid allerlei financiële voordelen kwijt. De gemeente gaat dit ruimhartig compenseren. We zorgen voor een goedkope en goede collectieve ziektekostenverzekering voor minima.
• Ouderen op bijstandsniveau geven we een toeslag tot 120 procent minimumloon.
• Ouderen met een zogenaamd AOW-gat sporen we op en helpen we aan een aanvullende uitkering. Ook voor allochtonen met aow gat, voor alle ouderen een waardige oude dag.
• Fatsoenlijke regelingen kunnen overlevingsfraude om de meest primaire levensbehoeften te bekostigen voorkomen. Wanneer overlevingsfraude geconstateerd wordt moet er gekeken worden hoe de gemeente kan helpen voorkomen dat dit probleem zich herhaalt. Grote fraude pakken we daarentegen hard aan. Wat we binnenhalen met de fraudebestrijding zetten we in voor de armoedebestrijding.
• Te veel Rotterdamse kinderen groeien in armoede op. We doen alles om dat te voorkomen. We subsidiëren vakantieprojecten voor kinderen van de minima, zodat zij er één keer per jaar op uit kunnen.
• Via de jeugdgezondheidszorg kan armoede onder kinderen gesignaleerd worden en kunnen mensen gewezen worden op regelingen.
• Basisscholen gaan minstens drie dagen per week een gezonde warme lunch verstrekken.
• We zorgen dat er altijd voldoende middelen zijn in het Fonds Bijzondere Noden, het Jeugdsport- en Cultuurfonds en bij stichting Meedoen. Minima en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis gebruik maken van het openbaar vervoer binnen Rotterdam.
• Een internetabonnement wordt toegevoegd aan de mogelijkheden in de bijzondere bijstand.
• De bieb wordt voor alle minima gratis.
• De langdurigheidstoeslag van 500 euro wordt opnieuw ingevoerd.
• De individuele inkomenstoeslag van 50 euro per jaar voor een alleenstaande moet verhoogd worden naar 300 euro, voor een gezin wordt dit 800 euro.
• We voeren een vergoeding in voor chronisch zieke mensen met een inkomen van 110 procent van de bijstandsnorm van 300 euro en een tegemoetkoming voor de aanvullende verzekering van 13.50 per maand.
Schuldhulpverlening

Schulden zijn hét grote probleem voor veel Rotterdammers. De gemeente gaat daarom extra investeren om te zorgen dat de schuldhulpverlening weer toegankelijk en effectief wordt. We gaan aan échte schuldhulpverlening doen, met als ideaal een schone lei aan het einde van de rit.
• Structureel budgetbeheer passen we, op vrijwillige basis, toe bij speciale doelgroepen en zo veel mogelijk op basis van maatwerk. Daarbij automatiseren we het betalen van vaste lasten en het doorvoeren van bijvoorbeeld huurverhogingen.
• In elke wijk moet budgetvoorlichting en schuldhulp aanwezig zijn. We organiseren schuldhulp op deze manier dichtbij de mensen waar het om gaat. We zorgen voor veel meer ondersteuning om financieel op orde te komen, via het maatschappelijk werk en andere instanties. Dat kan onder meer bereikt worden door gebruik te maken van vrijwilligers en professionals. Voor jongeren komt er de mogelijkheid om hun schulden op te laten kopen door de gemeente, en dan via een traject op maat de schulden af te lossen.
• In Rotterdam worden wekelijks vele gezinnen afgesloten van nutsvoorzieningen of uit hun huis gezet. We gaan dit uit alle macht voorkomen. We gaan door met het Meldpunt Preventie Huisuitzettingen en verbeteren het. Woningbouwcorporaties, energieleveranciers en Evides moeten veel sneller dan nu een betalingsachterstand melden.
• De NVVK-regeling moet flexibeler ingezet kunnen worden en de looptijd moet verlengd kunnen worden tot vijf jaar. Zo houden mensen met schulden genoeg over om van te leven en maken ze minder snel nieuwe schulden.
• Inkomenverbredende maatregelen voor mensen met schulden dienen verruimd te worden. Zo dient men tijdens de schuldhulpverlening van het vrij te laten bedrag uit te gaan en niet van de beslagvrije voet.
• De (lokale) overheid veroorzaakt ook schulden, door zich niet te houden aan de beslagvrije voet, door CJIB-boetes en door mensen één of meerdere maanden te korten op hun uitkering. Dit gaan we bestrijden.
• Rotterdam gaat voor de komende vier jaar een schuldenombudsman aanstellen. Deze krijgt als taak om de afhankelijkheidspositie van de schuldenaren te versterken. De schuldenombudsman rapporteert rechtstreeks aan de gemeenteraad bij misstanden.
• De gemeente verstrekt een keurmerk aan kredietverstrekkers als zij goed meewerken. Daarmee kunnen zij laten zien een bonafide bedrijf te zijn. Bij wangedrag trekt de gemeente het keurmerk weer in. Overheidsdiensten en deurwaarders die door onbehoorlijke boetes en incassokosten de schulden groter maken worden actief aangepakt. De gemeente blijft lobbyen voor betere wetgeving waardoor het minder makkelijk wordt om schulden te maken en incassobureaus en deurwaarders de schuld niet op kunnen drijven door extra kosten. We werken hierbij samen met deze beroepsgroepen.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

CDA LIJST 6

3.6 Armoede en schulden

Teveel Rotterdammers hebben te kampen met armoede en problematische schulden. Armoede speelt niet alleen bij mensen met een uitkering of bij gepensioneerden, maar ook bij werkenden met een laag inkomen. Aan het werk gaan/blijven moet blijven lonen. Wanneer iemand schulden heeft, dan heeft dit direct gevolgen voor andere levensgebieden. Als de rekeningen zich opstapelen gaan mensen bij de dag leven en verdwijnt het langetermijnperspectief. De ervaring leert dat veel Rotterdammers die bij de gemeente aankloppen voor zorg ook schulden hebben. Weer gezond worden of werk vinden is logischerwijs van minder groot belang dan een warme maaltijd voor de kinderen. Een integrale aanpak vanaf het eerste moment is dan ook essentieel.

Door de schulden wordt een groot deel van het besteedbaar inkomen gebruikt voor aflossingen en rente. Rotterdammers komen zo in de knel. Het armoedebeleid in Rotterdam moet enerzijds ruimhartig zijn zodat mensen waardig kunnen leven. Anderzijds moet er sprake zijn van activerend armoedebeleid, zodat de bijstand een vangnet blijft. Het verdienen van een eigen boterham blijft altijd het uitgangspunt. Naast een inkomen zorgt werk immers voor eigenwaarde en voor contact met collega’s in een sociale omgeving.

De afgelopen jaren zijn er positieve stappen gezet in het voorkomen van schulden. Juist op het gebied van het voorkomen van armoede en schulden kan nog veel winst worden geboekt. Zonder twijfel moet dit een speerpunt zijn in een volgend college.
• Inzetten op preventie is van groot belang. Er moet al op jonge leeftijd worden begonnen met financiële educatie. Hiertoe dienen afspraken met het onderwijs gemaakt te worden.
• De gemeente doet een grote investering om schulden in een vroeg stadium op te sporen. Naast de uitbreiding van de samenwerking met woningcorporaties, energiebedrijven en banken wordt nazorg geïntensiveerd en een aanpak opgezet om het weer terugvallen in schulden te voorkomen.
• De deskundigheid in de wijkteams over schulden wordt vergroot. Er wordt bovendien actief gecommuniceerd dat Rotterdammers met beginnende schulden zo snel mogelijk voor informatie en hulp terecht kunnen bij de Vraagwijzer in het gebied.
• Er komt ruimte voor individuele begeleiding bij schuldenproblematiek naast de huidige groepsaanpak. Ook ziet het CDA hier een belangrijke rol weggelegd voor goed opgeleide (gepensioneerde) vrijwilligers, bijvoorbeeld van Samen010.
• Basisbudgetbeheer wordt grootschalig ingevoerd. De gemeente betaalt voor Rotterdammers met schulden de huur, energielasten en zorgverzekering en trekt dat af van de uitkering. Hierdoor lopen schulden niet op en worden uithuisplaatsingen voorkomen.
• Het armoedebudget voor wijkteams dat door het CDA is geïntroduceerd, wordt voortgezet. De hoogte van het budget wordt aangepast aan het reële gebruik van de wijkteams in de gebieden.
• Leenbijstand wordt gestopt. Aanvragen in het kader van de bijzondere bijstand worden een gift en hoeven niet te worden terugbetaald aan de hand van een lening. Dit maakt de armoede enkel nog maar groter.
• Er is momenteel sprake van een splitsing in de hoogte van het kindtegoed tussen jonge en oudere kinderen. Kinderen onder de 12 krijgen een lager jeugdtegoed dan oudere kinderen. Deze splitsing wordt ongedaan gemaakt en het kindtegoed wordt €400 (het bedrag dat nu uitgekeerd wordt aan kinderen van 12 tot 17 jaar).
• De verhoging van het AOW-tegoed (zomerakkoord 2017) naar €375 blijft ook na 2018 van kracht. Kinderen en ouderen hebben geen invloed op hun inkomen. Er is dus geen sprake van een prikkel naar werk. Het is bovendien verstandig zekerheid te bieden en het bedrag niet te frequent aan te passen.
• De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt verruimd. De huidige regeling voor een inkomenstoeslag wordt geschrapt en het beschikbare geld wordt toegevoegd aan de kwijtscheldingsregeling, die ook gebruikt kan worden door werkende armen.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

NIDA ROTTERDAM LIJST 7

Welvaart in Rotterdam

Ruimhartig armoedebeleid met bijzondere aandacht voor schuldenproblematiek

Toegankelijke schuldhulp: vroegtijdige ondersteuning betekent makkelijker en eerder schuldenvrij. Te veel jongeren geraken in schulden door te gemakkelijk geld te lenen en dit vaak ook nog eens te vergokken. Bewustwordingscampagnes zijn nodig om dit te ontmoedigen. Investering in duurzame sociale woningen is nodig om de energierekening van al die huishoudens die krap bij kas zitten te verlagen. Aandacht voor de behoefte van voedselbanken. Toegankelijkheid van sport en cultuur waarborgen voor huishoudens met beperkt budget.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

GROENLINKS LIJST 8

1.2.3 Een stevig vangnet

Vertrouw Rotterdammers: GroenLinks wil dat Rotterdammers met een bijstandsuitkering of andere hulpvraag worden behandeld vanuit klantvriendelijkheid, hulpvaardigheid en vertrouwen.

Ruimhartig bijstandsbeleid: De gemeente richt het bijstandsbeleid zo ruimhartig mogelijk in. Ook als experimenten een zekere bestuurlijke ongehoorzaamheid ten opzichte van het Rijk vragen.

Bijstand zonder bureaucratie: De verplichte wachttijd van vier weken schaffen we af net als drempels die het recht op uitkering inperken. Wie uitstroomt kan zijn uitkering pauzeren zodat het aanmeldproces niet opnieuw doorlopen hoeft te worden. Rotterdam doet voorstellen aan het rijk voor aanpassing van het bijstandsbeleid aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Geen repressie maar meedoen: WerkLoont, het programma waarin een deel van de Rotterdammers met een uitkering een dag per week de straten veegt, wordt afgeschaft. Re-integratietrajecten mogen geen andere banen verdringen en worden getoetst op duidelijke leerdoelen.

Geen verplichte tegenprestatie: We stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zich te ontwikkelen door bezigheden buitenshuis. Dit stellen we echter niet verplicht.

Compensatie mantelzorg en kostendelersnorm: Wie mantelzorg verleent, wordt vrijgesteld van sollicitatieplicht. De korting door de kostendelersnorm wordt volledig gecompenseerd.

Terughoudend boetebeleid: Rotterdam probeert boetes en maatregelen zoveel mogelijk te voorkomen en zo laag mogelijk te houden. Daarbij houden we rekening met de aanwezigheid van kinderen in een gezin.

1.3 ARMOEDE EN SCHULDHULPVERLENING

1.3.1 Meedoen in Rotterdam Armoedebestrijding heeft prioriteit: Rotterdam maakt van voorkomen en terugdringen van armoede een topprioriteit. Armoede is de verantwoordelijkheid van de hele samenleving. Samen voorkomen we dat armoede generaties lang wordt door gegeven.

Kwijtschelding gemeentelijke lasten: Rotterdammers die minder dan 120% van het minimumloon verdienen wordt 100% van de gemeentelijke lasten kwijtgescholden.

Individuele inkomenstoeslag omhoog: Rotterdammers die minder dan 120% van het minimumloon verdienen komen in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. De toeslag wordt opgehoogd.

Extra ondersteuning vrij besteedbaar: Rotterdam overtuigt het rijk dat AOW- en jeugdtegoed weer in geld moeten worden uitgekeerd. Tot die tijd breiden we het aantal winkels, dat het tegoed accepteert, flink uit. Voorwaarden passen we soepel toe.

Meer geld voor noodgevallen: Het maatwerkbudget voor incidentele noodgevallen voor wijkteams wordt ook toegankelijk voor vraagwijzers en welzijnsorganisaties. De gemeentelijke bijdrage aan het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam gaat omhoog.

Bijzondere bijstand is een gift: De bijzondere bijstand wordt weer een gift. Bij bijzondere bijstand voor vervanging van een elektrisch apparaat wordt voor het zuinigste apparaat gekozen.

Sport en cultuur voor kinderen inarmoede: Rotterdam participeert in het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Zo kunnen kinderen die in armoede opgroeien sporten en zich cultureel ontplooien. Aanmeldprocedures maken we simpeler. Alle Rotterdamse kinderen leren op de basisschool zwemmen. De Rotterdampas wordt gratis voor minima en de gemeente blijft Jeugdvakantieland steunen.

1.3.2 Erger voorkomen

Minima praktisch ondersteunen: De minima-makelaar helpt Rotterdammers die in armoede leven of die hun inkomen plotseling sterk zien dalen. Dat gebeurt door enerzijds te helpen uitgaven te beperken, bijvoorbeeld door goedkopere woonruimte te zoeken. Anderzijds worden zij geholpen door de weg naar mogelijkheden en regelingen te wijzen.

Armoedeplatforms stimuleren: De gemeente stimuleert en faciliteert de oprichting van armoedeplatforms in alle stadsdelen. Initiatieven als de voedselbank en de kledingbank werken er samen met gemeentediensten, signaleren problemen en wisselen goede ervaringen uit.

Meer hulp bij betalingsproblemen: Wie betalingsproblemen heeft, krijgt in Rotterdam een hulpaanbod voor problemen escaleren. Bij huwelijk, scheiding en overlijden geeft de gemeente standaard voorlichting over financiële gevolgen en regelingen om die te verzachten.

Voorkomen van dakloosheid: Huisuitzettingen voorkomen we voor alle Rotterdammers, niet alleen voor gezinnen en mensen met psychische problemen. Door integrale aanpak van achterliggende problemen en snelle schuldhulpverlening investeert de stad in preventie van dakloosheid.

Schuldproblemen: De gemeente gaat over op ‘sociaal incasseren’ om het ontstaan van schulden te voorkomen. Er komt actief beleid om andere Rotterdamse instellingen en bedrijven voor deze aanpak te werven.

1.3.3 Problemen oplossen

Individuele begeleiding bij schulden: Wie de gemeente hulp vraagt bij het aanpakken van schulden krijgt individuele begeleiding. We willen de stress die gepaard gaat met schulden en armoede structureel wegnemen. Daarvoor gebruiken we technieken zoals mobility mentoring, een innovatieve aanpak van de problematiek achter schulden. Hulpverleners zijn alert op het herkennen van GGZ-problematiek en andere beperkingen.

Betere schuldhulpverlening: De capaciteit van de schuldhulpverlening wordt vergroot, drempels worden zoveel mogelijk weg genomen en het aanmeldproces eenvoudiger. Rotterdam start een proef met het opkopen van schulden.

Economische zelfstandigheid vergroten: In de eigen organisatie heft de gemeente de loonkloof tussen mannen en vrouwen op. Rotterdam versterkt door gericht beleid de economische zelfstandigheid van vrouwen.

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

CHRISTENUNIE-SGP LIJST 9

3.9 Sociale Zekerheid

Ondanks dat we in één van de rijkste landen ter wereld leven, lukt het niet iedereen om het hoofd boven water te houden. Vaak komt dit doordat er geen geschikte baan gevonden kan worden of de afstand tot de arbeidsmarkt simpelweg te groot is. Hierdoor dreigen mensen onder het bestaansminimum te komen en buiten de boot te vallen. De ChristenUnie-SGP wil vanuit een Bijbelse naastenliefde staan voor de bescherming van zwakkeren in de samenleving. Rotterdammers die onvoldoende inkomen hebben of in moeilijke omstandigheden verkeren verdienen een goed sociaal vangnet.

Een goed sociaal vangnet moet passende ondersteuning bieden, maar vooral ook gericht zijn op helpen van mensen om hun eigen verantwoordelijkheid weer op te pakken. De ChristenUnie-SGP wil daarom een sociale zekerheid waarin mensen weer aan hun perspectief kunnen werken. Wij zetten ons daarom in voor een positief bijstandsbeleid dat ruimte biedt aan experimenten met sociale coöperaties, en vormen van regelarme bijstand.

Het leren oppakken van de eigen verantwoordelijkheid en werken aan perspectief is erg belangrijk, want Rotterdam kent relatief gezien het grootste bijstandsbestand van Nederland. Ruim veertien procent van de beroepsbevolking ontvangt een uitkering. Op de lange termijn is dat financieel gezien niet meer houdbaar. Wij willen daarom een voorzetting van de verplichte tegenprestatie, want dit vergroot de vaardigheden van mensen, geeft een dagritme en vergroot het gevoel van eigenwaarde. Daarnaast wordt het programma Werk Loont en extra handhaving op de rechtmatigheid van bijstandsuitkeringen voortgezet vanwege de bewezen effectiviteit.

Een voortzetting van de huidige programma‟s betekent echter niet een ongewijzigde voorzetting. Het kan immers socialer en mensgerichter in Rotterdam. De Rotterdammer en zijn hulpvraag moet meer centraal komen door een actief en klantvriendelijk gemeentelijk beleid dat gebaseerd is op vertrouwen. Voor personen die actief zijn als mantelzorger moet de sollicitatieplicht worden opgeschort. Voor de ChristenUnie-SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk moeten als even nuttige maatschappelijke bijdragen worden gestimuleerd en gewaardeerd. Daarnaast mag het boetebeleid socialer worden ingevuld aan de hand van de principes van sociaal incasseren.

Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, of dat nou betaald, of via vrijwilligerswerk is. De gemeente geeft hierin zelf het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven hetzelfde te doen. Misbruik van „ ‘gratis werk’ (zoals werkervaringsplaatsen) dat ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen moet worden aangepakt.

Wij willen daarom:
• Een ruimhartig sociaal vangnet dat Rotterdammers leert om de eigen verantwoordelijkheid te pakken.
• Een tegenprestatie bij gemeentelijke hulp. Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen. Bij weigering kan dit gevolgen hebben voor de uitkering.
• Actief en klantvriendelijk beleid dat vertrouwen in de Rotterdammer centraal stelt.
• De sollicitatieplicht voor mantelzorgers en alleenstaanden met kinderen afschaffen.
• De principes van sociaal incasseren als basis voor het boetebeleid van de invordering van uitkeringen.
• Een lokaal experiment met regelarme bijstand binnen de grenzen van de wet.
• Maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten, bijvoorbeeld door het mogelijk te maken een eigen bedrijfje of onderneming te starten met behoud van uitkering.
• Extra inzet om mensen met psychische klachten aan het (vrijwilligers)werk te krijgen.
• Meer ruimte voor omscholing van mensen in bijstand, om de mismatch tussen de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen.
• Verantwoordelijkheid van gemeente en bedrijfsleven voor voldoende participatiebanen en beschutte werkplekken.
• Beloning van ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratie-trajecten (leerwerktrajecten).
3.10 Armoedebestrijding

In onze stad is armoede een groot probleem. Zo leeft ruim één op de vier kinderen in armoede. Veelzeggend is dat veertig procent van deze kinderen werkende ouders heeft. Armoede leidt tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties, een slechtere gezondheid en veel stress. Dit is niet alleen dramatisch voor mensen zelf, maar leidt ook tot hoge maatschappelijke kosten. De ChristenUnie-SGP ziet armoedebestrijding daarom als een belangrijke taak van de gemeente en wil een ruimhartig armoedebeleid om de oorzaken en gevolgen van armoede te bestrijden.

De kaalslag in de afgelopen jaren op de gelden voor armoedebestrijding is gelukkig grotendeels teruggedraaid in het door ons gesloten Zomerakkoord, dat onder andere 13,5 miljoen euro extra regelde voor de bestrijding van armoede. Hierdoor werden onder meer het AOW-tegoed, Jeugdtegoed en de individuele inkomenstoeslag verhoogd. Daarnaast kwam er een regeling voor niet-verplichte schoolbijdragen (denk aan schoolreisjes) en kwam er een einde aan de stijging van de eigen bijdrage van minima op de afvalstoffenheffing.

In de volgende raadsperiode wil de ChristenUnie-SGP de maatregelen uit het Zomerakkoord bestendigen. Daarnaast moet de afvalstoffenheffing voor lage inkomens weer volledig worden kwijtgescholden. Verder moeten de door ons geïnitieerde uitrol van armoedeplatforms over de stad worden gestimuleerd, om te gaan dienen als middel voor een effectievere armoedebestrijding. Op deze wijze wordt de kracht van de Rotterdamse samenleving ingezet voor armoedebestrijding. Ervaringsdeskundigen moeten hier een belangrijke rol in spelen.

Wij willen daarom:
• Een ruimhartig armoedebeleid door de voorgestelde maatregelen in het Zomerakkoord te continueren.
• Volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor minima.
• Verdere uitrol van armoedeplatforms om de armoede effectief te bestrijden.
• De herintroductie van een Rotterdamse armoedemonitor. Deze monitor voorziet de gemeenteraad van cruciale informatie.
• Een heldere website waar overzichtelijke alle regelingen voor lage inkomens worden gepresenteerd. Daarnaast is er één aanvraagprocedure/formulier zodat in één keer duidelijk wordt op welke regelingen aanspraak gemaakt kan worden.
3.11 Schuldenproblematiek

De schuldenproblematiek in de stad is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat ruim 50.000 huishoudens te kampen hebben met schuldproblemen. Meer dan de helft van deze groep huishoudens (27.000) zit zelfs zover in de schulden dat aflossen geen optie meer is. Zij hebben problematische schulden.

Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. Hierdoor stapelen de schulden zich snel op en worden problemen als onoplosbaar ervaren. De ChristenUnie-SGP wil hoop en perspectief bieden voor deze groep mensen en vindt het daarom van groot belang dat er een snelle en toegankelijke gemeentelijke schuldhulpverlening is. Hierin moet de nadruk liggen op een outreachende en persoonlijke benadering. Met het Zomerakkoord regelden we hiervoor 2 miljoen euro extra. Wij willen dat de Kredietbank in de komende jaren hiermee doorgaat.

De wachttijden voor het hulptraject moeten zoveel mogelijk worden beperkt en als een schuldhulptraject start moeten schuldeisers zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Om een eventuele wachttijd te benutten moet bij het bij de eerste melding gebruikelijk zijn ook andere beschikbare partners in te schakelen. Vrijwilligersorganisaties moeten hierbij ook op steun van de gemeente kunnen rekenen. Dat kan zijn financieel, maar ook in praktische zin, in de aansturing of in kennisoverdracht. En hoewel wij het liefst een samenleving zouden zien waarin voedselbanken niet nodig zijn, zijn wij dankbaar voor het kostbare werk dat zij doen. Ook zij mogen op onze steun rekenen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een locatie of vervoersmiddel.

Tegelijkertijd is voorkomen nog altijd beter dan genezen, en moet er volop ingezet worden op preventie en vroegtijdige signalering. Dit betekent dat de gemeente afspraken maakt met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en de eigen afdeling gemeentelijke belastingen om betalingsachterstanden tijdig te melden. Daarnaast moet er aandacht zijn voor gedragsverandering door doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer.

Tot slot vindt de ChristenUnie-SGP de eigen gemeentelijke opstelling als schuldeiser belangrijk. Wij dienden daarom in het afgelopen jaar de initiatiefnota ‘Heel Rotterdam gaat Sociaal Incasseren’ in. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente doorgaat op de ingeslagen weg van sociaal incasseren.

Wij willen daarom:
• Een toegankelijke en snelle schuldhulpverlening, die een outreachende en persoonlijke benadering hanteert.
• Uitrol van het werken met de evidence-based methode van Mobility Mentoring.
• Structureel extra geld vrijmaken voor de aanpak van de schuldenproblematiek in Rotterdam.
• Dat iemand na aanmelding binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kan.
• Wachttijden benutten, bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te geven, maar ook actief samen te werken met partners als Schuldhulpmaatje, maatschappelijk werk, de Voedselbank of de diaconie.
• Bij dakloosheid door huurschuld werken aan een gezamenlijke oplossing met woningcorporaties. Corporaties mogen zich niet als preferente schuldeiser opstellen. Gezinnen met kinderen die te maken hebben met (dreigende) dakloosheid komen in aanmerking voor urgentie.
• Doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer.
• Afspraken tussen gemeente, woningcorporaties, energieleveranciers, zorgverzekeraars en belastingdienst over tijdige melding van betalingsachterstanden. Er wordt pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting overgegaan, nadat eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen.
• Dat in sommige gevallen het mogelijk moet zijn om schulden af te lossen door maatschappelijke inzet.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

PARTIJ VOOR DE DIEREN LIJST 10

Volwaardig meedoen voor iedereen

Mensen zijn gelukkiger wanneer zij iets kunnen betekenen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Mensen moeten ongeacht hun achtergrond, beperkingen of leeftijd gestimuleerd worden om hun talenten te ontplooien.
• Armoede wordt onder andere bestreden door goede, tijdige en preventieve schuldhulpverlening en ondersteuning van de voedselbank. Volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt opnieuw ingevoerd voor Rotterdammers met een minimuminkomen of minder.
• De toegang tot het recht wordt vergroot via betere rechtshulp voor mensen met een beperkt inkomen.
• Er komt extra aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede of een taalachterstand hebben.
• Kinderrechten worden nageleefd en de ondersteuning aan kinderen en jongeren vanuit verschillende regelingen sluit goed op elkaar aan.
• De gemeente werkt niet mee aan het uitzetten van kinderen die hier geworteld zijn.
Werk in goede banen leiden

Veel mensen verkeren in onzekerheid en vragen zich af of ze ooit nog wel een baan of een vast contract krijgen. En ze zijn bang dat computers of robots hun plek zullen innemen. De gemeente speelt een grote rol in het zorgen voor passend werk in de maatschappij voor iedereen die dat wil. Dit kan soms ook door vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen wanneer deelname aan de betaalde arbeidsmarkt niet (direct) mogelijk is. Een basisinkomen voor iedereen zal serieus onderzocht moeten worden. Daarmee kunnen we veel werk en activiteiten verrichten die nu blijven liggen, omdat we er geen tijd voor hebben of omdat ze te duur zijn.
• De gemeente faciliteert bij- en herscholing door het aanbieden van stage- en opleidingsplaatsen en het opnieuw inrichten van een goed stelsel van volwasseneneducatie.
• De gemeente bekijkt de mogelijkheden om deel te nemen aan een pilot met het basisinkomen.
• Het wordt voor lokale MKB-ondernemers financieel aantrekkelijk gemaakt om iemand met een bijstandsuitkering in dienst te nemen. De Partij voor de Dieren heeft daar met anderen een budgetneutraal plan voor ontwikkeld.
• De gemeente voert een beleid om ook mensen met een (arbeids-)beperking in dienst te nemen. De kringloopwinkels van Piekfijn blijven in gemeentelijk bezit.
• Sociale werkplaatsen blijven behouden, zodat mensen dicht bij huis betekenisvol werk kunnen doen, op hun eigen niveau en met goede begeleiding.
• Vluchtelingen worden opgevangen op een wijze die hen in staat stelt zo snel mogelijk te integreren. Statushouders worden geholpen bij het vinden van werk.
• De gemeente stimuleert uitkeringsgerechtigden om vrijwilligerswerk, mantelzorg en stages te doen, ook als deze activiteiten niet direct gericht zijn op terugkeer naar de arbeidsmarkt, maar zonder dat het verplicht vrijwilligerswerk wordt. Uitganspunt is de uitkeringsgerechtigde, niet de organisatie die (goedkoop) extra menskracht in wil zetten.
• De gemeente ondersteunt ZZP’ers en startups door hulp bij het vinden van kantoorruimte in bedrijfsverzamelpanden.
• Gezien de hoge jeugdwerkloosheid zet de gemeente in op het begeleiden van starters op de arbeidsmarkt.
• De Rotterdamwet wordt afgeschaft.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

50-PLUS LIJST 12

4. SOCIALE ZEKERHEID ; EEN RECHT EN GEEN GUNST

50PLUS Rotterdam zet in op een respectvolle behandeling van mensen met een bijstandsuitkering want een uitkering is een recht en geen gunst. Wij kiezen ervoor dat bijstandsgerechtigden niet meer verplicht hoeven te schoffelen en geen zinloze grote hoeveelheden sollicitatie moeten schrijven! Wij willen echt maatwerk in de begeleiding van werkzoekenden!

5. AORW ; ALGEMENE OUDERDOMS ROTTERDAMWET

50PLUS Rotterdam zet in op een AORW: de Algemene Ouderdoms Rotterdam-Wet. Iedereen die 65 wordt, drie jaar in Rotterdam woont en bijstand nodig heeft krijgt die uitkering als basisinkomen. zo herstelt Rotterdam iets van de fouten van het landelijke beleid inzake verhoging AOW-leeftijd.

6. ARMOEDE: STOP DE TWEEDELING

50PLUS Rotterdam zet in op het actief bestrijden van armoede onder alle inwoners van Rotterdam. Wij kiezen ervoor minimavoorzieningen aan te bieden aan inwoners met een inkomen tot 120% van het sociale minimum. Zo kunnen ook kinderen uit armere gezinnen gewoon deelnemen aan het sociale en sportieve leven. Ook staat 50PLUS Rotterdam voor een laagdrempelige en niet complexe aanvraag voor schuldhulpverlening. Voedselbanken horen overbodig te worden.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

DENK LIJST 14

DENK Rotterdam staat voor:
• Het afschaffen van de huidige vormgeving van de tegenprestatie in onze stad. DENK Rotterdam ziet bijstand als een recht, niet als iets dat in ruil staat tegenover een activiteit voor de samenleving. Wij laten Rotterdammers daarom niet meer papierprikken voor hun bijstandsuitkering. Er komt een tegenprestatie die gestoeld is op maatwerk, scholing en arbeidsmarktactivering. Wij willen ruimte voor mensen om in een uitkeringssituatie te kunnen bijverdienen met behoud van uitkering.
• Het als keiharde eis stellen dat elke cent die de gemeente besteedt aan bedrijven en organisaties in ruil dient te staan voor concrete arbeidsplaatsen in de stad voor Rotterdammers. De gemeente doet geen zaken met bedrijven die zich bedienen van onnodige flexcontracten en schimmige payroll constructies.
• Het uitbannen van onnodige en onzekere flexcontracten en aanbestedingscontructies bij de gemeente. De gemeente biedt mensen uitzicht op een veilig vast contract. Dat geldt voor IT’ers, maar ook voor schoonmakers.
• Het stoppen van uitbuiting door uitzendbureaus, huisjesmelkers en werkgevers van werknemers uit Midden- en Oost-Europa. We dringen er bij de Rijksoverheid op aan om een vergunningsplicht voor uitzendbureaus die bijdragen aan misstanden in te voeren, zodat louche uitzendbureaus snoeihard kunnen worden aangepakt. We richten meer flexhotels in, naar het voorbeeld van het hotel in Vreewijk, om te zorgen voor goede huisvesting van arbeidsmigranten die buiten de invloed van louche huisjesmelkers blijven. We sluiten akkoorden met maatschappelijke organisaties en vakbonden om uitbuiting te voorkomen.
• Het besteden van meer geld aan het armoedebeleid om de ongelijkheid in onze stad te bestrijden. Geld van het Rijk dat dient ter bestrijding van de armoede mag alleen daarvoor worden aangewend!
• Het verhogen van de individuele inkomenstoeslag voor alleenstaanden en het instellen van een verhoogde toeslag voor gezinnen en mensen die langdurig in een situatie met een laag inkomen verkeren. De toekenning van deze toeslag moet minder rigide zijn.
• Het instellen van sociale boekhouders die mensen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum assisteren bij hun financiële huishouding.
• Het verruimen van de grens voor inkomensondersteuning tot 120 procent van het sociaal minimum.
• De gemeente zoekt de Rotterdammers actiever op om ze in te lichten over de mogelijkheden op het gebied van inkomensondersteuning. DENK staat voor meer centrale coördinatie van het armoedebeleid.
• Meer expertise op het gebied van de preventie van schulden en schuldhulpverlening door het inrichten van een multidisciplinair instituut in samenwerking met onderwijsinstellingen. Schuldhulpverlening moet toegankelijker worden, door middel van de reductie van bureaucratische rompslomp en meer maatwerk voor groepen waarbij de regelgeving nu knelt.
• Het door de gemeente voorkomen, te beginnen bij alle gevallen waarbij de gemeente zélf schuldeiser is, van een opeenstapeling van rekeningen door deurwaarders en incassobureaus. De gemeente stelt zich hiervoor, indien het niet gaat om notoire wanbetalers, zelf op als incassant met maatwerk. Alternatieve omgang met schuldenaars kan bestaan uit het (deels) opkopen van schulden in ruil voor deelname aan een studie of een leerwerk-traject. De gemeente houdt zich te allen tijde aan de beslagvrije voet.
• Malafide incassobureaus worden geweerd uit onze stad en uitgesloten van gemeentelijke opdrachten.
• Het stoppen van de uitvoering van de Rotterdamwet. In plaats van het ruimtelijk verschuiven van Rotterdammers met sociaaleconomische achterstanden, kiest DENK Rotterdam ondubbelzinnig voor het verbeteren van hun situatie middels sociaal beleid.
• Het in samenwerking met woningcorporaties erop sturen dat de jaarlijkse huurverhogingen in de Rotterdamse sociale huursector nooit, maar dan ook nooit meer mogen bedragen dan het jaarlijkse inflatiepercentage.
• Gratis openbaar vervoer voor ouderen en minima. We handhaven het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers en streven naar gratis openbaar vervoer voor minima. We verzetten ons tegen tariefverhogingen in het OV.
• Het nadrukkelijker baseren van gemeentelijke heffingen op onroerend goed op draagkracht, zodat we de inkomensverdeling en vermogensverdeling eerlijker maken. We verhogen daarom de OZB voor dure huizen met een hoge WOZ-waarde en voor grote bedrijven met een pand met een hoge WOZ-waarde. We streven naar een OZB-systeem waarbij verduurzamingsinvesteringen tot een belastingaftrek kunnen leiden. Onze hervorming van de OZB leidt tot meer belastinginkomsten.
• Het herinvoeren van de volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor minima, zodat we Rotterdammers met een lager inkomen ontzien. Deze maatregel kan budgetneutraal worden doorgevoerd, door de kwijtschelding te betalen uit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing.
• Het afhankelijk maken van de rioolheffing van de WOZ-waarde van huizen, zodat we Rotterdammers met een lager inkomen ontzien. Deze maatregel kan budgetneutraal worden doorgevoerd, door de hervorming te betalen uit de opbrengsten van de rioolrechten.
• Het betaalbaar maken van de zorg door het inrichten van een collectieve gemeentelijke ziektekostenverzekering zónder eigen risico voor zo veel mogelijk Rotterdammers. Hiermee zorgen we ervoor dat Rotterdammers niet meer financieel gestraft worden omdat ze ziek zijn.
• Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. DENK Rotterdam staat voor een ruimhartige financiële vergoeding voor vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast moeten zij beter worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld door middel van goedkoper openbaar vervoer en aanzienlijke korting op parkeerkosten.
• De waarborging dat de vrijwillige ouderbijdrage ook daadwerkelijk vrijwillig is. Hierover treedt de gemeente in gesprek met onderwijsinstellingen in onze stad. Voor ouders met een lager inkomen moet er een fonds in het leven geroepen worden om de ouderbijdrage in schrijnende gevallen te kunnen restitueren bij de gemeente.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

STADSINITIATIEF ROTTERDAM LIJST 16

Stadsfonds tegen armoede en sociaal isolement

Thema: Zorgzame stad

Armoede en eenzaamheid vormen een groot probleem in Rotterdam, juist ook omdat het niet altijd zichtbaar is. Je hebt dus juist de hulp van alle Rotterdammers nodig om de problemen te signaleren en er iets aan te doen. Wat ons betreft, wordt een percentage van de begroting voor armoede- en eenzaamheidsbestrijding vrijgemaakt om initiatieven uit de stad gericht op het bestrijden van armoede en eenzaamheid te ondersteunen.

We willen 1% van de armoede- en eenzaamheidsbestrijdingsbegroting inzetten om initiatieven uit de stad op dat vlak financieel te ondersteunen onder de voorwaarde dat deze initiatieven na een eenmalige bijdrage op eigen benen kunnen staan of andere financieringsbronnen hebben aangewend.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

BEWEGING ARMOEDEBESTRIJDING ROTTERDAM (BAR) LIJST 19

ARMOEDE BESTRIJDING
• Bestrijden van de fysieke en geestelijke armoede bij gezinnen in Rotterdam.
• Hulpverlening aan oudere senioren.
• Het verbeteren van de leefomgeving voor kinderen, speeltuinen, en buurtverenigingen en sportclubs.
• Het verbeteren van de wachttijden bij de Sociale Dienst; verbetering van de watertoevoer bij Evides, het verbeteren en/of verhogen van de voedselhulp bij de voedselbanken en het bieden van structurele hulp, alsmede het verbeteren van de faciliteiten en kennis bij de schuldhulpverlening.
• Het bevorderen van financiële steun voor buurt- en sportverenigingen;
• het uitbreiden van de gezinshulpverlening.
• Het opzetten van betere steunpunten voor schuldhulpverlening, desnoods met -vrijwilligers.
• De ondersteuning van oudere senioren die thuis willen blijven wonen en het verbeteren van de lokale zorg voor ouderen.
• Het betrekken van levensbeschouwelijke organisaties, kerken, moskeeën, bij het uitvoeren van doelstellingen op het gebied van de armoedebestrijding.
• Het ondersteunen van de lokale economie, door het openbaar vervoer (waar noodzakelijk) te verbeteren. Daardoor zullen de gebieden toegankelijk worden gemaakt voor het publiek.
• Het bouwen van betaalbare woningen in Rotterdam in plaats van een ongecontroleerd sloopbeleid.
• Het in het leven roepen van voedselwinkels i.p.v. voedselbanken. Waar mensen zelf hun voedselpakket kunnen samenstellen.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Wijkeconomie informatie

https://www.schiedam.nl/shared/files/nota/organisatie/Nota%20wijkeconomie%202010-2015%20De%20lokale%20economie%20in%20wijk%20en%20stad%20stimuleren.pdf

https://www.schiedam.nl/shared/files/nota/organisatie/rapport%20G27%20actieplan%20wijkeconomie.08INK00302.pdf

http://www.nieuwland-schiedam.nl/wijkeconomie

http://adviesraadwijkeconomie.nl/

http://toonlef.nl/wijkonderneming/

http://www.eurus.nl/

http://www.geldstromendoordewijk.nl/ontwerpers-geldstromen-en-wijkeconomie/

http://www.hva.nl/urban-management/gedeelde-content/nieuws/nieuwsberichten/2017/03/vertrouwen-als-basis-voor-onderzoek-inclusieve-wijkeconomie-zuidoost.html

http://www.oiaconomics.nl/

http://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/48/4/handboek_wijkeconomie-1438084025.pdf

http://www.platform31.nl/wijkengids/9-ondernemend-maatschappelijk-initiatief/9-3-1-versterken-van-de-wijkeconomie-wijkbranding

http://www.stedplan.nl/methodiek/toolbox-wijkeconomie/

http://www.wijkcooperatie.nl/

http://www.wijkontwikkelaar.nl/Wijkeconomie.html

http://zohorotterdam.nl/wijk-coop-010/

https://economie.rabobank.com/PageFiles/3954/De%20kracht%20van%20de%20wijk-rapport.pdf

https://issuu.com/diynow/docs/aan_de_slag_met_wijkeconomie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijkeconomie

https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:7be0afe7-f35b-464a-b024-76b5c817aae6/?collection=research

https://rotterdam.sp.nl/sites/rotterdam.sp.nl/files/sprotterdam_verkiezingsprogramma_2014.pdf

https://rotterdam.sp.nl/verkiezingsprogramma-2018/wijkeconomie-en-haven

https://twitter.com/wijkeconomie

https://www.extenzio.nl/wat/

https://www.facebook.com/Wijkeconomie

https://www.haagsondernemershuis.nl/

https://www.labyrinthonderzoek.nl/werkvelden/wijkeconomie/

https://www.mkbservicedesk.nl/7895/wat-levert-investeren-wijkeconomie.htm

https://www.narcis.nl/publication/RecordID/oai%3Adare.uva.nl%3Apublications%2F390f9ba0-a6ab-403c-ac0e-30775e735301

https://www.scribd.com/document/38304017/eindrapport-wijkeconomie

https://www.scribd.com/document/7978278/Wijkeconomie

vrijdag, februari 16, 2018

Economische Verkenning Rotterdam 2018 is beschikbaar

https://evr010.nl/

zondag, februari 04, 2018

Nieuws van Claire Boonstra Open Education

https://operation.education/onderwijsvragen/

verslag werelddag tegen armoede 2017

http://www.rosarotterdam.nl/nieuwsbrief113.html

zaterdag, februari 03, 2018

Mooie nieuwe website van Rob Tol

http://www.NetwerkAcademie.nl

This is the first day of the rest of your life