woensdag, december 26, 2018

Stedelijke denktank armoede

Stedelijke denktank armoede

Al vele jaren is bij vertegenwoordigers vanorganisaties, die de armoede en schulden bestrijden dewens dat, net zoals al twintig jaar in Prins Alexanderin alle gebiedsdelen van Rotterdam (de voormaligedeelgemeenten) een structuur van overleg komt tussenberoepskrachten, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Vertegenwoordigers vanuit de initiatiefgroep van RoSA!bezoeken regelmatig bijeenkomsten om de ontwikkelingendaarvan op de voet te volgen. Fia is een afgevaardigdevan RoSA! in APPA (ArmoedePlatform Prins Alexander),Chris en Hans bezoeken het Platform Charlois en hetPlatform IJsselmonde. Hans stond mede aan de basis voorhet oorspronkelijk idee van het Platform Delfshaven.

De initiatiefgroep van de Rotterdamse Sociale Alliantiewas zeer blij met een initiatief van het Centrum voorDienstverlening om op donderdag 6 december dezeplatforms bij elkaar te roepen in de Nieuwe Gaffel inhet Oude Westen. Onder de titel “Uitnodiging voor eenStedelijke denktank armoede”. Met als doel om om armoedein de stad onder de aandacht te brengen en de effectenervan te verzachten en te verminderen met innoverende encreatieve ideeën. Een welkome aanvulling op het werkwaar RoSA! al meer dan elf jaar mee bezig is.

Niet alleen de genoemde vier platforms waren aanwezig,ook vertegenwoordigers van de RotterdamseArmoedebestrijdings Beweging, een vertegen woordiger vanWarm Rotterdam (Pauluskerk), twee vertegenwoordigers vanhet voormalig Armoede Platform Hoogvliet, Vanessa Umbohvan “Stem zonder gezicht”, twee studenten van deHogeschool Rotterdam en een ruime vertegenwoordiging vanRoSA! Bij elkaar een gezelschap van ongeveervijfentwintig mensen.

Wat voegen de platforms en de stedelijk denktank armoedetoe, was de vraag. Genoemd werd denkkracht,berikbaarheid voor bewoners om hulp te vragen, eenlaboratorium voor oplossingen, meer betrokkenheid,richting aangeven aan de politiek en initiatieven vanuitde wijk.

Vervolgens werden per persoon een aantal direct in hetoog springende activiteiten opgenoemd. Zoals een"zoekmachine naar beter leven in de wijk”. De hiaten enwitte plekken opsporen in de bestrijding van armoede.Het agenderen van armoede teneinde empowerment tebevorderen. Het oplossen of het verzachten van armoede.Hoe win je vertrouwen en zelfvertrouwen terug. Aanpakkenvan de kostendelersnorm, die zoveel persoonlijk engezinsleed tot stand brengt. En het ideevan een armoedeweek door de gehele stad, met eendemonstratie. Rondom 17 oktober, de Werelddag tegen Armoede.

Een enerverende bijeenkomst, waarna nog lang nagepraatwerd en onderling zaken werden uitgewisseld. Een kleine groep gaat injanuari een bijeenkomst in februari voorbereiden, metals onderwerp “de complexiteit van de armoede”.

Voor nadere informatie: snederstigt@cvd.nl.

This is the first day of the rest of your life