dinsdag, mei 14, 2013

Het eTalentPortfolio

Het eTalentPortfolio is een digitaal portfolio, waarmee iedereen zijn of haar talenten en vaardigheden in kaart kan brengen, kan ontwikkelen en aantonen. Het eTalentPortfolio is door Talent 010 ontwikkeld om burgers te helpen hun competenties te her- en erkennen. Het eTalentPortfolio heeft een ontwikkelings-, beoordelings- en presentatiefunctie: het functioneert als cv en er staan resultaten in die bereikt zijn tijdens een opleiding, vrijwilligerswerk of baan. Daarnaast is het een instrument dat beoordelen en sturen van persoonlijke ontwikkeling mogelijk maakt.

Persoonlijk eTalentPortfolio.
Je kan het eTalentPortfolio zien als een persoonlijke digitale map, van waaruit je dingen op je eTalentPortfolio laat zien die op dat moment voor jou relevant zijn. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om op je publieke ePortfolio niet al je werkervaringen te tonen, maar wel al je opleidingsgegevens. En als je helemaal niks wilt laten zien, kan dat natuurlijk ook. Het eTalentPortfolio bevat al jouw loopbaanactiviteiten en loopbaanontwikkeling stappen. Het is een verzamelplaats van jouw loopbaanbagage, waarover jij de regie in handen hebt. Jij bepaald wat andere mensen zien en hoe je jezelf profileert.

Het eTalentPortfolio is meer dan een CV.
Een eTalentPortfolio is meer dan een CV. In je CV kun je immers niet relevante documenten stoppen, zoals een scriptie, video-, foto- of PowerPoint presentatie, gevuld met producten waaraan jij hebt meegewerkt. Juist bij creatieve beroepen is alleen tekst niet voldoende om aan te tonen waar je goed in bent. Dan heeft het eTalentPortfolio meer mogelijkheden. Een meubelmaker kan met een foto- of videopresentatie zijn vaardigheden en prestaties veel beter aantonen, dan met een paar regels tekst op zijn CV.

Onderdelen in het eTalentPortfolio zijn:
• Talentenscan
• Beroepskeuzetest
• Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
• Curriculum Vitae
• Inlezen gegevens vanuit Linkedin
• Opslaan bewijzen diploma’s/certificaten
• Opslaan bewijzen referenties
• Opslaan video en foto materiaal
• EVC light

Het eTalentPortfolio is maatwerk en elke kandidaat of organisatie heeft zijn eigen doelstellingen. Elk specifiek digitaal leer- of ontwikkelinstrument kan worden toegevoegd aan het eTalentPortfolio.

Het eTalentPortfolio voor organisaties.
Met het eTalentPortfolio volgt iedereen zijn eigen leerproces. Tegelijkertijd kunnen managers, coaches en docenten aan de hand van het eTalentPortfolio mensen begeleiden en producten in het eTalentPortfolio beoordelen. Onderwijsinstellingen en arbeidsbemiddelaars kunnen dankzij het eTalentPortfolio de geautomatiseerde intake versnellen en vereenvoudigen. Bedrijven kunnen aan het eTalentPortfolio zien wat de mogelijkheden van het individu zijn als werknemer. Door leer- en werkervaringen vast te leggen in het portfolio en te integreren in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP), zijn werknemers zich meer bewust van een eigen ontwikkeling. Niet alleen op kennisniveau, maar ook competentiegericht.

Herkennen, erkennen en waarderen.
Het eTalentPortfolio is een instrument waarmee kan worden bijgehouden over welke talenten, ervaringscertificaten en diploma’s een lerende/werkende beschikt.
Het gebruik van ePortfolio’s biedt de mogelijkheid om producten (werkstukken, video’s etc.), reflectie, feedback en vastgelegde sturing van leeractiviteiten op te slaan. Met het eTalentPortfolio is het mogelijk om op een efficiënte manier gegevens uit te wisselen tussen de verschillende leercontexten. Een ePortfolio ondersteunt een leven lang leren als alle gebruikers (onderwijsinstellingen, arbeidsbemiddelingsorganisaties, de arbeidsmarkt, softwareleveranciers en andere belanghebbenden) dezelfde specificaties gebruiken om het te bewaren en te beheren. Om dit te realiseren moeten alle betrokkenen dus goede afspraken maken. Het Leren & Werken-domein heeft allerlei initiatieven ontwikkeld om het gebruik van het gestandaardiseerde ePortfolio breed toe te passen voor lerend en werkend Nederland.

Loopbaanontwikkeling met behulp van je eTalentPortfolio.
Het eTalentPortfolio is de plek waar je de resultaten van persoonlijkheidstesten kan verzamelen of van waaruit je aan de slag kan met een loopbaancoach. De coachresultaten en testresultaten zijn niet voor andere mensen zichtbaar, alleen voor jou. Het eTalentPortfolio is dus niet alleen een tool waarmee je jezelf kan presenteren, je werkt ook gemakkelijker aan je loopbaanontwikkeling. Werk is van de werkgever, maar je loopbaan, die is van jou! Als je van werkgever wisselt is het handig als je jouw loopbaanbagage mee kan nemen. Dit kan met behulp van een eTalentPortfolio. In het eTalentPortfolio verzamel je immers alles waar je aan hebt gewerkt, wat je hebt geleerd en hoe je je hebt ontwikkeld.

Methodiek eTalentPortfolio.

Het eTalentPortfolio neemt de gebruikers aan de hand om de volgende vragen inzichtelijk te krijgen:
• Wat wil ik?
Dit is de onderzoekfase. De kandidaat wordt geholpen om inzichtelijk te krijgen wat hij of zij wil met het eTalentPortfolio. Door middel van een talentenscan en beroepskeuzetest krijgt de kandidaat zicht in zijn of haar competenties. De kandidaat stelt doelen vast.

• Wat kan ik?
Dit is de ontwikkelfase. De kandidaat komt er achter wat er nodig is en hoe hier te komen. Onderneemt de stappen die nodig zijn om het gestelde doel te bereiken en verzameld de bewijzen om dit aan te tonen.

• Wie ben ik?
Dit is de presentatiefase. Kandidaat heeft doelen behaald en presenteert deze met behulp van CV, certificaten, diploma’s, video en/of foto’s. Dit is de showcase van het eTalentPortfolio.
Herkenning competenties.

Het eTalentPortfolio stelt burgers en organisaties in staat behaalde competenties te laten herkennen. Zo is Erkenning Verworven Competenties (EVC) gebaseerd op het eTalentPortfolio. Door het eTalentPortfolio te laten beoordelen door een erkende Assessor langs de lat van een erkende opleiding, verkrijgt de kandidaat certificaten of diploma’s die hem of haar officieel kwalificeren of vrijstellingen verleent voor een eventuele vervolgopleiding. Talent 010 is een door de overheid erkend aanbieder van EVC en kan de waarde beoordelen van een eTalentPortfolio.

Een Startkwalificatie voor iedere burger.
De Nederlandse overheid streeft ernaar dat iedere burger in het bezit is van een startkwalificatie. Een startkwalificatie heb je wanneer je minimaal een diploma hebt op havo, vwo of mbo 2 niveau. Omdat veel Nederlanders niet in het bezit zijn van een startkwalificatie, hebben zij vaak meer moeite om een betaalde baan te vinden. Toch wil dit niet zeggen dat deze mensen niet voldoende gekwalificeerd zijn om te werken. De meeste mensen hebben veel levens- en werkervaring, maar niet altijd een startkwalificatie. Talent 010 stelt zich ten doel, mensen op een eenvoudige wijze te helpen in aanmerking komen voor een startkwalificatie.
Nederlandse afspraken over het ePortfolio.

In Nederland zijn afspraken gemaakt over het gebruik van het ePortfolio. Het eTalentPortfolio is een digitaal ePortfolio dat voldoet aan de NTA 2035. Dit is een door het NEN afgegeven codering, waarin afspraken zijn gemaakt over de uitwisselbaarheid en veiligheidseisen waaraan het ePortfolio moet voldoen.

http://www.talent010.nl

maandag, maart 11, 2013

zondag, februari 24, 2013

zaterdag, januari 19, 2013

Talent ontwikkelen

http://www.weetjetalent.nl/

donderdag, januari 10, 2013

Databanken met (jeugd)interventies

Databanken met (jeugd)interventies

In Nederland houden verschillende instituties zich bezig met de beoordeling van de effectiviteit van jeugdinterventies. De interventies die zij erkennen/positief beoordelen, worden opgenomen in databanken. Onderstaand een overzicht van de databanken.

Databank Effectieve Jeugdinterventies
De databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut bevat methodieken en programma’s om problemen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren te voorkomen, te verzachten of te verhelpen. Het Nederlands Jeugdinstituut beheert de databank in samenwerking met een groot aantal partners.

http://nji.nl/eCache/DEF/1/03/055.html

Erkende jeugdinterventies overzicht NCJ
Hier vindt u een overzicht van jeugdinterventies die door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid zijn erkend. Het betreft interventies op het gebied van jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering.

http://www.ncj.nl/bibliotheek/interventies

Interventie database Loket Gezond Leven
In de Interventiedatabase van het Centrum Gezond Leven zijn leefstijlinterventies die in Nederland beschikbaar zijn te vinden. Dit betreft zowel interventies die erkend zijn door de Erkenningscommissie Interventies als overige interventies.

http://www.loketgezondleven.nl/interventies/i-database/

Movisie databank effectieve sociale interventies
Databank met interventies die vaak worden toegepast in de sociale sector. Met informatie over de effectiviteit. Doel is het uitwisselen en verbeteren van interventies, zodat professionals goed zijn toegerust in hun dagelijks werk.

http://www.movisie.nl/smartsite.dws?ch=def&id=120393

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie
De Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie beoordeelt of gedragsinterventies effectief leiden tot een lagere recidive. Na een positief oordeel kan die gedragsinterventie worden opgelegd aan daders.

http://www.erkenningscommissie.nl/

NISB Projectbank Sport en Bewegen
De projectenbank geeft een overzicht van (innovatieve) projecten op het terrein van sport- en bewegen.

http://www.projectenbanksportenbewegen.nl/?page=main

Huiselijkgeweld.nl
De databank Effectieve interventies huiselijk geweld brengt methoden bij elkaar waarmee de praktijk werkt.

http://www.huiselijkgeweld.nl/interventies/effectieve-interventies

Wegwijzer Jeugd en Veiligheid
In de database Aanpakken jeugdgroepen zijn lokale aanpakken voor jeugdgroepen opgenomen.

http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/overlastgevende_jongeren/selectiefunctie

Centrum voor Criminaliteitpreventie en Veiligheid (CCV)
De afgelopen jaren verzamelde het CCV interventies die wijken leefbaarder en veiliger kunnen maken.

http://www.hetccv.nl/dossiers/wijkinterventies/index

zondag, oktober 14, 2012

zondag, juli 17, 2011

Nederland sluit relatief veel jongeren op in Justitiële Jeugdinrichtingen.

In verhouding met andere West-Europese landen sluit Nederland relatief veel jongeren op in Justitiële Jeugdinrichtingen.

Helpt opsluiting en wat werkt er dan? Hard straffen zoals zo vaak wordt geroepen?

Peer van der Helm beschrijft met zijn promotieonderzoek voor het eerst empirisch de werking van het leefklimaat. Zijn negatieve bevinding is dat de omstandigheden binnen de muren soms bar slecht kunnen zijn voor de ontwikkeling van de jongeren. Het lijkt erop dat een dergelijk leefklimaat de jongeren doet verharden en dat ze er slechter uitkomen dan ze erin kwamen: first do no harm. Maar positieve resultaten kunnen worden bereikt als ervaren groepsleiders erin slagen het vertrouwen van jongeren te winnen en jongeren in hun problematiek te stabiliseren zodat ze rustiger worden, meer rekening houden met anderen en minder agressief gedrag vertonen.

Sociaal werkers behandelen jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen in leefgroepen van acht tot tien. Dit verblijf is kostbaar, naar schatting meer dan vijfhonderd euro per jongere per dag. Het belangrijkste doel van de behandeling is rehabilitatie: recidivevermindering. Het echter is de vraag of dit verblijf de jongere ten goede komt of dat ze er crimineler uitkomen. Voor beide zijn wetenschappelijke aanwijzingen. De publieke opinie is vaak negatief (opsluiten en de sleutel weggooien), maar is dit wel terecht?

Het slechte nieuws uit Van der Helms onderzoek is dat omstandigheden binnen de muren slecht kunnen zijn voor de ontwikkeling van de jongeren. Er is soms sprake van een repressief leefklimaat op de groep, waar jongeren zich schuldig maken aan agressie en geweld, drugsgebruik, zwakkeren afpersen, soms verkrachten, medewerkers bedreigen en aanvallen. Medewerkers kunnen hierop reageren door zelf ook door te slaan en onprofessioneel gedrag vertonen. Voorbeelden zijn het uitvaardigen van allerlei extra regels (geen sambal op je pindakaas) die jongeren geen ruimte meer laten en die bij overtreding resulteren in opsluiting, het gebruiken van onnodig geweld tegen jongeren en ze te vernederen; ‘ze moeten branden’. Jongeren vervelen zich vaak wekenlang, zijn depressief en wanhopig en voelen geen toekomstperspectief meer. Deze wapenwedloop kan al snel leiden tot een wederzijdse hel van wantrouwen en agressie.

Het goede nieuws is dat duidelijk wordt dat er ‘iets’ kan werken bij deze groep jongeren. In een meta-analyse laat Van der Helm samen met andere onderzoekers van de VU (Peter van der Laan) en UvA (Geert-Jan Stams) zien dat de resultaten van de behandeling positief kunnen zijn. Ervaren groepsleiders kunnen erin slagen het vertrouwen van jongeren te winnen zodat ze sociaal vaardiger worden. Een voorwaarde hiervoor is een positief leefklimaat te scheppen, waarbij de noodzaak voor veiligheid op de groep gekoppeld kan worden aan flexibiliteit en ruimte om te leren. Opvoeding in plaats van straf. Dit is een zeer moeilijke opgave voor groepsleiders (misschien wel het moeilijkste werk ter wereld) om ook bij ernstige agressie niet te reageren met geweld, maar de communicatie open te houden en jongeren te blijven opvoeden in plaats van kort te houden en te vernederen.

Van der Helm laat zien dat er hoop is: jongeren veranderen wanneer er een positief leefklimaat is: ze leggen vaker de oorzaak van hun problemen bij zichzelf en ontwikkelen meer behandelmotivatie en empathie voor anderen, een belangrijke voorwaarde voor recidivevermindering. Ook worden ze minder gewelddadig.

zondag, juli 10, 2011

maandag, maart 21, 2011

zondag, maart 20, 2011

Best Graduates

Topbanen en een game

This is the first day of the rest of your life