zondag, juli 31, 2016

Jongeren aan de slag: projecten van Rotterdam

Initiatieven die helpen bij de aanpak van jeugdwerkloosheid en subsidie krijgen van de gemeente Rotterdam.

Defensieconvenant
Een intentieverklaring tussen het ministerie van Defensie, ambassadeur jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk, de gemeente Rotterdam, NPRZ, het onderwijs en UWV om werkzoekende jongeren uit Rotterdam aan de slag te krijgen bij Defensie.

Techniek College Delfshaven
Dit project geeft overlastgevende jongeren een technische impuls, zodat ze van de straat blijven. De deelnemers klussen in de wijk Delfshaven en maken een stap maken in de richting van actieve participatie.

Bigday Rotterdam
Een jaarlijks evenement dat jongeren en bedrijven helpt om op een laagdrempelige manier in elkaars netwerk te komen. Er worden netwerkworkshops gegeven en zijn er tientallen bedrijven, organisaties, maatschappelijke (netwerk-)clubs, zzp’ers en honderden jongeren aanwezig.

Jobtease
Dit is een app waarmee je vacatures kunt vinden via locatiebepaling en solliciteert met een video-selfie.

Buddyproject
Het Buddyproject is een samenwerking tussen alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Rijnmond en uitzendpartners Randstand en USG (Unique). Een werkzoekende jongere (WWB en WW) wordt gekoppeld aan een intercedent. De jongere wordt binnen twee maanden bemiddeld naar de arbeidsmarkt.

BBL
Kenniscentra Sagénn en C3 hebben in samenwerking met de gemeente Rotterdam een overeenkomst getekend, waarbij de experts van alle partijen de jongeren zullen gaan screenen en zorgen dat jongeren de skills ontwikkelen die ze nog missen om aan het werk te gaan.

Ready4Work

Met gamification-technieken en met echte opdrachten werken jongeren online aan hun ‘skills’ die ze nodig hebben om de arbeidsmarkt op te gaan.

Heilige boontjes
Jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie krijgen hier een opleiding tot koffiebrander en doen ervaring op in de horeca en krijgen coaching om werknemersvaardigheden onder de knie te krijgen.

Harde leerschool
Een intensief traject rond rugby voor jongeren die op het punt staan een andere wending te geven aan hun leven.

Startbaan
Door middel van een carrouselmodel maken de kandidaten kennis met de verschillende facetten van het haven- en het luchtvaartbedrijf. Daarnaast krijgen zij een aantal algemene trainingen, waaronder bijvoorbeeld bedrijfshulpverlening, computervaardigheden en een sollicitatietraining.

Talent ontwikkeling is topsport (Excelsior Foundation)
Traject voor dames en heren om hen gedurende 10 weken, 4 uur per week te trainen, waarvan 1 uur sport.

Linked2Work
Linked2work koppelt jongeren aan bedrijfsmentoren en bedrijven voor hulp bij het maken van een goede studiekeuze, het zoeken naar een stage of (leer)baan of het ontwikkelen van (werknemers-)vaardigheden.

The Boost – Flanderijn
Een intensief trainings-en coachingsprogramma voor jongvolwassenen (tussen 20 en 30 jaar oud) die een MBO , HBO of WO opleiding hebben afgerond maar er niet in slagen een passende baan te vinden. Met de Boost krijgen ze een steuntje in de rug met e-learningsmodules en coaching.

Kickstart

Kickstart your social impact brengt organisaties en jong talent samen om innovatieve en duurzame projecten uit te voeren.

Meer info
http://www.rotterdam.nl/jongerenaandeslagprojecten

Jongerenakkoord TOP Academie
https://www.youtube.com/watch?v=vRkMJeLnKsk

dinsdag, juli 01, 2014

Leerwerktrajecten Bouw & Techniek (Stiching Onbenutte Kwaliteiten)

Het doel van de trajecten is het realiseren van een zo groot mogelijke uitstroom naar betaald werk, primair in de sector Bouw & Techniek. De trajecten, die gefaseerd opgebouwd zijn, leiden tot een aantoonbaar resultaat in de zin van verbetering van werkdiscipline, werkhouding, probleembeheersing, werknemersvaardigheden en overige competenties per fase.
De trajecten zijn erop gericht dat kandidaten na het doorlopen van de verschillende fasen matchbaar zijn en volgens de criteria van W&I kunnen uitstromen naar betaald werk.

AANBIEDER/UITVOERDER
Stichting Onbenutte Kwaliteiten Rotterdam Wouter Rietman

DOELGROEP
Alle werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

INHOUD
Het totale traject bestaat uit drie onderdelen: een testfase (intake en assessment), een pre-voorschakelfase en een voorschakelfase. In onze opzet zijn we uitgegaan van maandelijkse instroom gedurende 10 maanden (behalve in de zomermaanden) met in het totaal 100 deelnemers, waarbij er gemiddeld 50 deelnemers in een traject actief zijn.
Het totale traject is modulair opgebouwd en iedere fase heeft zijn eigen in- en uitstroommoment. Kandidaten kunnen direct instromen (na de testfase) in fase 2 of 3, afhankelijk van hun achtergrond, vaardigheden en ervaring. Een deelnemer hoeft dus niet alle fasen te doorlopen. Vanuit alle fasen kan op ieder moment directe bemiddeling naar werk starten.

Fase 1 de testfase:

De testfase bestaat uit een intake en een assessment. Deze fase duurt acht dagdelen op basis van een maandelijkse instroom. In deze fase worden de deelnemers getest op basale (technische) vaardigheden in theorie en praktijk, op taalniveau, op fysieke en psychische belastbaarheid en op de mogelijkheid om het VCA-certificaat te behalen. Aan de hand van het testrapport bepaalt de jobcoach in samenspraak met de leermeester (eventueel trainer) of de deelnemer doorstroomt naar fase 2, fase 3 of direct bemiddeld kan worden naar werk. Ook kan de kandidaat worden teruggemeld aan W&I. Alle deelnemers doorlopen deze fase.

Fase 2 pre-voorschakeltraject:

Deze fase kent een maandelijkse instroom. Gedurende maximaal twee maanden ligt het accent op het stimuleren van werkdiscipline door middel van het aanleren van de juiste houding en gedrag. Naast aandacht voor motivatie kent deze fase een nadrukkelijk sturende en corrigerende component. De kandidaat moet in staat en bereid zijn alle voorkomende werkzaamheden te verrichten naast eenvoudige productiewerkzaamheden. De problemen (bijvoorbeeld schulden of het verkrijgen kinderopvang) van de kandidaten moeten binnen twee maanden oplosbaar of hanteerbaar zijn. Voorwaarde voor instroom in het pre-voorschakeltraject is het kunnen behalen van een VCA-certificaat.

Fase 3 voorschakeltraject:

De duur van deze fase is maximaal drie maanden. De nadruk ligt hier op werkritme, het aanleren van competenties, veilig werken, bekend raken met vakjargon en fit worden. In deze fase wordt een actieve bemiddeling gestart: de jobcoach zorgt samen met de jobhunter voor uitstroom. Het resultaat is dat alle deelnemers aan deze fase het VCA-certificaat behalen en 80% matchbaar is naar werk, bemiddeld is naar werk of doorstroomt naar een opleiding met studiefinanciering. Dit op basis van een rapportage waarin de functievaardigheid (matchbaarheid) van de deelnemer inzichtelijk wordt gemaakt.

WERKWIJZE
Werkconsulenten Pre-Matching, Matching en WerkLoont melden aan op het contract in RMW.

DUUR
Testfase (intake en assessment): 8 dagdelen
Pre-voorschakeltraject: max. 2 maanden
Voorschakeltraject: max 3 maanden

zaterdag, maart 15, 2014

Social Impact Bond 160 werkloze jongeren Rotterdam

Kengetallen

Het gaat zoals gezegd om een beperking in liquiditeit bij de gemeente van € 60 mln (op jaarbasis, of over periode van 3 jaar, dat staat er niet bij).
De investeerders investeren cash € 680.000 in dit project over een looptijd van 3 jaar. Het gaat om een geselecteerde groep baanloze jongeren van 160 stuks.
De claim van de private partijen is dat er een besparingspotentie is van 160 jongeren x 211 dagen korter uitkering/bijstand x € 39,70 per dag.
Dat maakt een totale besparingspotentie van € 1.34 miljoen over een periode van 3 jaar.

http://www.slimmefinanciering.nl/social-impact-bond-160-werkloze-jongeren-rotterdam/

dinsdag, januari 28, 2014

The Urban Family

Algemeen Het project ‘The Urban Family’ beoogt voor jongeren:
- Werk en/of scholing
- Verkrijgen van een goed arbeidsethos
- Participatie in de maatschappij

Dat gebeurt door:
- Aanbieden van werkgelegenheidsprogramma’s
- Ontwikkelen van een eigen netwerk
- Elementaire (sociale) vaardigheden bijbrengen
- Regulering van de bijgebrachte vaardigheden
- Financiële huishouding op orde brengen
- Opbouwen van een portfolio
- Afbetalen van de schulden
- Budgetteren
- Begeleiding naar school
- Gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten
met als doel zelfredzaamheid en bij voorkeur via een betaalde baan.

De doelgroep bestaat uit jongeren, zowel jongens als meisjes in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 27 jaar.

De jongeren hebben over het algemeen (nog) geen uitkering, geen goed netwerk, geen perspectief op arbeid en beschikken niet over de juiste vaardigheden om aan het arbeidsproces deel te nemen.
Bijzonderheden N.v.t.

The urban (TUF) bestaat uit commerciële activiteiten en niet commerciële activiteiten in de wijk Spangen. Daarnaast richt TUF zich op de ontwikkeling en begeleiding van jongeren.

De commerciële activiteiten richten zich op het creëren van laagdrempelige banen voor jongeren, waarbij de jongeren (werk)ervaring (soft en hard skills) op kunnen doen. Hard skills zijn vakspecifieke skills die door ervaren vaklieden (vanuit bedrijven en woningbouwcorporaties) aan de jongeren worden bijgebracht. Soft skills zijn vaardigheden als discipline, samenwerken en communiceren.

Voorbeelden van fysieke arbeidsprojecten: Verwijderen van graffiti, Schilderen en opknappen van panden en openbare ruimte en tuinen, Schoonmaakdienst en Post verwerken en rondbrengen.

Voorbeelden van culturele projecten: Websitedesign, Muziek (onder andere optredens van de TUF brassband), Graphics en Evenementen.

Door de jongeren een salaris te betalen worden ze bewuster van de waarde van hoe hard je moet werken om geld te verdienen, dit leidt tot de ontwikkeling van arbeidsethos.

Daarnaast levert hun positieve gedrag een productieve bijdrage aan de maatschappij. Enerzijds bestaat deze bijdrage uit het feit dat de jongeren nuttige werkzaamheden in de wijk verrichten (het opstellen van cd’s met wijkregels, het organiseren van buurtfeesten en het verzorgen van rapworkshops op scholen). Anderzijds draagt het uitvoeren van deze werkzaamheden bij aan een positieve ontwikkeling van de jongeren.

De niet commerciële activiteiten van TUF richten zich enerzijds op kleinschalige activiteiten die bij de achterban aansluiten, anderzijds op grotere activiteiten die de wijk ten goede komen.

De op de achterban gerichte activiteiten zijn onder andere het participeren in de brassband, het gebruik maken van de ICT voorzieningen voor webdesign, of rappen in de studio van TUF. Het zijn activiteiten die specifiek aansluiten bij de wensen van de jongeren en gebruikt worden als beloning voor goed gedrag/werk. Zodoende worden de jongeren niet alleen gemotiveerd door hun salaris, maar ook doordat ze via TUF hun hobby’s kunnen uitoefenen. Indien deze bezigheden naar een beroepsmatig niveau kunnen doorgroeien, helpt TUF de jongeren bij het professionaliseren.

Bij de wijkactiviteiten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van experts, winkels en voorzieningen uit de wijk zelf.
Werkwijze De jongeren worden aangemeld door het jongerenloket

De jongerencoach
- meldt de jongere aan op het contract TOS TUF 01
- maakt de REIN02 aan en stuurt die aan TOS. TOS roept de jongere op voor een intake
- ontvangt het intakeverslag en koppelt dit in RMW
- ontvangt van de jongeren die na de intake op traject gaan het door TOS gemaakte trajectplan en koppelt dit in RMW
- wordt periodiek door TOS geïnformeerd over de voortgang
- ontvangt een eindrapportage na afloop van het traject
- sluit het contract TOS TUF 01 af

Beschikbaarheid
Tot eind 2016 is er ruimte voor 200 jongeren.
Het traject duurt maximaal 3,5 jaar.
Van het aantal jongeren dat gestart is, wordt met 85% een resultaat behaald.

De mogelijke resultaten zijn:
- start scholing/ opleiding
- startkwalificatie
- uitstroom reguliere baan

zondag, januari 12, 2014

Mirjam Sterk bij de Buzinezzclub Rotterdam

http://www.youtube.com/watch?v=vlG3k46mCF8&feature=youtu.be

Recruitment tools

http://careerconfidential.com/

vrijdag, januari 03, 2014

Social Impact Bonds

http://sibrotterdam.nl/

donderdag, december 19, 2013

Link2Work

Link2Work: open je netwerk voor jongeren

Link2Work is een initiatief van de SER-leden VNO-NCW / MKB-Nederland, FNV Jong, CNV Jongeren, MHP Young Professionals, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. Samen met regionale partners willen zij bijdragen aan de versterking van bestaande mentor- en peer-to-peerprojecten. Deze maatschappelijke initiatieven zijn vaak effectief in het ondersteunen en versterken van jongeren, maar missen de relatie met de arbeidsmarkt. Wat ontbreekt is de verbinding met werk, oftewel de “Link2Work”.

Doel Link2Work
Doel van Link2Work is een brug te slaan tussen de arbeidsmarkt en jongeren die extra hard door de jeugdwerkloosheid worden getroffen. In veel steden bestaan maatschappelijke initiatieven die zich richten op de ondersteuning van jongeren door middel van mentoring, coaching en peer-to-peer activiteiten. Door het ontbreken van een relevant netwerk blijft het voor veel jongeren echter lastig de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Dit blijkt ook uit een analyse van de onderwijs- en arbeidsmarktpositie van deze jongeren in het SER-rapport Maak baan voor een nieuwe generatie. Link2Work wil via de netwerken van SER, SZW en deelnemende gemeenten personen uit het bedrijfsleven werven om jongeren te helpen de stap naar werk te maken. Deze “bedrijfsmentoren” werken in diverse sectoren en hebben een aantal jaar werkervaring als werkgever, ondernemer, werknemer of zelfstandige zonder personeel.

Wat doen bedrijfsmentoren?

De bedrijfsmentoren zullen zich op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend, inzetten voor jongeren met een extra groot risico op werkloosheid. Er zijn verschillende mogelijkheden om daaraan vorm te geven, afhankelijk van de wensen en behoeften van jongeren, bedrijfsmentoren en de bestaande mentor- en peer-to-peerinitiatieven. Voorbeelden:
•Een bedrijfsmentor kan mentor worden van een jongere die toe is aan de stap naar de arbeidsmarkt. De mentor kan de jongere helpen door zijn of haar netwerk open te stellen, de jongere te ondersteunen bij sollicitaties of te laten zien hoe het er op de werkvloer aan toegaat. Van de jongere wordt verwacht dat hij of zij minder kansrijke jongeren uit de eigen omgeving verder helpt en ondersteunt (peer-to-peer coaching). Veel jongeren zetten zich hier al voor in.
•Bedrijfsmentoren kunnen zich ook op andere manieren inzetten voor de doelgroep, bijvoorbeeld door workshops of open dagen te organiseren, werkervaringsplaatsen aan te bieden of korte arbeidsmarktrelevante trainingen te geven.
•Het kan ook zijn dat een bedrijfsmentor of organisatie zich wil inzetten door bestaande jongerenprojecten met raad en daad bij te staan in de verdere ontwikkeling en uitbreiding van hun initiatief.

Professionele ondersteuning

Een goede ‘matching’ van alle wensen en mogelijkheden van jongeren en bedrijfsmentoren is cruciaal. Daarom is de organisatie Radar Advies gevraagd uitvoering te geven aan Link2Work. Dit bureau zorgt voor de registratie van wensen van deelnemers; zij geven begeleiding en ondersteuning aan mentoren en brengen de matching tot stand. Ook is Radar Advies het aanspreekpunt voor vragen van bedrijfsmentoren, jongeren en maatschappelijke projecten. Tot slot zullen zij regionale bijeenkomsten organiseren waar jongeren, bedrijfsmentoren en maatschappelijke projecten elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en workshops te volgen.

Toekomst

In eerste instantie gaat Link2Work van start in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Het is de intentie Link2Work uit te breiden naar andere gemeenten die daarvoor belangstelling hebben. Daarom worden de ervaringen in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam op de voet gevolgd en geëvalueerd. Dit kan waardevolle lessen opleveren voor toekomstige vormen van mentoring die een goede link naar de arbeidsmarkt bieden.

Aanmelding

Meld je aan of vraag meer informatie over Link2Work bij Radar Advies, mailadres link2work@minszw.nl of telefoonnummer 020-4635050.

dinsdag, december 17, 2013

vrijdag, december 13, 2013

Meest gestelde vragen tijdens een sollicitatiegesprek

Meest gestelde vragen tijdens een sollicitatiegesprek.

Vertel eens over jezelf.
Wat zijn je sterktes?
Wat zijn je grootste zwaktes?
Waarom zouden we jou moeten aannemen voor deze functie?
Waarom ben je al zo’n lange tijd werkloos?
Wat zouden collega’s of leidinggevenden over jou zeggen?
Vertel eens wat over de verantwoordelijkheden die had in je vorige baan
Waar zie je jezelf over vijf jaar?
Hoe presteer je onder druk?
Heb je nog vragen?

YOU CAN DO IT! SUCCES!

http://www.stagezaken.nl/2013/12/top-10-meest-gestelde-vragen-tijdens.html?goback=%2Egde_2203102_member_5815530129350234113#%21

Sollicitatietips

Wees jezelf!

Een sprekende foto op jouw CV kan in het voordeel werken. Gebruik wel een zakelijke foto!

Een kort persoonlijk profiel geschreven in de ik-vorm op jouw CV is een toegevoegde waarde, omdat het kort een beeld kan geven van wie je bent en wat je meebrengt

Laat in jouw brief terugkomen waar je interesse waarom naar uitgaat, waarin je onderscheidend bent. Laat het een aanvulling op jouw CV zijn en niet een herhaling van jouw CV.

Bedenk van tevoren wat jou onderscheidend maakt. Waarom zou een bedrijf voor jou moeten kiezen? Wat breng jij mee dat een ander niet meebrengt?

Praat van tevoren eens met bijvoorbeeld je vriend/vriendin of vader/moeder over jouw sterke punten en ontwikkelpunten. Wat denk zij dat je nog kunt leren/ontwikkelen en waar vinden zij je erg goed in? Dit geeft je vaak meer inzicht in jezelf en zo wordt het in het gesprek wat makkelijker om vragen hierover te beantwoorden!

Denk voor een sollicitatiegesprek ook goed na over een aantal voorbeelden. Noem je als sterk punt jouw pro-activiteit? Denk dan eens terug aan een voorbeeld tijdens een commissie, stage of bijbaan waaruit blijkt dat jij daarin pro-actief gehandeld hebt.

Neem de ruimte om zelf ook vragen te stellen. Een gesprek gaat twee kanten op. De organisatie wil de kandidaat leren kennen, maar als kandidaat wil je ook de organisatie en de functie leren kennen.

Bij zenuwen die gaan overheersen kun je deze gewoon uitspreken. Benoem dat je zenuwen hebt en dan is het ook vaak je systeem uit en zal het minder overheersen. Gezonde zenuwen zijn overigens altijd goed!

Twijfel je over je kleding? Kies voor een sollicitatiegesprek altijd voor een zakelijke look! Of google het bedrijf even om te kijken hoe de medewerkers gekleed gaan. Maar bij twijfel: kies altijd voor zakelijk. Beter overdressed dan underdressed, dan laat je zien dat je dat gesprek in ieder geval serieus neemt!

dinsdag, augustus 20, 2013

DWARS organisatie voor diversiteit en jongeren

http://www.samendwars.nl/

donderdag, juli 18, 2013

Amsterdamse aanpak Vinkebrug

De Amsterdamse Top600-aanpak wordt mogelijk een landelijke aanpak. Metro bezocht het Vinkebrugtraject waar oud-mariniers criminele jongeren discipline bijbrengen.

Mentor en oud-marinier Hans van Dun zet een van de Top600-jongeren in het re-integratietraject Vinkebrug aan het werk.

De ergste draaideurcriminelen van Amsterdam op het rechte pad krijgen, dat is het doel van het re-integratietraject Vinkebrug. Maar dan wel zo dat het woordje “sorry” als excuus voor het verbreken van een van de regels binnen het traject, niet getolereerd wordt. “We doen hier niet aan slappe waarschuwingen, komt iemand te laat dan volgt er een sanctie”, zegt mentor en oud-marinier Hans van Dun. “Structuur en discipline dat is wat we ze bijbrengen. Ze leren hier geen beroep, maar simpele dingen als op tijd komen.”

Het re-integratietraject is een van de onderdelen van de Top600-aanpak van de gemeente Amsterdam, waarvan nu gekeken wordt om deze landelijk uit te rollen. Zeshonderd criminele jongeren die roofovervallen, diefstallen en in sommige gevallen moorden op hun geweten hebben, en keer op keer in de fout gaan, worden sinds twee jaar intensief begeleid. Het re-integratietraject Vinkebrug ging oktober vorig jaar van start. Vier mentoren, allen oud-marinier proberen de jongens klaar te stomen voor een baan. “Andere trajecten zijn te soft voor ze”, zegt Van Dun. “Ze trekken zich niks aan van waarschuwingen, dus moeten er sancties worden opgelegd als zij zich niet aan de regels houden.”

En die regels zijn simpel: willen de Top600-jongens hun uitkering houden, dan zullen ze moeten werken. Vier ochtenden in de week om acht uur worden ze opgehaald op station Sloterdijk en met een busje naar de Vinkebrug, tussen Haarlem en Amsterdam, gebracht. Daar wacht hen een dag arbeid. “Bomen snoeien, gras maaien, houthakken”, zegt Van Dun. “Wie veelvuldig onterecht te laat komt of het traject verstoord, wordt gekort op zijn uitkering.”

Voor het zover is buigt eerst re-integratieconsulent Sukru Seme zich over het gedrag van de deelnemer. “Sancties zijn bedoeld om een gedragsverandering teweeg te brengen”, zegt hij. “We worden daarom mede gesteund door de GGD en medewerkers van de forensische psychiatrie.”

De 28-jarige Abdel* is een van de Top600-jongens die bij de Vinkebrug in het re-integratietraject is gezet. Sjokkend loopt hij tussen de fruitbomen achter een grasmaaier aan. “Ik wil liever een echte baan”, zegt hij schouderophalend. “Maar ja, elke werkgever vraagt een verklaring van goed gedrag. En ik heb zo’n Top 600-stempel.” Zelf vindt hij dat zwaar overdreven. “Ik heb wel wat diefstallen gepleegd, maar er zijn hier zwaardere jongens. Het belangrijkste is dat ik hier op tijd kom, anders kan er zo 30 procent van mijn uitkering afgehaald worden. Bij andere trajecten dreigen ze. Hier doen ze. En dus kom ik op tijd.”

*De naam Abdel is gefingeerd.

88 jongeren hebben deelgenomen aan, of lopen nog steeds bij het re-integratietraject Vinkebrug. 47 van hen zijn Top600-jongeren.
• Vier van de 47 jongens hebben inmiddels een baan. Een van hen is een eigen schoonmaakbedrijf begonnen.
• Zeven jongens zijn doorgestroomd naar een vervolgtraject. Zo’n dertig jongens zitten nog in het traject en enkele jongens zitten opnieuw in de gevangenis.
• 34 instanties zijn betrokken bij de Top600-aanpak in Amsterdam. Het re-integratietraject Vinkebrug wordt uitgevoerd door de Dienst Werk en Inkomen (DWI). De Amsterdamse wethouder Van Es hoopt zo mede jeugdwerkloosheid te bestrijden.
• Het re-integratietraject heeft op dit moment twee locaties met vier oud-mariniers als mentoren. Dit jaar komen er nog twee locaties bij en zullen er acht oud-mariniers werken.

zondag, juni 16, 2013

vrijdag, mei 31, 2013

This is the first day of the rest of your life