zondag, februari 24, 2013

zondag, december 30, 2012

Community building Makassar plein

http://www.youtube.com/watch?v=_z6CMUvLAmA

zaterdag, oktober 20, 2012

Harlem Children’s Zone

http://www.hcz.org/home

Rotterdam Children’s Zone

Doorgaande ontwikkellijn 0 tot 18 jaar

In de Rotterdam Children’s Zone krijgen kinderen een doorgaande ontwikkellijn van 0 tot 18 jaar. Daarbij leggen we de lat zeer hoog. We verbinden de leefwerelden thuis, school en wijk zodanig met elkaar dat de kinderen die er opgroeien gemiddeld minstens zo goed presteren als hun leeftijdsgenoten in de vier grote steden van Nederland. Dat bereiken we door een combinatie van excellente scholen, een doortastende gezinsondersteuning waar dat nodig is en een uitdagende leeromgeving buiten school.

Intensieve samenwerking
In de Rotterdam Children’s Zone werken scholen, overheid, consultatiebureaus, kinderopvang, woningcorporaties, bedrijven en andere partners zoals speeltuinverenigingen en sportverenigingen nauw samen. De school vormt de kern van de zone.

De school zorgt voor de beste docenten voor de klas en meest ondernemende directeuren aan het roer. De gemeente en het Rijk bieden kansen voor langere leertijden. De gemeente zorgt samen met bestaande
zorginstellingen voor een integraal wijkteam die leerlingen en hun gezinnen ondersteunt. Woningcorporaties en gemeente pakken zaken aan als illegale huur en zorgen voor goede buitenruimten.
Kortom: de Rotterdam Children’s Zone is een ‘square mile’ ontwikkeling waarin een kind van alle kanten wordt geholpen om optimaal op te groeien.

Het doel van de Rotterdam Children’s Zone is dat in 2020 de leerlingen in de zeven wijken in Rotterdam-Zuid minstens zo goed presteren als in de rest van de stad. In 2030 doen zij het net zo goed als leerlingen in de vier grote steden van Nederland. Dat geldt voor zowel hun leerprestaties als hun sociaal-emotionele ontwikkeling. We kijken dan ondermeer naar hun gezondheid, sociale vaardigheden, keuze van vervolgopleidingen en kansen op de arbeidsmarkt.

De doelen concreet

-Leerlingen komen goed voorbereid van de basisschool. De ongewogen Cito-score stijgt van 527,8 (2010) naar 533 (2020) en 535,4 (schatting voor 2030).

-Meer leerlingen halen een diploma op hoger niveau. Het percentage leerlingen dat een diploma Havo/VWO haalt stijgt van 29% (2010) naar 31% (2014) en 39% (2020)

-Meer leerlingen worden trots vakman of vakvrouw, vooral in zorg en techniek. Het percentage leerlingen in het MBO dat afstudeert in techniek of zorg stijgt van 23,7% (2010) naar 34% (2014) en 40% (2020).

Rotterdam Children’s Zone

Zes leidende principes

De Rotterdam Children’s Zone is geen blauwdruk. Een succesvolle zone kan alleen worden vormgegeven door de professionals die er werken. ‘Het best draaiende wiel is het wiel dat zelf is uitgevonden’. In 2011 heeft een Rotterdams expertteam de hoofdlijnen van de Rotterdam Children’s Zone uitgewerkt in zes leidende principes. Deze zijn:

Het kind en zijn prestaties staan centraal.

We volgen de logica van het kind en het gezin en niet die van de instellingen. Dit zal consequenties hebben voor alle betrokken organisaties en de rollen die zij vervullen. Ook consequenties die we nu misschien nog niet voorzien. Het oprichten van een integraal wijkteam rondom de scholen dat snel en effectief kinderen of gezinnen kan bijstaan, is een eerste stap. Zo’n team krijgt samen met de school zicht op wat er in de verschillende leefwerelden van het kind afspeelt.

Hoge professionaliteit.

De beste docent voor de klas, de beste professionals in zorg en welzijn. Dat betekent ook de beste directeur op school en de beste ambtenaren die het onderwijs ondersteunen. Partijen die meedoen in de Rotterdam Children’s Zone committeren zich aan het verder professionaliseren van hun personeel.

Hoge, gefundeerde en realiseerbare verwachtingen.

Zowel van de kinderen, als de ouders en de professionals. De lat ligt zó hoog dat iedereen wordt uitgedaagd steeds weer een stap verder te zetten. We gaan meten in hoeverre we erin slagen om deze verwachtingen waar te maken en onderzoeken welke maatregelen daartoe het meest bijdragen.

Ouders als partners
Veruit de meeste ouders willen dat hun kind het hoogst mogelijke bereikt. In de Rotterdam Children’s Zone wonen veel mensen die het beste voor hun kinderen willen, maar niet precies weten hoe zij hun kind het beste hierbij kunnen helpen. School en wijkteam stellen zich op als partners van ouders bij de ontwikkeling van het kind.

Inspirerend leiderschap
Het belang ervan blijkt uit alle onderzoeken, maar het vraagt bij vele van onze organisaties een andere bedrijfscultuur om er écht werk van te maken. Dit geldt zowel voor mensen in een lei-dinggevende positie als voor andere professionals. Het gaat om het hebben en vasthouden van een duidelijke visie en de kunst om anderen daaraan te verbinden.

Ruimte voor innovatie en maatwerk
De Rotterdam Children’s Zone is een uitnodiging aan teams en individuen om vernieuwingen door te voeren om dichter bij het doel te komen. We zoeken de randen op van het beleid, verbinden wat nog niet verbonden is, stellen problemen aan de kaak en vormen vernieuwende coalities.

Rotterdam Children’s Zone

Wijkteams: extra zorg naast school

Bij veel kinderen wordt de prestatie op school negatief beïnvloed door omstandigheden thuis. Bijvoorbeeld omdat ouders niet over hun stress heenkomen wegens schulden of omdat een moeder niet weet hoe zij haar zoon moet opvoeden. Het kan ook zijn dat het kind niet aan het leren toekomt omdat zij voor haar opa en twee zusjes moet zorgen. Of dat niemand thuis enige belangstelling heeft voor wat hij of zij op school leert. Iedere wijk in de Rotterdam Children’s Zone krijgt een wijkteam dat vooral op verzoek van de school in alle leefwerelden van het kind gaat kijken wat er aan de hand is. Soms gaat het om multiprobleemgezinnen. Vaak gaat het
om gezinnen die al geholpen zijn met een relatief eenvoudig advies bij de opvoeding. Het wijkteam komt bij gezinnen thuis. Het verwijst door naar gespecialiseerde hulp als dat nodig is. De wijkteams starten in de wijken rondom de basisscholen. Daarna wordt ook effectieve hulp georganiseerd rondom scholen voor voortgezet onderwijs.

De wijkteams vragen een grote investering. We zullen meer gezinnen zien met een hulpvraag dan er nu bij de instanties bekend zijn. Ook zal een brede benadering van gezinnen meer werk opleveren. Die investering is
het waard, aangezien we verwachten dat vroege en laagdrempelige hulp ervoor zorgt dat problemen in een gezin zich niet verder opstapelen. Daarvoor wordt later minder een beroep gedaan op dure gespecialiseerde hulp.

Rotterdam Children’s Zone

Zes leidende principes praktisch vertaald

De leidende principes worden ondermeer als volgt praktisch vertaald. Deze praktische vertaling is niet limitatief, want in de zone is ruimte voor meer innovaties.

Doorgaande leerlijn.

Dat vraagt een intensieve samenwerking tussen scholen, waarbij een kind goed wordt begeleid langs de breuken in ons schoolsysteem. Een mogelijke vernieuwing is het vormen van één school of een netwerk van scholen voor leerlingen van 2 tot 18 jaar, waarbij de overgangen meer geleidelijk en verschillend per leerling worden georganiseerd. Dit is maatwerk. De ene leerling gedijt het beste door al in groep 7 vakken te volgen op de middelbare school. De andere leerling groeit het beste door langer in een beschermde omgeving te blijven. De doorgaande leerlijnen worden ook gemaakt tussen het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs, zoals de vakscholen.

Langere leerweken.

Kinderen die weinig meekrijgen van thuis hebben langer nodig om hun kennis op school bij te spijkeren. Scholen werken aan een effectievere indeling van de leertijd. Je kunt meer halen uit de beschikbare tijd. Daarbovenop hebben leerlingen in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs in de Rotterdam Children’s Zone meer leertijd dan elders. Scholen met een Children’s Zone programmering breiden hun leertijd uit naar 36 uur per week. Dat is voor ondermeer taal, rekenen en persoonlijke ontwikkeling. Dit vullen scholen met verschillende onderwijsvormen in, zoals klassikale lessen, huiswerkklassen, loopbaanoriëntatie, vakantie- of weekendscholen en buitenschools leren.

Al vroeg naar school.

Hoewel de leerplicht in Nederland vanaf 5 jaar geldt, zitten kinderen in de Rotterdam Children’s Zone al vanaf hun tweede ‘op school’. Met nulgroepen wordt de voor- en vroeg-schoolse educatie (vve) volledig geïntegreerd in de basisschool.

Alle professionals in de Rotterdam Children’s Zone voldoen aan een hoge norm van vakbekwaamheid.

In de zone beschikt de professional over een aantal speciale kwaliteiten en is bereid een extra stap te zetten. Docenten hebben niet alleen goede didactische kwaliteiten, maar zij zijn ook sociaal-pedagogisch sterk. Schoolbesturen zetten zich stevig in om dit te realiseren.

Iedere wijk heeft een integraal wijkteam dat hecht is verbonden aan de scholen.

De overheid en zorg-instellingen zetten hun beste mensen in deze teams. Zij helpen de leefomstandigheden thuis of op straat van leerlingen te verbeteren met als doel om de leerprestaties te verhogen. De teams ontzorgen de scholen die zich daarmee meer kunnen richten op hun primaire taak: het lesgeven.

Scholen werken in wijkverband nauw met elkaar samen om hun leerlingen te bieden wat ze ieder voor zich moeilijk kunnen.

Denk aan een extra programma voor slimme leerlingen, voor leerlingen met creatieve gaven of voor het vergroten van belangstelling voor vakmanschap. Per wijk komt een buitenschools programma dat vanuit een sterke wijkvisie bijdraagt aan de leerdoelen die de scholen stellen.

Vakmanschap staat voor beroepen met trots.

In de zone bieden we een doorgaande leerlijn in vakken zoals techniek en zorg, zowel op als buiten de school. Leerlingen in de zone maken al vroeg kennis met een breed scala aan beroepen en opleidingen. Ouders worden nauw betrokken bij het kiezen van een opleiding en beroep omdat zij die keuze sterk beïnvloeden.

This is the first day of the rest of your life