zaterdag, juni 23, 2018

Kennisontwikkeling, innovatie en professionalisering schuldhulp

https://www.schouderseronder.nl/schouders-eronder

maandag, mei 28, 2018

Mobility Mentoring®

Hoe inzichten uit de hersenwetenschap leiden tot een betere aanpak van armoede en schulden
Auteur Nadja Jungmann en Peter Wesdorp

Mensen die in armoede leven of schulden hebben en daar niet snel uitkomen, krijgen al gauw het verwijt dat ze onverstandig zijn. Inzichten uit de hersenwetenschap laten zien waarom: chronische stress door schulden en armoede, verandert de ‘bedrading’ van het brein van mensen. Dat beïnvloedt het geheugen negatief en maakt dat mensen geen overzicht kunnen krijgen en niet goed meer in staat zijn om doelgericht en probleemoplossend te handelen.

De Amerikaanse social work-organisatie EMPath ontwikkelde in nauwe samenwerking met Harvard University, een aanpak die uitgaat van Mobility Mentoring®. Deze aanpak combineert het onderwerp armoede met de laatste inzichten vanuit de hersenwetenschap over de effecten van schaarste en armoede en de ontwikkelbaarheid van hersenfuncties. Deze aanpak is inzetbaar bij de begeleiding van mensen die hun financiële en sociale problemen willen oplossen.

In de Amerikaanse stad Boston werd onderzocht hoe Mobility Mentoring® werkt voor mensen met armoede en schulden. Onderzoekers beschreven onder meer hoe die ondersteuning eruit ziet: welke basisprincipes liggen eronder, wat is bijzonder aan deze begeleiding en welke instrumenten worden gebruikt. Ook in Nederland kan Mobility Mentoring® bijdragen aan de doorontwikkeling van de dienstverlening door wijkteams en de brede integrale intakes bij gemeenten.

Deze publicatie beschrijft de resultaten van de verkenning en maakt een eerste vertaling naar de Nederlandse praktijk. Daarmee ligt deze publicatie aan de basis voor de beweging die De Hogeschool Utrecht en Platform31 op gang brengen om de theoretische inzichten en instrumenten, mentoring en dienstverleningsprincipes ook in Nederland in te zetten en de resultaten verder te monitoren en evalueren.

Kennisdossier Schulden en armoede

Meer informatie over Mobility Mentoring, actualiteiten, leestips en best en (worst) practices vindt u in het kennisdossier Schulden en armoede.

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/schulden-en-armoede

maandag, mei 21, 2018

Rotterdamse Sociale Alliantie

COLLECTIEVE ARMOEDE

DOOR TJEERD DE BOER
We verdienden vorig jaar als Nederland BV totaal 733 miljard euro, een record bnp en een bewijs dat we de crisis van 2008 te boven zijn gekomen. Toch overheersen in het nieuws berichten dat er geen geld is, voor achterstallig onderhoud, voor extra personeel, bijvoorbeeld in het onderwijs, de zorg, defensie en politie. Vele wegen en bruggen verkeren in een slechte staat. Lonen en uitkeringen nemen netto gezien nauwelijks toe. Vreemd als tegelijk wordt gezegd dat het geld weer tegen de plinten klotst en de nieuwe regering Rutte 3 minstens 10 miljard extra te besteden had. In dit artikel wordt uitgelegd dat Big Business, Banking en Beleggers zo machtig zijn geworden ten opzichte van nationale regeringen, dat zij in toenemende mate hele staten leegzuigen. Belastingontwijking is nog moeilijk aan te pakken en kan ten koste gaan van de welvaartsstaten van weleer.

Eind van de welvaartsstaat?. In artikel nr. 106 legde ik uit wat een verzorgingsstaat is. Het betreft staten met stelsels van sociale zekerheid. Een definitie van verzorgingsstaten in ruime zin betreft ook stelsels van collectief geregelde gezondheidszorg en een geheel van subsidies aan burgers die zonder dat niet of moeilijk bepaalde diensten of goederen kunnen betalen, zoals de huursubsidie. Een welvaartsstaat betreft alle collectieve regelingen en investeringen door de overheid, in de ruime definitie kunnen ook alle organisaties van het maatschappelijk middenveld worden gerekend, zoals voorheen de bedrijfsverenigingen in Nederland. Nederland was model van een corporatistische staat tot de privatiseringen in de jaren ‘90 en later. Organisaties van werknemers en werkgevers waren verantwoordelijk voor de uitvoering van veel socialezekerheidsregelingen, de politiek stelde de regels en condities vast voor de werknemersverzekeringen.

Door rechtse (neoliberale) politieke partijen wordt de overheid graag voorgesteld als een miljarden verslindend monster op kosten van de belastingbetaler. In de praktijk is een tegenstelling tussen overheid en bedrijfsleven allerminst zo scherp te stellen, er is juist vaker sprake van publieke- private partnerschappen. Bijvoorbeeld de aanleg van snelwegen vanaf de jaren ‘50 was een initiatief van de overheid die daarvoor gelden beschikbaar stelde maar vele particuliere aannemers voerden het werk uit. Uiteraard werd het bnp daardoor vergroot als ook het draagvlak voor belastinginkomsten.

De belastingbetaler in de hoedanigheid van kiezer bepaalt hoeveel of hoe weinig overheid men wil. In de landen van het Scandinavische model koos men voor een grote overheid; meer dan 60 % van het bnp wordt besteed aan collectieve uitgaven. In Amerika daarentegen zijn genoeg voorstanders van een minimale overheid, geïnspireerd door o.a. Ayn Rand. In de 19de eeuw bekend geweest als de nachtwakersstaat die enkel verantwoordelijk was voor de openbare orde en defensie.

De vorige eeuw werd bekend als het tijdperk van de grote ideologieën. Communisme en fascisme propageerden een grote overheid waaraan het bedrijfsleven ondergeschikt moest zijn. Gedreven door economische problemen waren velen ontvankelijk voor deze ideologieën met de vlaggen hoog en de rijen gesloten, enthousiast gemaakt ook door schitterende toekomstperspectieven. Gelukkig was het relatief snel gedaan met fascistische experimenten zowel in Duitsland, Italië als Japan tussen 1933 en 1945. Het communisme als experiment kon worden afgeschreven na 1989 onder meer als gevolg van bureaucratische verkalking van de economie door de centrale overheid. In China begon ironisch genoeg na datzelfde jaar een kapitalistisch communisme zonder weerga. In het Westen was men echter in euforie over het einde van ideologieën, behalve de neoliberale leer… We vergaten dat juist China éen alternatief kon zijn in tegenstelling tot ‘There Is No Alternative’ voor neoliberalisme.

Neoliberalisme als politieke keuze. Al eerder gaf ik aan dat de rechtse omslag in de politiek vanaf 1980 deels te verklaren was door een stagnerende economie in de jaren ‘70. Tegenstanders van links verklaarden die stagnatie als gevolg van een te grote overheid en dito belasting- en premiedruk op productie en inkomens. Het bedrijfsleven zat in de knel aldus rapporten van de Commissie Wagner en Berenschot, eind jaren ‘70, het werd tijd voor een terugtredende overheid. Ik duidde in eerdere artikelen aan dat door de economische crisis tussen 1979-1987 een topzware overheid moeilijk meer was te betalen voor burgers en bedrijven, mede omdat bijna 1 miljoen mensen werkloos was naast bijna een miljoen arbeidsongeschikten. Ondanks kritiek en verzet werd later gesteld dat Lubbers met zijn kabinetten in de jaren ‘80 een grote macro economische prestatie leverde met zijn ombuigingen, zoals het terugdringen van een tekort op de lopende rekening van 10 % in 1983 en het sluiten van het Akkoord van Wassenaar met vakbonden en werkgeversorganisaties. Het Poldermodel werd niet aangetast als ook de vele corporatistische organisaties van het maatschappelijk middenveld, zoals GAK en GMD als uitvoeringsorganen voor WW, Ziektewet en WAO door vakbonden en werkgeversorganisaties. Nederland bleef lid van het Rijnlandse model, terwijl Engeland onder het rauwe beleid van Thatcher richting neoliberale USA-model ging.

Afbraak van de welvaartsstaat. Uiteraard is bij velen de afbraak van de verzorgingsstaat bekend, te herkennen aan het minimaliseren van alle uitkeringen naar bijstandsniveau, het stopzetten van de koppeling tussen lonen en uitkeringen voor inflatie en het verscherpen van toekenningscriteria i.h.b. bij ziekte en arbeidsongeschiktheid op langere termijn. Deze afbraak begon in de jaren ‘90, nota bene door de links-liberale (’Paarse’wink kabinetten van Kok. Maar intussen werden vele organisaties van het maatschappelijk middenveld eerst verguisd en vervolgens afgeschaft, zoals de GAK en GMD-en. Het betrof hier de afbraak van de verzuilde, bureaucratische organisaties van het Rijnlandse model die juist als initiatieven van burgers tot stand waren gekomen en de overheid veel beleidsuitvoerend werk bespaarden.

De politiek was in de ban van de neoliberale toverformule PRIVATISERING+ DEREGULERING+ INDIVIDUALISERING+ GLOBALISERING= WELVAART EN WERKGELEGENHEID.

Bij globalisering ging het uiteraard om de ontwikkeling van wereldmarkten voor productie en handel maar in feite ging het om globalisering van het neoliberale model van totale concurrentie. Alle factoren die concurrentie belemmerden, van handelsrestricties tot en met vakbonden moesten worden geëlimineerd. Concreet betekende dit een race naar de bodem omdat die bedrijven met de laagste productiekosten kunnen winnen op globale markten. Er ontstond m.a.w. een tendens naar minimalisatie van loonkosten, ook voor bedrijven die enkel voor een binnenlandse markt leveren. Daar waar het niet lukte om loonkosten te drukken, werd werkgelegenheid verplaatst naar laagste lonenlanden dan wel belastingvrije zones in ontwikkelingslanden.

BIG BUSINESS + BANKING + BELEGGERS = WERELDMACHT =POWER ELITE

Milton Friedman droomde ooit over ‘let business free to govern the world’. Welnu, zijn droom is nagenoeg uitgekomen. Een belangrijke voorwaarde werd de toenemende dominantie van het neoliberale denken in politiek en maatschappij van de meeste ontwikkelde landen, of wel afstand doen van de dominantie van de politiek over het bedrijfsleven. Andere belangrijke verklaringen zijn te vinden bij nieuwe technologische en institutionele ontwikkelingen die enorm versterkend werkten voor globalisering van handel en productie: internet, lage transportkosten, vrijhandelsverdragen en verdergaande automatisering van productie zoals in de autofabricage.

In toenemende mate ging Big Business domineren over de politiek, concerns hadden meer macht dan nationale regeringen en hun overkoepelende samenwerkingsverbanden zoals de EU. Concerns zoals Microsoft bereikten een bijna monopolypositie, anderen vormden wereldconglomeraten. De gedroomde vrije werking van markten conform het model van Adam Smith: kleine aanbieders die niet anderen kunnen overheersen, is een valse droom van de neoliberalen als zij ontkennen dat het nu gaat om de vrije werking van concerns i.p.v. markten!

Vanaf 1998, toen Clinton de Bliley act tekende die alle vrijheid gaf aan banken en bellegers, was een ontketening van de globale financiële sector mogelijk. In eerdere artikelen schreef ik over de handel in termen van 1000-den miljarden van financiële producten wereldwijd. De omvang van die handel overtrof die van de reële economie met een factor 20. Secutarisatie was het toverwoord om van alles, maar vooral diverse schulden, te bundelen en vervolgens op de markt te zetten als een vermogensproduct voor beleggers. Big Banking sloot zich in de jaren nul aan bij Big Business als wereldmacht, die lak hebben aan nationale regeringen met hun regeltjes en belastingen. Tezamen vormen beiden als aangeduid in respectievelijk artikel nr. 88 en 95 een Power Elite die het publiek kent uit de jaarlijkse conferenties in Davos, inclusief Bekende Wereld Mensen als Bono van U2.

De geest is dus uit de fles in de zin dat Big Business, Banking en Beleggers een wereldmacht vormen, niet van zins om zich te onderwerpen of te schikken naar politieke machten van staten en hun samenwerkingsorganen. Nationale welvaartsstaten worden steeds meer bedreigd door ontwijking van regels en belastingen door concerns en ook superrijke individuen. Mogelijk is een wereldregering nodig om een tegenmacht te vormen, maar vooralsnog zit dat er niet in. Hans en ik waren onlangs op een conferentie in Brussel waar werd gewezen op de moeilijkheden om nationale belastingstelsels te coördineren in politieke en juridische zinnen. Geschat wordt echter dat de EU jaarlijks 600 tot 1000 miljard euro aan belastinginkomsten derft. Alleen al Starbucks zou een voorlopige aangifte van 13 miljard kunnen hebben gekregen… Wereldwijd wordt geschat dat ontwikkelde landen 12.000 euro per jaar verliezen aan belastingontwijking. Concerns zoals Shell en Unilever kunnen eisen stellen aan te vormen regeringen en regeer akkoorden, zoals het afschaffen van dividendbelasting twv 1.4 miljard euro: Rutte 3 Helpt…

Er zou dus genoeg geld kunnen zijn voor onderhoud en behoud van welvaartsstaten ware het niet dat het geld stroomt boven en buiten die staten waar het om gaat. Collectieve armoede wordt het gevolg, te zien of te bewijzen met slecht onderhouden wegen, scholen en diverse voorzieningen. Een tegenstelling tussen private rijkdom en collectieve armoe…

vrijdag, april 27, 2018

donderdag, maart 29, 2018

woensdag, maart 14, 2018

woensdag, februari 28, 2018

Standpunten politieke partijen over armoede 2018 Rotterdam verkiezingen

PVDA LIJST 2

De PvdA heeft vertrouwen in alle Rotterdammers. En terecht toch? We hebben Rotterdam samen gemaakt tot wat het nu is: een prachtige stad om te wonen, te werken, te sporten en te ontspannen. Wereldwijd worden we geprezen om onze economie, onze architectuur en onze gastvrijheid. En toch willen we pleiten voor verandering. Want niet iedere Rotterdammer profiteert van die fantastische stad van ons. Er dreigt een stad van twee snelheden: de stad van de Rotterdammers met het beste onderwijs, de beste woningen, de beste banen en de beste zorg en de stad van Rotterdammers voor wie dat allemaal niet weggelegd is.

Platform armoedebestrijding

Armoede en schulden zijn grote problemen. Er zijn veel instanties die hier wat aan doen maar die werken soms totaal langs elkaar heen. Alle partijen die zich met schulden bezig houden, komen in Platform Armoedebestrijding met elkaar tot goede oplossingen. Rotterdammers moeten de weg weten te vinden naar de juiste hulp. De PvdA staat pal voor de bijstand als vangnet.

Kinderarmoede de stad uit! In Rotterdam leeft één op de vier kinderen in armoede. Dat is onacceptabel. We komen met een aanvalsplan op kinderarmoede. We gaan bijvoorbeeld het kindtegoed verruimen en bieden samen met scholen een maaltijdprogramma aan aan kinderen voor wie dat thuis niet weggelegd is.

Vrijwilligerswerk waarderen

Vrijwilligers zijn het cement van de stad. Dit werk mag meer waardering krijgen. We komen met een pakket aan maatregelen om vrijwilligers te ontlasten. Denk aan gratis parkeren of de Rotterdampas.

Werkende Re-integratie

We bestrijden niet de werklozen maar de werkloosheid. We zetten de aanbevelingen van de ombudsman om in actie, zodat we mensen helpen in plaats van in de hoek te zetten. Werk hoort te lonen met salaris. Het zonder loon verplicht papier prikken moet zo snel mogelijk stoppen.

Redelijke vrijwillige ouderbijdrage

Een te hoge ouderbijdrage mag geen drempel zijn dat je niet het beste uit je onderwijs haalt. We gaan met de scholen in gesprek om een Rotterdamse richtlijn te maken met betaalbare ouderbijdrages. Ook gaan we iedereen in de bijstand met kinderen in schoolgaande leeftijd 35 euro per kind per jaar geven ter compensatie van de ouderbijdrage.

Kunst en sport voor alle kinderen

Iedere jonge Rotterdammer moet kunnen sporten en in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Daarmee ontwikkel je kinderen tot breed geschoolde burgers. We willen meer bekendheid en geld voor organisaties die daar aan werken. Denk aan het jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds, maar bijvoorbeeld ook de SKVR. Ook andere, kleinere organisaties die werken aan dit doel, verdienen onze steun.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

D66 LIJST 3

Zonder schuld
een stad zonder armoede in 2040

Eén op de vijf Rotterdammers leeft in armoede, verreweg het hoogste aantal van Nederland. Armoede is vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, maar gaat gepaard met veel leed. 31.000 kinderen - maar liefst een kwart van de Rotterdamse kinderen - groeien in onze stad op in een gezin dat in armoede leeft. We pleiten bij de wetgever voor een eenvoudiger persoonlijk faillissement zodat de schuldeisers meer risico lopen. 27.000 Rotterdammers kampen met problematische schulden die alleen maar verder oplopen. Armoedebestrijding moet topprioriteit krijgen.

Deltaplan schulden

Schuldenproblematiek is een van de grote veroorzakers van achterstand en armoede. Om de schuldenepidemie het hoofd te bieden stellen we een Deltaplan Schulden op. In dit plan dragen alle betrokken partijen, waaronder schuldeisers en incassobureaus, er verantwoordelijkheid voor te zorgen dat schulden moeilijker ontstaan en dat het aflossen gemakkelijker wordt. Vaak onderschatten mensen, en dan vooral jongeren, de gevolgen van het aangaan van schulden. Voorlichting en een preventieprogramma helpen dan ook hen hier bewuster van te maken. Er zal sneller worden ingegrepen en problematische betalingsachterstanden worden onderling door coöperaties, gemeente, welzijnswerk en zorgverzekeringen gedeeld en zij bieden hulp. De schuldhulpverlening zal ook bij schulden onder de 10.000 euro al in actie moeten komen en er is speciale aandacht voor dak- en thuislozen om ze een kans te geven hun leven weer op te bouwen. Bij ernstige gevallen, waarin de maatschappelijke kosten die van de schuld overstijgen, kan de gemeente de schuld opkopen. We stimuleren welzijnsorganisaties om een (buddy)systeem met vrijwilligers op te zetten voor administratieve hulp of om gebruik te maken van initiatieven zoals de formulierenbrigade van Humanitas.

Bekendheid inkomensondersteuning

Een groot deel van de Rotterdammers dat recht heeft op inkomensondersteuning maakt hier geen gebruik van. Dit komt voort uit een gebrek aan kennis of het onvermogen om dit aan te vragen. De vraagwijzer - een gemeenteloket waar hulp geboden wordt - zal mensen op de verschillende regelingen wijzen en hen helpen aanvragen in te dienen.

Gebruik jeugdtegoeden vergroten

Kinderen uit arme gezinnen kunnen aanspraak maken op 275,- euro tot 400,- euro budget voor op hun Rotterdampas, waarmee ze onder andere een fiets, maar ook school- en sportspullen kunnen aanschaffen. Dankzij D66 is dit budget verhoogd en de verdeling specifieker aangepast aan de behoeften van verschillende leeftijdsgroepen, zoals jonge kinderen en jongeren. Een deel van de ouders maakt helaas nog geen aanspraak op het jeugdtegoed voor hun kroost. D66 wil dat er een uitgebreide campagne wordt gevoerd om te zorgen dat alle kinderen die hier recht op hebben, er ook gebruik van maken. Daarnaast zullen medewerkers van de wijkteams en de vraagwijzers vaker hierop mogen wijzen. Tot slot moet een aantal deelnemende winkels verder groeien.

Frontlijn aanpak voor probleemgezinnen

Rotterdam kent duizenden ‘multi-probleemgezinnen’, gezinnen waar verschillende sociale problemen tegelijk aan de orde zijn. Niet iedere welzijnswerker is ertoe in staat om dergelijke gezinnen goed te helpen. Vaak is er brede kennis nodig, evenals het vermogen om stevig door te pakken, om zo alle linies te doorbreken van de verschillende overheidsdiensten en maatschappelijke partners. Bureau Frontlijn heeft in Rotterdam goede resultaten laten zien. We zorgen dat er per gezin één hulpverlener de regie heeft en snel en effectief beslissingen kan nemen die overeenkomt met de Frontlijnaanpak.

Bestrijding van psychosociale problemen bij armoede

Mensen die in armoede leven of met schulden kampen, ervaren veel stress, stigmatisering en psychosociale problemen. We leren van de pilots ‘mobility mentoring’, die deze verlamming beogen tegen te gaan, en maken deze werkwijze onderdeel van de aanpak. We geven ambtenaren, in het bijzonder bij de dienst Werk en Inkomen, trainingen om deze problematiek te herkennen. Ook trainen we hen erin mensen door te verwijzen naar psychosociale hulp als onderdeel van de armoedebestrijding. Bij het welzijnswerk moet deze doorverwijzing ook makkelijker worden.

Expertisecentrum armoede

Het bestrijden van armoede heeft hoge prioriteit om kansen te kunnen bieden aan alle Rotterdammers. Armoede is een hardnekkig vraagstuk zonder eenvoudige oplossingen. We richten, samen met de sociale partners, een centrum op dat kennis en expertise op het gebied van armoede bij elkaar brengt. Dit is een onafhankelijk instituut met gezag. Ze geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies en zijn bij het opstellen van beleid op het gebied van armoedebestrijding altijd nauw betrokken.

Initiatieven voor armoedebestrijding

Met ‘Citylab010’ heeft D66 het mogelijk gemaakt voor Rotterdammers om op negen verschillende onderwerpen, waaronder economie, cultuur en duurzaamheid, plannen in te dienen en zo maatschappelijke innovatie te stimuleren. Op het gebied van armoedebestrijding is die mogelijkheid er nog niet. Wij breiden het aantal onderwerpen uit, zodat initiatiefrijke Rotterdammers volop kunnen bijdragen aan het voorkomen en tegengaan van armoede. Op het gebied van werkgelegenheid verruimen we de mogelijkheden voor aanvragen, zodat initiatiefnemers ook op gebied van re-integratie op de arbeidsmarkt innovatieve ideeën kunnen uitproberen.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

SP LIJST 4

Armoede is een groot probleem in Rotterdam. De belangrijkste beslissingen over inkomen worden genomen in de Tweede Kamer. Maar Rotterdam kan wel zorgen dat de gevolgen voor Rotterdammers minder ernstig zijn. De SP heeft genoeg goede ideeën om na jarenlang beleid om mensen met geldproblemen weg te jagen, eindelijk aan echte armoede-bestrijding te beginnen. Hulp om van schulden af te komen verdient een keiharde aanpak. Dat betekent een aanpak die wérkt. Dichtbij, toegankelijk, en door ook te kijken naar schuldeisers, inclusief de overheid, die het alleen maar erger maken. Sociale uitsluiting door armoede is een dagelijks feit voor veel Rotterdammers en dat pakken wij aan met alle mogelijke middelen.

Hoe krijg je mensen zonder werk weer aan de slag? Niet door ze te straffen voor het feit dat er te weinig werk is. Wel door maatwerk en door ze te stimuleren. Ook Rotterdammers met een beperking kopen hun overhemd met opgestroopte mouwen. De gemeente moet er daarom alles aan doen om hen te helpen aan een baan met of zonder beschutte werkomgeving. Het beleid van de gemeente gaat voortaan uit van een open houding in plaats van wantrouwen en vanuit het besef dat eigen kracht en zelfredzaamheid nogal eens wordt overschat.

Inkomen en armoedebestrijding

Het huidige minimumloon en bijstandsnorm zijn veel te laag om goed van te kunnen rondkomen. We pleiten samen met andere gemeenten bij het Rijk voor een verhoging van de koopkracht. De gemeente compenseert het verlies aan koopkracht voor mensen met de laagste inkomens dat ontstaat door nieuwe kabinetsmaatregelen, vanuit de bijzondere bijstand en door kwijtschelding van lokale lasten en gemeentelijke tarieven voor deze groep.
• Het geld dat het rijk naar de gemeente stuurt om de koopkracht van minima te verbeteren gaan we uitsluitend daarvoor gebruiken.
• We maken de gemeentelijke belastingen en heffingen eerlijker: we schaffen de afvalstoffenheffing af voor Rotterdammers met lage inkomens en het rioolrecht wordt afhankelijk van de waarde van het huis. Rotterdamse huishoudens met een huurhuis of koophuis tot 280.000 euro gaan daardoor minder betalen; mensen met een duur koophuis en grote bedrijven gaan meer betalen.
• Naast Opzoomer Mee en Bewonersidee geven we minima de ruimte voor eigen initiatieven op het gebied van leefbaarheid en armoedebestrijding; al dan niet in samenwerkingsverband: klusploegen, LETS-winkels, voedselhulp, kledingbanken en dergelijke. De gemeente helpt met het regelen van geschikte locaties voor deze initiatieven.
• Er komt een kennis- en adviescentrum voor armoedebestrijding en schulden. Dit centrum zorgt voor info over inkomensondersteuning. De bureaucratie wordt aangepakt. In alle gebieden komen actieve armoedeplatforms om een beweging op gang te brengen van preventie, vroegsignalering en aanpakken.
• Toekenning van armoedevoorzieningen moet zoveel mogelijk automatisch gebeuren, en als dat niet kan met zo min mogelijk bureaucratie en rompslomp. De welzijnsorganisaties, die mensen helpen hun weg te vinden in de bureaucratie, breiden we uit. 14010 moet veel beter worden. Mensen die in een uitkering zitten kunnen opgeleid worden tot professionals in vaste loondienst. Voedselbanken mogen geen wachtlijsten hebben. De gemeente moet gaan samenwerken met alle voedselbanken in Rotterdam, niet alleen de ‘officiële’. We helpen de voedselbanken met het vergaren van spullen voor de pakketten. We zorgen voor extraatjes als Piekfijn waardebonnen in de voedselpakketten.
• De grens voor bijzondere bijstand wordt verhoogd naar 120 procent van het minimumloon. Chronisch zieken en gehandicapten raken door landelijk beleid allerlei financiële voordelen kwijt. De gemeente gaat dit ruimhartig compenseren. We zorgen voor een goedkope en goede collectieve ziektekostenverzekering voor minima.
• Ouderen op bijstandsniveau geven we een toeslag tot 120 procent minimumloon.
• Ouderen met een zogenaamd AOW-gat sporen we op en helpen we aan een aanvullende uitkering. Ook voor allochtonen met aow gat, voor alle ouderen een waardige oude dag.
• Fatsoenlijke regelingen kunnen overlevingsfraude om de meest primaire levensbehoeften te bekostigen voorkomen. Wanneer overlevingsfraude geconstateerd wordt moet er gekeken worden hoe de gemeente kan helpen voorkomen dat dit probleem zich herhaalt. Grote fraude pakken we daarentegen hard aan. Wat we binnenhalen met de fraudebestrijding zetten we in voor de armoedebestrijding.
• Te veel Rotterdamse kinderen groeien in armoede op. We doen alles om dat te voorkomen. We subsidiëren vakantieprojecten voor kinderen van de minima, zodat zij er één keer per jaar op uit kunnen.
• Via de jeugdgezondheidszorg kan armoede onder kinderen gesignaleerd worden en kunnen mensen gewezen worden op regelingen.
• Basisscholen gaan minstens drie dagen per week een gezonde warme lunch verstrekken.
• We zorgen dat er altijd voldoende middelen zijn in het Fonds Bijzondere Noden, het Jeugdsport- en Cultuurfonds en bij stichting Meedoen. Minima en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis gebruik maken van het openbaar vervoer binnen Rotterdam.
• Een internetabonnement wordt toegevoegd aan de mogelijkheden in de bijzondere bijstand.
• De bieb wordt voor alle minima gratis.
• De langdurigheidstoeslag van 500 euro wordt opnieuw ingevoerd.
• De individuele inkomenstoeslag van 50 euro per jaar voor een alleenstaande moet verhoogd worden naar 300 euro, voor een gezin wordt dit 800 euro.
• We voeren een vergoeding in voor chronisch zieke mensen met een inkomen van 110 procent van de bijstandsnorm van 300 euro en een tegemoetkoming voor de aanvullende verzekering van 13.50 per maand.
Schuldhulpverlening

Schulden zijn hét grote probleem voor veel Rotterdammers. De gemeente gaat daarom extra investeren om te zorgen dat de schuldhulpverlening weer toegankelijk en effectief wordt. We gaan aan échte schuldhulpverlening doen, met als ideaal een schone lei aan het einde van de rit.
• Structureel budgetbeheer passen we, op vrijwillige basis, toe bij speciale doelgroepen en zo veel mogelijk op basis van maatwerk. Daarbij automatiseren we het betalen van vaste lasten en het doorvoeren van bijvoorbeeld huurverhogingen.
• In elke wijk moet budgetvoorlichting en schuldhulp aanwezig zijn. We organiseren schuldhulp op deze manier dichtbij de mensen waar het om gaat. We zorgen voor veel meer ondersteuning om financieel op orde te komen, via het maatschappelijk werk en andere instanties. Dat kan onder meer bereikt worden door gebruik te maken van vrijwilligers en professionals. Voor jongeren komt er de mogelijkheid om hun schulden op te laten kopen door de gemeente, en dan via een traject op maat de schulden af te lossen.
• In Rotterdam worden wekelijks vele gezinnen afgesloten van nutsvoorzieningen of uit hun huis gezet. We gaan dit uit alle macht voorkomen. We gaan door met het Meldpunt Preventie Huisuitzettingen en verbeteren het. Woningbouwcorporaties, energieleveranciers en Evides moeten veel sneller dan nu een betalingsachterstand melden.
• De NVVK-regeling moet flexibeler ingezet kunnen worden en de looptijd moet verlengd kunnen worden tot vijf jaar. Zo houden mensen met schulden genoeg over om van te leven en maken ze minder snel nieuwe schulden.
• Inkomenverbredende maatregelen voor mensen met schulden dienen verruimd te worden. Zo dient men tijdens de schuldhulpverlening van het vrij te laten bedrag uit te gaan en niet van de beslagvrije voet.
• De (lokale) overheid veroorzaakt ook schulden, door zich niet te houden aan de beslagvrije voet, door CJIB-boetes en door mensen één of meerdere maanden te korten op hun uitkering. Dit gaan we bestrijden.
• Rotterdam gaat voor de komende vier jaar een schuldenombudsman aanstellen. Deze krijgt als taak om de afhankelijkheidspositie van de schuldenaren te versterken. De schuldenombudsman rapporteert rechtstreeks aan de gemeenteraad bij misstanden.
• De gemeente verstrekt een keurmerk aan kredietverstrekkers als zij goed meewerken. Daarmee kunnen zij laten zien een bonafide bedrijf te zijn. Bij wangedrag trekt de gemeente het keurmerk weer in. Overheidsdiensten en deurwaarders die door onbehoorlijke boetes en incassokosten de schulden groter maken worden actief aangepakt. De gemeente blijft lobbyen voor betere wetgeving waardoor het minder makkelijk wordt om schulden te maken en incassobureaus en deurwaarders de schuld niet op kunnen drijven door extra kosten. We werken hierbij samen met deze beroepsgroepen.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

CDA LIJST 6

3.6 Armoede en schulden

Teveel Rotterdammers hebben te kampen met armoede en problematische schulden. Armoede speelt niet alleen bij mensen met een uitkering of bij gepensioneerden, maar ook bij werkenden met een laag inkomen. Aan het werk gaan/blijven moet blijven lonen. Wanneer iemand schulden heeft, dan heeft dit direct gevolgen voor andere levensgebieden. Als de rekeningen zich opstapelen gaan mensen bij de dag leven en verdwijnt het langetermijnperspectief. De ervaring leert dat veel Rotterdammers die bij de gemeente aankloppen voor zorg ook schulden hebben. Weer gezond worden of werk vinden is logischerwijs van minder groot belang dan een warme maaltijd voor de kinderen. Een integrale aanpak vanaf het eerste moment is dan ook essentieel.

Door de schulden wordt een groot deel van het besteedbaar inkomen gebruikt voor aflossingen en rente. Rotterdammers komen zo in de knel. Het armoedebeleid in Rotterdam moet enerzijds ruimhartig zijn zodat mensen waardig kunnen leven. Anderzijds moet er sprake zijn van activerend armoedebeleid, zodat de bijstand een vangnet blijft. Het verdienen van een eigen boterham blijft altijd het uitgangspunt. Naast een inkomen zorgt werk immers voor eigenwaarde en voor contact met collega’s in een sociale omgeving.

De afgelopen jaren zijn er positieve stappen gezet in het voorkomen van schulden. Juist op het gebied van het voorkomen van armoede en schulden kan nog veel winst worden geboekt. Zonder twijfel moet dit een speerpunt zijn in een volgend college.
• Inzetten op preventie is van groot belang. Er moet al op jonge leeftijd worden begonnen met financiële educatie. Hiertoe dienen afspraken met het onderwijs gemaakt te worden.
• De gemeente doet een grote investering om schulden in een vroeg stadium op te sporen. Naast de uitbreiding van de samenwerking met woningcorporaties, energiebedrijven en banken wordt nazorg geïntensiveerd en een aanpak opgezet om het weer terugvallen in schulden te voorkomen.
• De deskundigheid in de wijkteams over schulden wordt vergroot. Er wordt bovendien actief gecommuniceerd dat Rotterdammers met beginnende schulden zo snel mogelijk voor informatie en hulp terecht kunnen bij de Vraagwijzer in het gebied.
• Er komt ruimte voor individuele begeleiding bij schuldenproblematiek naast de huidige groepsaanpak. Ook ziet het CDA hier een belangrijke rol weggelegd voor goed opgeleide (gepensioneerde) vrijwilligers, bijvoorbeeld van Samen010.
• Basisbudgetbeheer wordt grootschalig ingevoerd. De gemeente betaalt voor Rotterdammers met schulden de huur, energielasten en zorgverzekering en trekt dat af van de uitkering. Hierdoor lopen schulden niet op en worden uithuisplaatsingen voorkomen.
• Het armoedebudget voor wijkteams dat door het CDA is geïntroduceerd, wordt voortgezet. De hoogte van het budget wordt aangepast aan het reële gebruik van de wijkteams in de gebieden.
• Leenbijstand wordt gestopt. Aanvragen in het kader van de bijzondere bijstand worden een gift en hoeven niet te worden terugbetaald aan de hand van een lening. Dit maakt de armoede enkel nog maar groter.
• Er is momenteel sprake van een splitsing in de hoogte van het kindtegoed tussen jonge en oudere kinderen. Kinderen onder de 12 krijgen een lager jeugdtegoed dan oudere kinderen. Deze splitsing wordt ongedaan gemaakt en het kindtegoed wordt €400 (het bedrag dat nu uitgekeerd wordt aan kinderen van 12 tot 17 jaar).
• De verhoging van het AOW-tegoed (zomerakkoord 2017) naar €375 blijft ook na 2018 van kracht. Kinderen en ouderen hebben geen invloed op hun inkomen. Er is dus geen sprake van een prikkel naar werk. Het is bovendien verstandig zekerheid te bieden en het bedrag niet te frequent aan te passen.
• De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt verruimd. De huidige regeling voor een inkomenstoeslag wordt geschrapt en het beschikbare geld wordt toegevoegd aan de kwijtscheldingsregeling, die ook gebruikt kan worden door werkende armen.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

NIDA ROTTERDAM LIJST 7

Welvaart in Rotterdam

Ruimhartig armoedebeleid met bijzondere aandacht voor schuldenproblematiek

Toegankelijke schuldhulp: vroegtijdige ondersteuning betekent makkelijker en eerder schuldenvrij. Te veel jongeren geraken in schulden door te gemakkelijk geld te lenen en dit vaak ook nog eens te vergokken. Bewustwordingscampagnes zijn nodig om dit te ontmoedigen. Investering in duurzame sociale woningen is nodig om de energierekening van al die huishoudens die krap bij kas zitten te verlagen. Aandacht voor de behoefte van voedselbanken. Toegankelijkheid van sport en cultuur waarborgen voor huishoudens met beperkt budget.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

GROENLINKS LIJST 8

1.2.3 Een stevig vangnet

Vertrouw Rotterdammers: GroenLinks wil dat Rotterdammers met een bijstandsuitkering of andere hulpvraag worden behandeld vanuit klantvriendelijkheid, hulpvaardigheid en vertrouwen.

Ruimhartig bijstandsbeleid: De gemeente richt het bijstandsbeleid zo ruimhartig mogelijk in. Ook als experimenten een zekere bestuurlijke ongehoorzaamheid ten opzichte van het Rijk vragen.

Bijstand zonder bureaucratie: De verplichte wachttijd van vier weken schaffen we af net als drempels die het recht op uitkering inperken. Wie uitstroomt kan zijn uitkering pauzeren zodat het aanmeldproces niet opnieuw doorlopen hoeft te worden. Rotterdam doet voorstellen aan het rijk voor aanpassing van het bijstandsbeleid aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Geen repressie maar meedoen: WerkLoont, het programma waarin een deel van de Rotterdammers met een uitkering een dag per week de straten veegt, wordt afgeschaft. Re-integratietrajecten mogen geen andere banen verdringen en worden getoetst op duidelijke leerdoelen.

Geen verplichte tegenprestatie: We stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zich te ontwikkelen door bezigheden buitenshuis. Dit stellen we echter niet verplicht.

Compensatie mantelzorg en kostendelersnorm: Wie mantelzorg verleent, wordt vrijgesteld van sollicitatieplicht. De korting door de kostendelersnorm wordt volledig gecompenseerd.

Terughoudend boetebeleid: Rotterdam probeert boetes en maatregelen zoveel mogelijk te voorkomen en zo laag mogelijk te houden. Daarbij houden we rekening met de aanwezigheid van kinderen in een gezin.

1.3 ARMOEDE EN SCHULDHULPVERLENING

1.3.1 Meedoen in Rotterdam Armoedebestrijding heeft prioriteit: Rotterdam maakt van voorkomen en terugdringen van armoede een topprioriteit. Armoede is de verantwoordelijkheid van de hele samenleving. Samen voorkomen we dat armoede generaties lang wordt door gegeven.

Kwijtschelding gemeentelijke lasten: Rotterdammers die minder dan 120% van het minimumloon verdienen wordt 100% van de gemeentelijke lasten kwijtgescholden.

Individuele inkomenstoeslag omhoog: Rotterdammers die minder dan 120% van het minimumloon verdienen komen in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. De toeslag wordt opgehoogd.

Extra ondersteuning vrij besteedbaar: Rotterdam overtuigt het rijk dat AOW- en jeugdtegoed weer in geld moeten worden uitgekeerd. Tot die tijd breiden we het aantal winkels, dat het tegoed accepteert, flink uit. Voorwaarden passen we soepel toe.

Meer geld voor noodgevallen: Het maatwerkbudget voor incidentele noodgevallen voor wijkteams wordt ook toegankelijk voor vraagwijzers en welzijnsorganisaties. De gemeentelijke bijdrage aan het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam gaat omhoog.

Bijzondere bijstand is een gift: De bijzondere bijstand wordt weer een gift. Bij bijzondere bijstand voor vervanging van een elektrisch apparaat wordt voor het zuinigste apparaat gekozen.

Sport en cultuur voor kinderen inarmoede: Rotterdam participeert in het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Zo kunnen kinderen die in armoede opgroeien sporten en zich cultureel ontplooien. Aanmeldprocedures maken we simpeler. Alle Rotterdamse kinderen leren op de basisschool zwemmen. De Rotterdampas wordt gratis voor minima en de gemeente blijft Jeugdvakantieland steunen.

1.3.2 Erger voorkomen

Minima praktisch ondersteunen: De minima-makelaar helpt Rotterdammers die in armoede leven of die hun inkomen plotseling sterk zien dalen. Dat gebeurt door enerzijds te helpen uitgaven te beperken, bijvoorbeeld door goedkopere woonruimte te zoeken. Anderzijds worden zij geholpen door de weg naar mogelijkheden en regelingen te wijzen.

Armoedeplatforms stimuleren: De gemeente stimuleert en faciliteert de oprichting van armoedeplatforms in alle stadsdelen. Initiatieven als de voedselbank en de kledingbank werken er samen met gemeentediensten, signaleren problemen en wisselen goede ervaringen uit.

Meer hulp bij betalingsproblemen: Wie betalingsproblemen heeft, krijgt in Rotterdam een hulpaanbod voor problemen escaleren. Bij huwelijk, scheiding en overlijden geeft de gemeente standaard voorlichting over financiële gevolgen en regelingen om die te verzachten.

Voorkomen van dakloosheid: Huisuitzettingen voorkomen we voor alle Rotterdammers, niet alleen voor gezinnen en mensen met psychische problemen. Door integrale aanpak van achterliggende problemen en snelle schuldhulpverlening investeert de stad in preventie van dakloosheid.

Schuldproblemen: De gemeente gaat over op ‘sociaal incasseren’ om het ontstaan van schulden te voorkomen. Er komt actief beleid om andere Rotterdamse instellingen en bedrijven voor deze aanpak te werven.

1.3.3 Problemen oplossen

Individuele begeleiding bij schulden: Wie de gemeente hulp vraagt bij het aanpakken van schulden krijgt individuele begeleiding. We willen de stress die gepaard gaat met schulden en armoede structureel wegnemen. Daarvoor gebruiken we technieken zoals mobility mentoring, een innovatieve aanpak van de problematiek achter schulden. Hulpverleners zijn alert op het herkennen van GGZ-problematiek en andere beperkingen.

Betere schuldhulpverlening: De capaciteit van de schuldhulpverlening wordt vergroot, drempels worden zoveel mogelijk weg genomen en het aanmeldproces eenvoudiger. Rotterdam start een proef met het opkopen van schulden.

Economische zelfstandigheid vergroten: In de eigen organisatie heft de gemeente de loonkloof tussen mannen en vrouwen op. Rotterdam versterkt door gericht beleid de economische zelfstandigheid van vrouwen.

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

CHRISTENUNIE-SGP LIJST 9

3.9 Sociale Zekerheid

Ondanks dat we in één van de rijkste landen ter wereld leven, lukt het niet iedereen om het hoofd boven water te houden. Vaak komt dit doordat er geen geschikte baan gevonden kan worden of de afstand tot de arbeidsmarkt simpelweg te groot is. Hierdoor dreigen mensen onder het bestaansminimum te komen en buiten de boot te vallen. De ChristenUnie-SGP wil vanuit een Bijbelse naastenliefde staan voor de bescherming van zwakkeren in de samenleving. Rotterdammers die onvoldoende inkomen hebben of in moeilijke omstandigheden verkeren verdienen een goed sociaal vangnet.

Een goed sociaal vangnet moet passende ondersteuning bieden, maar vooral ook gericht zijn op helpen van mensen om hun eigen verantwoordelijkheid weer op te pakken. De ChristenUnie-SGP wil daarom een sociale zekerheid waarin mensen weer aan hun perspectief kunnen werken. Wij zetten ons daarom in voor een positief bijstandsbeleid dat ruimte biedt aan experimenten met sociale coöperaties, en vormen van regelarme bijstand.

Het leren oppakken van de eigen verantwoordelijkheid en werken aan perspectief is erg belangrijk, want Rotterdam kent relatief gezien het grootste bijstandsbestand van Nederland. Ruim veertien procent van de beroepsbevolking ontvangt een uitkering. Op de lange termijn is dat financieel gezien niet meer houdbaar. Wij willen daarom een voorzetting van de verplichte tegenprestatie, want dit vergroot de vaardigheden van mensen, geeft een dagritme en vergroot het gevoel van eigenwaarde. Daarnaast wordt het programma Werk Loont en extra handhaving op de rechtmatigheid van bijstandsuitkeringen voortgezet vanwege de bewezen effectiviteit.

Een voortzetting van de huidige programma‟s betekent echter niet een ongewijzigde voorzetting. Het kan immers socialer en mensgerichter in Rotterdam. De Rotterdammer en zijn hulpvraag moet meer centraal komen door een actief en klantvriendelijk gemeentelijk beleid dat gebaseerd is op vertrouwen. Voor personen die actief zijn als mantelzorger moet de sollicitatieplicht worden opgeschort. Voor de ChristenUnie-SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk moeten als even nuttige maatschappelijke bijdragen worden gestimuleerd en gewaardeerd. Daarnaast mag het boetebeleid socialer worden ingevuld aan de hand van de principes van sociaal incasseren.

Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, of dat nou betaald, of via vrijwilligerswerk is. De gemeente geeft hierin zelf het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven hetzelfde te doen. Misbruik van „ ‘gratis werk’ (zoals werkervaringsplaatsen) dat ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen moet worden aangepakt.

Wij willen daarom:
• Een ruimhartig sociaal vangnet dat Rotterdammers leert om de eigen verantwoordelijkheid te pakken.
• Een tegenprestatie bij gemeentelijke hulp. Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen. Bij weigering kan dit gevolgen hebben voor de uitkering.
• Actief en klantvriendelijk beleid dat vertrouwen in de Rotterdammer centraal stelt.
• De sollicitatieplicht voor mantelzorgers en alleenstaanden met kinderen afschaffen.
• De principes van sociaal incasseren als basis voor het boetebeleid van de invordering van uitkeringen.
• Een lokaal experiment met regelarme bijstand binnen de grenzen van de wet.
• Maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten, bijvoorbeeld door het mogelijk te maken een eigen bedrijfje of onderneming te starten met behoud van uitkering.
• Extra inzet om mensen met psychische klachten aan het (vrijwilligers)werk te krijgen.
• Meer ruimte voor omscholing van mensen in bijstand, om de mismatch tussen de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen.
• Verantwoordelijkheid van gemeente en bedrijfsleven voor voldoende participatiebanen en beschutte werkplekken.
• Beloning van ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratie-trajecten (leerwerktrajecten).
3.10 Armoedebestrijding

In onze stad is armoede een groot probleem. Zo leeft ruim één op de vier kinderen in armoede. Veelzeggend is dat veertig procent van deze kinderen werkende ouders heeft. Armoede leidt tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties, een slechtere gezondheid en veel stress. Dit is niet alleen dramatisch voor mensen zelf, maar leidt ook tot hoge maatschappelijke kosten. De ChristenUnie-SGP ziet armoedebestrijding daarom als een belangrijke taak van de gemeente en wil een ruimhartig armoedebeleid om de oorzaken en gevolgen van armoede te bestrijden.

De kaalslag in de afgelopen jaren op de gelden voor armoedebestrijding is gelukkig grotendeels teruggedraaid in het door ons gesloten Zomerakkoord, dat onder andere 13,5 miljoen euro extra regelde voor de bestrijding van armoede. Hierdoor werden onder meer het AOW-tegoed, Jeugdtegoed en de individuele inkomenstoeslag verhoogd. Daarnaast kwam er een regeling voor niet-verplichte schoolbijdragen (denk aan schoolreisjes) en kwam er een einde aan de stijging van de eigen bijdrage van minima op de afvalstoffenheffing.

In de volgende raadsperiode wil de ChristenUnie-SGP de maatregelen uit het Zomerakkoord bestendigen. Daarnaast moet de afvalstoffenheffing voor lage inkomens weer volledig worden kwijtgescholden. Verder moeten de door ons geïnitieerde uitrol van armoedeplatforms over de stad worden gestimuleerd, om te gaan dienen als middel voor een effectievere armoedebestrijding. Op deze wijze wordt de kracht van de Rotterdamse samenleving ingezet voor armoedebestrijding. Ervaringsdeskundigen moeten hier een belangrijke rol in spelen.

Wij willen daarom:
• Een ruimhartig armoedebeleid door de voorgestelde maatregelen in het Zomerakkoord te continueren.
• Volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor minima.
• Verdere uitrol van armoedeplatforms om de armoede effectief te bestrijden.
• De herintroductie van een Rotterdamse armoedemonitor. Deze monitor voorziet de gemeenteraad van cruciale informatie.
• Een heldere website waar overzichtelijke alle regelingen voor lage inkomens worden gepresenteerd. Daarnaast is er één aanvraagprocedure/formulier zodat in één keer duidelijk wordt op welke regelingen aanspraak gemaakt kan worden.
3.11 Schuldenproblematiek

De schuldenproblematiek in de stad is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat ruim 50.000 huishoudens te kampen hebben met schuldproblemen. Meer dan de helft van deze groep huishoudens (27.000) zit zelfs zover in de schulden dat aflossen geen optie meer is. Zij hebben problematische schulden.

Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. Hierdoor stapelen de schulden zich snel op en worden problemen als onoplosbaar ervaren. De ChristenUnie-SGP wil hoop en perspectief bieden voor deze groep mensen en vindt het daarom van groot belang dat er een snelle en toegankelijke gemeentelijke schuldhulpverlening is. Hierin moet de nadruk liggen op een outreachende en persoonlijke benadering. Met het Zomerakkoord regelden we hiervoor 2 miljoen euro extra. Wij willen dat de Kredietbank in de komende jaren hiermee doorgaat.

De wachttijden voor het hulptraject moeten zoveel mogelijk worden beperkt en als een schuldhulptraject start moeten schuldeisers zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Om een eventuele wachttijd te benutten moet bij het bij de eerste melding gebruikelijk zijn ook andere beschikbare partners in te schakelen. Vrijwilligersorganisaties moeten hierbij ook op steun van de gemeente kunnen rekenen. Dat kan zijn financieel, maar ook in praktische zin, in de aansturing of in kennisoverdracht. En hoewel wij het liefst een samenleving zouden zien waarin voedselbanken niet nodig zijn, zijn wij dankbaar voor het kostbare werk dat zij doen. Ook zij mogen op onze steun rekenen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een locatie of vervoersmiddel.

Tegelijkertijd is voorkomen nog altijd beter dan genezen, en moet er volop ingezet worden op preventie en vroegtijdige signalering. Dit betekent dat de gemeente afspraken maakt met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en de eigen afdeling gemeentelijke belastingen om betalingsachterstanden tijdig te melden. Daarnaast moet er aandacht zijn voor gedragsverandering door doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer.

Tot slot vindt de ChristenUnie-SGP de eigen gemeentelijke opstelling als schuldeiser belangrijk. Wij dienden daarom in het afgelopen jaar de initiatiefnota ‘Heel Rotterdam gaat Sociaal Incasseren’ in. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente doorgaat op de ingeslagen weg van sociaal incasseren.

Wij willen daarom:
• Een toegankelijke en snelle schuldhulpverlening, die een outreachende en persoonlijke benadering hanteert.
• Uitrol van het werken met de evidence-based methode van Mobility Mentoring.
• Structureel extra geld vrijmaken voor de aanpak van de schuldenproblematiek in Rotterdam.
• Dat iemand na aanmelding binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kan.
• Wachttijden benutten, bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te geven, maar ook actief samen te werken met partners als Schuldhulpmaatje, maatschappelijk werk, de Voedselbank of de diaconie.
• Bij dakloosheid door huurschuld werken aan een gezamenlijke oplossing met woningcorporaties. Corporaties mogen zich niet als preferente schuldeiser opstellen. Gezinnen met kinderen die te maken hebben met (dreigende) dakloosheid komen in aanmerking voor urgentie.
• Doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer.
• Afspraken tussen gemeente, woningcorporaties, energieleveranciers, zorgverzekeraars en belastingdienst over tijdige melding van betalingsachterstanden. Er wordt pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting overgegaan, nadat eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen.
• Dat in sommige gevallen het mogelijk moet zijn om schulden af te lossen door maatschappelijke inzet.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

PARTIJ VOOR DE DIEREN LIJST 10

Volwaardig meedoen voor iedereen

Mensen zijn gelukkiger wanneer zij iets kunnen betekenen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Mensen moeten ongeacht hun achtergrond, beperkingen of leeftijd gestimuleerd worden om hun talenten te ontplooien.
• Armoede wordt onder andere bestreden door goede, tijdige en preventieve schuldhulpverlening en ondersteuning van de voedselbank. Volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt opnieuw ingevoerd voor Rotterdammers met een minimuminkomen of minder.
• De toegang tot het recht wordt vergroot via betere rechtshulp voor mensen met een beperkt inkomen.
• Er komt extra aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede of een taalachterstand hebben.
• Kinderrechten worden nageleefd en de ondersteuning aan kinderen en jongeren vanuit verschillende regelingen sluit goed op elkaar aan.
• De gemeente werkt niet mee aan het uitzetten van kinderen die hier geworteld zijn.
Werk in goede banen leiden

Veel mensen verkeren in onzekerheid en vragen zich af of ze ooit nog wel een baan of een vast contract krijgen. En ze zijn bang dat computers of robots hun plek zullen innemen. De gemeente speelt een grote rol in het zorgen voor passend werk in de maatschappij voor iedereen die dat wil. Dit kan soms ook door vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen wanneer deelname aan de betaalde arbeidsmarkt niet (direct) mogelijk is. Een basisinkomen voor iedereen zal serieus onderzocht moeten worden. Daarmee kunnen we veel werk en activiteiten verrichten die nu blijven liggen, omdat we er geen tijd voor hebben of omdat ze te duur zijn.
• De gemeente faciliteert bij- en herscholing door het aanbieden van stage- en opleidingsplaatsen en het opnieuw inrichten van een goed stelsel van volwasseneneducatie.
• De gemeente bekijkt de mogelijkheden om deel te nemen aan een pilot met het basisinkomen.
• Het wordt voor lokale MKB-ondernemers financieel aantrekkelijk gemaakt om iemand met een bijstandsuitkering in dienst te nemen. De Partij voor de Dieren heeft daar met anderen een budgetneutraal plan voor ontwikkeld.
• De gemeente voert een beleid om ook mensen met een (arbeids-)beperking in dienst te nemen. De kringloopwinkels van Piekfijn blijven in gemeentelijk bezit.
• Sociale werkplaatsen blijven behouden, zodat mensen dicht bij huis betekenisvol werk kunnen doen, op hun eigen niveau en met goede begeleiding.
• Vluchtelingen worden opgevangen op een wijze die hen in staat stelt zo snel mogelijk te integreren. Statushouders worden geholpen bij het vinden van werk.
• De gemeente stimuleert uitkeringsgerechtigden om vrijwilligerswerk, mantelzorg en stages te doen, ook als deze activiteiten niet direct gericht zijn op terugkeer naar de arbeidsmarkt, maar zonder dat het verplicht vrijwilligerswerk wordt. Uitganspunt is de uitkeringsgerechtigde, niet de organisatie die (goedkoop) extra menskracht in wil zetten.
• De gemeente ondersteunt ZZP’ers en startups door hulp bij het vinden van kantoorruimte in bedrijfsverzamelpanden.
• Gezien de hoge jeugdwerkloosheid zet de gemeente in op het begeleiden van starters op de arbeidsmarkt.
• De Rotterdamwet wordt afgeschaft.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

50-PLUS LIJST 12

4. SOCIALE ZEKERHEID ; EEN RECHT EN GEEN GUNST

50PLUS Rotterdam zet in op een respectvolle behandeling van mensen met een bijstandsuitkering want een uitkering is een recht en geen gunst. Wij kiezen ervoor dat bijstandsgerechtigden niet meer verplicht hoeven te schoffelen en geen zinloze grote hoeveelheden sollicitatie moeten schrijven! Wij willen echt maatwerk in de begeleiding van werkzoekenden!

5. AORW ; ALGEMENE OUDERDOMS ROTTERDAMWET

50PLUS Rotterdam zet in op een AORW: de Algemene Ouderdoms Rotterdam-Wet. Iedereen die 65 wordt, drie jaar in Rotterdam woont en bijstand nodig heeft krijgt die uitkering als basisinkomen. zo herstelt Rotterdam iets van de fouten van het landelijke beleid inzake verhoging AOW-leeftijd.

6. ARMOEDE: STOP DE TWEEDELING

50PLUS Rotterdam zet in op het actief bestrijden van armoede onder alle inwoners van Rotterdam. Wij kiezen ervoor minimavoorzieningen aan te bieden aan inwoners met een inkomen tot 120% van het sociale minimum. Zo kunnen ook kinderen uit armere gezinnen gewoon deelnemen aan het sociale en sportieve leven. Ook staat 50PLUS Rotterdam voor een laagdrempelige en niet complexe aanvraag voor schuldhulpverlening. Voedselbanken horen overbodig te worden.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

DENK LIJST 14

DENK Rotterdam staat voor:
• Het afschaffen van de huidige vormgeving van de tegenprestatie in onze stad. DENK Rotterdam ziet bijstand als een recht, niet als iets dat in ruil staat tegenover een activiteit voor de samenleving. Wij laten Rotterdammers daarom niet meer papierprikken voor hun bijstandsuitkering. Er komt een tegenprestatie die gestoeld is op maatwerk, scholing en arbeidsmarktactivering. Wij willen ruimte voor mensen om in een uitkeringssituatie te kunnen bijverdienen met behoud van uitkering.
• Het als keiharde eis stellen dat elke cent die de gemeente besteedt aan bedrijven en organisaties in ruil dient te staan voor concrete arbeidsplaatsen in de stad voor Rotterdammers. De gemeente doet geen zaken met bedrijven die zich bedienen van onnodige flexcontracten en schimmige payroll constructies.
• Het uitbannen van onnodige en onzekere flexcontracten en aanbestedingscontructies bij de gemeente. De gemeente biedt mensen uitzicht op een veilig vast contract. Dat geldt voor IT’ers, maar ook voor schoonmakers.
• Het stoppen van uitbuiting door uitzendbureaus, huisjesmelkers en werkgevers van werknemers uit Midden- en Oost-Europa. We dringen er bij de Rijksoverheid op aan om een vergunningsplicht voor uitzendbureaus die bijdragen aan misstanden in te voeren, zodat louche uitzendbureaus snoeihard kunnen worden aangepakt. We richten meer flexhotels in, naar het voorbeeld van het hotel in Vreewijk, om te zorgen voor goede huisvesting van arbeidsmigranten die buiten de invloed van louche huisjesmelkers blijven. We sluiten akkoorden met maatschappelijke organisaties en vakbonden om uitbuiting te voorkomen.
• Het besteden van meer geld aan het armoedebeleid om de ongelijkheid in onze stad te bestrijden. Geld van het Rijk dat dient ter bestrijding van de armoede mag alleen daarvoor worden aangewend!
• Het verhogen van de individuele inkomenstoeslag voor alleenstaanden en het instellen van een verhoogde toeslag voor gezinnen en mensen die langdurig in een situatie met een laag inkomen verkeren. De toekenning van deze toeslag moet minder rigide zijn.
• Het instellen van sociale boekhouders die mensen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum assisteren bij hun financiële huishouding.
• Het verruimen van de grens voor inkomensondersteuning tot 120 procent van het sociaal minimum.
• De gemeente zoekt de Rotterdammers actiever op om ze in te lichten over de mogelijkheden op het gebied van inkomensondersteuning. DENK staat voor meer centrale coördinatie van het armoedebeleid.
• Meer expertise op het gebied van de preventie van schulden en schuldhulpverlening door het inrichten van een multidisciplinair instituut in samenwerking met onderwijsinstellingen. Schuldhulpverlening moet toegankelijker worden, door middel van de reductie van bureaucratische rompslomp en meer maatwerk voor groepen waarbij de regelgeving nu knelt.
• Het door de gemeente voorkomen, te beginnen bij alle gevallen waarbij de gemeente zélf schuldeiser is, van een opeenstapeling van rekeningen door deurwaarders en incassobureaus. De gemeente stelt zich hiervoor, indien het niet gaat om notoire wanbetalers, zelf op als incassant met maatwerk. Alternatieve omgang met schuldenaars kan bestaan uit het (deels) opkopen van schulden in ruil voor deelname aan een studie of een leerwerk-traject. De gemeente houdt zich te allen tijde aan de beslagvrije voet.
• Malafide incassobureaus worden geweerd uit onze stad en uitgesloten van gemeentelijke opdrachten.
• Het stoppen van de uitvoering van de Rotterdamwet. In plaats van het ruimtelijk verschuiven van Rotterdammers met sociaaleconomische achterstanden, kiest DENK Rotterdam ondubbelzinnig voor het verbeteren van hun situatie middels sociaal beleid.
• Het in samenwerking met woningcorporaties erop sturen dat de jaarlijkse huurverhogingen in de Rotterdamse sociale huursector nooit, maar dan ook nooit meer mogen bedragen dan het jaarlijkse inflatiepercentage.
• Gratis openbaar vervoer voor ouderen en minima. We handhaven het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers en streven naar gratis openbaar vervoer voor minima. We verzetten ons tegen tariefverhogingen in het OV.
• Het nadrukkelijker baseren van gemeentelijke heffingen op onroerend goed op draagkracht, zodat we de inkomensverdeling en vermogensverdeling eerlijker maken. We verhogen daarom de OZB voor dure huizen met een hoge WOZ-waarde en voor grote bedrijven met een pand met een hoge WOZ-waarde. We streven naar een OZB-systeem waarbij verduurzamingsinvesteringen tot een belastingaftrek kunnen leiden. Onze hervorming van de OZB leidt tot meer belastinginkomsten.
• Het herinvoeren van de volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor minima, zodat we Rotterdammers met een lager inkomen ontzien. Deze maatregel kan budgetneutraal worden doorgevoerd, door de kwijtschelding te betalen uit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing.
• Het afhankelijk maken van de rioolheffing van de WOZ-waarde van huizen, zodat we Rotterdammers met een lager inkomen ontzien. Deze maatregel kan budgetneutraal worden doorgevoerd, door de hervorming te betalen uit de opbrengsten van de rioolrechten.
• Het betaalbaar maken van de zorg door het inrichten van een collectieve gemeentelijke ziektekostenverzekering zónder eigen risico voor zo veel mogelijk Rotterdammers. Hiermee zorgen we ervoor dat Rotterdammers niet meer financieel gestraft worden omdat ze ziek zijn.
• Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. DENK Rotterdam staat voor een ruimhartige financiële vergoeding voor vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast moeten zij beter worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld door middel van goedkoper openbaar vervoer en aanzienlijke korting op parkeerkosten.
• De waarborging dat de vrijwillige ouderbijdrage ook daadwerkelijk vrijwillig is. Hierover treedt de gemeente in gesprek met onderwijsinstellingen in onze stad. Voor ouders met een lager inkomen moet er een fonds in het leven geroepen worden om de ouderbijdrage in schrijnende gevallen te kunnen restitueren bij de gemeente.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

STADSINITIATIEF ROTTERDAM LIJST 16

Stadsfonds tegen armoede en sociaal isolement

Thema: Zorgzame stad

Armoede en eenzaamheid vormen een groot probleem in Rotterdam, juist ook omdat het niet altijd zichtbaar is. Je hebt dus juist de hulp van alle Rotterdammers nodig om de problemen te signaleren en er iets aan te doen. Wat ons betreft, wordt een percentage van de begroting voor armoede- en eenzaamheidsbestrijding vrijgemaakt om initiatieven uit de stad gericht op het bestrijden van armoede en eenzaamheid te ondersteunen.

We willen 1% van de armoede- en eenzaamheidsbestrijdingsbegroting inzetten om initiatieven uit de stad op dat vlak financieel te ondersteunen onder de voorwaarde dat deze initiatieven na een eenmalige bijdrage op eigen benen kunnen staan of andere financieringsbronnen hebben aangewend.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

BEWEGING ARMOEDEBESTRIJDING ROTTERDAM (BAR) LIJST 19

ARMOEDE BESTRIJDING
• Bestrijden van de fysieke en geestelijke armoede bij gezinnen in Rotterdam.
• Hulpverlening aan oudere senioren.
• Het verbeteren van de leefomgeving voor kinderen, speeltuinen, en buurtverenigingen en sportclubs.
• Het verbeteren van de wachttijden bij de Sociale Dienst; verbetering van de watertoevoer bij Evides, het verbeteren en/of verhogen van de voedselhulp bij de voedselbanken en het bieden van structurele hulp, alsmede het verbeteren van de faciliteiten en kennis bij de schuldhulpverlening.
• Het bevorderen van financiële steun voor buurt- en sportverenigingen;
• het uitbreiden van de gezinshulpverlening.
• Het opzetten van betere steunpunten voor schuldhulpverlening, desnoods met -vrijwilligers.
• De ondersteuning van oudere senioren die thuis willen blijven wonen en het verbeteren van de lokale zorg voor ouderen.
• Het betrekken van levensbeschouwelijke organisaties, kerken, moskeeën, bij het uitvoeren van doelstellingen op het gebied van de armoedebestrijding.
• Het ondersteunen van de lokale economie, door het openbaar vervoer (waar noodzakelijk) te verbeteren. Daardoor zullen de gebieden toegankelijk worden gemaakt voor het publiek.
• Het bouwen van betaalbare woningen in Rotterdam in plaats van een ongecontroleerd sloopbeleid.
• Het in het leven roepen van voedselwinkels i.p.v. voedselbanken. Waar mensen zelf hun voedselpakket kunnen samenstellen.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

zondag, februari 04, 2018

verslag werelddag tegen armoede 2017

http://www.rosarotterdam.nl/nieuwsbrief113.html

vrijdag, september 01, 2017

donderdag, mei 11, 2017

Kinderen en armoede

TITEL: Opgroeien zonder armoede. Advies 2017/03. Maart 2017
UITGAVE: Den Haag : Sociaal

Economische Raad (SER), 2017
SAMENVATTING: In dit rapport geeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies voor een samenhangend beleid ten einde de armoede onder kinderen in Nederland verregaand terug te dringen.
Rapport kwam tot stand op vraag (d.d 30 juni 2016) van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Deze vraag was weer het resultaat de gewijzigde motie Van Apeldoorn die de Eerste Kamer op 22 maart 2016 aanvaardde.

In de motie werd het kabinet gevraagd om de SER een verzoek te sturen om, samen met het SCP, een advies op te stellen over hoe een samenhangend beleid te voeren ten einde de armoede onder kinderen in Nederland verregaand terug te dringen.

In dit rapport geeft de SER een algemene duiding van de problematiek.

In hoofdstuk 2 worden armoede en de gevolgen daarvan voor kinderen nader geduid.

Vervolgens wordt het “speelveld” beschreven; wie draagt waarvoor verantwoordelijkheid bij het terugdringen van armoede onder kinderen en welke instrumenten worden ingezet?

Daarna worden in hoofdstuk 4 de belangrijkste knelpunten van het huidige instrumentarium geschetst en geanalyseerd.
Het betreft oorzaken voor het ontstaan dan wel voortduren van armoede; ook wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de gevolgen van armoede onder kinderen voldoende worden beperkt.
Daarbij staat de SER stil bij de resultaten en effectiviteit van het huidige beleid.

In het afsluitende hoofdstuk 5 formuleert de raad zijn visie, trekt hij conclusies uit de analyse en doet hij aanbevelingen om de armoede onder kinderen verder terug te dringen.

De gevolgen van langdurige armoede voor kinderen zijn groot.
Armoede kan heel direct leiden tot minder welbevinden en tot sociale uitsluiting.
Ook kunnen kinderen door armoede slechter gaan presteren op school of probleemgedrag vertonen.
Aangetoond is dat opgroeien in armoede ook tot negatieve gevolgen op de langere termijn leidt, zoals een verhoogde kans op armoede en sociale uitsluiting als ze volwassen zijn.

De SER vindt dat alle kinderen zoveel mogelijk een gelijke start en gelijke kansen moeten krijgen.

De SER wil dat het nieuwe kabinet samen met gemeenten het aantal arme kinderen structureel omlaag brengt.

Zestig procent van de arme kinderen heeft werkende ouders.
Werk is dus niet altijd een garantie tegen armoede.

De SER constateert ook dat de groep van werkende ouders niet voldoende wordt bereikt met (gemeentelijk) armoedebeleid.

De SER wijst verder op het probleem van de armoedeval.

Werken moet lonen, maar soms houden mensen die gaan werken hiervan netto nauwelijks iets over, doordat ze niet meer in aanmerking komen voor bepaalde inkomensafhankelijke toeslagen en (gemeentelijke) voorzieningen.

Daarnaast blijkt dat lang niet iedereen die ervoor in aanmerking komt, een beroep doet op ondersteunende voorzieningen.

Juist de mensen met de laagste inkomens blijken geen gebruik van deze voorzieningen te maken.

Dat komt onder meer door onbekendheid en complexiteit van deze regelingen.

De SER pleit er daarom voor om inkomensondersteuning effectiever te maken, bijvoorbeeld door te voorkomen dat mensen worden gestraft met vervallende toeslagen zodra ze iets gaan verdienen.

Bovendien moeten regelingen worden vereenvoudigd en beter bekend worden gemaakt.

De SER pleit voor een armoederegisseur in iedere gemeente, met als belangrijke taak de werkende minima in beeld te krijgen.

Verder kan de armoederegisseur de vaak ingewikkelde aanvraagprocedures verbeteren.

Daarnaast heeft de armoederegisseur als taak de effectiviteit van gemeentelijk beleid te monitoren.

Scholen zijn belangrijk voor het signaleren van armoede.

Leerkrachten zijn vaak de eerste buitenstaanders die effecten van armoede bij kinderen opmerken.

Ook moeten scholen kinderen leren met geld om te gaan én de eigen bijdrage van ouders beheersbaar houden.

LINK: https://www.ser.nl/~/media/db_adviezen/2010_2019/2017/opgroeien-zonder-armoede.ashx

TREFWOORDEN:
Armoede
Kinderen
Jongeren
Gemeentelijke overheid
Overheidsbeleid
Maatschappelijke positie

TITEL: Armoede onder kinderen- een probleemschets
AUTEUR(S): Hoff, S.
UITGAVE: Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 2017
SAMENVATTING: Deze notitie vormt een bijlage bij het SER-advies ‘Opgroeien zonder armoede’.
De notiitie geeft inzicht in de omvang van het probleem aan de hand van cijfers over het aantal kinderen dat in armoede leeft en over wie die kinderen zijn en waar ze wonen.
Verder bespreekt de notitie wat de gevolgen van armoede zijn voor zowel de korte als de langere termijn.
De cijfers over de ontwikkeling van het aantal arme kinderen in Nederland maakt duidelijk dat, ongeacht de economische omstandigheden, jaarlijks enkele honderdduizenden kinderen te maken hebben met armoede.

Voorts blijkt de groep arme kinderen gevarieerd te zijn samengesteld.
Het risico op armoede is het grootst voor kinderen uit bijstandsgezinnen, voor kinderen uit grotere eenoudergezinnen en/of voor kinderen met een niet-westerse achtergrond.
Toch vormen deze kinderen niet de enige of zelfs maar de voornaamste groepen onder de arme kinderen.
Voor een belangrijk deel gaat het juist om autochtoon-Nederlandse kinderen, respectievelijk kinderen die in tweeoudergezinnen opgroeien en kinderen van wie de ouders betaald werk hebben.
Het armoederisico van deze drie groepen is klein , maar de groepsomvang in de totale bevolking is zo groot dat het aantal armen toch fors uitvalt.

Een laatste conclusie is dat de negatieve effecten van armoede in de kindertijd vooral op korte termijn optreden:
kinderen die in een armoedesituatie verkeren, voelen zich ongelukkig, maken zich zorgen over de thuissituatie en nemen minder deel aan sociale activiteiten.
Voor de langere termijn heeft armoede echter eveneens negatieve gevolgen.
Kinderen die in armoede opgroeien blijven op een lager onderwijsniveau steken en lopen mede daardoor meer risico om als volwassene opnieuw in armoede te verkeren.

LINK:
http://www.scp.nl/dsresource?objectid=571e98da-e902-48db-a402-e559eda2383f&type=org

TREFWOORDEN: Armoede
Kinderen
Jongeren

zondag, april 02, 2017

vrijdag, maart 10, 2017

Sociaal incasseren kan hoge schulden voorkomen

Mensen met schulden komen door boetes, vorderingen en incasso’s vaak alleen maar dieper in de financiële ellende. Dat kan anders. In Rotterdam int incassobureau Faircasso op een vriendelijke manier de openstaande rekeningen. Het doel is schulden oplossen en niet verergeren.

Op verzoek van de ChristenUnie/SGP onderzoekt het Rotterdams college wat de mogelijkheden zijn om in Rotterdam op deze manier haar eigen openstaande rekeningen te gaan innen. Ook wil raadslid Setkin Sies de doorsnee incassobureau’s laten opereren met meer oog voor de schuldproblematiek van de debiteuren.

Incassobureau Faircasso probeert eerst contact te krijgen via email en telefoon. Lukt dat niet, dan gaan medewerkers bij de mensen thuis langs. In eerste instantie zullen mensen met schulden niet blij zijn met een bezoek van Faircasso want ook zij komen geld innen. Maar tegelijkertijd bieden ze hulp aan bij het oplossen van de financiële problemen.

Budgetmaatjes
Said Tayebi is een medewerker die op huisbezoek gaat. “Als we contact krijgen, dan zijn de meesten wel verrast dat we niet alleen komen incasseren maar ook willen helpen de schulden op te lossen. Zo verwijzen we in Rotterdam mensen door naar budgetmaatjes, en we benadrukken dat ze daar gratis geholpen worden met hun financiële huishoudboekje.”

Veel mensen met schulden vertonen struisvogelgedrag. Vanwege de angst voor nog meer rekeningen openen ze de deur niet meer, beantwoorden de telefoon niet en laten de post ongeopend. Faircasso wil dat doorbreken.

Voordeur
Directeur Jeroen van Amerongen: “We kijken achter de voordeur. Als dat telefonisch, per mail of per brief niet lukt, dan zetten we een huisbezoek in om daadwerkelijk achter de voordeur te komen en met de debiteuren in beeld te krijgen wat het probleem is en of er nog meer schulden zijn om een totaalbeeld te krijgen en om samen naar een oplossing te zoeken.”

Faircasso voorkomt zo dat mensen in diepere schulden terecht komen. Van Amerongen: “Vaak zijn er meer dan tien schuldeisers, en met name door de ophogingen van incasso’s en deurwaarders lopen de schulden op. Als wij dat kunnen voorkomen, dan kan je dus ook de schuld heel erg beperken.”

Gemiddelde schuld
In Rotterdam kampen 27.000 mensen met een gemiddelde schuld van 45.000 euro. “Meer dan de helft daarvan zijn de extra gemaakte kosten om de oorspronkelijke nota te innen.” Niet alleen incasseren, maar ook financieel beheer aanbieden, scheelt dus een hoop geld.

Op deze manier worden schulden vereffend en krijgen bedrijven geld voor de geleverde producten. Probleem opgelost. Waarom werken alle incassobureau’s niet op deze manier?

Debiteuren
Directeur Faircasso: “Het is voor de opdrachtgevers interessant, voor de maatschappij is het interessant, voor de debiteuren is het interessant. Maar qua verdienmodel voor de incassomarkt is het minder interessant. Je moet twee, drie, vier keer meer energie en tijd in hetzelfde dossier steken terwijl je er niet meer voor betaald krijgt. Dat is namelijk wettelijk vastgelegd wat je mag verdienen. Daarom kunnen wij dit alleen maar goed doen als we geen winstoogmerk hebben. Als je wel winst wilt maken, dan gaat het ten koste van de kwaliteit van een minnelijke oplossing.”

De ChristenUnie/SGP wil dat Rotterdam overstapt op sociaal incasseren. Raadslid Setkin Sies: “We moeten weer oog krijgen voor de mens achter de schuld en niet alleen maar geld proberen te innen. Daarmee los je het maatschappelijk en individueel probleem niet op.”

Uiteindelijk geldt ook bij incassobureau Faircasso dat de mensen met schulden wel moeten meewerken. Een dichte deur betekent einde verhaal. Medewerker Said Tayebi: “Veel mensen doen niet open maar bellen wel terug naar aanleiding van onze kaart in brievenbus. Met één of twee van de adressen waar we langs zijn geweest, krijgen we geen contact en ja dan houdt het op.”

Jongereninformatie

Jongeren die in de schulden zitten vertellen in de ‘Hoe word je rijk?’-films hun eigen schrijnende verhalen en geven gerichte waarschuwingen aan jongeren die nog niet in de schulden zitten.

http://hoewordjerijk.nl/het-project/films/

dinsdag, december 27, 2016

Armoede in de Kennisbank van IDEM Rotterdam

Alle titels over armoede zijn hier op een rij te vinden
http://bit.ly/2fHPPMA

Armoede en sociale uitsluiting 2015 onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau
http://bit.ly/2fy0wG2

Een lang tekort: langdurige armoede in Nederland
Het Sociaal en Cultureel Planbureau gaat na in welke mate langdurige armoede voorkomt in Nederland (periode 1989- 2013).
http://bit.ly/2gRLHOO

Wat werkt bij de aanpak van armoede: wat we kunnen leren van empowerment en de psychologie van de schaarste.
Publicatie van Movisie.
http://bit.ly/2fHUr5a

FNV Lokale monitor: het sociaal beleid van gemeenten. September 2016
http://bit.ly/2gsFk15

Vervolgonderzoek naar Kindpakketten door Bureau Bartels
http://bit.ly/2fy0wG2

This is the first day of the rest of your life