dinsdag, maart 13, 2018

Economische Verkenning Rotterdam 2018

http://www.evr010.nl/verkenning-2018/

vrijdag, februari 16, 2018

Economische Verkenning Rotterdam 2018 is beschikbaar

https://evr010.nl/

vrijdag, december 09, 2016

Multifunctionele daken

In 2025 woont 70% van de wereldbevolking in steden en is de wereld in de maand juni al door haar jaarlijkse hoeveelheid natuurlijke grondstoffen heen.

Dat is geen combinatie die zorgt voor een duurzame en leefbare omgeving voor de 8 miljard mensen die onze wereldbol dan rijk is.

Innoveren is noodzakelijk en innoveren kun je alleen maar doen als overheid, bedrijfsleven, bewoners en universiteiten samenwerken om CO2 uitstoot te reduceren door klimaatadaptieve, fijnstof-afvangende en cradle-to-cradle oplossingen te implementeren.

Dit is niet alleen noodzakelijk voor de stedelijke leefbaarheid maar biedt een economische kans voor aantrekkelijke business cases.

Door met een nieuwe bril naar het stedelijk dak te kijken worden er nieuwe kansen zichtbaar meer groen, minder CO2-uitstoot, een betere lokale luchtkwaliteit en een effectieve aanpak van wateroverlast. 

De mensen die het initiatief hebben genomen voor Multifunctionele Daken vormen een nieuw netwerk van actieve doeners die werkzaam zijn bij publieke en private organisaties.

Vanuit hun professionele scope zijn ze ervaringsdeskundige in het realiseren van beleid, doen van onderzoek, ontwikkeling van kennis en realisatie van duurzame daken.

De initiatiefnemers werken als gelijkwaardige partners met maar een doel:

Via een combinatie van groene-, gele-, rode en blauwe oplossingen de versteende stad veranderen in een leefbare metropool van de toekomst.

Een levendige stad opgewassen tegen klimaatveranderingen.

http://www.multifunctioneledaken.nl/over-ons/kennisdocumenten

https://www.youtube.com/watch?v=cqMF1-jRYK8

https://www.youtube.com/watch?v=-A3sCqCpRww

donderdag, december 08, 2016

dinsdag, januari 19, 2016

vrijdag, december 26, 2014

Rotterdam en Smart City thema’s 2015

• Leefomgeving

• Bereikbaarheid

• ICT

• Energie

• Medisch & Zorg

• Communicatie

• Duurzaamheid

• Bebouwde omgeving

• Open Data

• Sport en Cultuur

• Dienstverlening

woensdag, juli 02, 2014

Bouw sociale werkplaatsen om tot zelfstandige bedrijven

1 juli 2014 stemt de Eerste Kamer over de Participatiewet. Onderdeel van die wet is sluiting van de sociale werkplaatsen. Openhouden die werkplaatsen, zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. Beter is ze om te bouwen tot zelfstandige bedrijven, zegt Will Tinnemans.

In zijn flamboyante stijl presenteerde Hans de Boer zich afgelopen zaterdag in een reeks media als de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW . De Boer schopt met een brede lach op zijn gezicht graag heilige huisjes omver. Is het in Nederland usance om je niet uit te laten over je voorgangers? Nou, dat Sociaal Akkoord, daar had hij zich toch niet in laten luizen, zo wierp hij zijn voorganger Bernard Wientjes voor. Die sociale werkplaatsen bijvoorbeeld, waar zo’n 100.000 mensen met een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of sociale beperking werken, die kun je toch niet sluiten?

Prompt sloten de praktijkscholen zich afgelopen maandag in de Volkskrant bij hem aan . Die opleidingsinstituten leveren jaarlijks 6000 leerlingen af die het vmbo niet aankunnen. Een kwart van die leerlingen belandt in de Wajong, een procent of zeven gaat naar een sociale werkplaats. Maar die automatische toegang tot de sociale zekerheid en beschutte werkplaatsen gaat per 1 januari 2015 op slot, als de Eerste Kamer akkoord is met de Participatiewet. Tevens wordt de toegangsdrempel tot de Wajong fors verhoogd. Wie kan werken, moet werken, zo luidt het politieke adagium sinds de jaren negentig. Lukt het niet om werk te vinden, dan is de arbeidsgehandicapte aangewezen op de bijstand, veel lager dan een bijstandsuitkering en bovendien – anders dan de Wajong – met een vermogens- en voordeurdelerstoets.

Hervorm de sociale werkplaatsen

De Participatiewet heeft een sterfhuisconstructie in petto voor sociale werkplaatsen: vanaf 1 januari 2015 komt niemand er meer in. Dat wil niet zeggen dat ze onmiddellijk verdwijnen. In theorie kunnen ze nog wel een halve eeuw blijven bestaan, want wie er werkt heeft het recht om er te blijven werken tot aan zijn pensioen. Voorlopig naast – en op den duur in plaats van – de sociale werkplaatsen komen 30.000 beschutte werkplekken voor wie écht niet in staat is om in het reguliere bedrijfsleven te werken en nét te goed is voor de dagbesteding.
Het pleidooi van De Boer voor het openhouden van de sociale werkplaatsen, ondersteund door de praktijkscholen, wordt ongetwijfeld onderschreven door veel burgers met een sociaal hart. Een fatsoenlijke samenleving laat mensen met een serieuze beperking immers niet aan hun lot over. Toch zou ik niet willen pleiten voor het openhouden, maar voor een grondige hervorming van de instituties die zich met vallen en opstaan tot sociale werkplaatsen hebben ontwikkeld.

Overheid moet reguliere bedrijven niet ondermijnen

Voor mijn boek De kwetsbaren heb ik het afgelopen jaar veel sociale ondernemers gesproken die in de groenvoorziening, klussenbedrijven, de schoonmaak, taxibedrijven, inpak- en montagewerkzaamheden, catering en aanverwante activiteiten regulier werk aanbieden aan arbeidsgehandicapten. Precies wat Sociale Zaken en gemeenten zeggen te willen: mensen met een beperking moeten een kans krijgen in het gewone bedrijfsleven. Maar ze worden al te vaak van het veld gespeeld door sociale werkplaatsen, die in diezelfde bedrijfstakken zwaar onder de prijs werken en hun werknemers, conform de cao voor die bedrijfstak, tot 130 procent van het minimumloon betalen. Hoe dat kan? Als een soort automatisme leggen gemeenten aan het einde van het jaar het bedrag op tafel dat sociale werkplaatsen tekort komen. Waar een regulier bedrijf minstens negen à tien euro per uur moet vragen om te overleven, doen sociale werkplaatsen hetzelfde werk soms voor één à twee euro.

Dat kan natuurlijk niet. Als Sociale Zaken en gemeenten hun eigen beleidsdoel – arbeidsgehandicapten aan het werk in reguliere bedrijven – serieus nemen, moeten ze dat reguliere bedrijfsleven niet ondermijnen met gesubsidieerde sociale werkplaatsen die zwaar onder de prijs werken. Toch is het ook zonde om de jarenlange ervaring en de netwerken van die instituties bij het grofvuil te zetten. Er zijn nu al sociale werkplaatsen die zonder subsidie draaien, bijvoorbeeld de Inclusief Groep, die actief is op de noordwestelijke Veluwerand .

Geef sociale werkplaatsen de tijd om te verzelfstandigen

Geef alle sociale werkplaatsen een of twee jaar de tijd om te verzelfstandigen. Bouw ze om tot coöperaties of particuliere bedrijven, die ook werknemers zonder beperking kunnen aanstellen en die tegen marktconforme tarieven concurreren met ondernemers op hetzelfde speelveld. Ze kunnen een beroep doen op loonkostensubsidies en andere compensatiemaatregelen en doen volgens de gangbare criteria mee aan gemeentelijke aanbestedingen. Maar schrijft die nieuwe sociale onderneming aan het einde van het jaar rode cijfers, dan is dat gewoon bedrijfsrisico. En bedrijfsrisico’s worden in Nederland niet afgedekt door gemeenten of Sociale Zaken.
Dikke kans dat langs die weg meer mensen met een beperking aan regulier werk komen dan met de symboolwetgeving waar Klijnsma en het Sociaal Akkoord voor tekenen. En daar was het om begonnen: fatsoenlijk werk voor arbeidsgehandicapten.

Will Tinnemans is schrijver, moderator en mediatrainer. Van zijn hand verscheen onlangs De kwetsbaren. Concurrentie en verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt, Amsterdam, Nieuw Amsterdam Uitgevers, 144 pagina’s, € 16,95. Zie voor discussie over oplossingen voor problemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt:

http://www.dekwetsbaren.nl

Overheid moet reguliere bedrijven niet ondermijnen

Voor mijn boek De kwetsbaren heb ik het afgelopen jaar veel sociale ondernemers gesproken die in de groenvoorziening, klussenbedrijven, de schoonmaak, taxibedrijven, inpak- en montagewerkzaamheden, catering en aanverwante activiteiten regulier werk aanbieden aan arbeidsgehandicapten. Precies wat Sociale Zaken en gemeenten zeggen te willen: mensen met een beperking moeten een kans krijgen in het gewone bedrijfsleven. Maar ze worden al te vaak van het veld gespeeld door sociale werkplaatsen, die in diezelfde bedrijfstakken zwaar onder de prijs werken en hun werknemers, conform de cao voor die bedrijfstak, tot 130 procent van het minimumloon betalen. Hoe dat kan? Als een soort automatisme leggen gemeenten aan het einde van het jaar het bedrag op tafel dat sociale werkplaatsen tekort komen. Waar een regulier bedrijf minstens negen à tien euro per uur moet vragen om te overleven, doen sociale werkplaatsen hetzelfde werk soms voor één à twee euro.

Dat kan natuurlijk niet. Als Sociale Zaken en gemeenten hun eigen beleidsdoel – arbeidsgehandicapten aan het werk in reguliere bedrijven – serieus nemen, moeten ze dat reguliere bedrijfsleven niet ondermijnen met gesubsidieerde sociale werkplaatsen die zwaar onder de prijs werken. Toch is het ook zonde om de jarenlange ervaring en de netwerken van die instituties bij het grofvuil te zetten. Er zijn nu al sociale werkplaatsen die zonder subsidie draaien, bijvoorbeeld de Inclusief Groep, die actief is op de noordwestelijke Veluwerand.

Will Tinnemans in een interview voor Sociale Vraagstukken.

Lees het hele artikel via socialevraagstukken.nl

dinsdag, april 29, 2014

1,5 miljoen beschikbaar voor rotterdamse initiatieven zorg en welzijn

Ideeën voor maatschappelijke initiatieven in de wijk zijn nu welkom

Rotterdamse instellingen en organisaties kunnen tot 1 juli 2014 voorstellen indienen voor maatschappelijke initiatieven in de wijk. Uit dit fonds is financiering mogelijk voor initiatieven zoals gelegenheden voor ontmoeting, dagbesteding of maaltijdservice en het vergroten van de inzet van vrijwilligers en het ondersteunen van mantelzorgers. De gemeente Rotterdam heeft hiervoor het Fonds sociale infrastructuur in het leven geroepen. Aanleiding hiervoor is het feit dat de gemeente in 2015 verantwoordelijk wordt voor de begeleiding van ouderen, zieken en mensen met een beperking. Het fonds draagt eraan bij dat Rotterdammers zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun wijk en deelnemen aan de samenleving. Voor het fonds is anderhalf miljoen euro beschikbaar.

Wie kan een aanvraag indienen?
Rotterdamse organisaties of instellingen, die de samenwerking in de wijk tussen bewoners en zorg- en welzijnsorganisaties vergroten of een bijdrage leveren aan het versterken van sociale netwerken kunnen een aanvraag indienen. Ook sociale, maatschappelijk betrokken ondernemers kunnen een bijdrage leveren, bijvoorbeeld bij het uitbreiden van laagdrempelige voorzieningen in de wijk. Voor een aanvraag is een samenwerkingsverband nodig van minimaal twee partijen, waarvan tenminste één wijkgerichte bewoners- of belangenorganisatie, een vrijwilligersorganisatie of een sociaal ondernemer. In combinatie met een welzijnsorganisatie of zorgaanbieder.

Welke initiatieven zijn welkom?
De initiatieven dragen aantoonbaar bij aan het behoud en bevorderen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie van Rotterdammers, waaronder ook ouderen chronisch zieken en mensen met een beperking. Zowel bestaande als nieuwe initiatieven komen in aanmerking voor subsidie. Bijvoorbeeld:
-Individuele of groepsbegeleiding van Rotterdammers, met inzet van meer dan 75% vrijwilligers.
-Ontwikkelen of uitvoeren van laagdrempelige gelegenheden voor ontmoeting of dagbesteding of maaltijdservice.
-Werven en begeleiden van vrijwilligers en het ondersteunen van mantelzorgers.
-Ontwikkelen en uitvoeren van collectieve voorzieningen in de wijk, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Beoordelingscriteria
De aanvraag draagt bij aan minimaal vier van de volgende criteria:
- versterken van vaardigheden van ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking
- het vormen of versterken van sociale netwerken
- het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen
- combinaties van professionele ondersteuning en vrijwilligers in de buurt
- optimaal gebruik maken van schaarse professionele inzet
- bijdrage aan het betaalbaar houden van het aanbod aan ondersteuning
De activiteiten vinden plaats in Rotterdam en worden uitgevoerd in 2014 en 2015.
Het aan te vragen subsidiebedrag is minimaal € 10.000,- en maximaal € 75.000,- .
Aanvragen op basis van co-financiering hebben de voorkeur.

Meer informatie
U kunt een aanvraag indienen tot 1 juli 2014 via het digitale subsidieloket van de gemeente.

Veranderingen zorg en welzijn in 2015
De gemeente wil zorg en welzijn voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking meer in de wijken organiseren, dichtbij huis. De komst van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in 2015 maakt het mogelijk mensen die het nodig hebben meer ondersteuning op maat te bieden. Het liefst in combinatie met informele vormen van ondersteuning. Uitgangspunt daarbij is wat iemand nog wel kan en wat er in de omgeving aan hulp georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld met inzet van een vrijwilliger. De samenwerking tussen bewoners en instellingen op het gebied van zorg en welzijn in de wijk wordt daarom belangrijker.

Meer informatie: http://www.rotterdam.nl/subsidiesstedelijkwelzijn bij Fonds Sociale Infrastructuur.

http://www.rotterdam.nl/beschikbaarvoorrotterdamseinitiatievenzorgenwelzijn

woensdag, juli 31, 2013

dinsdag, juni 04, 2013

Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA)

Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) is een landelijk platform waarbinnen bewoners samenwerken om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. De vereniging bestaat uit een platform van 70 bewoners, een bestuur en een secretariaat.

http://www.lsabewoners.nl/

Links
Overheid

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aandachtswijken?#ref-vrom

Dossier Aandachtswijken van de rijksoverheid

http://www.grotestedenbeleid.nl

Het grotestedenbeleid (GSB)

http://www.postbus51.nl

Publieksinformatie van de rijksoverheid.

http://www.g32.nl

Samenwerkingsverband van de 34 (!) grote steden binnen het GSB.

http://www.overheid.nl

Wegwijzer naar informatie en diensten van de overheid.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo#ref-minvws

WMO van het ministerie van VWS.

Kennis en informatie

http://www.kei-centrum.nl

Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing.

http://www.forum.nl

Kenniscentrum voor multiculturele vraagstukken.

http://www.lpb.nl

LPB, platform voor wijkgericht werken.

http://www.movisie.nl

Movisie, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling.

http://www.kcgs.nl

NICIS, Kenniscentrum voor grootstedelijke vraagstukken.

http://bewoners.uwpagina.nl

Startpagina met informatieve websites voor bewoners.

http://www.wijkonderneming.nl

Website van en voor mensen die in hun eigen buurt iets (willen) ondernemen.
Organisaties

http://www.aedesnet.nl

Aedes, vereniging van woningcorporaties in Nederland.

http://www.buurtalliantie.nl

Buurtalliantie, een platform voor samenwerking tussen maatschappelijke ondernemers in de buurt.

http://www.humanitas.nl

Humanitas, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw.

http://www.drugsoverlast.nl

Nationaal Actiecomité tegen Drugsoverlast.

http://www.woonbond.nl

Woonbond, de landelijke vereniging van huurders en woningzoekenden.

Projecten

http://www.16miljoenmensen.nl

16 miljoen mensen, verzameling van initiatieven van burgers.

http://www.kanwel.nl

Kan wel, een LSA-project om bewoners actief te maken in de wijk.

http://www.kanweljongeren.nl

Kan wel, een LSA-project om jonge bewoners actief te maken in de wijk.

http://www.webindewijk.nl

Web in de wijk, ict-project voor bewoners.

zondag, april 14, 2013

vrijdag, april 12, 2013

Startbijeenkomst Toptechniek in bedrijf Rijnmond

Voor de startbijeenkomst 7 maart 2013 sloten experts van het Platform Bèta Techniek aan bij de reguliere vergadering van de werkgroep Programmalijn 1 Toptechniek in bedrijf. In deze werkgroep participeren (directeuren van) alle deelnemende vmbo- en mbo-instellingen, de gemeente Rotterdam, KMR en de Koninklijke Metaalunie. Tijdens de bijeenkomst staat het urgentiebesef centraal. Met het oppakken van gezamenlijke trajecten heeft men afgelopen tijd het vertrouwen van elkaar gewonnen. Het besef is er dat men samen de schouders eronder moet zetten om het tij te keren. Men is samen aan de slag om te zorgen voor toename van het aantal techniekleerlingen. Door de scholen wordt samengewerkt op inhoud, hierbij worden ouders en bedrijven (o.a. via TechNet) betrokken. Dat er meer perspectief is voor techniek in (v)mbo is evident in de regio. De huidige crisis helpt mee om leerlingen en hun ouders te laten kiezen voor studies en opleidingen met beroepsperspectief, zoals in de techniek. De ambitie in de regio is goed gespreid techniek- en technologie-onderwijs aanbieden in de volle breedte van het voortgezet onderwijs. Extra aandacht wordt daarbij besteed aan meisjes en allochtonen.

Een mooi voorbeeld van de uitwerking van de gezamenlijke aanpak, is dat onlangs collectief met een gemeenschappelijke boodschap een bezoek gebracht is aan een moskee. Voorheen zou dit een meer individueel traject van de scholen zijn geweest.

De volgende trajecten moeten de komende tijd leiden tot het realiseren van de prestatieafspraken:
- Schoolportfolio (als basis voor ontwikkelen doorlopende leerlijnen en opmaat voor macro-doelmatigheidsdiscussie)
- Werving/voorlichting (start in het basisonderwijs en vervolgens op ieder keuzemoment voor leerlingen, waarbij ook ouders en bedrijven worden betrokken)
- Professionalisering (nog beter techniekonderwijs en daarvoor docenten en onderwijsleiders meer en specifieker scholen, waarbij wordt aangesloten bij ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt)
Mooie trajecten, waarbij de experts aanbevelen de bijdrage van de partners aan het realiseren van de prestatieafspraken vast te leggen, en zorg te dragen voor het inrichten van een stuurgroep die hierop kan sturen.

Zie http://www.toptechniekinbedrijf.nl

This is the first day of the rest of your life