zaterdag, april 24, 2010

Brief KIVI NIRIA over onderwijs

Commissie verkiezingsprogramma Den Haag

Den Haag, 11 maart 2010

Geachte dames en heren,

De ingenieurs(bureaus) van Nederland vinden dat:
• bezuinigen in het onderwijs absoluut niet aan de orde mogen zijn; er zijn juist investeringen
nodig;
• grotere en meer langetermijninvesteringen in onderzoek en ontwikkeling essentieel zijn voor het
Nederlandse innovatievermogen;
• de overheid een bredere kennis in huis moet hebben om technologische ontwikkelingen op
waarde te kunnen schatten.

Nederland moet de komende jaren belangrijke beslissingen nemen tegen de achtergrond van uitdagende
economische en sociaalgeografische ontwikkelingen. Ingenieurs spelen bij het zoeken naar innovatieve oplossingen
een grote rol. Wij hebben, namens ruim 300.000 Nederlandse ingenieurs, grote zorgen of Nederland in de toekomst
voldoende slimmer, groener en krachtiger zal worden. Dat zijn essentiële punten om een innoverend land te blijven
en onze internationale concurrentiepositie te versterken. Daarin schiet ons land nu helaas te kort.

Investeer in onderwijs
Elke bezuiniging zal keihard een negatief effect hebben op het niveau en aantal van onze (technisch)
afgestudeerden, terwijl iedereen weet dat zij onze toekomst maken. De instroom binnen het Hoger en
Wetenschappelijk technisch onderwijs neemt gelukkig iets toe, maar de markt maakt zich terecht zorgen of er
voldoende ingenieurs worden opgeleid om aan de vraag te voldoen.
Het gaat niet alleen om het aantal maar ook om welke ingenieurs er worden opgeleid. Actief beleid vanuit de
overheid om de instroom van technische opleidingen te bevorderen, zoals uitgevoerd door het Platform Bèta
Techniek, blijft daarom noodzakelijk.
Uiteraard zijn wij ons er terdege van bewust dat het bedrijfsleven hier ook een grote eigen verantwoordelijkheid
heeft. Ook zal het wiskundeonderwijs op middelbare scholen versterkt moeten worden. Bijzondere aandacht verdient
tenslotte de bekostiging van het hoger (technisch) onderwijs. De overheid zal de sturing van het hoger onderwijs
meer moeten baseren op kwaliteit dan op kwantiteit.

Onderzoek en ontwikkeling
Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling loopt Nederland ver uit de pas. Met een investeringspercentage van
slechts 1,67% en met een dalende tendens ten opzichte van het Europees gemiddelde bevindt Nederland zich in de
groep met achterblijvers. Daarbij komt nog dat we in Nederland, maar ook in de rest van Europa, slecht zijn in het
omzetten van onderzoek in innovatieve en commerciële toepassingen (de zogenaamde ‘European paradox’).
Ingenieurs en de technische universiteiten, met hun toegepast onderzoek, zijn bij uitstek degenen die hier wel goed
in zijn. Er moet dus meer aandacht komen voor toegepast onderzoek.
Vanuit de overheid zien wij ook veel kortetermijninitiatieven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling terwijl
door technologie gedragen innovaties vaak een aanlooptijd kennen van 15 tot 20 jaar. De financiering van nieuwe
beleidsinitiatieven lijkt druk te zetten op waardevolle langetermijninstrumenten in Nederland, zoals de
Technologiestichting STW, die wel een aantoonbaar resultaat opleveren in de vorm van nieuwe Nederlandse
producten en werkgelegenheid.
Tevens belemmeren bureaucratie en versnippering het behalen van de overheidsdoelstellingen op het terrein van
energie, klimaat, duurzaamheid, ruimtelijke ordening en de bebouwde omgeving. Bundeling van de bovengenoemde
beleidsvelden in één departement kan Nederland voortvarend verder helpen.

Kennis overheid
Meer kennis van technologische ontwikkelingen is essentieel om innovaties op hun waarde te schatten. Het gaat
bijvoorbeeld om praktische aanpassingen in de regelgeving zodat deze beter aansluit op de maatschappelijke
behoefte en de technologische mogelijkheden. Daarnaast gaat het om kennis waarmee ethische discussies gevoerd
moeten worden over nieuwe toepassingen op het gebied van bijvoorbeeld nano- en biotechnologie en het gebruik
van biomassa als duurzame grondstof. Ook bij de kennisontwikkeling en kennisverspreiding zien we op deze en
andere beleidsterreinen een ongewenste versnippering. Bundeling tot een beperkt aantal internationaal competitieve
instituten, met een duidelijke taakafbakening, kan geweldig veel resultaat opleveren voor minder geld. Goede kennis
van technologie bij de overheid draagt bij aan een beter overleg tussen alle partijen om zo tot concretere
ambities/speerpunten voor Nederland te komen.
Wij hopen dat u met de genoemde punten rekening houdt in de formulering van uw verkiezingsprogramma. Het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI NIRIA en NLingenieurs zijn graag bereid met u van gedachten te wisselen.

Hoogachtend,
Jan Dekker Ed Nijpels
president voorzitter
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA NLingenieurs

NLingenieurs is de branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus in Nederland. Het Koninklijk
Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA is de beroepsvereniging voor ingenieurs in alle geledingen in de maatschappij.
Tezamen vertegenwoordigen wij ruim 300.000 Nederlandse ingenieurs en de totale bedrijfstak van
ingenieursbedrijven, op dit moment behorend tot de internationale top

maandag, augustus 18, 2008

This is the first day of the rest of your life