zondag, maart 24, 2013

zondag, februari 24, 2013

CIO trends

De CIO balanceert tussen twee bijna tegengestelde doelstellingen: aan de ene kant kostenefficiëntie, complexiteitsreductie en stroomlijning in de basis-ict, en tegelijkertijd het realiseren van business-IT -innovatie met nieuwe technologieën en trends.

Het aantal trends is echter zo groot dat het moeilijk is om alles te overzien.

CIO Magazine en Deloitte zetten de belangrijkste op een rij.

In de praktijk zien we dat het aantal trends zo groot is dat je alleen een goede digitale strategie kunt opstellen door ze niet individueel te beschouwen, maar geclusterd naar thema en in samenhang met elkaar. In het onderzoek zijn vier grote thema’s opgenomen. Het eerste is ‘hyper connection’. De rode draad daarin is dat ict loskomt van de desktop en letterlijk overal om ons heen is: in mobiele devices en allerlei andere elektronica. Draadloze netwerken zorgen ervoor dat alles met alles verbonden is, waardoor heel nieuwe vormen van samenwerking ontstaan tussen mensen, organisaties en objecten.

In het najaar van 2012 hebben CIO Magazine en Deloitte een gezamenlijke survey uitgevoerd onder ruim 200 Nederlandse CIO ’s naar de toepassing van tientallen technologietrends. De survey laat zien dat dat vergezicht nog lang niet bereikt is. De top 3 in dit cluster is: bring your own device (68 procent), mobile-devicemanagement (55 procent) en mobile/back-end integration (47). Tussen haakjes staat het percentage organisaties dat heeft aangegeven actief bezig te zijn met deze trend, hetzij in een onderzoek of pilot, hetzij operationeel. In feite is hierin het gevolg van de nummer 1-trend van vorig jaar te zien: smartphones en tablets. Na de introductie daarvan is men nu vooral bezig met het goed inpassen in het ict-landschap.

De survey laat tevens zien dat CIO’s het vernieuwende effect van de twee grootste trends (BYOD en mobile-devicemanagement) op de business vrij laag inschatten. De grootste businessimpact hebben de trends social media engagement (36 procent), the internet of things (6) en social consumer electronics (4).

Ecosysteem
Het tweede thema gaat over het veranderende applicatie-ecosysteem waarin on-premise applicaties, cloudoplossingen en mobiele systemen zich vermengen tot een heel nieuw geheel waarin flexibiliteit en ‘agility’ de rode draad vormen. Integratie tussen on-premise- en cloudapplicaties, maar ook tussen cloudapplicaties onderling, stelt de CIO voor heel nieuwe uitdagingen. Nieuw daarin is dat security en trust de grenzen van de eigen organisatie overstijgen. De survey laat zien dat ook in dit thema bedrijven nog bezig zijn met de basis. Software as a service is nu bij 45 procent van de bedrijven operationeel en nog eens 22 procent is bezig met onderzoek en pilots.

Tegelijkertijd heeft maar 14 procent van de bedrijven hun SaaS-oplossing ook geïntegreerd in de rest van hun applicatielandschap. Bijna driekwart van de operationele SaaS-oplossingen is dus volledig stand-alone. Het percentage bedrijven dat een cloud-cloud-integratie operationeel heeft, is nog kleiner: 4 procent. Opvallend is dat businessprocessmanagement (BPM) nog steeds als trend blijft opduiken met 26 procent operationele toepassing en 18 procent onderzoek/pilot. Het veranderende applicatie-ecosysteem zorgt ervoor dat BPM weer in een andere vorm terugkomt.

Ten slotte zijn in dit thema twee trends met een hoge score voor impact op de business te zien: ‘businessrulemanagement’ en ‘complex event processing’. Het operationele gebruik hiervan is nog laag (respectievelijk 6 en 2 procent), maar de innovatieve waarde om tot grotere flexibiliteit te komen wordt als hoog beoordeeld. Het derde thema bundelt alle trends die te maken hebben met data, met daarin allerlei vormen van analytics. De grootste trend is advanced analytics on enterprise data, die in 17 procent van de bedrijven operationeel is en waar 24 procent van de bedrijven mee experimenteert.

De resultaten van de survey laten ook zien dat de focus van analyticstoepassingen verschuift van het verleden naar het heden (realtime analytics) naar de toekomst (predictive analytics). Daarnaast breiden analytische toepassingen zich uit naar andere vormen van data zoals social analytics (18 procent) en text analytics (6 procent). Opvallend is de hoge score van 30 procent van de bedrijven dat zich bezighoudt met big data. Deze score onderbouwt de indruk dat het begrip big data nog niet zo scherp gedefinieerd is.

Augmented reality
Het vierde en laatste thema dat onderdeel was van het onderzoek omvat alle trends die gerelateerd zijn aan de interactie met gebruikers en user experience. Voorbeelden zijn: location aware services, augmented reality en gamification. Over de hele linie scoren deze trends laag wat betreft adoptiegraad. Dat roept de vraag op of deze trends veel minder toepassingsmogelijkheden hebben dan trends in andere thema’s, of dat bedrijven er gewoon nog niet aan toe zijn. Nieuwe onderzoeken zullen die vraag moeten beantwoorden.

In de survey hebben we CIO’s gevraagd om voor elke trend waarmee ze zich actief bezighouden in te schatten wat de impact daarvan is op de business. De keuze was daarbij tussen verbetering (efficiency, kostenverlaging), vernieuwing (uitbreiding van de bestaande business) en transformatie (nieuwe business). Alle trends die in het onderzoek zijn meegenomen scoren bij Gartner ‘high’ of ‘transformational’ op het kenmerk benefit rating. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat voor alle trends bij elkaar 57 procent wordt gekenmerkt als verbetering. Slechts 5 procent van de scores valt in de categorie transformational. Blijkbaar is het zelfs met de nieuwste technologie nog moeilijk om die toepassing te vinden die echte innovatie tot stand brengt.

Het onderstreept de belangrijke rol van CIO als trendwatcher en als aanjager van business-ict-innovatie. Het onderzoek geeft ook een goed beeld van het stadium waarin bedrijven verkeren met toepassing van nieuwe technologieën. Van alle initiatieven is 22 procent in het eerste onderzoeksstadium, terwijl 31 procent al een stap verder is en experimenten of pilots uitvoert. De rest is verdeeld over operationele toepassing met verschillende niveaus van realisatie van businesswaarde. 23 procent van de initiatieven heeft minder dan 25 procent van de businesswaarde gerealiseerd, 11 procent minder dan de helft, 7 procent minder dan driekwart en 6 procent heeft vrijwel de volledige businesswaarde gerealiseerd.

Volgende stap
Succesvolle toepassing van nieuwe technologieën vereist dat je ieder stadium doorloopt en elke keer een nieuwe horde neemt om de volgende stap te maken. De rol van de CIO is hierbij heel divers. In het begin is hij de trendwatcher die signaleert waar de meeste kansen liggen en die samen met de business initiatieven neemt. Daarna is hij degene die de prototyping en engineering stuurt, om de nieuwe technologie verantwoord in te passen in de bestaande architectuur. Eenmaal operationeel is de CIO mede verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde businessvoordelen. In het onderzoek is de CIO’s gevraagd wat voor hen de grootste uitdaging is bij toepassing van nieuwe technologieën. Ruim 20 procent antwoordde hierop: security en compliance. Dit antwoord stak met kop en schouders uit boven de volgende drie antwoorden: inpassing in de ‘oude’ architectuur (7 procent), het maken van een keuze uit alle trends en het kiezen van de juiste timing (7 procent) en het vinden van budgetten tegen de achtergrond van de noodzaak van kostenreductie (7 procent).

De eindconclusie is dat organisaties constant balanceren in het verdelen van beschikbare middelen tussen operational effectiveness en innovatie. Binnen dat innovatiedomein zijn veel bedrijven nog bezig met de basis. Er is de komende jaren nog veel te doen op de gebieden mobile, cloud en data. Het vinden van de echt innovatieve toepassingen blijkt moeilijker dan gedacht en een uitdaging waar CIO’s al hun kennis en ervaring op zullen moeten inzetten. Maar dat maakt het vakgebied juist zo boeiend.

De auteur Andries van Dijk is senior manager bij Deloitte

Leuk bedrijf in de ICT business

http://www.incentro.com/nl/inspiratie/nieuws

woensdag, januari 30, 2013

Top tien voorspellingen voor de IT-markt in 2013

Tien voorspellingen voor de IT-markt in 2013

30 januari 2013 - De onderzoeksanalisten van IDC Benelux hebben gezamenlijk de belangrijkste toekomstverwachtingen opgesteld, gebaseerd op actuele ontwikkelingen in de lokale en internationale IT-markt. Er wordt ingezoomd op de veranderende rol van de CIO, de impact van cloud op traditionele dienstverlening, de veranderende kenmerken van de telecomindustrie en de volgende fase van sociale marketing en collaboratie.

IDC Benelux verwacht dat de aanhoudende economische onzekerheid in Nederland en België ertoe zal leiden dat organisaties ook dit jaar voorzichtig zullen zijn met de toewijzing van hun IT-uitgaven. Ondanks de negatieve voorspellingen van het Centraal Planbureau, verwacht IDC dat de totale IT-markt in 2013 zal blijven groeien.

‘Derde platform’
Op basis van de huidige datasets en gesprekken met CIO’s en IT- (diensten) leveranciers voorspelt IDC dat de belangrijkste investeringen gedaan zullen worden in technologieën die het ‘derde platform’ ondersteunen. Met het derde platform bedoelt IDC de nieuwste generatie van IT-dienstverlening gebouwd op mobiliteit, cloud, sociale technologieën en big data. “Het eerste platform gebruikte mainframe en terminaltechnologie. Het tweede platform was gebaseerd op internet en client/serverconnecties. We zijn nu aangekomen bij een derde generatie platform waarbij nieuwe technologieën ervoor zorgen dat gebruikers onafhankelijk van device en locatie kunnen werken. Privé en zakelijk gebruik en gedrag zijn meer met elkaar verenigd. Bedrijven zien in dat de data die ze opslaan nuttig zijn voor de bedrijfsvoering en daarnaast in grootte explodeert,” zegt Jeroen Wortel, Country Manager IDC Benelux.

Top tien voorspellingen voor de IT-markt in 2013
Gebaseerd op het onderzoeksrapport van IDC Benelux zijn de volgende top tien trends lokaal relevant voor het aankomende jaar:

1. IT- uitgaven zullen verminderen, maar gestimuleerd worden door de verdergaande ontwikkelingen in mobiliteit

Ondanks de krimp van de Nederlandse en Belgische economie zullen de IT-uitgaven toenemen met 1,5 procent, resulterend in een totale IT-uitgave van 31,6 miljard euro in Nederland. Naast het feit dat de IT-uitgaven groeien, is het interessant om te constateren dat het soort investeringen drastisch aan het veranderen is. De groeiende impact van tablets, smartphones en cloud-oplossingen op huidige producten en diensten is duidelijk zichtbaar en is dan ook de reden waarom de IT-markt in z’n geheel nog groeit.

2. Mobiliteit zal consumenten zelfstandiger maken dan ooit, maar de CIO’s zullen de gebruikers standaarden gaan opleggen

BYOD (breng je eigen toestel mee naar de werkomgeving) is een grote verandering in Nederland en België. Dit komt voornamelijk door de penetratie onder privé gebruikers. IDC verwacht daarom dat in 2013 marketingafdelingen gaan inzien dat sociale media meer is dan alleen zenden. Eindgebruikers krijgen immers steeds meer te zeggen over het IT-beleid. De kosten en complexiteit die dit met zich meebrengt, zal de CFO en CIO ertoe brengen standaarden op te leggen om de verandering enigszins in goede banen te leiden.

3. De telecommarkt wordt steeds verder gedreven door data; over het algemeen zal de omzet niet significant stijgen

De Nederlandse en Belgische telecommarkt zal qua omvang redelijk hetzelfde blijven, maar qua aangeboden en gevraagde diensten sterk veranderen. Het afnemen van bellen en toenemen van dataverkeer zal ook in 2013 doorzetten, evenals de toename van bellen over IP, Ethernet en breedband. Tevens zal de vraag naar video over IP zowel privé als zakelijk flink toenemen. Zo ziet IDC een stijging van ruim zeventien procent in omzet bij leveranciers van bedrijfsapparatuur die nodig is om video over IP te faciliteren.

4. Sociale marketing zal een paradigmaverschuiving bereiken

Nederland is één van de meest volwassen sociale mediamarkten in vergelijking met andere Europese landen. Dit komt echter voornamelijk door privé gebruikers en IDC verwacht dan ook dat in 2013 marketingafdelingen gaan inzien dat sociale media meer is dan alleen zenden. Er zullen concrete acties ondernomen worden. Nieuwe technologieën en processen die voorbij gaan aan de geijkte marketingpaden, zullen ingezet worden om een beter beeld te krijgen van klantgedrag en het bewerken van de markt. Het traditionele adverteren zal voor bepaalde doelgroepen steeds meer gaan afnemen.

5. Sociale bedrijfscollaboratie zal de snelst groeiende softwaremarkt worden in 2013

Recent IDC-onderzoek laat zien dat bedrijven meer collaboratie-instrumenten gaan inzetten om de productiviteit te verhogen en kosten te verminderen. Deze softwaremarkt met producten zoals Salesforce Chatter, Microsoft Lync, IBM Connections en Cisco WebEx Social zal in 2013 toenemen met 34,4 procent.

6. Winkeleigenaren zullen de omnichannel retailstrategieën verder omarmen

De ‘showroom’-trend (kijken/testen in de winkel en vervolgens online kopen) zal ook dit jaar een grote uitdaging zijn voor retailers. Met de groeiende concurrentie in de retail-industrie verwacht IDC dat retail-organisaties in Nederland en België zich bewust zullen gaan wapenen met een compleet arsenaal aan communicatiekanalen. IDC meent dat de traditionele retailers meer gebruik gaan maken van sociale media, digitale wegwijzing en mobiele applicaties in 2013. IDC verwacht dat er voor IT-leveranciers in Nederland en België volop mogelijkheden zijn om retailers naar het volgende niveau in hun marketingcommunicatie te helpen.

7. Private cloud-adoptie zal de groei van de vraag naar publieke cloud-diensten bevorderen

IDC voorspelt dat grote organisaties in 2013 meer public cloud-diensten zullen implementeren en private cloud zullen overslaan. Het toenemende vertrouwen in en de acceptatie van private cloud-oplossingen onder Nederlandse en Belgische organisaties zal de adoptie van public cloud-diensten versnellen.

8. Servervirtualisatie blijft een belangrijk investeringsgebied

Uit recent IDC-onderzoek is gebleken dat organisaties in Nederland nog steeds op zoek zijn naar manieren om hun bestaande infrastructuur omgevingen te verbeteren (top 3 prioriteit). IDC voorspelt dat servervirtualisatie in 2013 doorgaans een snel groeiende softwaremarkt zal blijven, met een groei van 13,4 procent.

9. De dienstverleningsindustrie blijft worstelen: een kwestie van overleven of overnemen

De Nederlandse en Belgische services-markt (consulting, outsourcing en support), gekenmerkt door vele zelfstandigen en een groot aantal aanbieders, zal ook in 2013 geen significante groei tonen. De markt is op zoek naar een structureel antwoord op het ‘derde platform’, ontwikkelingen met andere wensen van gebruikers, alternatieve businessmodellen en een veranderende wijze van het in rekening brengen van kosten. Directies van bedrijven zoals Atos, Capgemini, KPN en Ordina zullen alle zeilen moeten bijzetten om te kunnen overleven door bijvoorbeeld slim te partneren en hun portfolio van diensten te veranderen.

10. CIO’s zullen een kleinere rol spelen in de evaluatie van IT-investeringen

Uit de gesprekken met CIO’s blijkt dat bedrijfsleiders zich steeds meer gaan profileren bij het maken van IT-besluiten. De rol van de CIO is aan het veranderen van IT-diensteninkoop en levering naar het faciliteren van flexibiliteit en het aanboren van nieuwe markten middels nieuwe IT-mogelijkheden. Ook de rol van IT an sich is aan verandering onderhevig en zal zich steeds strategischer moeten bewijzen. IT zal gelinkt moeten zijn aan de algehele bedrijfsstrategie.

Erop of eronder

Over de verwachtingen van het aankomend jaar zegt Wortel het volgende: “2013 zal een jaar zijn waarin het voor een aantal IT-leveranciers en dienstverleners erop of eronder is. Veel IT-leveranciers moeten nog een duidelijk antwoord geven op hoe zij gaan reageren op de nieuwste technologieën en business-modellen. Dat terwijl de economische crisis gedurende 2013 zal aanhouden en de manier waarop ondernemen, in de breedste zin van het woord, aan verandering onderhevig is, dit jaar ter discussie zal blijven staan. Managementteams van IT-bedrijven moeten aan de juiste knoppen draaien om een succesvolle uitvoering van diensten te kunnen waarborgen en om tevens aan de hoge verwachtingen van de klant rondom kostentransparantie, elasticiteit en flexibiliteit te kunnen voldoen."

zaterdag, november 17, 2012

Visie op Windows toekomst

Wordt 8 het laatste versienummer van Windows?
De introductie van Windows 8 wordt door sommigen het grootste non-event voor bedrijven genoemd. Die nieuwe aanraakinterface en grote wijzigingen in het startscherm zorgen alleen maar voor een leercurve en voegen niets toe aan de productiviteit. Sommigen geven Microsoft nog een kans, anderen zien het Windows-platform verder marginaliseren en uitdoven.

De populariteit van mobiele devices met iOS en Android heeft een flinke bres geslagen in de ooit zo dominante positie van Microsoft in het bedrijfsleven. Mobiele devices hebben de pc veel minder belangrijk gemaakt is de constatering van Forrester. Dat komt niet omdat de pc een ander besturingssysteem krijgt. In 2016 levert Microsoft nog steeds 90 procent van de besturingssystemen op de pc-markt verwacht Forrester. Het komt omdat de computer aan relevantie heeft ingeboet. Gebruikers hebben tegenwoordig de beschikking over drie verschillende soorten ‘personal devices’. Op twee daarvan geeft Microsoft Windows bij lange na niet de toon aan en dat gaat niet veranderen de komende jaren. Microsoft moet ook de komende jaren genoegen nemen met de derde plaats na Android en iOS van Apple. Forrester gaat voor Windows Phone uit van een marktaandeel van 14 procent in 2016. Windows op de tablet zou het iets beter doen. Daar zou het bedrijf zelfs een marktaandeel van 27 procent kunnen veroveren.

Forrester verwacht dat Windows 8 na een trage start in 2014 alsnog vaste voet onder de grond krijgt. Op de totale markt voor persoonlijke apparatuur (pc’s, tablets, smartphones) kan Microsoft dankzij Windows 8 z’n marktaandeel in 2016 handhaven op circa 30 procent, hetzelfde percentage als in 2012. Groei zit er door de ´mobiele tsunami´ die de grootste stijging van de curve al weer achter de rug heeft niet meer in. Het eindresultaat is dat Microsoft de komende 5 jaar de pc-markt blijft domineren, de iPad van Apple op de markt voor tablets aan kop blijft en Android van Google het meest verkochte platform voor smartphones blijft.

Microsofts pogingen om het platform voor pc’s, tablets en smartphones op één lijn te brengen door een gemeenschappelijke gebruikersinterface te introduceren en een platform waar applicaties op kunnen draaien, zullen weinig vrucht dragen. Vooral bedrijven zullen het rustig aan doen met migraties. Zij zullen moeten investeren in opleidingen om het personeel vertrouwd te maken met de vernieuwingen in het besturingssysteem. Het werken met de tegels en het vervangen van de ‘Start’-knop zijn grote veranderingen die niet zonder slag of stoot geaccepteerd zullen worden.

Monopolist
De monopolist van de pc maakt zich vooralsnog geen zorgen over dit negatieve sentiment. Het bedrijf zegt gewend te zijn aan weerstand bij de introductie van vernieuwingen. Heel spannend is dat ook niet als je naar de omzet kijkt. Vijf jaar geleden bracht Windows nog bijna 30 procent van Microsoft’s omzet in het laatje. Vorig jaar was dat geslonken tot 25 procent. De Office-producten en de snel groeiende server en tools divisie maken Windows minder belangrijk. En dan zijn er nog de meerjarige licentie-overeenkomsten met bedrijven voor Windows. Maar liefst 40 procent van de totale omzet bij de Windows-divisie komt uit dit soort contracten waarbij het niet uitmaakt welke Windows-versie bedrijven gebruiken.

Het tien jaar oude Windows XP draait volgens inschattingen nog steeds op 41 procent van de 1,5 miljard pc’s die er op de hele wereld in omloop zijn. Met Voor de laatste drie jaar heeft het aangedrongen zakelijke klanten om te verhuizen naar Windows 7, en het heeft gezegd dat het niet verwacht organisaties die plannen laten vallen omwille van Windows 8. Die effectief betekent dat veel bedrijven zullen downgrade nieuwe pc’s op Windows 7, niet 8, lopen over de komende jaren. Sommige organisaties kijken naar Windows 8 tablets van Intel omdat ze hiermee op een goed beheersbare manier mobiliteit kunnen introduceren. Maar de RT-versie van Windows die draait op apparatuur met een ARM-chip is net zo moeilijk te beheren als een iPad.

Einde
De ceo van Salesforce Marc Benioff voorspelt dat Windows 8 de laatste Windows-versie is. Tijdens een evenement van zijn bedrijf een week voor de officiële lancering van Windows 8 zij het boegbeeld van de ikoon in cloudsoftware dat zijn organisatie zeker niet over zou stappen op de nieuwe Windows versie. Hij voorspelde dat de meeste enterprise CIO’s er net zo over denken. “Windows is niet relevant meer”, stelde Benioff na afloop van zijn presentatie naar aanleiding van een vraag over Windows 8. De opkomst van cloud computing en het gebruiken van eigen gadgets betekent dat CIO’s vandaag de dag meer opties hebben dan drie jaar geleden toen Windows 7 uitkwam. Windows 8 wordt niet gezien als een verplichte upgrade zoals dat bij eerdere versies wel het geval was. “Iedereen had het altijd over de Windows 7 opwaarderingscyclus”, zei Benioff. “Dat ga je niet horen over Windows 8. Ik denk dat we het eerder over het einde van Windows zullen hebben.”

http://www.it-executive.nl/blogs/blog/wordt_8_het_laatste_versienummer_van_windows/

zaterdag, augustus 13, 2011

zondag, maart 06, 2011

zondag, december 12, 2010

zondag, september 19, 2010

zondag, juli 25, 2010

ICT Interrnet trends

Slideshare sheets

ICTtrends 2010

Slideshare sheets

zaterdag, april 10, 2010

This is the first day of the rest of your life