dinsdag, januari 22, 2019

OVER FLEXIBILISERING VAN DE ARBEIDSMARKT

In Nederland hadden we vorig jaar ruim 8 miljoen banen, variërend van 5 tot 50 uur per week. Bij 60 % van die banen ging het om vaste contracten, 40 % betreft flexibele arbeidscontracten. Kijken we naar de werkgelegenheid bij jonge werknemers tot 40 jaar, dan werken 60 % van de jongeren op flexibele basis en zal de trend naar flexiwerk verder voortgaan. Parallel aan de toename van flexiwerk is de tendens naar lage lonen van flexwerkers. Leidt flexibilisering van de arbeidsmarkt tot uitbuiting?

Soorten flexiwerk.
Het meest bekend zijn de ruim 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel, vaak aangeduid ook als zelfstandigen zonder poen. Het betreft in het merendeel ex werknemers die o.a. hun oude werkgever als opdrachtgever hebben. Van werkgever naar opdrachtgever is trouwens essentieel voor de meeste flexiwerkers; in de volgende alinea’s wordt dit nader aangeduid. Sommige werknemers zijn uit zichzelf begonnen als zzp-er. Zij kozen bewust voor het ondernemerschap, vaak na eerst jaren ervaring te hebben opgedaan bij een werkgever.

Ruim 2 miljoen mensen zijn niet zelfstandigen maar ook geen werknemers met vaste contracten. Het meest bekend sinds de jaren ‘50 zijn uitzendkrachten, maar thans hebben velen nul-urencontracten, zij werken op afroepbasis, worden gedetacheerd of werken onder een payroll constructie. Nederland kent veel werkenden met een deeltijdbaan, echter wel met een vast contract. Indien mensen werken op oproepbasis zonder dienstverband, is er weer sprake van opdrachtgever i.p.v. werkgever.

Flexiwerk door veranderingen in organisaties.
De lezers van mijn artikelen in de RoSA! Nieuwsbrief kennen mij als econoom. Toch zou ik na mijn afstuderen als werknemer bij de Faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit, ook ingewijd worden in de bedrijfskunde (post doctorale opleiding bij de Rotterdam School of Management). Zo leerde ik kennismaken met het verschijnsel organisatie en het organiseren van organisaties, zoals bedrijven.

Midden jaren ‘80 waren bureaucratisch georganiseerde concerns nog model voor het Westerse en Japanse kapitalisme. Miljoenen mensen hadden daarin hun loopbaan (carrière) voor het leven en konden door hun werkgever rekenen op sociale zekerheid in de vorm van doorbetaling bij ziekte, verlof en vakantie, en pensioen. Sterke vakbonden kwamen op voor de belangen van werknemers in een geordend overleg met werkgevers in bedrijven en binnen stelsels van arbeidsverhoudingen zoals in het Nederlandse poldermodel. Sterk, omdat de vakbonden veel leden hadden in concerns en bij de overheidsbureaucratieën.

Midden jaren ‘80 was echter een overgang te zien van Fordisme met bureaucratisch georganiseerde productie naar gedecentraliseerde productie door kleine bedrijven. Bij bureaucratische organisaties was het gebruikelijk om diverse functies intern te vervullen i.p.v. deze te kopen op een markt. Van schoonmaak en beveiliging, kantine tot en met wetenschappelijk onderzoek. Vanaf de jaren ‘80 nam ont bureaucratisering, bekend als ‘outsourcing’ van taken en functies toe, op weg naar platte of slanke organisaties. Was dit een modegril, blijkend uit het toenmalige management jargon, of een gevolg van rechtse politiek?

Nee, het was een gevolg van globalisering van de productie en door technologische ontwikkelingen. Door nieuwe mogelijkheden op het gebied van computergebruik werd flexibele specialisatie van de productie mogelijk (Zie Piore, Sabel, 1984) en kon afstand worden gedaan van massa fabricage als zijnde goed en goedkoop. Globalisering van productie en handel werd bevorderd door steeds lagere transportkosten. 10 jaar later, met de komst van het internet, werd het ook makkelijker om delen van productieprocessen te verplaatsen naar lage lonen landen, zoals administratie en call centra naar India. Industrie- arbeid werd verplaatst naar lage lonen gebieden, zoals taxfree zones in China.

Flexiwerk door verandering in de organisatie van werk.
In bureaucratische organisaties is het bekend dat taken en rollen, dus functies, geordend zijn in een vrij stabiele vaste organisatiestructuur. Saai en stabiel, maar ook zeker voor werknemers, zeker van werk, inkomen, loopbaantrajecten en tenslotte pensioen. Weinig uitdagend en mogelijk ook niet kansrijk voor degenen die meer wilden dan zo’n keurslijf… maar afhankelijk van beroepstype kon niet iedereen makkelijk voor zichzelf beginnen, een bouwvakker wel, of een boekhouder, een lopende band werknemer niet.

In niet meer bureaucratische organisaties is een verschuiving te zien van vaste taken en rollen naar projectmatig werken. Werknemers worden per project ingezet als lid van een tijdelijk team. Zodra sommige werknemers tijdelijk geen opdracht hadden, werden zij doorbetaald door de organisatie, omdat ontslag en wederom aannemen meer tijd en geld kostte. Maar intussen nam het ‘mean and lean’ type organisatie in aantal toe, bestaande uit een kleine directie en enkele kernafdelingen zoals ontwerp, marketing en verkoop. Alle overige werkzaamheden worden uitbesteed, vaak op globaal niveau. Het personeel bestaat dus uit een kleine groep van vaste werknemers en een grote schil van flexiwerkers op losse contractbasis. Overigens moet niet teveel waarde gehecht worden aan het begrip vaste banen. Veel organisaties worden door fusies, overnames of reorganisaties totaal anders dan de oude organisatie en kunnen bepaalde werknemers niet meer gebruiken, i.h.b. ouderen.

Opkomst van een precariaat.
In 2000 schreef de bekende Amerikaanse socioloog Senett over de opkomst van de flexibele mens (corrosion of character). In toenemende mate werden organisaties veranderlijke of tijdelijke netwerken van (projectmatige) activiteiten. Werknemers moeten steeds meer gericht zijn op korte termijn doelen en veranderlijke taken en rollen. Tegenwoordig wordt dat in jeuktaal op kantoor ‘agility’ genoemd, een behendigheid om snel in te spelen op veranderlijke situaties. Vaste werknemers met trouw voor de organisatie of hart voor het bedrijf zijn passé.

Flexiwerkers zijn geen lid van een organisatie maar tijdelijke deelnemers, meestal zolang als een project duurt. In werkloze tussentijden worden zij niet betaald zodat zij of wel steeds moeten teren op hun financiële reserves of een uitkering moeten aanvragen. Voorzover dat in hun land mogelijk is, zullen zij een beroep moeten doen op bijstands type regelingen. Zij komen niet in aanmerking voor werkloosheidsregelingen die geldig zijn voor vaste werknemers na een bepaalde werkperiode. In geval van een conjuncturele crisis zullen dus vele flexwerkers in de bijstand terechtkomen of moeten leven van het inkomen van hun partner. Kortom een groot gevaar op armoede, dat vele flexwerkers evenzo treft wegens lage betaling voor hun opdrachten. Ze zijn bekend als werkende armen.

Gevolgen van flexwerk.
Senett beschreef hoe langdurige onzekerheid inwerkt op het karakter van mensen alles wat ze hebben en doen is precair geworden. Maar die individuele onzekerheid slaat ook terug op de maatschappij, waarin het begrip sociale zekerheid wordt uitgehold, net als een systeem van arbeidsverhoudingen,dat was gebaseerd op vaste werknemers in min of meer vaste organisaties. Toen in 1999 de Flexwet werd aangenomen in Nederland, reageerde de vakbeweging er lauw op; men verdedigde vooral de belangen van mensen met vaste banen, vaak ouderen die overigens ook werden bedreigd door ontslag en daarmee verlies van pensioensopbouw. Mogelijk eén van de redenen dat de vakbeweging de aansluiting miste bij (jonge) flexwerkers die niet eens een pensioen opbouwen tenzij zij rijk genoeg worden om dat te kunnen opsparen.

De toekomst.
Ik vermoed dat flexwerk een blijvende trend wordt, men solliciteert niet meer naar een baan maar probeert opdrachten binnen te halen of start zelf projecten op. Zo dit de toekomst wordt van ‘de’ arbeidsmarkt, is het nodig om een stelsel van basisinkomens in te stellen omdat anders de financiële ellende niet is te overzien als mensen steeds van tijdelijk werk naar tijdelijke uitkeringen moeten hiphoppen omdat continuïteit van werkzaamheden vaak het grote probleem is bij flexwerk. Zoals in mijn eerdere artikelen over basisinkomens is zo’n regeling ideaal voor kleine ondernemers, artiesten en ook studenten, mits dit inkomen ongeveer op bijstandsniveau netto is, dus 1.000 euro per maand inclusief ziektekostenverzekering. Op dit moment is het moeilijk om een betaalbare verzekering voor arbeidsongeschiktheid te regelen. Willen wij flexwerk zien als de norm, dan zou het ook goed zijn als de overheid een regeling treft in geval arbeidsongeschiktheid, die thans vrijwel alle flexwerkers op termijn de armoede injaagt. Over pensioenopbouw voor flexwerkers wordt nog nagedacht. De politiek heeft er moeite mee dit verplicht te stellen, en flexwerkers allicht ook zolang hun inkomen geen of weinig spaarmogelijkheden biedt.

De vraag in hoeverre flexwerk kan leiden tot uitbuiting hangt vooral af van individuele kwaliteiten van enkelen of gebrek aan collectieve organisatie door de meesten met flexwerk. Hoogopgeleide specialisten, vaak met eerdere werkervaring binnen organisaties, maar ook bekend geworden flexwerkers in hun sector, kunnen eisen stellen met betrekking tot hun tarieven. Veel overige flexwerkers moeten het hebben van collectieve organisatie, dus nieuwe vakbonden. De socioloog Marguerite van den Berg stelde dat het precariaat wel massa heeft, maar geen collectief, waardoor zij geen looneisen op tafel kunnen leggen en zelfs politieke macht kunnen hebben, zoals wel de vakbeweging in het verleden.

door Tjeerd de Boer

STAND VAN ZAKEN AMSTERDAMS EXPERIMENT VERDIENEN MET EEN DEELTIJDBAAN NAAST JE UITKERING

De gemeente heeft besloten, het experiment verdienen met een deeltijdbaan naast je uitkering uit te breiden.
Begin januari zijn 35.000 brieven de deur uitgegaan gericht aan de Amsterdamse bijstandsgerechtigden met de mededeling dat inschrijving voor het experiment opnieuw wordt opengezet.
Van 1 januari 2019 tot 1 maart 2019 kunnen mensen zich opnieuw aanmelden.

Er zijn tot nu toe 3000 huishoudens die zich in de vorige ronde hebben aangemeld.
Het aantal individuen ligt dus hoger.
Het gaat om ca 2500 lopende uitkeringen in het kader van de Participatiewet.
500 deelnemers zijn sinds de vorige aanmeldperiode inmiddels uitgestroomd.
Zij blijven echter gevolgd worden, omdat ze kunnen terugkeren in de uitkering en dan weer meedoen.
Van de deelnemers aan het experiment heeft ongeveer 60% deeltijdwerk of kortdurende inkomsten gehad uit arbeid.

Het onderzoek wordt verlengd omdat de nulmeting met interviews niet op tijd was afgerond.
Daardoor zou voor het wetenschappelijk onderzoek maar 1 jaar beschikbaar zijn in plaats van twee jaar.
In overleg met de wethouder is besloten, het onderzoek te verlengen om voldoende tijd voor het wetenschappelijk onderzoek te hebben en het wetenschappelijk onderzoek uit te breiden naar welke effecten het vrijlaten van de premie heeft.
Bovendien wil men nieuwe instromers in de bijstand de kans geven aan het experiment mee te doen.

1672 mensen die zich bij de vorige inschrijfperiode hebben aangemeld hebben in november de tweede premie ontvangen.
Daaraan is 1,7 miljoen euro besteed.
Over de verstrekking van de premie is tot op heden maar 1 klacht binnengekomen.
Vaak was het mensen niet duidelijk, dat als een maand boven de bijstandsnorm zit, en geen uitkering ontvangt, je ook geen premie krijgt over die maand.
Volgens rapportages van de helpdesk die vragen binnen krijgen van het gemeentelijk call-center zijn er in totaal 120 vragen over de premie binnengekomen.
De piek was in december, na de uitbetaling in november, toen er 25 vragen zijn gesteld.

Naast de mensen die meedoen aan het experiment en die vaak een deeltijdbaan hebben, permanent of tijdelijk, zijn er ca 1400 mensen die parttime werk hebben en die niet meedoen.
Er zal in het kader van het wetenschappelijk onderzoek een apart kwalitatief onderzoek komen naar deze mensen
Zij zullen dan worden geïnterviewd.

In 2016 had 6,6% van het aantal bijstandsgerechtigden een deeltijdbaan.
Dit is in 2017 gestegen naar 7,1%.
Een groot deel van de parttime werkenden zit in trede 2.

ZZP-ers die in de bescheiden schaal regeling vallen doen ook mee aan het experiment.
IOAW en IOAZ en BBZ-uitkeringen zijn uitgesloten van het experiment.
Mensen in die uitkeringen mogen geen incentives ontvangen.
Zij mogen geen uitstroompremie hebben.
De wet staat dit type experimenten alleen toe voor klanten die een Participatiewet uitkering hebben.
Alleen als er dus een IOAW- of IOAZ-uitkering is met een aanvullende P-wet-uitkering is deelname mogelijk.

Aan het experiment doen ook mensen mee die urenbeperkt zijn (dit kan gevolg zijn vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking).
Ongeveer de helft van de Pantar medewerkers doen mee met het experiment.

Mijn eerste opmerkingen:
Het zou interessant zijn eens te onderzoeken, in hoeverre het fenomeen van in Amsterdam ongeveer 4.000 bijstandsgerechtigden die part-time werken met een uitkering de flexibilisering van de arbeid bevordert,
dwz dat werkgevers zich niet hoeven in te spannen om banen te creëren waarvan je kunt rondkomen, en banen kunnen creëren voor bijvoorbeeld piekproductie waarvan je niet kunt leven waarbij aanvullende eisen worden gesteld, die je de hele week binden.

Voorbeeld zijn sommige postbezorgers bij Post.nl, die maar ongeveer 20 uur in de week werk hebben en loon, waarbij de eis gesteld wordt dat ze de hele week oproepbaar/beschikbaar zijn.
Je kunt er dan dus geen andere deeltijdbaan naast nemen en als je met het aantal uren dat je bij post.nl werkt beneden de bijstandsnorm blijft, moet je een bijstandsuitkering aanvragen.
Daarvoor zouden de sectoren/bedrijven waar de mensen werken bekend moeten zijn en de voorwaarden die die bedrijven stellen, zoals post.nl.
En of veel bijstandsgerechtigden op basis van oproepcontracten werken, waarbij je voortdurend beschikbaar moet zijn.
Natuurlijk zijn er in dit verband nog andere vijvers waaruit Post.nl kan vissen, mensen met andere uitkeringen of gehuwden waarvan een partner een stabiel volledig inkomen heeft en de ander er zo’n flexibel deeltijdbaantje bijneemt.

In het verlengde daarvan ligt de vraagstelling in hoeverre de Participatie wet en eventuele andere uitkeringen werken als smeermiddel op de arbeidsmarkt, dwz de bevordering van goedkope, flexibele arbeid en zorgen dat daar voldoende arbeidskrachten voor beschikbaar zijn.
In dit verband moeten we ook denken aan flextensieconstructies en het werken met behoud van uitkering.

Dit zijn de schattingen van de FNV. Het gaat alleen al bij werken met behoud van uitkering om ongeveer 20 duizend arbeidsplaatsen (voltijdse werkweek).
Maar aangezien de mensen gemiddeld 20 uur per week werken, gaat het om minstens 40.000 bijstandsgerechtigden.
Als je rekent dat de tewerkstelling gemiddeld een half jaar duurt, gaat het om 80.000 bijstandsgerechtigden die korter of langer durend met behoud van uitkering werken gerekend over een heel jaar van de 400.000 die er in Nederland zijn.

De FNV komt tot deze schatting op basis van CBS gegevens dat er 160 duizend voorzieningen zijn afgegeven in 2016.
Helaas houd het CBS niet bij wat een voorziening precies is maar als de helft met werk te maken heeft dan blijven 80 duizend over.
Gemiddeld 20 upw dus halve werkweek.
Is 40 duizend. 6 maanden gemiddeld dus 20 duizend arbeidsplaatsen per jaar.

Ik denk dat deze effecten van experimenten zoals in Amsterdam en in het verlengde daarvan misschien de invoering van een partieel basisinkomen moeten worden onderzocht.

Piet van der Lende

Vereniging Bijstandsbond Amsterdam
info@bijstandsbond.org

woensdag, december 26, 2018

Stedelijke denktank armoede

Stedelijke denktank armoede

Al vele jaren is bij vertegenwoordigers vanorganisaties, die de armoede en schulden bestrijden dewens dat, net zoals al twintig jaar in Prins Alexanderin alle gebiedsdelen van Rotterdam (de voormaligedeelgemeenten) een structuur van overleg komt tussenberoepskrachten, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Vertegenwoordigers vanuit de initiatiefgroep van RoSA!bezoeken regelmatig bijeenkomsten om de ontwikkelingendaarvan op de voet te volgen. Fia is een afgevaardigdevan RoSA! in APPA (ArmoedePlatform Prins Alexander),Chris en Hans bezoeken het Platform Charlois en hetPlatform IJsselmonde. Hans stond mede aan de basis voorhet oorspronkelijk idee van het Platform Delfshaven.

De initiatiefgroep van de Rotterdamse Sociale Alliantiewas zeer blij met een initiatief van het Centrum voorDienstverlening om op donderdag 6 december dezeplatforms bij elkaar te roepen in de Nieuwe Gaffel inhet Oude Westen. Onder de titel “Uitnodiging voor eenStedelijke denktank armoede”. Met als doel om om armoedein de stad onder de aandacht te brengen en de effectenervan te verzachten en te verminderen met innoverende encreatieve ideeën. Een welkome aanvulling op het werkwaar RoSA! al meer dan elf jaar mee bezig is.

Niet alleen de genoemde vier platforms waren aanwezig,ook vertegenwoordigers van de RotterdamseArmoedebestrijdings Beweging, een vertegen woordiger vanWarm Rotterdam (Pauluskerk), twee vertegenwoordigers vanhet voormalig Armoede Platform Hoogvliet, Vanessa Umbohvan “Stem zonder gezicht”, twee studenten van deHogeschool Rotterdam en een ruime vertegenwoordiging vanRoSA! Bij elkaar een gezelschap van ongeveervijfentwintig mensen.

Wat voegen de platforms en de stedelijk denktank armoedetoe, was de vraag. Genoemd werd denkkracht,berikbaarheid voor bewoners om hulp te vragen, eenlaboratorium voor oplossingen, meer betrokkenheid,richting aangeven aan de politiek en initiatieven vanuitde wijk.

Vervolgens werden per persoon een aantal direct in hetoog springende activiteiten opgenoemd. Zoals een"zoekmachine naar beter leven in de wijk”. De hiaten enwitte plekken opsporen in de bestrijding van armoede.Het agenderen van armoede teneinde empowerment tebevorderen. Het oplossen of het verzachten van armoede.Hoe win je vertrouwen en zelfvertrouwen terug. Aanpakkenvan de kostendelersnorm, die zoveel persoonlijk engezinsleed tot stand brengt. En het ideevan een armoedeweek door de gehele stad, met eendemonstratie. Rondom 17 oktober, de Werelddag tegen Armoede.

Een enerverende bijeenkomst, waarna nog lang nagepraatwerd en onderling zaken werden uitgewisseld. Een kleine groep gaat injanuari een bijeenkomst in februari voorbereiden, metals onderwerp “de complexiteit van de armoede”.

Voor nadere informatie: snederstigt@cvd.nl.

zaterdag, juni 23, 2018

Kennisontwikkeling, innovatie en professionalisering schuldhulp

https://www.schouderseronder.nl/schouders-eronder

maandag, mei 28, 2018

Mobility Mentoring®

Hoe inzichten uit de hersenwetenschap leiden tot een betere aanpak van armoede en schulden
Auteur Nadja Jungmann en Peter Wesdorp

Mensen die in armoede leven of schulden hebben en daar niet snel uitkomen, krijgen al gauw het verwijt dat ze onverstandig zijn. Inzichten uit de hersenwetenschap laten zien waarom: chronische stress door schulden en armoede, verandert de ‘bedrading’ van het brein van mensen. Dat beïnvloedt het geheugen negatief en maakt dat mensen geen overzicht kunnen krijgen en niet goed meer in staat zijn om doelgericht en probleemoplossend te handelen.

De Amerikaanse social work-organisatie EMPath ontwikkelde in nauwe samenwerking met Harvard University, een aanpak die uitgaat van Mobility Mentoring®. Deze aanpak combineert het onderwerp armoede met de laatste inzichten vanuit de hersenwetenschap over de effecten van schaarste en armoede en de ontwikkelbaarheid van hersenfuncties. Deze aanpak is inzetbaar bij de begeleiding van mensen die hun financiële en sociale problemen willen oplossen.

In de Amerikaanse stad Boston werd onderzocht hoe Mobility Mentoring® werkt voor mensen met armoede en schulden. Onderzoekers beschreven onder meer hoe die ondersteuning eruit ziet: welke basisprincipes liggen eronder, wat is bijzonder aan deze begeleiding en welke instrumenten worden gebruikt. Ook in Nederland kan Mobility Mentoring® bijdragen aan de doorontwikkeling van de dienstverlening door wijkteams en de brede integrale intakes bij gemeenten.

Deze publicatie beschrijft de resultaten van de verkenning en maakt een eerste vertaling naar de Nederlandse praktijk. Daarmee ligt deze publicatie aan de basis voor de beweging die De Hogeschool Utrecht en Platform31 op gang brengen om de theoretische inzichten en instrumenten, mentoring en dienstverleningsprincipes ook in Nederland in te zetten en de resultaten verder te monitoren en evalueren.

Kennisdossier Schulden en armoede

Meer informatie over Mobility Mentoring, actualiteiten, leestips en best en (worst) practices vindt u in het kennisdossier Schulden en armoede.

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/schulden-en-armoede

donderdag, mei 24, 2018

Cybercrime vormt wellicht de grootste wereldwijde bedreiging van 2018

AUTEUR RICHARD VAN HOOIJDONK

• Toenemende complexiteit en professionaliteit
• Noord-Koreaanse en Russische overheidssponsoring is een groot probleem
• Hoe ziet de toekomst van cybercrime eruit?
• Wat kunnen we doen?

“Cybercrime is meedogenloos, gaat onverminderd door en is waarschijnlijk niet te stoppen. Het is gewoon te eenvoudig en het levert veel op. Bovendien beschouwt men de kans om gepakt en gestraft te worden als klein”. Dat is een vrij directe waarschuwing van James Lewis, directeur en senior fellow van het Technology and Public Policy Program in het Center for Strategic and International Studies. En helaas heeft hij gelijk.

2017 was een uitzonderlijk jaar voor de bad guys. Volgens global cloud advisory & implementation services bedrijf Alcor was ransomware als NotPetya/ExPetr, WannaCry en Bad Rabbit een serieus probleem. Josh Fruhlinger, een veiligheidsexpert die voor het CSO schrijft, legt uit: “Ransomware is een vorm van kwaadaardige software (of malware) die je, zodra het je computer heeft overgenomen, bedreigt met schade, meestal door je de toegang tot je bestanden te ontzeggen. De aanvaller eist losgeld en belooft – niet altijd naar waarheid – om je na betaling weer toegang tot je bestanden te geven”. Al is dit maar één vorm van cybercrime, het is wel het type dat steeds meer populariteit geniet. We voorzien dan ook dat dit de grootste cyberdreiging van 2018 zal worden.
Het CSIS/McAfee-rapport maakt dit op zorgwekkende wijze duidelijk. “We schatten dat van tweederde van de mensen – meer dan twee miljard individuen – persoonlijke informatie is gestolen of gecompromitteerd”. En verder: “Uit een enquête bleek dat 64 procent van de Amerikanen het slachtoffer was geworden van frauduleus creditcardgebruik of verlies van persoonlijke informatie. Cybercrime is voorpaginanieuws omdat iedereen slachtoffer kan worden”.

Toenemende complexiteit en professionaliteit

Het is ook wel te begrijpen waarom het zo populair is onder hightech criminelen. Lewis schrijft: “Als het gaat om de ‘risk-to-payoff-ratio’ staat cybercrime aan kop. Het is een misdrijf met een laag risico en een hoog rendement. Een slimme cybercrimineel kan honderdduizenden, zelfs miljoenen dollars verdienen met bijna geen kans op arrestatie of gevangenisstraf”. Dat komt omdat deze criminelen steeds geraffineerder te werk gaan en via wereldwijde netwerken en ‘cybercrimecentra’ samenwerken, zoals bijvoorbeeld Noord-Korea en Rusland. En omdat ze toegang hebben tot geanonimiseerde, veilige betaalsystemen als Bitcoin is het erg moeilijk om ze op te sporen. “Bitcoin is al lange tijd de favoriete munteenheid voor marktplaatsen op het Darknet. Cybercriminelen profiteren van de pseudonieme aard en gedecentraliseerde organisatie om illegale transacties uit te voeren, slachtoffers af te persen en de opbrengsten van hun misdaden wit te wassen,” zegt Lewis.
En helaas kun je met cybercrime als ransomware veel geld verdienen. Ook al gaat het bij corruptie en drugshandel om grotere geldbedragen, wat cybercriminelen binnenslepen is zeker ook niet te versmaden. Volgens het CSIS/McAfee-rapport “kost cybercriminaliteit de wereld nu bijna 600 miljard dollar – 0,8% van het wereldwijde bbp”.

Lewis schrijft: “Als het gaat om de ‘risk-to-payoff-ratio’ staat cybercrime aan kop. Het is een misdrijf met een laag risico en een hoog rendement.

Noord-Koreaanse en Russische overheidssponsoring is een groot probleem

Dat zijn serieuze cijfers. En het wordt nog erger. In sommige gevallen werken deze cybercriminelen namelijk niet alleen, maar worden ze zelfs door de staat gesponsord. Dit maakt de kans dat ze opgespoord en vervolgd worden minimaal. Daar komt nog eens bij dat ze ondersteund worden met overheidsmiddelen en in contact komen met experts, waardoor deze aanvallen nog eens extra verlammend kunnen werken.

Voor landen als Noord-Korea, dat al een pariastaat is en er alles aan doet om de in elkaar stortende economie overeind te houden, is het best wel aantrekkelijk om een graantje mee te pikken van wat cybercrime oplevert. Vooral nu met de economische sancties kunnen professionele aanvallen met de steun van de overheid het broodnodige geld binnenhalen. Dorothy Denning, een erkend expert in veiligheid en analyse, merkt op dat het – in een land dat de toegang tot internet beperkt tot de elite – “onwaarschijnlijk is dat het land hackers heeft die onafhankelijk van de overheid opereren”. Hun aanvallen zijn gecoördineerd, georganiseerd en door de staat gesponsord: deze hackers “werken voornamelijk voor het General Bureau of Reconnaissance of de General Staff Department of the Korean People’s Army”, schrijft ze. En hoewel ze soms onzorgvuldig zijn, is het aantal aanvalspogingen uit die contreien onthutsend. In 2016, bijvoorbeeld, “heeft het regime via het wereldwijde SWIFT-netwerk ongeveer $951 miljoen van de Bangladesh Central Bank gestolen”, aldus Denning.

Bijna een miljard dollar – dat is een sterk motief om cybercrime te sponsoren. Maar dat is niet de enige reden waarom overheden ransomware en Denial of Service (DOS)-aanvallen ondersteunen. Geopolitieke gevechten worden in toenemende mate digitaal en met ‘plausibele ontkenning’ gevoerd, waardoor cybercrime een frontwapen wordt. Rusland wordt ervan verdacht steun te hebben verleend aan verschillende aanvallen in Oekraïne. Deze aanvallen waren bedoeld om de aanhang van de Oekraïense leiders te verzwakken en de openbare diensten te verstoren. De recente ransomware- en gedistribueerde Denial of Service (DDOS)-aanvallen op de Oekraïense nationale postdienst Ukrposhta is daar een voorbeeld van. Deze leken opvallend veel op de hack van het elektriciteitsnet van Kiev in 2015, een gecoördineerde aanval gelinkt aan Russische IP-adressen – wat suggereert dat deze door de staat werd gesponsord. En waar veiligheidsexperts als Robert Lee zich zorgen over maken is dat “ze niet specifiek voor Oekraïne ontwikkeld zijn… Ze hebben een platform gebouwd waarmee ze in de toekomst meer aanvallen kunnen uitvoeren”. Iedereen is een potentieel doelwit.

Hoe ziet de toekomst van cybercrime eruit?

Ransomware is zeker niet de enige vorm van cybercrime, maar vanwege de lucratieve aard wel de snelst groeiende. En nu Ransomware-as-a-Service (RaaS) een opmars maakt – een angstaanjagende trend waarin hightech criminaliteit als dienst verkocht wordt – wordt het big business. Lewis legt uit: “In plaats van dat een enkele crimineel of groep ransomware schrijft en zelf distribueert, biedt het RaaS-model de mogelijkheid om platforms op te zetten die ‘affiliates’ voor hun eigen doelwitten kunnen gebruiken. De ontwikkelaars nemen dan een deel van het losgeld, berekenen vooraf een tarief of verkopen een tijdsblok waarbinnen de koper toegang heeft tot bepaalde servers”.

Ransomware is zeker niet de enige vorm van cybercrime, maar vanwege de lucratieve aard wel de snelst groeiende.
Swati Khandelwal schrijft voor The Hacker News: “Nieuwe RaaS-bedreigingen zijn schokkend goedkoop. Een nieuw type malware dat credentials steelt en zich voornamelijk op webbrowsers richt wordt voor maar $7 aan Russischtalige webfora verkocht. Hiermee kun je – zelfs met gelimiteerde technische kennis – zoveel computers hacken als je maar wilt. Deze Ovidiy Stealer malware verscheen vorige maand voor het eerst maar wordt regelmatig bijgewerkt door de Russischtalige auteurs en actief door cybercriminelen gebruikt”. Het is een angstaanjagende gedachte dat iedereen het zich kan veroorloven om voor een schijntje ransomware te verspreiden.
We verwachten in 2018 dan ook een sterke toename van het aantal ransomware-aanvallen.

Wat kunnen we doen?

Volgens deskundigen kunnen vrij basale maatregelen al een verschil maken. De meeste ransomware-aanvallen zijn niet erg geavanceerd. De slachtoffers geven zich haast vrijwillig bloot. Ze openen en downloaden verdachte bestanden, reageren op phishing of nemen andere onnodige risico’s. Zelfs het updaten van je besturingssysteem en browser kan al helpen. Lewis merkt op: “Om jezelf tegen cybercrime te beschermen heb je in de meeste gevallen echt geen geavanceerde beveiliging nodig”.
Maar internationale samenwerking is ook van kritiek belang. Staatssponsors moeten worden gestraft en er moet meer gedaan worden om een einde te maken aan “staatssheiligdommen” voor cybercriminelen. Omdat dat waarschijnlijk niet snel zal gebeuren kun je het best je persoonlijke beveiliging aanscherpen en ervoor zorgen dat je alleen bestanden van vertrouwde bronnen opent en downloadt.

We hopen dat we het met betrekking tot cybercrime in 2018 bij het verkeerde eind hebben. We houden het in ieder geval goed in de gaten.

mei 18, 2018

https://www.richardvanhooijdonk.com

maandag, mei 21, 2018

Rotterdamse Sociale Alliantie

COLLECTIEVE ARMOEDE

DOOR TJEERD DE BOER
We verdienden vorig jaar als Nederland BV totaal 733 miljard euro, een record bnp en een bewijs dat we de crisis van 2008 te boven zijn gekomen. Toch overheersen in het nieuws berichten dat er geen geld is, voor achterstallig onderhoud, voor extra personeel, bijvoorbeeld in het onderwijs, de zorg, defensie en politie. Vele wegen en bruggen verkeren in een slechte staat. Lonen en uitkeringen nemen netto gezien nauwelijks toe. Vreemd als tegelijk wordt gezegd dat het geld weer tegen de plinten klotst en de nieuwe regering Rutte 3 minstens 10 miljard extra te besteden had. In dit artikel wordt uitgelegd dat Big Business, Banking en Beleggers zo machtig zijn geworden ten opzichte van nationale regeringen, dat zij in toenemende mate hele staten leegzuigen. Belastingontwijking is nog moeilijk aan te pakken en kan ten koste gaan van de welvaartsstaten van weleer.

Eind van de welvaartsstaat?. In artikel nr. 106 legde ik uit wat een verzorgingsstaat is. Het betreft staten met stelsels van sociale zekerheid. Een definitie van verzorgingsstaten in ruime zin betreft ook stelsels van collectief geregelde gezondheidszorg en een geheel van subsidies aan burgers die zonder dat niet of moeilijk bepaalde diensten of goederen kunnen betalen, zoals de huursubsidie. Een welvaartsstaat betreft alle collectieve regelingen en investeringen door de overheid, in de ruime definitie kunnen ook alle organisaties van het maatschappelijk middenveld worden gerekend, zoals voorheen de bedrijfsverenigingen in Nederland. Nederland was model van een corporatistische staat tot de privatiseringen in de jaren ‘90 en later. Organisaties van werknemers en werkgevers waren verantwoordelijk voor de uitvoering van veel socialezekerheidsregelingen, de politiek stelde de regels en condities vast voor de werknemersverzekeringen.

Door rechtse (neoliberale) politieke partijen wordt de overheid graag voorgesteld als een miljarden verslindend monster op kosten van de belastingbetaler. In de praktijk is een tegenstelling tussen overheid en bedrijfsleven allerminst zo scherp te stellen, er is juist vaker sprake van publieke- private partnerschappen. Bijvoorbeeld de aanleg van snelwegen vanaf de jaren ‘50 was een initiatief van de overheid die daarvoor gelden beschikbaar stelde maar vele particuliere aannemers voerden het werk uit. Uiteraard werd het bnp daardoor vergroot als ook het draagvlak voor belastinginkomsten.

De belastingbetaler in de hoedanigheid van kiezer bepaalt hoeveel of hoe weinig overheid men wil. In de landen van het Scandinavische model koos men voor een grote overheid; meer dan 60 % van het bnp wordt besteed aan collectieve uitgaven. In Amerika daarentegen zijn genoeg voorstanders van een minimale overheid, geïnspireerd door o.a. Ayn Rand. In de 19de eeuw bekend geweest als de nachtwakersstaat die enkel verantwoordelijk was voor de openbare orde en defensie.

De vorige eeuw werd bekend als het tijdperk van de grote ideologieën. Communisme en fascisme propageerden een grote overheid waaraan het bedrijfsleven ondergeschikt moest zijn. Gedreven door economische problemen waren velen ontvankelijk voor deze ideologieën met de vlaggen hoog en de rijen gesloten, enthousiast gemaakt ook door schitterende toekomstperspectieven. Gelukkig was het relatief snel gedaan met fascistische experimenten zowel in Duitsland, Italië als Japan tussen 1933 en 1945. Het communisme als experiment kon worden afgeschreven na 1989 onder meer als gevolg van bureaucratische verkalking van de economie door de centrale overheid. In China begon ironisch genoeg na datzelfde jaar een kapitalistisch communisme zonder weerga. In het Westen was men echter in euforie over het einde van ideologieën, behalve de neoliberale leer… We vergaten dat juist China éen alternatief kon zijn in tegenstelling tot ‘There Is No Alternative’ voor neoliberalisme.

Neoliberalisme als politieke keuze. Al eerder gaf ik aan dat de rechtse omslag in de politiek vanaf 1980 deels te verklaren was door een stagnerende economie in de jaren ‘70. Tegenstanders van links verklaarden die stagnatie als gevolg van een te grote overheid en dito belasting- en premiedruk op productie en inkomens. Het bedrijfsleven zat in de knel aldus rapporten van de Commissie Wagner en Berenschot, eind jaren ‘70, het werd tijd voor een terugtredende overheid. Ik duidde in eerdere artikelen aan dat door de economische crisis tussen 1979-1987 een topzware overheid moeilijk meer was te betalen voor burgers en bedrijven, mede omdat bijna 1 miljoen mensen werkloos was naast bijna een miljoen arbeidsongeschikten. Ondanks kritiek en verzet werd later gesteld dat Lubbers met zijn kabinetten in de jaren ‘80 een grote macro economische prestatie leverde met zijn ombuigingen, zoals het terugdringen van een tekort op de lopende rekening van 10 % in 1983 en het sluiten van het Akkoord van Wassenaar met vakbonden en werkgeversorganisaties. Het Poldermodel werd niet aangetast als ook de vele corporatistische organisaties van het maatschappelijk middenveld, zoals GAK en GMD als uitvoeringsorganen voor WW, Ziektewet en WAO door vakbonden en werkgeversorganisaties. Nederland bleef lid van het Rijnlandse model, terwijl Engeland onder het rauwe beleid van Thatcher richting neoliberale USA-model ging.

Afbraak van de welvaartsstaat. Uiteraard is bij velen de afbraak van de verzorgingsstaat bekend, te herkennen aan het minimaliseren van alle uitkeringen naar bijstandsniveau, het stopzetten van de koppeling tussen lonen en uitkeringen voor inflatie en het verscherpen van toekenningscriteria i.h.b. bij ziekte en arbeidsongeschiktheid op langere termijn. Deze afbraak begon in de jaren ‘90, nota bene door de links-liberale (’Paarse’wink kabinetten van Kok. Maar intussen werden vele organisaties van het maatschappelijk middenveld eerst verguisd en vervolgens afgeschaft, zoals de GAK en GMD-en. Het betrof hier de afbraak van de verzuilde, bureaucratische organisaties van het Rijnlandse model die juist als initiatieven van burgers tot stand waren gekomen en de overheid veel beleidsuitvoerend werk bespaarden.

De politiek was in de ban van de neoliberale toverformule PRIVATISERING+ DEREGULERING+ INDIVIDUALISERING+ GLOBALISERING= WELVAART EN WERKGELEGENHEID.

Bij globalisering ging het uiteraard om de ontwikkeling van wereldmarkten voor productie en handel maar in feite ging het om globalisering van het neoliberale model van totale concurrentie. Alle factoren die concurrentie belemmerden, van handelsrestricties tot en met vakbonden moesten worden geëlimineerd. Concreet betekende dit een race naar de bodem omdat die bedrijven met de laagste productiekosten kunnen winnen op globale markten. Er ontstond m.a.w. een tendens naar minimalisatie van loonkosten, ook voor bedrijven die enkel voor een binnenlandse markt leveren. Daar waar het niet lukte om loonkosten te drukken, werd werkgelegenheid verplaatst naar laagste lonenlanden dan wel belastingvrije zones in ontwikkelingslanden.

BIG BUSINESS + BANKING + BELEGGERS = WERELDMACHT =POWER ELITE

Milton Friedman droomde ooit over ‘let business free to govern the world’. Welnu, zijn droom is nagenoeg uitgekomen. Een belangrijke voorwaarde werd de toenemende dominantie van het neoliberale denken in politiek en maatschappij van de meeste ontwikkelde landen, of wel afstand doen van de dominantie van de politiek over het bedrijfsleven. Andere belangrijke verklaringen zijn te vinden bij nieuwe technologische en institutionele ontwikkelingen die enorm versterkend werkten voor globalisering van handel en productie: internet, lage transportkosten, vrijhandelsverdragen en verdergaande automatisering van productie zoals in de autofabricage.

In toenemende mate ging Big Business domineren over de politiek, concerns hadden meer macht dan nationale regeringen en hun overkoepelende samenwerkingsverbanden zoals de EU. Concerns zoals Microsoft bereikten een bijna monopolypositie, anderen vormden wereldconglomeraten. De gedroomde vrije werking van markten conform het model van Adam Smith: kleine aanbieders die niet anderen kunnen overheersen, is een valse droom van de neoliberalen als zij ontkennen dat het nu gaat om de vrije werking van concerns i.p.v. markten!

Vanaf 1998, toen Clinton de Bliley act tekende die alle vrijheid gaf aan banken en bellegers, was een ontketening van de globale financiële sector mogelijk. In eerdere artikelen schreef ik over de handel in termen van 1000-den miljarden van financiële producten wereldwijd. De omvang van die handel overtrof die van de reële economie met een factor 20. Secutarisatie was het toverwoord om van alles, maar vooral diverse schulden, te bundelen en vervolgens op de markt te zetten als een vermogensproduct voor beleggers. Big Banking sloot zich in de jaren nul aan bij Big Business als wereldmacht, die lak hebben aan nationale regeringen met hun regeltjes en belastingen. Tezamen vormen beiden als aangeduid in respectievelijk artikel nr. 88 en 95 een Power Elite die het publiek kent uit de jaarlijkse conferenties in Davos, inclusief Bekende Wereld Mensen als Bono van U2.

De geest is dus uit de fles in de zin dat Big Business, Banking en Beleggers een wereldmacht vormen, niet van zins om zich te onderwerpen of te schikken naar politieke machten van staten en hun samenwerkingsorganen. Nationale welvaartsstaten worden steeds meer bedreigd door ontwijking van regels en belastingen door concerns en ook superrijke individuen. Mogelijk is een wereldregering nodig om een tegenmacht te vormen, maar vooralsnog zit dat er niet in. Hans en ik waren onlangs op een conferentie in Brussel waar werd gewezen op de moeilijkheden om nationale belastingstelsels te coördineren in politieke en juridische zinnen. Geschat wordt echter dat de EU jaarlijks 600 tot 1000 miljard euro aan belastinginkomsten derft. Alleen al Starbucks zou een voorlopige aangifte van 13 miljard kunnen hebben gekregen… Wereldwijd wordt geschat dat ontwikkelde landen 12.000 euro per jaar verliezen aan belastingontwijking. Concerns zoals Shell en Unilever kunnen eisen stellen aan te vormen regeringen en regeer akkoorden, zoals het afschaffen van dividendbelasting twv 1.4 miljard euro: Rutte 3 Helpt…

Er zou dus genoeg geld kunnen zijn voor onderhoud en behoud van welvaartsstaten ware het niet dat het geld stroomt boven en buiten die staten waar het om gaat. Collectieve armoede wordt het gevolg, te zien of te bewijzen met slecht onderhouden wegen, scholen en diverse voorzieningen. Een tegenstelling tussen private rijkdom en collectieve armoe…

maandag, mei 07, 2018

woensdag, mei 02, 2018

Dutch Health Network

Beste lezer,

Dutch Health Network bestaat niet alleen uit de Mastergroep met bijna 70.000 leden. Naast deze grootste aan de zorg gerelateerde netwerk groep behoren ook 20 DHN LinkedIn doelgroepen tot het DHN Platform.

Deze doelgroepen zoals: Vitaliteit, Patiënten, Mantelzorg, Duurzaam ondernemen, Het Nieuwe Werken, ICT, Zorginnovatie, Co-creatie, Coaching, Educatie, Social Media, Zorgmarketing, Kennis, Kwaliteit, Recruiting, Human Resources, Financiën, Schadelastbeheersing, Fraude, Freelancers, ZZP´ers, Interimmers, Studenten, Zorginkopers en Lean Six Sigma vormen samen de gespecialiseerde vertakkingen van ons platform.

Via de link:

http://bit.ly/DHN-LinkedIn-Bereik

kunt u ze bekijken en u desgewenst aanmelden voor een interessante DHN gespecialiseerde doelgroep.

Overkoepelend functioneert de website van DHN (https://dutchhealthnetwork.nl/) als kapstok waaraan ons totale sociale media netwerk is “opgehangen”. Hier vind u ook onze social media kanalen op Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, YouTube en Slideshare (https://dutchhealthnetwork.nl/over-ons/links/). Bekijk ze en meld u aan om onze berichten te ontvangen, “retweeten”, “liken” delen en “interessant” te vinden.

Last but not least kunt u zich inschrijven voor de DHN digitale nieuwsbrief (http://bit.ly/Inschrijven_DHN_Nieuwsbrief) zodat u helemaal op de hoogte blijft van de razendsnelle ontwikkelingen in de zorg.

Wij zijn er trots op u nu hier te kunnen melden dat het totale bovenstaande bereik van het Dutch Health Netwerk inmiddels de 150.000 professionals, instellingen, bedrijven en geïnteresseerden heeft bereikt.

Dit was zonder uw steun en inbreng niet mogelijk geweest en wij wilden dan ook onze waardering laten blijken. Samen met u zal het DHN netwerk doorgroeien als platform en een al niet meer weg te denken plaats blijven innemen m.b.t. de informatievoorziening in de zorg.

DHN “ZORG(T) VOOR UW BETROKKENHEID”

Met vriendelijke groet,

Rob Bergers en Mario van Gool

Dutch Health Network

vrijdag, april 27, 2018

woensdag, april 25, 2018

Blockchain info

Een (commercieel) filmpje over een eerste toepassing door de Rabobank: We Trade.

https://youtu.be/9VmK43OxI20

Een (diepgaand inhoudelijk) interview over blokchain:

https://www.youtube.com/watch?v=mSnrjWdR2SY

Een advies van de Rabobank over blockchain.

https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/wat-kunnen-ondernemers-met-blockchain/

donderdag, maart 29, 2018

zondag, maart 18, 2018

Inloggen Exact online

https://start.exactonline.nl

woensdag, maart 14, 2018

woensdag, februari 28, 2018

Standpunten politieke partijen over armoede 2018 Rotterdam verkiezingen

PVDA LIJST 2

De PvdA heeft vertrouwen in alle Rotterdammers. En terecht toch? We hebben Rotterdam samen gemaakt tot wat het nu is: een prachtige stad om te wonen, te werken, te sporten en te ontspannen. Wereldwijd worden we geprezen om onze economie, onze architectuur en onze gastvrijheid. En toch willen we pleiten voor verandering. Want niet iedere Rotterdammer profiteert van die fantastische stad van ons. Er dreigt een stad van twee snelheden: de stad van de Rotterdammers met het beste onderwijs, de beste woningen, de beste banen en de beste zorg en de stad van Rotterdammers voor wie dat allemaal niet weggelegd is.

Platform armoedebestrijding

Armoede en schulden zijn grote problemen. Er zijn veel instanties die hier wat aan doen maar die werken soms totaal langs elkaar heen. Alle partijen die zich met schulden bezig houden, komen in Platform Armoedebestrijding met elkaar tot goede oplossingen. Rotterdammers moeten de weg weten te vinden naar de juiste hulp. De PvdA staat pal voor de bijstand als vangnet.

Kinderarmoede de stad uit! In Rotterdam leeft één op de vier kinderen in armoede. Dat is onacceptabel. We komen met een aanvalsplan op kinderarmoede. We gaan bijvoorbeeld het kindtegoed verruimen en bieden samen met scholen een maaltijdprogramma aan aan kinderen voor wie dat thuis niet weggelegd is.

Vrijwilligerswerk waarderen

Vrijwilligers zijn het cement van de stad. Dit werk mag meer waardering krijgen. We komen met een pakket aan maatregelen om vrijwilligers te ontlasten. Denk aan gratis parkeren of de Rotterdampas.

Werkende Re-integratie

We bestrijden niet de werklozen maar de werkloosheid. We zetten de aanbevelingen van de ombudsman om in actie, zodat we mensen helpen in plaats van in de hoek te zetten. Werk hoort te lonen met salaris. Het zonder loon verplicht papier prikken moet zo snel mogelijk stoppen.

Redelijke vrijwillige ouderbijdrage

Een te hoge ouderbijdrage mag geen drempel zijn dat je niet het beste uit je onderwijs haalt. We gaan met de scholen in gesprek om een Rotterdamse richtlijn te maken met betaalbare ouderbijdrages. Ook gaan we iedereen in de bijstand met kinderen in schoolgaande leeftijd 35 euro per kind per jaar geven ter compensatie van de ouderbijdrage.

Kunst en sport voor alle kinderen

Iedere jonge Rotterdammer moet kunnen sporten en in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Daarmee ontwikkel je kinderen tot breed geschoolde burgers. We willen meer bekendheid en geld voor organisaties die daar aan werken. Denk aan het jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds, maar bijvoorbeeld ook de SKVR. Ook andere, kleinere organisaties die werken aan dit doel, verdienen onze steun.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

D66 LIJST 3

Zonder schuld
een stad zonder armoede in 2040

Eén op de vijf Rotterdammers leeft in armoede, verreweg het hoogste aantal van Nederland. Armoede is vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, maar gaat gepaard met veel leed. 31.000 kinderen - maar liefst een kwart van de Rotterdamse kinderen - groeien in onze stad op in een gezin dat in armoede leeft. We pleiten bij de wetgever voor een eenvoudiger persoonlijk faillissement zodat de schuldeisers meer risico lopen. 27.000 Rotterdammers kampen met problematische schulden die alleen maar verder oplopen. Armoedebestrijding moet topprioriteit krijgen.

Deltaplan schulden

Schuldenproblematiek is een van de grote veroorzakers van achterstand en armoede. Om de schuldenepidemie het hoofd te bieden stellen we een Deltaplan Schulden op. In dit plan dragen alle betrokken partijen, waaronder schuldeisers en incassobureaus, er verantwoordelijkheid voor te zorgen dat schulden moeilijker ontstaan en dat het aflossen gemakkelijker wordt. Vaak onderschatten mensen, en dan vooral jongeren, de gevolgen van het aangaan van schulden. Voorlichting en een preventieprogramma helpen dan ook hen hier bewuster van te maken. Er zal sneller worden ingegrepen en problematische betalingsachterstanden worden onderling door coöperaties, gemeente, welzijnswerk en zorgverzekeringen gedeeld en zij bieden hulp. De schuldhulpverlening zal ook bij schulden onder de 10.000 euro al in actie moeten komen en er is speciale aandacht voor dak- en thuislozen om ze een kans te geven hun leven weer op te bouwen. Bij ernstige gevallen, waarin de maatschappelijke kosten die van de schuld overstijgen, kan de gemeente de schuld opkopen. We stimuleren welzijnsorganisaties om een (buddy)systeem met vrijwilligers op te zetten voor administratieve hulp of om gebruik te maken van initiatieven zoals de formulierenbrigade van Humanitas.

Bekendheid inkomensondersteuning

Een groot deel van de Rotterdammers dat recht heeft op inkomensondersteuning maakt hier geen gebruik van. Dit komt voort uit een gebrek aan kennis of het onvermogen om dit aan te vragen. De vraagwijzer - een gemeenteloket waar hulp geboden wordt - zal mensen op de verschillende regelingen wijzen en hen helpen aanvragen in te dienen.

Gebruik jeugdtegoeden vergroten

Kinderen uit arme gezinnen kunnen aanspraak maken op 275,- euro tot 400,- euro budget voor op hun Rotterdampas, waarmee ze onder andere een fiets, maar ook school- en sportspullen kunnen aanschaffen. Dankzij D66 is dit budget verhoogd en de verdeling specifieker aangepast aan de behoeften van verschillende leeftijdsgroepen, zoals jonge kinderen en jongeren. Een deel van de ouders maakt helaas nog geen aanspraak op het jeugdtegoed voor hun kroost. D66 wil dat er een uitgebreide campagne wordt gevoerd om te zorgen dat alle kinderen die hier recht op hebben, er ook gebruik van maken. Daarnaast zullen medewerkers van de wijkteams en de vraagwijzers vaker hierop mogen wijzen. Tot slot moet een aantal deelnemende winkels verder groeien.

Frontlijn aanpak voor probleemgezinnen

Rotterdam kent duizenden ‘multi-probleemgezinnen’, gezinnen waar verschillende sociale problemen tegelijk aan de orde zijn. Niet iedere welzijnswerker is ertoe in staat om dergelijke gezinnen goed te helpen. Vaak is er brede kennis nodig, evenals het vermogen om stevig door te pakken, om zo alle linies te doorbreken van de verschillende overheidsdiensten en maatschappelijke partners. Bureau Frontlijn heeft in Rotterdam goede resultaten laten zien. We zorgen dat er per gezin één hulpverlener de regie heeft en snel en effectief beslissingen kan nemen die overeenkomt met de Frontlijnaanpak.

Bestrijding van psychosociale problemen bij armoede

Mensen die in armoede leven of met schulden kampen, ervaren veel stress, stigmatisering en psychosociale problemen. We leren van de pilots ‘mobility mentoring’, die deze verlamming beogen tegen te gaan, en maken deze werkwijze onderdeel van de aanpak. We geven ambtenaren, in het bijzonder bij de dienst Werk en Inkomen, trainingen om deze problematiek te herkennen. Ook trainen we hen erin mensen door te verwijzen naar psychosociale hulp als onderdeel van de armoedebestrijding. Bij het welzijnswerk moet deze doorverwijzing ook makkelijker worden.

Expertisecentrum armoede

Het bestrijden van armoede heeft hoge prioriteit om kansen te kunnen bieden aan alle Rotterdammers. Armoede is een hardnekkig vraagstuk zonder eenvoudige oplossingen. We richten, samen met de sociale partners, een centrum op dat kennis en expertise op het gebied van armoede bij elkaar brengt. Dit is een onafhankelijk instituut met gezag. Ze geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies en zijn bij het opstellen van beleid op het gebied van armoedebestrijding altijd nauw betrokken.

Initiatieven voor armoedebestrijding

Met ‘Citylab010’ heeft D66 het mogelijk gemaakt voor Rotterdammers om op negen verschillende onderwerpen, waaronder economie, cultuur en duurzaamheid, plannen in te dienen en zo maatschappelijke innovatie te stimuleren. Op het gebied van armoedebestrijding is die mogelijkheid er nog niet. Wij breiden het aantal onderwerpen uit, zodat initiatiefrijke Rotterdammers volop kunnen bijdragen aan het voorkomen en tegengaan van armoede. Op het gebied van werkgelegenheid verruimen we de mogelijkheden voor aanvragen, zodat initiatiefnemers ook op gebied van re-integratie op de arbeidsmarkt innovatieve ideeën kunnen uitproberen.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

SP LIJST 4

Armoede is een groot probleem in Rotterdam. De belangrijkste beslissingen over inkomen worden genomen in de Tweede Kamer. Maar Rotterdam kan wel zorgen dat de gevolgen voor Rotterdammers minder ernstig zijn. De SP heeft genoeg goede ideeën om na jarenlang beleid om mensen met geldproblemen weg te jagen, eindelijk aan echte armoede-bestrijding te beginnen. Hulp om van schulden af te komen verdient een keiharde aanpak. Dat betekent een aanpak die wérkt. Dichtbij, toegankelijk, en door ook te kijken naar schuldeisers, inclusief de overheid, die het alleen maar erger maken. Sociale uitsluiting door armoede is een dagelijks feit voor veel Rotterdammers en dat pakken wij aan met alle mogelijke middelen.

Hoe krijg je mensen zonder werk weer aan de slag? Niet door ze te straffen voor het feit dat er te weinig werk is. Wel door maatwerk en door ze te stimuleren. Ook Rotterdammers met een beperking kopen hun overhemd met opgestroopte mouwen. De gemeente moet er daarom alles aan doen om hen te helpen aan een baan met of zonder beschutte werkomgeving. Het beleid van de gemeente gaat voortaan uit van een open houding in plaats van wantrouwen en vanuit het besef dat eigen kracht en zelfredzaamheid nogal eens wordt overschat.

Inkomen en armoedebestrijding

Het huidige minimumloon en bijstandsnorm zijn veel te laag om goed van te kunnen rondkomen. We pleiten samen met andere gemeenten bij het Rijk voor een verhoging van de koopkracht. De gemeente compenseert het verlies aan koopkracht voor mensen met de laagste inkomens dat ontstaat door nieuwe kabinetsmaatregelen, vanuit de bijzondere bijstand en door kwijtschelding van lokale lasten en gemeentelijke tarieven voor deze groep.
• Het geld dat het rijk naar de gemeente stuurt om de koopkracht van minima te verbeteren gaan we uitsluitend daarvoor gebruiken.
• We maken de gemeentelijke belastingen en heffingen eerlijker: we schaffen de afvalstoffenheffing af voor Rotterdammers met lage inkomens en het rioolrecht wordt afhankelijk van de waarde van het huis. Rotterdamse huishoudens met een huurhuis of koophuis tot 280.000 euro gaan daardoor minder betalen; mensen met een duur koophuis en grote bedrijven gaan meer betalen.
• Naast Opzoomer Mee en Bewonersidee geven we minima de ruimte voor eigen initiatieven op het gebied van leefbaarheid en armoedebestrijding; al dan niet in samenwerkingsverband: klusploegen, LETS-winkels, voedselhulp, kledingbanken en dergelijke. De gemeente helpt met het regelen van geschikte locaties voor deze initiatieven.
• Er komt een kennis- en adviescentrum voor armoedebestrijding en schulden. Dit centrum zorgt voor info over inkomensondersteuning. De bureaucratie wordt aangepakt. In alle gebieden komen actieve armoedeplatforms om een beweging op gang te brengen van preventie, vroegsignalering en aanpakken.
• Toekenning van armoedevoorzieningen moet zoveel mogelijk automatisch gebeuren, en als dat niet kan met zo min mogelijk bureaucratie en rompslomp. De welzijnsorganisaties, die mensen helpen hun weg te vinden in de bureaucratie, breiden we uit. 14010 moet veel beter worden. Mensen die in een uitkering zitten kunnen opgeleid worden tot professionals in vaste loondienst. Voedselbanken mogen geen wachtlijsten hebben. De gemeente moet gaan samenwerken met alle voedselbanken in Rotterdam, niet alleen de ‘officiële’. We helpen de voedselbanken met het vergaren van spullen voor de pakketten. We zorgen voor extraatjes als Piekfijn waardebonnen in de voedselpakketten.
• De grens voor bijzondere bijstand wordt verhoogd naar 120 procent van het minimumloon. Chronisch zieken en gehandicapten raken door landelijk beleid allerlei financiële voordelen kwijt. De gemeente gaat dit ruimhartig compenseren. We zorgen voor een goedkope en goede collectieve ziektekostenverzekering voor minima.
• Ouderen op bijstandsniveau geven we een toeslag tot 120 procent minimumloon.
• Ouderen met een zogenaamd AOW-gat sporen we op en helpen we aan een aanvullende uitkering. Ook voor allochtonen met aow gat, voor alle ouderen een waardige oude dag.
• Fatsoenlijke regelingen kunnen overlevingsfraude om de meest primaire levensbehoeften te bekostigen voorkomen. Wanneer overlevingsfraude geconstateerd wordt moet er gekeken worden hoe de gemeente kan helpen voorkomen dat dit probleem zich herhaalt. Grote fraude pakken we daarentegen hard aan. Wat we binnenhalen met de fraudebestrijding zetten we in voor de armoedebestrijding.
• Te veel Rotterdamse kinderen groeien in armoede op. We doen alles om dat te voorkomen. We subsidiëren vakantieprojecten voor kinderen van de minima, zodat zij er één keer per jaar op uit kunnen.
• Via de jeugdgezondheidszorg kan armoede onder kinderen gesignaleerd worden en kunnen mensen gewezen worden op regelingen.
• Basisscholen gaan minstens drie dagen per week een gezonde warme lunch verstrekken.
• We zorgen dat er altijd voldoende middelen zijn in het Fonds Bijzondere Noden, het Jeugdsport- en Cultuurfonds en bij stichting Meedoen. Minima en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis gebruik maken van het openbaar vervoer binnen Rotterdam.
• Een internetabonnement wordt toegevoegd aan de mogelijkheden in de bijzondere bijstand.
• De bieb wordt voor alle minima gratis.
• De langdurigheidstoeslag van 500 euro wordt opnieuw ingevoerd.
• De individuele inkomenstoeslag van 50 euro per jaar voor een alleenstaande moet verhoogd worden naar 300 euro, voor een gezin wordt dit 800 euro.
• We voeren een vergoeding in voor chronisch zieke mensen met een inkomen van 110 procent van de bijstandsnorm van 300 euro en een tegemoetkoming voor de aanvullende verzekering van 13.50 per maand.
Schuldhulpverlening

Schulden zijn hét grote probleem voor veel Rotterdammers. De gemeente gaat daarom extra investeren om te zorgen dat de schuldhulpverlening weer toegankelijk en effectief wordt. We gaan aan échte schuldhulpverlening doen, met als ideaal een schone lei aan het einde van de rit.
• Structureel budgetbeheer passen we, op vrijwillige basis, toe bij speciale doelgroepen en zo veel mogelijk op basis van maatwerk. Daarbij automatiseren we het betalen van vaste lasten en het doorvoeren van bijvoorbeeld huurverhogingen.
• In elke wijk moet budgetvoorlichting en schuldhulp aanwezig zijn. We organiseren schuldhulp op deze manier dichtbij de mensen waar het om gaat. We zorgen voor veel meer ondersteuning om financieel op orde te komen, via het maatschappelijk werk en andere instanties. Dat kan onder meer bereikt worden door gebruik te maken van vrijwilligers en professionals. Voor jongeren komt er de mogelijkheid om hun schulden op te laten kopen door de gemeente, en dan via een traject op maat de schulden af te lossen.
• In Rotterdam worden wekelijks vele gezinnen afgesloten van nutsvoorzieningen of uit hun huis gezet. We gaan dit uit alle macht voorkomen. We gaan door met het Meldpunt Preventie Huisuitzettingen en verbeteren het. Woningbouwcorporaties, energieleveranciers en Evides moeten veel sneller dan nu een betalingsachterstand melden.
• De NVVK-regeling moet flexibeler ingezet kunnen worden en de looptijd moet verlengd kunnen worden tot vijf jaar. Zo houden mensen met schulden genoeg over om van te leven en maken ze minder snel nieuwe schulden.
• Inkomenverbredende maatregelen voor mensen met schulden dienen verruimd te worden. Zo dient men tijdens de schuldhulpverlening van het vrij te laten bedrag uit te gaan en niet van de beslagvrije voet.
• De (lokale) overheid veroorzaakt ook schulden, door zich niet te houden aan de beslagvrije voet, door CJIB-boetes en door mensen één of meerdere maanden te korten op hun uitkering. Dit gaan we bestrijden.
• Rotterdam gaat voor de komende vier jaar een schuldenombudsman aanstellen. Deze krijgt als taak om de afhankelijkheidspositie van de schuldenaren te versterken. De schuldenombudsman rapporteert rechtstreeks aan de gemeenteraad bij misstanden.
• De gemeente verstrekt een keurmerk aan kredietverstrekkers als zij goed meewerken. Daarmee kunnen zij laten zien een bonafide bedrijf te zijn. Bij wangedrag trekt de gemeente het keurmerk weer in. Overheidsdiensten en deurwaarders die door onbehoorlijke boetes en incassokosten de schulden groter maken worden actief aangepakt. De gemeente blijft lobbyen voor betere wetgeving waardoor het minder makkelijk wordt om schulden te maken en incassobureaus en deurwaarders de schuld niet op kunnen drijven door extra kosten. We werken hierbij samen met deze beroepsgroepen.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

CDA LIJST 6

3.6 Armoede en schulden

Teveel Rotterdammers hebben te kampen met armoede en problematische schulden. Armoede speelt niet alleen bij mensen met een uitkering of bij gepensioneerden, maar ook bij werkenden met een laag inkomen. Aan het werk gaan/blijven moet blijven lonen. Wanneer iemand schulden heeft, dan heeft dit direct gevolgen voor andere levensgebieden. Als de rekeningen zich opstapelen gaan mensen bij de dag leven en verdwijnt het langetermijnperspectief. De ervaring leert dat veel Rotterdammers die bij de gemeente aankloppen voor zorg ook schulden hebben. Weer gezond worden of werk vinden is logischerwijs van minder groot belang dan een warme maaltijd voor de kinderen. Een integrale aanpak vanaf het eerste moment is dan ook essentieel.

Door de schulden wordt een groot deel van het besteedbaar inkomen gebruikt voor aflossingen en rente. Rotterdammers komen zo in de knel. Het armoedebeleid in Rotterdam moet enerzijds ruimhartig zijn zodat mensen waardig kunnen leven. Anderzijds moet er sprake zijn van activerend armoedebeleid, zodat de bijstand een vangnet blijft. Het verdienen van een eigen boterham blijft altijd het uitgangspunt. Naast een inkomen zorgt werk immers voor eigenwaarde en voor contact met collega’s in een sociale omgeving.

De afgelopen jaren zijn er positieve stappen gezet in het voorkomen van schulden. Juist op het gebied van het voorkomen van armoede en schulden kan nog veel winst worden geboekt. Zonder twijfel moet dit een speerpunt zijn in een volgend college.
• Inzetten op preventie is van groot belang. Er moet al op jonge leeftijd worden begonnen met financiële educatie. Hiertoe dienen afspraken met het onderwijs gemaakt te worden.
• De gemeente doet een grote investering om schulden in een vroeg stadium op te sporen. Naast de uitbreiding van de samenwerking met woningcorporaties, energiebedrijven en banken wordt nazorg geïntensiveerd en een aanpak opgezet om het weer terugvallen in schulden te voorkomen.
• De deskundigheid in de wijkteams over schulden wordt vergroot. Er wordt bovendien actief gecommuniceerd dat Rotterdammers met beginnende schulden zo snel mogelijk voor informatie en hulp terecht kunnen bij de Vraagwijzer in het gebied.
• Er komt ruimte voor individuele begeleiding bij schuldenproblematiek naast de huidige groepsaanpak. Ook ziet het CDA hier een belangrijke rol weggelegd voor goed opgeleide (gepensioneerde) vrijwilligers, bijvoorbeeld van Samen010.
• Basisbudgetbeheer wordt grootschalig ingevoerd. De gemeente betaalt voor Rotterdammers met schulden de huur, energielasten en zorgverzekering en trekt dat af van de uitkering. Hierdoor lopen schulden niet op en worden uithuisplaatsingen voorkomen.
• Het armoedebudget voor wijkteams dat door het CDA is geïntroduceerd, wordt voortgezet. De hoogte van het budget wordt aangepast aan het reële gebruik van de wijkteams in de gebieden.
• Leenbijstand wordt gestopt. Aanvragen in het kader van de bijzondere bijstand worden een gift en hoeven niet te worden terugbetaald aan de hand van een lening. Dit maakt de armoede enkel nog maar groter.
• Er is momenteel sprake van een splitsing in de hoogte van het kindtegoed tussen jonge en oudere kinderen. Kinderen onder de 12 krijgen een lager jeugdtegoed dan oudere kinderen. Deze splitsing wordt ongedaan gemaakt en het kindtegoed wordt €400 (het bedrag dat nu uitgekeerd wordt aan kinderen van 12 tot 17 jaar).
• De verhoging van het AOW-tegoed (zomerakkoord 2017) naar €375 blijft ook na 2018 van kracht. Kinderen en ouderen hebben geen invloed op hun inkomen. Er is dus geen sprake van een prikkel naar werk. Het is bovendien verstandig zekerheid te bieden en het bedrag niet te frequent aan te passen.
• De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt verruimd. De huidige regeling voor een inkomenstoeslag wordt geschrapt en het beschikbare geld wordt toegevoegd aan de kwijtscheldingsregeling, die ook gebruikt kan worden door werkende armen.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

NIDA ROTTERDAM LIJST 7

Welvaart in Rotterdam

Ruimhartig armoedebeleid met bijzondere aandacht voor schuldenproblematiek

Toegankelijke schuldhulp: vroegtijdige ondersteuning betekent makkelijker en eerder schuldenvrij. Te veel jongeren geraken in schulden door te gemakkelijk geld te lenen en dit vaak ook nog eens te vergokken. Bewustwordingscampagnes zijn nodig om dit te ontmoedigen. Investering in duurzame sociale woningen is nodig om de energierekening van al die huishoudens die krap bij kas zitten te verlagen. Aandacht voor de behoefte van voedselbanken. Toegankelijkheid van sport en cultuur waarborgen voor huishoudens met beperkt budget.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

GROENLINKS LIJST 8

1.2.3 Een stevig vangnet

Vertrouw Rotterdammers: GroenLinks wil dat Rotterdammers met een bijstandsuitkering of andere hulpvraag worden behandeld vanuit klantvriendelijkheid, hulpvaardigheid en vertrouwen.

Ruimhartig bijstandsbeleid: De gemeente richt het bijstandsbeleid zo ruimhartig mogelijk in. Ook als experimenten een zekere bestuurlijke ongehoorzaamheid ten opzichte van het Rijk vragen.

Bijstand zonder bureaucratie: De verplichte wachttijd van vier weken schaffen we af net als drempels die het recht op uitkering inperken. Wie uitstroomt kan zijn uitkering pauzeren zodat het aanmeldproces niet opnieuw doorlopen hoeft te worden. Rotterdam doet voorstellen aan het rijk voor aanpassing van het bijstandsbeleid aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Geen repressie maar meedoen: WerkLoont, het programma waarin een deel van de Rotterdammers met een uitkering een dag per week de straten veegt, wordt afgeschaft. Re-integratietrajecten mogen geen andere banen verdringen en worden getoetst op duidelijke leerdoelen.

Geen verplichte tegenprestatie: We stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zich te ontwikkelen door bezigheden buitenshuis. Dit stellen we echter niet verplicht.

Compensatie mantelzorg en kostendelersnorm: Wie mantelzorg verleent, wordt vrijgesteld van sollicitatieplicht. De korting door de kostendelersnorm wordt volledig gecompenseerd.

Terughoudend boetebeleid: Rotterdam probeert boetes en maatregelen zoveel mogelijk te voorkomen en zo laag mogelijk te houden. Daarbij houden we rekening met de aanwezigheid van kinderen in een gezin.

1.3 ARMOEDE EN SCHULDHULPVERLENING

1.3.1 Meedoen in Rotterdam Armoedebestrijding heeft prioriteit: Rotterdam maakt van voorkomen en terugdringen van armoede een topprioriteit. Armoede is de verantwoordelijkheid van de hele samenleving. Samen voorkomen we dat armoede generaties lang wordt door gegeven.

Kwijtschelding gemeentelijke lasten: Rotterdammers die minder dan 120% van het minimumloon verdienen wordt 100% van de gemeentelijke lasten kwijtgescholden.

Individuele inkomenstoeslag omhoog: Rotterdammers die minder dan 120% van het minimumloon verdienen komen in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. De toeslag wordt opgehoogd.

Extra ondersteuning vrij besteedbaar: Rotterdam overtuigt het rijk dat AOW- en jeugdtegoed weer in geld moeten worden uitgekeerd. Tot die tijd breiden we het aantal winkels, dat het tegoed accepteert, flink uit. Voorwaarden passen we soepel toe.

Meer geld voor noodgevallen: Het maatwerkbudget voor incidentele noodgevallen voor wijkteams wordt ook toegankelijk voor vraagwijzers en welzijnsorganisaties. De gemeentelijke bijdrage aan het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam gaat omhoog.

Bijzondere bijstand is een gift: De bijzondere bijstand wordt weer een gift. Bij bijzondere bijstand voor vervanging van een elektrisch apparaat wordt voor het zuinigste apparaat gekozen.

Sport en cultuur voor kinderen inarmoede: Rotterdam participeert in het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Zo kunnen kinderen die in armoede opgroeien sporten en zich cultureel ontplooien. Aanmeldprocedures maken we simpeler. Alle Rotterdamse kinderen leren op de basisschool zwemmen. De Rotterdampas wordt gratis voor minima en de gemeente blijft Jeugdvakantieland steunen.

1.3.2 Erger voorkomen

Minima praktisch ondersteunen: De minima-makelaar helpt Rotterdammers die in armoede leven of die hun inkomen plotseling sterk zien dalen. Dat gebeurt door enerzijds te helpen uitgaven te beperken, bijvoorbeeld door goedkopere woonruimte te zoeken. Anderzijds worden zij geholpen door de weg naar mogelijkheden en regelingen te wijzen.

Armoedeplatforms stimuleren: De gemeente stimuleert en faciliteert de oprichting van armoedeplatforms in alle stadsdelen. Initiatieven als de voedselbank en de kledingbank werken er samen met gemeentediensten, signaleren problemen en wisselen goede ervaringen uit.

Meer hulp bij betalingsproblemen: Wie betalingsproblemen heeft, krijgt in Rotterdam een hulpaanbod voor problemen escaleren. Bij huwelijk, scheiding en overlijden geeft de gemeente standaard voorlichting over financiële gevolgen en regelingen om die te verzachten.

Voorkomen van dakloosheid: Huisuitzettingen voorkomen we voor alle Rotterdammers, niet alleen voor gezinnen en mensen met psychische problemen. Door integrale aanpak van achterliggende problemen en snelle schuldhulpverlening investeert de stad in preventie van dakloosheid.

Schuldproblemen: De gemeente gaat over op ‘sociaal incasseren’ om het ontstaan van schulden te voorkomen. Er komt actief beleid om andere Rotterdamse instellingen en bedrijven voor deze aanpak te werven.

1.3.3 Problemen oplossen

Individuele begeleiding bij schulden: Wie de gemeente hulp vraagt bij het aanpakken van schulden krijgt individuele begeleiding. We willen de stress die gepaard gaat met schulden en armoede structureel wegnemen. Daarvoor gebruiken we technieken zoals mobility mentoring, een innovatieve aanpak van de problematiek achter schulden. Hulpverleners zijn alert op het herkennen van GGZ-problematiek en andere beperkingen.

Betere schuldhulpverlening: De capaciteit van de schuldhulpverlening wordt vergroot, drempels worden zoveel mogelijk weg genomen en het aanmeldproces eenvoudiger. Rotterdam start een proef met het opkopen van schulden.

Economische zelfstandigheid vergroten: In de eigen organisatie heft de gemeente de loonkloof tussen mannen en vrouwen op. Rotterdam versterkt door gericht beleid de economische zelfstandigheid van vrouwen.

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

CHRISTENUNIE-SGP LIJST 9

3.9 Sociale Zekerheid

Ondanks dat we in één van de rijkste landen ter wereld leven, lukt het niet iedereen om het hoofd boven water te houden. Vaak komt dit doordat er geen geschikte baan gevonden kan worden of de afstand tot de arbeidsmarkt simpelweg te groot is. Hierdoor dreigen mensen onder het bestaansminimum te komen en buiten de boot te vallen. De ChristenUnie-SGP wil vanuit een Bijbelse naastenliefde staan voor de bescherming van zwakkeren in de samenleving. Rotterdammers die onvoldoende inkomen hebben of in moeilijke omstandigheden verkeren verdienen een goed sociaal vangnet.

Een goed sociaal vangnet moet passende ondersteuning bieden, maar vooral ook gericht zijn op helpen van mensen om hun eigen verantwoordelijkheid weer op te pakken. De ChristenUnie-SGP wil daarom een sociale zekerheid waarin mensen weer aan hun perspectief kunnen werken. Wij zetten ons daarom in voor een positief bijstandsbeleid dat ruimte biedt aan experimenten met sociale coöperaties, en vormen van regelarme bijstand.

Het leren oppakken van de eigen verantwoordelijkheid en werken aan perspectief is erg belangrijk, want Rotterdam kent relatief gezien het grootste bijstandsbestand van Nederland. Ruim veertien procent van de beroepsbevolking ontvangt een uitkering. Op de lange termijn is dat financieel gezien niet meer houdbaar. Wij willen daarom een voorzetting van de verplichte tegenprestatie, want dit vergroot de vaardigheden van mensen, geeft een dagritme en vergroot het gevoel van eigenwaarde. Daarnaast wordt het programma Werk Loont en extra handhaving op de rechtmatigheid van bijstandsuitkeringen voortgezet vanwege de bewezen effectiviteit.

Een voortzetting van de huidige programma‟s betekent echter niet een ongewijzigde voorzetting. Het kan immers socialer en mensgerichter in Rotterdam. De Rotterdammer en zijn hulpvraag moet meer centraal komen door een actief en klantvriendelijk gemeentelijk beleid dat gebaseerd is op vertrouwen. Voor personen die actief zijn als mantelzorger moet de sollicitatieplicht worden opgeschort. Voor de ChristenUnie-SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk moeten als even nuttige maatschappelijke bijdragen worden gestimuleerd en gewaardeerd. Daarnaast mag het boetebeleid socialer worden ingevuld aan de hand van de principes van sociaal incasseren.

Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, of dat nou betaald, of via vrijwilligerswerk is. De gemeente geeft hierin zelf het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven hetzelfde te doen. Misbruik van „ ‘gratis werk’ (zoals werkervaringsplaatsen) dat ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen moet worden aangepakt.

Wij willen daarom:
• Een ruimhartig sociaal vangnet dat Rotterdammers leert om de eigen verantwoordelijkheid te pakken.
• Een tegenprestatie bij gemeentelijke hulp. Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen. Bij weigering kan dit gevolgen hebben voor de uitkering.
• Actief en klantvriendelijk beleid dat vertrouwen in de Rotterdammer centraal stelt.
• De sollicitatieplicht voor mantelzorgers en alleenstaanden met kinderen afschaffen.
• De principes van sociaal incasseren als basis voor het boetebeleid van de invordering van uitkeringen.
• Een lokaal experiment met regelarme bijstand binnen de grenzen van de wet.
• Maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten, bijvoorbeeld door het mogelijk te maken een eigen bedrijfje of onderneming te starten met behoud van uitkering.
• Extra inzet om mensen met psychische klachten aan het (vrijwilligers)werk te krijgen.
• Meer ruimte voor omscholing van mensen in bijstand, om de mismatch tussen de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen.
• Verantwoordelijkheid van gemeente en bedrijfsleven voor voldoende participatiebanen en beschutte werkplekken.
• Beloning van ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratie-trajecten (leerwerktrajecten).
3.10 Armoedebestrijding

In onze stad is armoede een groot probleem. Zo leeft ruim één op de vier kinderen in armoede. Veelzeggend is dat veertig procent van deze kinderen werkende ouders heeft. Armoede leidt tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties, een slechtere gezondheid en veel stress. Dit is niet alleen dramatisch voor mensen zelf, maar leidt ook tot hoge maatschappelijke kosten. De ChristenUnie-SGP ziet armoedebestrijding daarom als een belangrijke taak van de gemeente en wil een ruimhartig armoedebeleid om de oorzaken en gevolgen van armoede te bestrijden.

De kaalslag in de afgelopen jaren op de gelden voor armoedebestrijding is gelukkig grotendeels teruggedraaid in het door ons gesloten Zomerakkoord, dat onder andere 13,5 miljoen euro extra regelde voor de bestrijding van armoede. Hierdoor werden onder meer het AOW-tegoed, Jeugdtegoed en de individuele inkomenstoeslag verhoogd. Daarnaast kwam er een regeling voor niet-verplichte schoolbijdragen (denk aan schoolreisjes) en kwam er een einde aan de stijging van de eigen bijdrage van minima op de afvalstoffenheffing.

In de volgende raadsperiode wil de ChristenUnie-SGP de maatregelen uit het Zomerakkoord bestendigen. Daarnaast moet de afvalstoffenheffing voor lage inkomens weer volledig worden kwijtgescholden. Verder moeten de door ons geïnitieerde uitrol van armoedeplatforms over de stad worden gestimuleerd, om te gaan dienen als middel voor een effectievere armoedebestrijding. Op deze wijze wordt de kracht van de Rotterdamse samenleving ingezet voor armoedebestrijding. Ervaringsdeskundigen moeten hier een belangrijke rol in spelen.

Wij willen daarom:
• Een ruimhartig armoedebeleid door de voorgestelde maatregelen in het Zomerakkoord te continueren.
• Volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor minima.
• Verdere uitrol van armoedeplatforms om de armoede effectief te bestrijden.
• De herintroductie van een Rotterdamse armoedemonitor. Deze monitor voorziet de gemeenteraad van cruciale informatie.
• Een heldere website waar overzichtelijke alle regelingen voor lage inkomens worden gepresenteerd. Daarnaast is er één aanvraagprocedure/formulier zodat in één keer duidelijk wordt op welke regelingen aanspraak gemaakt kan worden.
3.11 Schuldenproblematiek

De schuldenproblematiek in de stad is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat ruim 50.000 huishoudens te kampen hebben met schuldproblemen. Meer dan de helft van deze groep huishoudens (27.000) zit zelfs zover in de schulden dat aflossen geen optie meer is. Zij hebben problematische schulden.

Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. Hierdoor stapelen de schulden zich snel op en worden problemen als onoplosbaar ervaren. De ChristenUnie-SGP wil hoop en perspectief bieden voor deze groep mensen en vindt het daarom van groot belang dat er een snelle en toegankelijke gemeentelijke schuldhulpverlening is. Hierin moet de nadruk liggen op een outreachende en persoonlijke benadering. Met het Zomerakkoord regelden we hiervoor 2 miljoen euro extra. Wij willen dat de Kredietbank in de komende jaren hiermee doorgaat.

De wachttijden voor het hulptraject moeten zoveel mogelijk worden beperkt en als een schuldhulptraject start moeten schuldeisers zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Om een eventuele wachttijd te benutten moet bij het bij de eerste melding gebruikelijk zijn ook andere beschikbare partners in te schakelen. Vrijwilligersorganisaties moeten hierbij ook op steun van de gemeente kunnen rekenen. Dat kan zijn financieel, maar ook in praktische zin, in de aansturing of in kennisoverdracht. En hoewel wij het liefst een samenleving zouden zien waarin voedselbanken niet nodig zijn, zijn wij dankbaar voor het kostbare werk dat zij doen. Ook zij mogen op onze steun rekenen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een locatie of vervoersmiddel.

Tegelijkertijd is voorkomen nog altijd beter dan genezen, en moet er volop ingezet worden op preventie en vroegtijdige signalering. Dit betekent dat de gemeente afspraken maakt met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en de eigen afdeling gemeentelijke belastingen om betalingsachterstanden tijdig te melden. Daarnaast moet er aandacht zijn voor gedragsverandering door doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer.

Tot slot vindt de ChristenUnie-SGP de eigen gemeentelijke opstelling als schuldeiser belangrijk. Wij dienden daarom in het afgelopen jaar de initiatiefnota ‘Heel Rotterdam gaat Sociaal Incasseren’ in. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente doorgaat op de ingeslagen weg van sociaal incasseren.

Wij willen daarom:
• Een toegankelijke en snelle schuldhulpverlening, die een outreachende en persoonlijke benadering hanteert.
• Uitrol van het werken met de evidence-based methode van Mobility Mentoring.
• Structureel extra geld vrijmaken voor de aanpak van de schuldenproblematiek in Rotterdam.
• Dat iemand na aanmelding binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kan.
• Wachttijden benutten, bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te geven, maar ook actief samen te werken met partners als Schuldhulpmaatje, maatschappelijk werk, de Voedselbank of de diaconie.
• Bij dakloosheid door huurschuld werken aan een gezamenlijke oplossing met woningcorporaties. Corporaties mogen zich niet als preferente schuldeiser opstellen. Gezinnen met kinderen die te maken hebben met (dreigende) dakloosheid komen in aanmerking voor urgentie.
• Doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer.
• Afspraken tussen gemeente, woningcorporaties, energieleveranciers, zorgverzekeraars en belastingdienst over tijdige melding van betalingsachterstanden. Er wordt pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting overgegaan, nadat eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen.
• Dat in sommige gevallen het mogelijk moet zijn om schulden af te lossen door maatschappelijke inzet.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

PARTIJ VOOR DE DIEREN LIJST 10

Volwaardig meedoen voor iedereen

Mensen zijn gelukkiger wanneer zij iets kunnen betekenen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Mensen moeten ongeacht hun achtergrond, beperkingen of leeftijd gestimuleerd worden om hun talenten te ontplooien.
• Armoede wordt onder andere bestreden door goede, tijdige en preventieve schuldhulpverlening en ondersteuning van de voedselbank. Volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt opnieuw ingevoerd voor Rotterdammers met een minimuminkomen of minder.
• De toegang tot het recht wordt vergroot via betere rechtshulp voor mensen met een beperkt inkomen.
• Er komt extra aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede of een taalachterstand hebben.
• Kinderrechten worden nageleefd en de ondersteuning aan kinderen en jongeren vanuit verschillende regelingen sluit goed op elkaar aan.
• De gemeente werkt niet mee aan het uitzetten van kinderen die hier geworteld zijn.
Werk in goede banen leiden

Veel mensen verkeren in onzekerheid en vragen zich af of ze ooit nog wel een baan of een vast contract krijgen. En ze zijn bang dat computers of robots hun plek zullen innemen. De gemeente speelt een grote rol in het zorgen voor passend werk in de maatschappij voor iedereen die dat wil. Dit kan soms ook door vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen wanneer deelname aan de betaalde arbeidsmarkt niet (direct) mogelijk is. Een basisinkomen voor iedereen zal serieus onderzocht moeten worden. Daarmee kunnen we veel werk en activiteiten verrichten die nu blijven liggen, omdat we er geen tijd voor hebben of omdat ze te duur zijn.
• De gemeente faciliteert bij- en herscholing door het aanbieden van stage- en opleidingsplaatsen en het opnieuw inrichten van een goed stelsel van volwasseneneducatie.
• De gemeente bekijkt de mogelijkheden om deel te nemen aan een pilot met het basisinkomen.
• Het wordt voor lokale MKB-ondernemers financieel aantrekkelijk gemaakt om iemand met een bijstandsuitkering in dienst te nemen. De Partij voor de Dieren heeft daar met anderen een budgetneutraal plan voor ontwikkeld.
• De gemeente voert een beleid om ook mensen met een (arbeids-)beperking in dienst te nemen. De kringloopwinkels van Piekfijn blijven in gemeentelijk bezit.
• Sociale werkplaatsen blijven behouden, zodat mensen dicht bij huis betekenisvol werk kunnen doen, op hun eigen niveau en met goede begeleiding.
• Vluchtelingen worden opgevangen op een wijze die hen in staat stelt zo snel mogelijk te integreren. Statushouders worden geholpen bij het vinden van werk.
• De gemeente stimuleert uitkeringsgerechtigden om vrijwilligerswerk, mantelzorg en stages te doen, ook als deze activiteiten niet direct gericht zijn op terugkeer naar de arbeidsmarkt, maar zonder dat het verplicht vrijwilligerswerk wordt. Uitganspunt is de uitkeringsgerechtigde, niet de organisatie die (goedkoop) extra menskracht in wil zetten.
• De gemeente ondersteunt ZZP’ers en startups door hulp bij het vinden van kantoorruimte in bedrijfsverzamelpanden.
• Gezien de hoge jeugdwerkloosheid zet de gemeente in op het begeleiden van starters op de arbeidsmarkt.
• De Rotterdamwet wordt afgeschaft.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

50-PLUS LIJST 12

4. SOCIALE ZEKERHEID ; EEN RECHT EN GEEN GUNST

50PLUS Rotterdam zet in op een respectvolle behandeling van mensen met een bijstandsuitkering want een uitkering is een recht en geen gunst. Wij kiezen ervoor dat bijstandsgerechtigden niet meer verplicht hoeven te schoffelen en geen zinloze grote hoeveelheden sollicitatie moeten schrijven! Wij willen echt maatwerk in de begeleiding van werkzoekenden!

5. AORW ; ALGEMENE OUDERDOMS ROTTERDAMWET

50PLUS Rotterdam zet in op een AORW: de Algemene Ouderdoms Rotterdam-Wet. Iedereen die 65 wordt, drie jaar in Rotterdam woont en bijstand nodig heeft krijgt die uitkering als basisinkomen. zo herstelt Rotterdam iets van de fouten van het landelijke beleid inzake verhoging AOW-leeftijd.

6. ARMOEDE: STOP DE TWEEDELING

50PLUS Rotterdam zet in op het actief bestrijden van armoede onder alle inwoners van Rotterdam. Wij kiezen ervoor minimavoorzieningen aan te bieden aan inwoners met een inkomen tot 120% van het sociale minimum. Zo kunnen ook kinderen uit armere gezinnen gewoon deelnemen aan het sociale en sportieve leven. Ook staat 50PLUS Rotterdam voor een laagdrempelige en niet complexe aanvraag voor schuldhulpverlening. Voedselbanken horen overbodig te worden.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

DENK LIJST 14

DENK Rotterdam staat voor:
• Het afschaffen van de huidige vormgeving van de tegenprestatie in onze stad. DENK Rotterdam ziet bijstand als een recht, niet als iets dat in ruil staat tegenover een activiteit voor de samenleving. Wij laten Rotterdammers daarom niet meer papierprikken voor hun bijstandsuitkering. Er komt een tegenprestatie die gestoeld is op maatwerk, scholing en arbeidsmarktactivering. Wij willen ruimte voor mensen om in een uitkeringssituatie te kunnen bijverdienen met behoud van uitkering.
• Het als keiharde eis stellen dat elke cent die de gemeente besteedt aan bedrijven en organisaties in ruil dient te staan voor concrete arbeidsplaatsen in de stad voor Rotterdammers. De gemeente doet geen zaken met bedrijven die zich bedienen van onnodige flexcontracten en schimmige payroll constructies.
• Het uitbannen van onnodige en onzekere flexcontracten en aanbestedingscontructies bij de gemeente. De gemeente biedt mensen uitzicht op een veilig vast contract. Dat geldt voor IT’ers, maar ook voor schoonmakers.
• Het stoppen van uitbuiting door uitzendbureaus, huisjesmelkers en werkgevers van werknemers uit Midden- en Oost-Europa. We dringen er bij de Rijksoverheid op aan om een vergunningsplicht voor uitzendbureaus die bijdragen aan misstanden in te voeren, zodat louche uitzendbureaus snoeihard kunnen worden aangepakt. We richten meer flexhotels in, naar het voorbeeld van het hotel in Vreewijk, om te zorgen voor goede huisvesting van arbeidsmigranten die buiten de invloed van louche huisjesmelkers blijven. We sluiten akkoorden met maatschappelijke organisaties en vakbonden om uitbuiting te voorkomen.
• Het besteden van meer geld aan het armoedebeleid om de ongelijkheid in onze stad te bestrijden. Geld van het Rijk dat dient ter bestrijding van de armoede mag alleen daarvoor worden aangewend!
• Het verhogen van de individuele inkomenstoeslag voor alleenstaanden en het instellen van een verhoogde toeslag voor gezinnen en mensen die langdurig in een situatie met een laag inkomen verkeren. De toekenning van deze toeslag moet minder rigide zijn.
• Het instellen van sociale boekhouders die mensen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum assisteren bij hun financiële huishouding.
• Het verruimen van de grens voor inkomensondersteuning tot 120 procent van het sociaal minimum.
• De gemeente zoekt de Rotterdammers actiever op om ze in te lichten over de mogelijkheden op het gebied van inkomensondersteuning. DENK staat voor meer centrale coördinatie van het armoedebeleid.
• Meer expertise op het gebied van de preventie van schulden en schuldhulpverlening door het inrichten van een multidisciplinair instituut in samenwerking met onderwijsinstellingen. Schuldhulpverlening moet toegankelijker worden, door middel van de reductie van bureaucratische rompslomp en meer maatwerk voor groepen waarbij de regelgeving nu knelt.
• Het door de gemeente voorkomen, te beginnen bij alle gevallen waarbij de gemeente zélf schuldeiser is, van een opeenstapeling van rekeningen door deurwaarders en incassobureaus. De gemeente stelt zich hiervoor, indien het niet gaat om notoire wanbetalers, zelf op als incassant met maatwerk. Alternatieve omgang met schuldenaars kan bestaan uit het (deels) opkopen van schulden in ruil voor deelname aan een studie of een leerwerk-traject. De gemeente houdt zich te allen tijde aan de beslagvrije voet.
• Malafide incassobureaus worden geweerd uit onze stad en uitgesloten van gemeentelijke opdrachten.
• Het stoppen van de uitvoering van de Rotterdamwet. In plaats van het ruimtelijk verschuiven van Rotterdammers met sociaaleconomische achterstanden, kiest DENK Rotterdam ondubbelzinnig voor het verbeteren van hun situatie middels sociaal beleid.
• Het in samenwerking met woningcorporaties erop sturen dat de jaarlijkse huurverhogingen in de Rotterdamse sociale huursector nooit, maar dan ook nooit meer mogen bedragen dan het jaarlijkse inflatiepercentage.
• Gratis openbaar vervoer voor ouderen en minima. We handhaven het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers en streven naar gratis openbaar vervoer voor minima. We verzetten ons tegen tariefverhogingen in het OV.
• Het nadrukkelijker baseren van gemeentelijke heffingen op onroerend goed op draagkracht, zodat we de inkomensverdeling en vermogensverdeling eerlijker maken. We verhogen daarom de OZB voor dure huizen met een hoge WOZ-waarde en voor grote bedrijven met een pand met een hoge WOZ-waarde. We streven naar een OZB-systeem waarbij verduurzamingsinvesteringen tot een belastingaftrek kunnen leiden. Onze hervorming van de OZB leidt tot meer belastinginkomsten.
• Het herinvoeren van de volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor minima, zodat we Rotterdammers met een lager inkomen ontzien. Deze maatregel kan budgetneutraal worden doorgevoerd, door de kwijtschelding te betalen uit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing.
• Het afhankelijk maken van de rioolheffing van de WOZ-waarde van huizen, zodat we Rotterdammers met een lager inkomen ontzien. Deze maatregel kan budgetneutraal worden doorgevoerd, door de hervorming te betalen uit de opbrengsten van de rioolrechten.
• Het betaalbaar maken van de zorg door het inrichten van een collectieve gemeentelijke ziektekostenverzekering zónder eigen risico voor zo veel mogelijk Rotterdammers. Hiermee zorgen we ervoor dat Rotterdammers niet meer financieel gestraft worden omdat ze ziek zijn.
• Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. DENK Rotterdam staat voor een ruimhartige financiële vergoeding voor vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast moeten zij beter worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld door middel van goedkoper openbaar vervoer en aanzienlijke korting op parkeerkosten.
• De waarborging dat de vrijwillige ouderbijdrage ook daadwerkelijk vrijwillig is. Hierover treedt de gemeente in gesprek met onderwijsinstellingen in onze stad. Voor ouders met een lager inkomen moet er een fonds in het leven geroepen worden om de ouderbijdrage in schrijnende gevallen te kunnen restitueren bij de gemeente.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

STADSINITIATIEF ROTTERDAM LIJST 16

Stadsfonds tegen armoede en sociaal isolement

Thema: Zorgzame stad

Armoede en eenzaamheid vormen een groot probleem in Rotterdam, juist ook omdat het niet altijd zichtbaar is. Je hebt dus juist de hulp van alle Rotterdammers nodig om de problemen te signaleren en er iets aan te doen. Wat ons betreft, wordt een percentage van de begroting voor armoede- en eenzaamheidsbestrijding vrijgemaakt om initiatieven uit de stad gericht op het bestrijden van armoede en eenzaamheid te ondersteunen.

We willen 1% van de armoede- en eenzaamheidsbestrijdingsbegroting inzetten om initiatieven uit de stad op dat vlak financieel te ondersteunen onder de voorwaarde dat deze initiatieven na een eenmalige bijdrage op eigen benen kunnen staan of andere financieringsbronnen hebben aangewend.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

BEWEGING ARMOEDEBESTRIJDING ROTTERDAM (BAR) LIJST 19

ARMOEDE BESTRIJDING
• Bestrijden van de fysieke en geestelijke armoede bij gezinnen in Rotterdam.
• Hulpverlening aan oudere senioren.
• Het verbeteren van de leefomgeving voor kinderen, speeltuinen, en buurtverenigingen en sportclubs.
• Het verbeteren van de wachttijden bij de Sociale Dienst; verbetering van de watertoevoer bij Evides, het verbeteren en/of verhogen van de voedselhulp bij de voedselbanken en het bieden van structurele hulp, alsmede het verbeteren van de faciliteiten en kennis bij de schuldhulpverlening.
• Het bevorderen van financiële steun voor buurt- en sportverenigingen;
• het uitbreiden van de gezinshulpverlening.
• Het opzetten van betere steunpunten voor schuldhulpverlening, desnoods met -vrijwilligers.
• De ondersteuning van oudere senioren die thuis willen blijven wonen en het verbeteren van de lokale zorg voor ouderen.
• Het betrekken van levensbeschouwelijke organisaties, kerken, moskeeën, bij het uitvoeren van doelstellingen op het gebied van de armoedebestrijding.
• Het ondersteunen van de lokale economie, door het openbaar vervoer (waar noodzakelijk) te verbeteren. Daardoor zullen de gebieden toegankelijk worden gemaakt voor het publiek.
• Het bouwen van betaalbare woningen in Rotterdam in plaats van een ongecontroleerd sloopbeleid.
• Het in het leven roepen van voedselwinkels i.p.v. voedselbanken. Waar mensen zelf hun voedselpakket kunnen samenstellen.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

This is the first day of the rest of your life