woensdag, juli 10, 2013

maandag, april 25, 2011

OTIB Technische Installatiebranche

Onderzoekspublicaties

maandag, maart 21, 2011

zondag, maart 20, 2011

Best Graduates

Topbanen en een game

dinsdag, maart 15, 2011

zondag, maart 06, 2011

CV voorbeelden die inspirerend zijn

Geen standaard CV (voorbeelden)

zondag, februari 27, 2011

Kansen voor regionale aanpak arbeidsmarkt

Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) kan helpen mensen aan het werk te krijgen en zo de lokale economie verstevigen. Dit vraagt dan wel om de juiste stappen.

Dat betogen hoogleraar comparatief arbeidsmarktbeleid Erik de Gier en consultant Petra Veltheer in het vakblad Sociaal Bestek. Werkloosheid verminderen, opleidingen zo afstemmen dat mensen later daadwerkelijk een baan vinden en het personeelsaanbod voor werkgevers beter matchen met de arbeidsmarkt. Dat is de bedoeling van een dergelijk platform.

De lokale overheid voor een belangrijk deel verantwoordelijk om mensen naar de arbeidsmarkt te begeleiden, maar de vraag naar personeel stopt natuurlijk niet bij de gemeentegrenzen. Vandaar het platform. Veel gemeenten werken samen in een POA, ook met scholen en bedrijven. “Maar dat vereist wel een gerichte en goed georganiseerde aanpak”, melden Veltheer en De Gier.

Meer dan activering
De kern van het verhaal: “Effectief arbeidsmarktbeleid omvat niet alleen activering, maar heeft tegelijk oog voor de werkgelegenheid. Voor een evenwichtig beleid, dat aandacht besteedt aan zowel vraag als aanbod, liggen vooral kansen op regionaal niveau.” De sleutel tot succes: coördinatie tussen lokale overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

De auteurs van het artikel zien twee “voor de hand liggende mogelijkheden om de slagkracht en effectiviteit van regionaal arbeidsmarktbeleid structureel te vergroten”. De bestaande POA’s kunnen beter werk leveren en hun reikwijdte verbreden. Voor het verbeteren en verbreden van de organisatie geven de kenners zeven adviezen.

Beter
• Analyseer de knelpunten van de regionale arbeidsmarkt. 
• Organiseer eventueel een werkgelegenheidstop om de antwoorden te krijgen die je nodig hebt voor die betere aanpak van de uitdaging.
• Kies deelnemers aan de platformen die in de praktijk met de veranderingen aan de slag gaan.
• Maak een periodiek actieplan met targets die te evalueren zijn.
• Zorg dat je kennis over sociaaleconomische onderwerpen op peil blijft.

Breder
• Koppel het arbeidsmarktbeleid structureel aan het economische beleid.
• Vul het traditionele arbeidsmarkt aan met het vinden van talent in de regio en het integreren van immigranten en laagopgeleiden.

Het begint met een visie op te halen doelen, melden Veltheer en De Gier. Een kijk op de zaak die wordt gedeeld door alle betrokkenen. Het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt is geen hiërarchisch samenwerkingsverband. De deelnemers moeten zelf bereid zijn anders te werken. Het secretariaat van een POA heeft de coördinerende rol. Zeker als het lukt één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt in te voeren, is het belangrijk meer verbindingen te maken tussen gemeenten, opleidingen en werkgevers.

zondag, februari 13, 2011

Rotterdam Samenvatting Programma Arbeidsmarktontwikkeling 2011

Hoewel we nu nog volop de gevolgen van de recessie ervaren en niet precies weten, hoe lang deze gaat duren, zijn al wel de eerste tekenen van herstel zichtbaar. Maar of de economie snel weer aan zal trekken of niet, onderzoekers voorspellen al voor de korte termijn tekorten op de arbeidsmarkt.

Als gevolg van de vergrijzing is de verwachting dat er vanaf 2011 elk jaar ongeveer 18.000 baanopeningen ontstaan op onze arbeidsmarkt.
Voor de economische ontwikkeling van onze regio is het van belang, zo goed mogelijk op deze baanopeningen in te spelen. En voor de talentontwikkeling van Rotterdammers is dit een grote kans. Zo werken we aan de sociale en economische veerkracht van onze regio.

De veerkracht van onze economie blijkt op het punt van de arbeidsmarkt minder groot dan in andere grote steden van ons land.
Dit heeft vooral te maken met het relatieve kleine aandeel hoger opgeleiden in de stad en het grote aandeel laag opgeleiden. Ook is de arbeidsparticipatie, ondanks een toename de afgelopen jaren, in Rotterdam laag.

Dit vraagt een inzet op de doorstroming op de arbeidsmarkt en beleid gericht op alle niveaus, van laag tot hoog opgeleiden.
De werkgevers in onze regio zijn bepalend voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Het bedrijfsleven en hun inzet zijn vormen een belangrijk uitgangspunt voor ons programma. Ons streven is om onze inzet herkenbaar en gericht in te zetten samen met onze strategische partners uit het bedrijfsleven en onderwijsveld. Dit concept is daarom een oproep aan onderwijs en bedrijfsleven om samen met de gemeente onze arbeidsmarkt toekomstbestendig te ontwikkelen.

De vraag staat centraal. De meeste baanopeningen doen zich voor in de sectoren medisch en zorg, consumentendienstverlening, onderwijs, haven industrieel complex (incl techniek) en kennisdiensten. Deze baanopeningen zullen niet allemaal tot vacatures leiden, maar geven wel richting aan de opgave waar we de komende jaren voor staan.

Hierbij hebben wij de volgende ambities:

• Verhogen van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking.
• Vergroten van de arbeidsparticipatie.
• Bevorderen van de doorstroming op de arbeidsmarkt.
• Optimaliseren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

We zetten daarbij in op inspanningen waarmee we de veelheid aan lopende initiatieven selecteren en verbinden, succesvolle initiatieven versnellen en de effecten ervan vergroten en op de structurele knelpunten verbeteren we onze inzet. Onze ambitie is breed, maar onze mogelijkheden en middelen zijn beperkt. Daarom is nu, meer dan ooit een alliantie van bedrijfsleven, onderwijs en overheid nodig om onze arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken.

Vanuit een betrokken maar faciliterende rol:

• zetten wij een netwerk op voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt
• bieden wij een helder kader voor toekomstbestendige keuzes
• maken we sectorafspraken voor de kansrijke sectoren op de arbeidsmarkt
• verleiden wij het bedrijfsleven (sociaal) innovatief de baanopeningen in te vullen
• nemen wij het initiatief voor verdergaande samenwerking in de regio
• zetten we Rotterdam als carrieretad op de kaart
• bevorderen we de kennis over onze arbeidsmarkt en dragen die uit
• lobbyen we bij andere overheden voor onze arbeidsmarkt

VONQ met alle doorplaatsingen van vacatures

Mooi overzicht

VONQ veelbelovend Rotterdams bedrijf

Alle vacaturesites online

zaterdag, februari 12, 2011

Stage site met recensies van de student

Wil jij met de rest van Nederland jouw stage-ervaring delen?

dinsdag, februari 01, 2011

This is the first day of the rest of your life