zondag, maart 13, 2011

Hoofdlijnen 2010-2014 Rotterdam college

Kapstok

Het geld raakt op. Ook wij kunnen elke euro maar één keer uitgeven. Daarom moeten we slim en creatief omgaan met ons geld. Samen met de stad maken we keuzes met het oog op een duurzame, sterke economie. Wie zijn er nodig voor een welvarende toekomst van Rotterdam? Betrokken burgers, vakmensen, creatieve denkers en ondernemers. Daarom bezuinigen we niet op onderwijs en krijgen betrokken Rotterdammers en ondernemers alle ruimte in de stad.
Rotterdam staat op de wereldkaart maar heeft vooral een plek in het hart van de Rotterdammers. Zij brengen de stad tot bloei. Zij hebben de stad zelf opgebouwd en doen dat nog steeds. Daarom krijgt Iedereen die de handen uit de mouwen wil steken, alle ruimte van ons.

Oproep aan de stad

Onze taken zijn helder. Rotterdammers kunnen rekenen op een gevarieerd woningaanbod, een veilige, schone en bereikbare stad en sociale voorzieningen voor degenen die dat nodig hebben. Die taken voeren we uit en dat doen we goed. Die taken kosten ons ook heel veel geld, belastinggeld. We kunnen beter en goedkoper werken als we dat samen doen met de Rotterdammers. Als iedereen zijn eigen rommel opruimt, kinderen hun best doen op school, bewoners hun huis en straat netjes houden en betrokken zijn bij hun buurt, scheelt dat een hoop werk en wordt de stad een stuk plezieriger. Zo kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen en wij verwachten dat iedereen die verantwoordelijkheid pakt.

Financiën

We hebben minder geld te besteden en daarom moeten we net als iedereen de vraag stellen: wat moeten we zelf doen, wat kan door anderen gedaan worden en wat is echt belangrijk? We halen de stofkam door de begroting, verwijderen alle fratsen en vragen alle organisaties in de stad dit ook te doen. Als alle stof is weggeblazen, hebben we helder zicht op de toekomst.

In totaal zal er de komende vier jaar bijna € 600 mln worden bezuinigd, oplopend van € 82 mln in 2011 tot € 225 mln in 2014.
In die periode zal het Rotterdamse ambtenarenkorps met 1000 afnemen tot 12.000. Ook worden verschillende grote bouwprojecten in de havenstad geschrapt.

En dus…

Onderwijs / gezin

Kinderen zijn onze toekomst. Daarom investeren we nu in de goed onderwijs, in samenwerking met de scholen en het bedrijfsleven. Waar dat nodig is, schakelen we een tandje bij. Bijvoorbeeld met extra taal- en rekenlessen in het basisonderwijs en ondersteuning voor jongeren die het moeilijk hebben op school vanwege persoonlijke problemen. Wij verwachten van ouders dat zij hun kind(eren) fatsoenlijk opvoeden en van jongeren dat zij hun best doen om een diploma te halen. Wie wel wil maar niet kan, ondersteunen we. Wel kunnen maar niet willen is geen optie.

Veiligheid

Veiligheid is en blijft topprioriteit. Wie zich niet aan de regels houdt of zich onfatsoenlijk gedraagt, krijgt met ons te maken. Maar veiligheid is meer dan de inzet van Politie en Stadtoezicht alleen. Als mensen niet omkijken naar hun buren, hun kinderen over straat laat zwerven of grof vuil zomaar op straat zetten, wordt het nooit veiliger. Buren die er voor elkaar zijn, hun straat netjes houden en een handje helpen als dat nodig is, maken een buurt veiliger dan een agent op elke hoek van de straat.

Ondernemen

Een bedrijf begint altijd met een goed idee. Rotterdam is de voedingsbodem bij uitstek om goede ideeën te laten uitgroeien tot een succesvolle onderneming. Beginnende en bestaande ondernemers krijgen hier alle ruimte. We helpen met huisvesting, geven advies en zorgen voor minder regels.

maandag, mei 03, 2010

Rotterdam coalitie afspraken 29 april 2010

Nieuwe coalitie Rotterdam presenteert akkoord 29 april 2010 | Bestuursdienst

Investeren in talentontwikkeling, duurzame economische groei en een veilige, schone en mooie stad.

Verder een gezonde financiële basis en scherpe keuzes, de basis op orde met accent op uitvoering en een grotere betrokkenheid van burgers en ondernemers. Dat zijn de zes speerpunten waar de coalitiepartijen PvdA, VVD, D66 en CDA zich de komende vier jaar op richten. Vandaag presenteerden zij het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Talent en Ondernemen’. Het nieuwe college zal bestaan uit acht wethouders, waarvan vier wethouders een 0,8 fte aanstelling krijgen. 
Investeren in talentontwikkeling door onderwijs, werk en sport Rotterdam trekt de komende vier jaar een totaalbedrag uit van € 90 mln. om invulling te geven aan de ambities op het gebied van onderwijs, sport en veiligheid. Vanaf 2015 is hiervoor € 37,5 mln. structureel extra beschikbaar. Naast het aantrekken van betere leerkrachten, richt de stad zich op een betere aansluiting van het VMBO op het MBO. Ook worden de vak- en wijkscholen verder uitgebreid en krijgt toptalent alle ruimte. Dit om het aantal vroegtijdig schoolverlaters terug te dringen. Rotterdam investeert daarnaast extra in brede scholen. Om participatie te bevorderen en armoede te bestrijden, gaat iedereen aan het werk, betaald of onbetaald. Omdat sportparticipatie bijdraagt aan de ontwikkeling en gezondheid van Rotterdammers moet deze omhoog tot 70% in 2016. 

Duurzame economische groei
Rotterdam wil de regionale en stedelijke economie verder versterken door stad, haven en duurzaamheid met elkaar te verbinden, waarbij de internationale koploperspositie van de haven verder wordt uitgebouwd. Naast een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven, wil de stad nadrukkelijk midden- en kleinbedrijven aan zich binden. Ook moet de Rotterdamse arbeidsmarkt aantrekkelijker worden voor hoger opgeleiden. Door te investeren in onderwijs en talentontwikkeling wordt de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verder aangepakt. Betere en snellere dienstverlening, één gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers en vereenvoudiging van procedures, moeten zorgen voor een betere service. Zo worden winkelopeningstijden verruimd tot 22:00 uur en gaan de kosten voor parkeervergunningen en precariorechten voor gevelreclame omlaag. 

Veilige, schone en mooie stad
Het huidige beleid ten aanzien van onveilige en probleemwijken wordt krachtig voortgezet, met meer aandacht voor preventie. De inzet van wijkconciërges moet ervoor zorgen dat de leefbaarheid in wijken verder omhoog gaat. Daarnaast moet meer menselijk toezicht de veiligheid in het openbaar vervoer vergroten. Rotterdam houdt vast aan de keuzes die gemaakt zijn in de Stadsvisie, waarbij voor de uitvoering de komende vier jaar in totaal € 143,5 mln. wordt vrijgemaakt. Vanaf 2015 is een structureel bedrag van € 50 mln. per jaar beschikbaar voor de Stadsvisie. Een gevarieerd woningaanbod moet Rotterdammers binden aan de stad, met meer woningen voor starters en een betere doorstroming vanuit de starterswoningen. Wat betreft de cultuursector wordt bekeken hoe kunst- en cultuurgebouwen beter en efficiënter benut kunnen worden. Bij sluiting van enkele bibliotheken wordt eerst gezorgd voor vervangende voorzieningen.

Gezonde financiële basis en scherpe keuzes
Rotterdam krijgt de komende jaren te maken met een bezuinigingsopgave van €255 miljoen per jaar. Dit komt enerzijds door de teruglopende inkomsten vanuit het Rijk en de inkomsten uit gronden en dividenden. Anderzijds wil Rotterdam ruimte vrijmaken voor investeringen. De coalitie maakt daarom scherpe keuzes. Minder regels en beleid, meer richten op uitvoering. 

Accent op uitvoering en grotere betrokkenheid burgers en ondernemers
De coalitiepartijen willen bewoners, ondernemers en partners in de stad actief betrekken bij de duurzame ontwikkeling van de stad. Uitgangspunt hiervoor zijn de aantal basisvoorwaarden: veiligheid, huisvesting, gezondheid, welzijn en maatschappelijke ondersteuning. De coalitie kiest voor een lichte lastenverlichting voor burgers en bedrijven, bijvoorbeeld door verlaging van de OZB-tarieven voor huiseigenaren en bedrijven vanaf 2011. Ook wordt de eerste parkeervergunning voor Rotterdammers de helft goedkoper. Daarnaast kunnen 65+-ers ook de komende vier jaar gratis reizen met het openbaar vervoer in Rotterdam. 

Bestuursstijl
De nieuwe werkwijze die de partijen voorstaan vraagt om een college dat de verbinding zoekt met burgers, bedrijven en nadrukkelijk ook met de raad in zijn volledige breedte. Voor de zomer komt er een kaderbrief voor de begroting 2011 en een eerste uitwerking van dit akkoord. Het college wordt opgedragen om hierover overleg te voeren met de raad. Voor de begrotingsbehandeling wordt het college gevraagd een concreet werkprogramma voor de komende vier jaar op te stellen. In mei wordt het nieuwe college geïnstalleerd.

This is the first day of the rest of your life