vrijdag, maart 03, 2017

De PSO is uitgegroeid tot een landelijke norm voor Socialer Ondernemen

Prestatieladder uitleg

https://www.pso-nederland.nl/over-de-pso/pso-uitgelegd-in-twee-minuten

maandag, september 07, 2015

De Nieuwe Nachtegaal Charlois Rotterdam

http://www.denieuwenachtegaal.nl/voorzieningen.html

donderdag, juli 23, 2015

zaterdag, mei 23, 2015

vrijdag, augustus 01, 2014

Social Innovation Foundation

http://www.thesocialinnovationfoundation.org

vrijdag, januari 24, 2014

Een splinternieuwe Rotterdamse sociale onderneming Magis010

Op 1 januari 2014 heeft de Radargroep, samen met Facilicom, de kwekerij, de afdeling Totaal Onderhoud en de activiteiten van OMR bv overgenomen van de gemeente.

Detachering en Werkervaringsplekken
Ruim 300 Sw’ers (250 fte) en 30 ambtenaren worden vanuit Werk en inkomen gedetacheerd naar Magis010. Samen met nagenoeg alle medewerkers van OMR b.v. (Sw’ers, reguliere arbeidscontracten, AWBZ dagbesteding, vrijwilligers en stagiaires) biedt Magis010 bij de start werkgelegenheid aan 600 mensen.

Daarnaast gaat Magis010 werkervaringsplekken voor WWB’ers creëren.

Het doel van Magis010 is om de werkgelegenheid voor deze doelgroepen te vergroten en om medewerkers te ontwikkelen richting de reguliere arbeidsmarkt. 

Contracten
De contracten voor de detachering en voor de WWB trajecten hebben een looptijd van vier jaar. Om Magis010 een goede start te geven hebben we als gemeente de “gemeentelijke” omzet die al in deze bedrijfsonderdelen zat, gegarandeerd voor de komende drie jaar en voor de helft in het vierde jaar.

De algemene leiding van Magis010 ligt vanaf nu bij Milena Prochazka.

maandag, november 19, 2012

Stadsinitiatief informatie

het team Stadsinitiatief.

Vera Bauman Programmamanager Stadsinitiatief
Rob van den Bos Adviseur Stadsinitiatief
Wiwi Tijiook Adviseur Stadsinitiatief
Bernou Haasnoot Communicatie Stadsinitiatief
Pinar Dagidir Projectmedewerker Stadsinitiatief


Boardleden
Stef Fleischeuer Interim projectdirecteur bij het RVOB, bij Rijksvastgoed- en bij Stadsontwikkeling Rotterdam
Ai Ming Oei Zangeres / componiste van Ming’s Pretty Heroes en voormalig muziek ambassadeur van Music Matters
Henk de Bruijn Director Corporate Strategy bij het Rotterdamse Havenbedrijf en Lector bij de Hogeschool Rotterdam
Rudy Stroink CEO bij TCN, bestuurslid de Vereniging Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen en gastdocent aan zowel de Universiteit van Amsterdam als TU Delft
Dick van Well Nederlands bestuurder. Hij is voormalig voorzitter van de Raad van bestuur van het bedrijf Dura Vermeer en president-commissaris van de voetbalclub Feyenoord
Marianne van den Anker Voorzitter Board Stadsinitiatief - Nederlands politica en was namens Leefbaar Rotterdam wethouder in Rotterdam

Ambassadeurs
Kees Machielse Eigenaar Sinik BV en bestuurslid Inspiring Cities
Ocker van Munster Directeur SKVR en voormalig directeur Kunsten bij het ministerie van OCW.
Marciano Daans Zowel onderzoeker bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rotterdam) als supervisor bij de Stichting Giving Back Nederland
Mohammed Essafi Partner BMC Groep Bestuur en Management Consultants
Mario Kadiks Organiseert sinds 1985 de Marathon van Rotterdam, al ruim tien jaar het grootste eendaagse sportevenement in Nederland
Gulay Orhan Initiatiefneemster en directeur van Fatusch Productions. Zij initieren (media)projecten, waarin audiovisuele producties een voorname rol spelen
Linda Malherbe Belevenisontwerper en mede-initiatiefnemer van museum en cultureel centrum Kaap Belvedere in Rotterdam
Kees Vrijdag Adviseur Economie Rotterdam Centrum en Delfshaven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam
Jeroen Everaert Nederlandse beeldhouwer en directeur kunstproductiebedrijf Mothership
Henk Oosterling Filosoof aan de Erasmus Universiteit, mede-initiatiefnemer van Rotterdam SkillCity en schrijver van zowel de achterliggende Strategische Visie Innovatieve Samenleving, als van het boek ‘Woorden als Daden’

Beoordelingscriteria Stadsinitiatief

1 Haalbaarheid 0 1 2 3
Is de projectplanning realistisch en haalbaar?
2 Begroting 0 1 2 3
Is de begroting van het initiatief deugdelijk?
3 Binding Rotterdammers 0 1 2 3
Wordt door dit stadsinitiatief de band tussen Rotterdammers versterkt?
4 Beeldbepalend voor Rotterdam 0 1 2 3
In welke mate wordt de herkenbaarheid en het specifieke karakter van Rotterdam versterkt?
5 Openbaar 0 1 2 3
Kan iedere Rotterdammer gebruik maken van dit initiatief?
6 Stedelijke impact 0 1 2 3
In welke mate overstijgen de effecten van dit initiatief het straat, wijk of buurtniveau?
7 Draagvlak 0 1 2 3
In welke mate zijn Rotterdammers betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van dit initiatief?
8 Draagkracht 0 1 2 3
In welke mate is het Rotterdamse bedrijfsleven en/of overige externe partners betrokken bij de
ontwikkeling en uitvoering van dit initiatief?
9 Multiplier effect 0 1 2 3
In welke mate er door dit initiatief extra investeringen gegenereerd in Rotterdam?

BEOORDELINGSKADER STADSINITIATIEF
Per onderdeel kunnen punten van 0 tot en met 3 gescoord worden.
0 punten = helemaal niet
1 punt = in geringe mate
2 punten = in voldoende mate
3 punten = in sterke mate

Hogeschool Rotterdam Transfergroep / W&I Consultants
http://www.transfergroep.nl

HKB Urban Producers
Helpt bij co- en crowdfunding van ruimtelijke initiatieven
http://www.hkbu.nl.

LOKAAL
LOKAAL is een kennis- en expertisecentrum voor burger en politiek in de regio Rotterdam.
http://www.lokaal.org

OpzoomerMee
Stichting OpzoomerMee Rotterdam ondersteunt bewoners die zich inzetten om de leefbaarheid van hun straat, buurt of wijk te verbeteren.
http://www.rotterdamidee.nl

Symbid
Symbid is een financieringsplatform waar jij als deelnemer van het stadsinitiatief geld kunt ophalen voor jouw bedrijf of project. 
http://www.symbid.com

W&I Consultants: Business Strategy: Waar wilt u heen en hoe bereikt u dit?
In deze korte, krachtige workshop gaat u aan de slag met het bepalen van de strategie van uw idee.
info@wibv.nl.

zaterdag, september 22, 2012

Overzicht sociale vraagstukken

Sociale vraagstukken

• Achter de voordeur
• Activering en reïntegratie
• Arbeidsmarkt
• Armoede
• Assertieve burgers
• AWBZ-steun
• Bemoeizuchtige overheid
• Civil society
• Dagindeling
• De crisis en sociaal beleid
• Emancipatie
• Etnisch registreren
• Europese Unie
• Evidence based
• Geestelijke Gezondheidszorg
• Gemeentebeleid
• Gezondheidszorg
• Huiselijk geweld
• Informatisering
• Integratie en uitsluiting
• Jeugdzorg
• Jongeren
• Macht
• Marktwerking
• Meespraak burgers
• Misdaadbestrijding
• Moraliseren
• Nationalisme
• Natuur en milieu
• Onderwijs
• Opvoeding
• Ouderen
• Participatie: hoe doe je dat?
• Polarisatie
• Politiek
• Privacy
• Probleemjongeren
• Projectencaroussel
• Publiek management
• Publieke omgangsvormen
• Rechtspraak
• Regulering
• Religie
• Scheve inkomens
• Social Work
• Sociale cohesie
• Sociale stijging
• Sociale vraagstukken
• Sport
• Technologie en sociaal beleid
• Tweedeling
• Veiligheid
• Verkokering
• Verslavingszorg
• Voeding
• Vrije tijdsbesteding
• Wajong
• Welzijn Nieuwe Stijl
• Werkloosheid
• Wetenschap en innovatie
• Wijkaanpak
• Wmo
• Wonen, huren, kraken
• Zinloze en zinvolle buurtsubsidies

zondag, september 16, 2012

Sociale samenhang

Sociale samenhang, wie wil dat niet?

In Loon op Zand hebben ze een manier gevonden om hiervoor een brede school te gebruiken.

Het is een van de voorbeelden van het project Allemaal Opvoeders van het Nederlands Jeugdinstituut.

De bedoeling in Loon op Zand is door informele contacten meer sociale cohesie in de praktijk te brengen. Problemen met de opvoeding van kinderen en hun opgroeien in de wijk moeten zo worden voorkomen. Een loket van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), in de brede school in Kaatsheuvel-West, moet daarbij dienen als voorpost.

In totaal zijn er drie doelstellingen:
• Het versterken van de functies van het CJG in ontwikkeling;
• De samenwerking van de 3 brede scholen en de wijk verbeteren;
• Door middel van activiteiten in informele sfeer de sociale samenhang en problemen met opvoeden in de wijk tegengaan.

De vraag is: hoe?
Het gaat om de volgende activiteiten, staat opde website van het jeugdinstituut:
• “Schoolloopbaanbegeleiding. Leerlingen uit de brugklas worden ondersteund met studie- en huiswerkbegeleiding. Ouders worden hierbij betrokken door ouderavonden, waarbij ze met elkaar in gesprek gaan over opvoeding en andere zaken. Ouders van deelnemende kinderen treden op als ambassadeurs voor toekomstig deelnemende ouders:
• Een jubileumdag. De buurtvereniging van de wijk De Hil-Noord heeft een jubileumdag gevierd in samenwerking met de brede school Den Bussel. Door verschillende activiteiten (zoals bijvoorbeeld een fancy fair) zijn de banden tussen de buurtbewoners/ouders en kinderen aangehaald;
• Buurtkracht De Hil-Noord: In de buurt de Hil-Noord is de speeltuin opgeknapt. Gemeente, woningbouwcorporatie, kinderen, ouders en buurtbewoners, de ouderraad en de school zijn hierbij betrokken geweest. Naar aanleiding daarvan heeft een actieve groep van ouders zich georganiseerd in een buurtorganisatie.”

Bij het project is degemeente, het CJG, primair en voortgezet onderwijs, welzijnsorganisatie de Twern, de vrijwilligerscentrale, ouders en leerkrachten betrokken.

zondag, juni 24, 2012

Sociaal ondernemerschap

Ondernemen is het omzetten van creatieve en innovatieve ideeën in concrete initiatieven, inspelend op kansen op de markt of in de samenleving, met bereidheid om risico’s te nemen en op basis van een gezond beheer van de beperkt beschikbare middelen.

Sociaal ondernemen is een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de stakeholders, of belanghebbenden, van de onderneming deel uitmaakt van dit proces.

Een sociale onderneming is een organisatie met een eigen strategie, autonomie en governancestructuur, met een maatschappelijke missie, meestal in hoge mate publiek gefinancierd en opererend met de opdracht publieke belangen te behartigen en algemeen geldende diensten te leveren, vaak ook volgens overheidsnormen en –procedures en ondernemend in de zin van samenwerkend en concurrerend met anderen binnen en buiten het publiek gefinancierde en gereguleerde bestel, eigen inkomsten genererend los van de overheid zoals via legaten, sponsering of marktactiviteiten.

Het doel van een sociale onderneming is het voorzien in toegankelijke maatschappelijke voorzieningen die aansluiten op constitutioneel verankerde sociale grondrechten zoals o.m. het recht op wonen, werk, onderwijs en het recht op zorg.

Het burgerschap van de persoon met een handicap behoort tot de finaliteit van de sociale ondernemer in de gehandicaptenzorg.

Een sociaal ondernemer is een vernieuwer en een doorzetter. Hij/zij laat zich niet belemmeren door een gebrek aan geld of een tekort aan middelen.

De sociaal ondernemer went al zijn of haar creativiteit aan om de maatschappelijke doelen van de organisatie te bereiken.

De Kennisbank Sociale Innovatie is een initiatief van TNO, Syntens en INSCOPE

http://www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/nl/kennis/kennisbank

zondag, mei 20, 2012

Rotterdam vrijwilligerswerk

Economische waarde van vrijwilligerswerk

Geplaatst op 16 december 2011 door Rolf de Jong

Rotterdam is een mooie stad voor vrijwilligerswerk.
Dat niet alleen vanwege de 140.000 vrijwilligers die samen elke week weer 510.000 uur aan de stad schenken. We mogen hier ook trots zijn op een kennisinstituut over vrijwilligerswerk en filantropie, het Erasmus Centre for Strategic Philantropy – ECSP – aan de EUR. Dit centrum – http://www.erim.eur.nl/ERIM/Research/Centres/Erasmus_Centre_for_Strategic_Philanthropy - levert brandstof voor het opnieuw definiëren van de verhoudingen tussen overheid, markt en civil society. Via discussie-avonden, conferenties, publicaties en opleidingen kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis vergroten en de discussie over de toekomst van civil society en filantropie op hoog niveau meevoeren.

Een recente publicatie van het ECSP gaat over de economische waarde van het vrijwilligerswerk. Omdat er een groeiend besef is dat de waarde die vrijwilligerswerk vertegenwoordigd meegeteld zou moeten worden in nationale rekeningen heeft het ECSP onderzocht hoe je de waarde van vrijwilligerswerk – in dit geval bij Humanitas – zou kunnen berekenen en waar je dan tegenaan loopt. De onderzoekers hebben drie mogelijke methoden bekeken:

De vervangingswaarde van vrijwilligerswerk: wat zou het kosten om het werk van vrijwilligers uit te laten voeren door betaalde krachten?
De investeringswaarde van de vrijwilligers: wat zouden de vrijwilligers hebben kunnen verdienen als ze geen vrijwilligerswerk hadden gedaan maar betaald werk hadden uitgevoerd?
De marktwaarde: wat zouden de vrijwilligers als betaalde medewerkers van een commerciële instelling hebben binnengebracht voor de instelling?

De onderzoekers zijn zich als geen ander bewust dat met dit economische perspectief een aantal belangrijke aspecten van vrijwilligerswerk niet wordt meegewogen: vrijwilligerswerk heeft waarde omdat het juist niet op het verwerven van geld is gericht en het heeft – economische – effecten op vrijwilligers en ‘klanten’ die nu niet worden meegenomen. Verder realiseren zij zich ook dat de gevonden uitkomsten benaderingen zijn van de werkelijkheid.

De vervangingswaarde hangt af van het gebruikte uurloon en varieert tussen de bijna 9 miljoen euro, bij een ‘informeel’ uurloon van 5 euro, tot ruim meer dan 50 miljoen euro, bij een gemiddeld loon van ruim 17 euro. Een wat ingewikkelder berekening, waarbij verschillende uurlonen tegelijkertijd worden gebruikt, komt tot een schatting van tussen de 20 en 26 miljoen euro.

De investeringswaarde komt uit tussen de bijna 9 miljoen, bij een ‘informeel’ uurloon van 5 euro dat op alle vrijwilligers is toegepast, en op ruim 32 miljoen wanneer er rekening wordt gehouden met opleidingsverschillen en de daarmee samenhangende verschillen in beloning.
De marktwaarde wordt, rekening houdend met niet-declarabele uren en efficiencyverlies, geschat op 35 miljoen euro.

Dan nog even speculeren – op eigen verantwoording wel te verstaan. Wanneer we uitgaan van een waarde die ergens in het midden ligt, bijvoorbeeld 20 miljoen euro, dan is de waarde van een uur vrijwilligerswerk bij Humanitas iets meer dan 11 euro. Doorgetrokken naar Rotterdam als geheel leveren de 510.000 uur de stad dus per week een kleine 6 miljoen op. Per jaar een ruime 300 miljoen. Je zult het elk jaar maar mogen toevoegen aan je jaarrekening!

woensdag, maart 07, 2012

Jongeren interesseren voor de zorg

Rotterdam is gestart

zondag, augustus 21, 2011

Rendement op Sociale Innovatie I: processen verbeteren en duurzame inzetbaarheid.

http://www.managementpro.nl/human-resources/rendement-op-sociale-innovatie-i-processen-verbeteren-en-duurzame-inzetbaarheid/

This is the first day of the rest of your life