maandag, april 25, 2011

OTIB Technische Installatiebranche

Onderzoekspublicaties

vrijdag, november 05, 2010

De toekomst van werk

Werk in 2020

zondag, oktober 17, 2010

Terug naar de gildes!- overgenomen van een auteur uit Linkedin

De devaluatie van een aantal beroepen verloopt, in mijn beleving, in een schrikbarend tempo!

Om enkele voorbeelden te noemen:
zo ‘n 25 jaar geleden heb ik -via de KNBSB, bij de ALO Groningen en NSC Papendal- een cursus voor honkbal-coach gevolgd. Ik kwam daarvoor in aanmerking, omdat ik het spel, na het jarenlang zelf te hebben beoefend, aardig snapte. Daarnaast bleek ik er ook aanleg voor te hebben.
Die cursus is mij naderhand goed van pas gekomen in leidinggevende functies in mijn werkzame leven: tot het inzicht gekomen dat ieder mens zijn/ haar eigen specifieke talenten en passies heeft, bedeelde ik op basis daarvan taken toe aan mijn medewerkers. Daarnaast begeleidde ik hen -voor zover nodig- in het werken als een team.

Op deze manier heb ik mensen boven zichzelf laten uitstijgen: door een “veilige” omgeving te creëren, waarin zij zo dicht mogelijk bij hun “Authentieke Zelf” konden blijven, namen hun zelfvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde toe.

Let wel: dat was 10 à 20 jaar geleden! In die tijd werd het nog als vanzelfsprekend beschouwd dat een middenkader-manager een coachende stijl van leiding geven had. Zo niet, brandde je onverbiddelijk in een jaar of 2 af in zo ‘n functie.
Tegenwoordig noemt Jan en Alleman zich maar coach. Velen van hen verkeren in de veronderstelling dat zij een bijzonder trucje beheersen, dat zij -tegen betaling- ook aan een ander kunnen leren.

Eveneens zo ‘n 10 à 20 jaar geleden waren beleidsontwikkelaars nog wetenschappers, die grondig onderzoek deden, op basis waarvan ze hun adviezen uitbrachten, waar ze vervolgens ook achter bleven staan!
Heden ten dage zien veel (middenkader)managers en beleidsontwikkelaars vergaderen en het leveren van kritiek op stukken van anderen als hun belangrijkste taken.

Toen een jaar of 20 geleden de functie van controller opkwam in Nederland, was de essentie ervan: bedrijfseconomisch geweten van de organisatie.
Nou, je zult ze de kost moeten geven: de veredelde administratieve medewerkers die ik sindsdien ben tegen gekomen, die zichzelf -niet gehinderd door enige aanleg voor dat beroep- controller noemden maar er absoluut geen moeite mee hadden om rapportages een beetje “op te leuken” wanneer hun management daarom vroeg!

Daarom ben ik een groot voorstander van een herinvoering van het gildesysteem, maar dan voor veel meer beroepsgroepen dan uitsluitend de klassieke Ambachten.

Iemand die een bepaald beroep ambieert, begint dan als leerling bij het desbetreffende gilde. Hij/ zij mag eerst alleen eenvoudige en elementaire werkzaamheden verrichten, maar krijgt ondertussen ook een hele gerichte opleiding op dat vakgebied, zodat de gildemeesters kunnen beoordelen of de leerlingen zowel de theoretische als praktische aanleg bezitten om dit beroep te kunnen uitoefenen. Zo niet, krijgen ze het eerlijke advies om een beroep en een gilde te zoeken dat beter bij hen past.

Is die aanleg wel afdoende aangetoond, dan kan de leerling gezel worden.
In de daarop volgende jaren worden de gezel de fijne kneepjes van het vak bijgebracht.

Zodra de gezel en zijn/ haar meester van mening zijn dat de gezel daartoe in staat is, mag hij/ zij een meesterproef (een soort examen, dus) doen.
Slaagt hij/zij daarvoor dan wordt hij/ zij aangenomen als meester bij dat gilde.
Voor klanten is dat meteen een soort kwaliteitsgarantie.

zondag, september 19, 2010

EDBR voorzitter Leendert Bikker over kenniseconomie

Leendert Bikker,
voorzitter van de Economic Development Board Rotterdam,
ziet in het advies van de OECD een bevestiging van het denken van de EDBR.
“De kenniseconomie en netwerksamenleving kennen geen gemeentegrenzen. Deze agenda is een wake up call voor kennis- en innovatie gedreven regionale samenwerking. We hebben in onze regio alle ingrediënten in huis om te excelleren; het enige wat we moeten doen is de handen ineen slaan en samen aan het werk gaan.”

Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015

Bundelen van krachten

Persbericht HBO-raad, ISO, LSVb, VSNU: Baanbrekende afspraken hoger onderwijs

25 mei 2010 Toekomstbestendig Nederland: forse herstructurering hoger onderwijs noodzakelijk

Community of Talents augustus 2010

Opbrengst van de dag met innovatie als thema

Investeringsplan commissie de Boer HBO 2011-2016

Techniek als focus in het HBO onderwijs

Optimistisch over duurzame groei en werkgelegenheid

Een ondernemersvisie op de kansen van Nederland

Bedrijven en kennisinstellingen: versterking kenniseconomie vraagt om nationale focus en visie.

Gezamenlijk manifest: VNO-NCW, NWO, KNAW, TNO, MKB Nederland en VSNU

2e nationale Scholingsdag 29 mei 2010 in Rotterdam

Onderwijsaanpak

zondag, juni 27, 2010

Onderwijs samenvatting Cees Veerman

Differentiëren in drievoud
Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel

Samenvatting

Onderwijs en onderzoek zijn cruciaal om onze welvaart in de toekomst te kunnen handhaven. Daarop
inleveren is kortzichtig en onverstandig. Nederland heeft zich als doel gesteld om tot de top-5 van de
meest concurrerende economieën in de wereld te behoren. De commissie is er van overtuigd dat we dit niet redden, als we op de huidige voet doorgaan. Het Nederlandse hoger onderwijs moet veel en ook snel beter. De studie-uitval is te hoog, talent wordt te weinig uitgedaagd en er is te weinig flexibiliteit in het systeem om de gevarieerde vraag van studenten en de arbeidsmarkt goed te bedienen. De commissie vindt daarom dat het huidige bestel niet toekomstbestendig is. Het advies is: geef een krachtige impuls aan de kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse hoger onderwijs.
Het uitgangspunt is dat de kwaliteit over de volle breedte van het hoger onderwijs en onderzoek omhoog moet. Om dit te kunnen realiseren, pleit de commissie voor een drievoudige differentiatie: in de structuur van het stelsel, in profielen van instellingen en in het onderwijsaanbod. Daartoe doet de commissie tien aanbevelingen.

Aanbevelingen voor de overheid

1 Selectie: De commissie stelt voor om in principe elke instelling het recht te geven om te selecteren,
ook aan de poort. De overheid moet dit in wet- en regelgeving mogelijk maken, maar ook randvoorwaarden meegeven.

2 Profilering door instellingen stimuleren en prestaties belonen:
De commissie daagt instellingen uit een scherper profiel te kiezen en stelt
voor dat de overheid de instellingen daartoe stimuleert. Hiertoe moet de Europese multidimensionale
classificatie verder worden ontwikkeld voor toepassing in de Nederlandse context. Het aandeel
studentgebonden financiering moet geleidelijk afnemen ten gunste van een groeiend aandeel
missiegebonden financiering waarbij de keuze voor een bepaald profiel en daarop gebaseerde
prestaties worden beloond.

3 Maak het deel studentgebonden financiering bij de universiteiten kleiner:
Om de universiteiten de kans te geven hun academisch profiel op korte termijn aan te scherpen, dienen zij zo spoedig mogelijk minder afhankelijk te zijn van een teveel op studentenaantallen gebaseerde bekostiging.

4 Investeren in onderzoek:
In de overtuiging dat onderzoek onmisbaar is voor de Nederlandse
concurrentiepositie en dat al het hoger onderwijs vervlochten moet zijn met onderzoek, pleit de
commissie voor een gerichte investeringsimpuls in het onderzoek aan universiteiten én in toegepast
onderzoek aan hogescholen.

5 Associate degree:
De commissie stelt voor dat de minister van OCW in de loop van 2010 overgaat tot definitieve invoering van de Associate degree.

6 Een nieuw arrangement voor masteropleidingen:
De commissie stelt voor om het aanbod van masteropleidingen te verruimen en de professionele
master een meer structurele inbedding te geven. Zij pleit daartoe voor een zorgvuldige
uitbreiding van bekostigde professionele masters.
In aansluiting hierop stelt de commissie voor om een verkenning uit te voeren naar de introductie
van onderwijsrechten met het oog op de gewenste flexibiliteit voor een leven lang leren, om te beginnen voor studenten van 30 jaar en ouder.

7 Invoering van eenduidige titulatuur:
De commissie beveelt aan dat de bachelor- en mastertitels wettelijk blijven vastgelegd en
beschermd voor zowel het hbo als het wo.
De instelling kiest een toevoeging die past bij het profiel van de opleiding en verantwoordt zich
daarover bij de accreditatie. Het diplomasupplement specificeert de inhoud van het programma
en de instelling waar de opleiding is gevolgd.

Aanbevelingen voor de instellingen

8 Kies een profiel:
De commissie beveelt aan dat instellingen en onderdelen daarvan op grond van
bewezen of gewenste sterktes een duidelijk profiel kiezen op één of enkele van de dimensies zoals
gehanteerd in de Europese classificatie.

9 Geef onderwijs als kerntaak van hogeronderwijsinstellingen meer aandacht:
Geef onderwijs meer aandacht, speel in op leerstijlen en achtergronden
van studenten, maak onderwijsprogramma’s flexibeler en organiseer het onderwijs beter.
Instellingen en studenten worden opgeroepen samen afspraken te maken over de aanpak hiervan.

10 Investeren in kwalificaties van het personeel:
De kwaliteit van onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docent en de waardering die er
voor hen is. De commissie vraagt instellingen ruimte te geven aan docenten en oog te hebben
voor loopbaanbeleid met gelijkwaardige, maar ook samenhangende carrière-tracks voor onderwijs
en onderzoek.

Als we ervan overtuigd zijn dat kennis dé concurrentiefactor in de 21e eeuw is en dat daarvoor een sterk en toekomstbestendig hoger onderwijsstelsel nodig is, dan moeten we de ambities in dit advies ondersteunen met voldoende investeringen. De ambities voor de toekomst kunnen niet gerealiseerd worden in een context van bezuinigingen. Substantiële investeringen zijn absoluut noodzakelijk om de positie in de internationale concurrentiestrijd te behouden en te versterken. Het is bittere noodzaak om gegeven de economische crisis en jarenlange onderinvesteringen nu echt werk te maken van de ambitie om één van de sterkste kenniseconomieën in de wereld te zijn.

This is the first day of the rest of your life